Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2113. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno, stran 6155.

  
V skladu z določili Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet občine Cerkno na 6. redni seji dne 11. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 65/00, 50/05, 62/06) v nadaljnjem besedilu tudi: Odlok) se spremenijo naslednji členi, tako da se glasijo:
2. člen 
1. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja Zavod za turizem Cerkno z namenom načrtovanja, organiziranja in izvajanja spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Cerkno.«
3. člen 
Prvi odstavek 2. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ime zavoda je: ZAVOD ZA TURIZEM CERKNO.
Briše se drugi odstavek 2. člena Odloka, ki se glasi: »Zavod za pospeševanje turizma.«
Tretji odstavek 2. člena postane novi drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Skrajšano ime zavoda je: ZT CERKNO.«
Četrti odstavek 2. člena postane novi tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je v Cerknem. Naslov zavoda je v času sprejema tega akta Močnikova ulica 2, 5282 Cerkno. Naslov se lahko spremeni s sklepom sveta zavoda.«
4. člen 
Prvi odstavek 3. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
18.121 Drugo tiskanje
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
58.110 Izdaja knjig
58.130 Izdajanje časopisov, ki izhajajo najmanj 4x tedensko
58.130 Izdajanje časopisov, tiskanih, spletnih, ki izhajajo najmanj 4x tedensko
58.130 Izdajanje spletnih časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.120 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
V drugem odstavku 3. člena Odloka se v sedmi alineji ločilo pika nadomesti z ločilom vejico in se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– organizacija, planiranje in izvedba projektov v zvezi z dejavnostmi, navedenih v prejšnjih alineah, ki se financirajo iz evropskih ter drugih nepovratnih in povratnih sredstev.«
5. člen 
V 5. členu Odloka se za tretjo alinejo briše četrta alineja, ki se glasi:
»– občni zbor vseh članov.«
V tretji alineji ločilo vejico nadomesti ločilo pika.
6. člen 
6. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda ima osem (8) članov, ki jih imenujejo ustanovitelj, delavci, turistična društva ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost, kot sledi:
– Ustanovitelj imenuje dva (2) člana,
– Hotel Cerkno imenuje enega (1) člana,
– Cerkljanski muzej imenuje enega (1) člana,
– turistična društva z območja Občine Cerkno skupaj enega (1) člana,
– turistične kmetije registrirane na območju Občine Cerkno imenujejo enega (1) člana,
– ponudniki gostinskih storitev na območju Občine Cerkno imenujejo skupno enega (1) člana,
– delavci zavoda enega (1) člana.
V primerih, ko več subjektov skupno imenuje člana sveta, ga imenujejo:
– turistične kmetije v okviru združenja turističnih kmetij
– delavci zavoda za način, določen v statutu; če statut o tem nima določb, ali če zavod ne zaposluje več kot pet delavcev, pa o imenovanju člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev odločajo vsi zaposleni delavci in delavke na neposrednem glasovanju, o čemer sprejmejo sklep; direktor zavoda pri tem glasovanju nima glasovalne pravice;
– turistična društva in ponudniki gostinskih storitev pa se sporazumejo po njih imenovanem članu z večino glasov vseh turističnih društev oziroma ponudnikov gostinskih storitev z območja občine. Če imenujeta skupnega člana sveta zavoda dva subjekta, ga imenujeta soglasno.
Neimenovanje posameznih članov ni ovira za delovanje sveta zavoda v zmanjšani sestavi.
Svet zavoda odloča na sejah v fizični obliki ali z uporabo tehnično-komunikacijskih sredstev. Sejo se lahko opravi tudi kot dopisno sejo, kadar ni smotrno sklicevati redne seje.«
7. člen 
Prvi stavek 9. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi: »Svet zavoda je sklepčen, če so na seji navzoči vsaj štirje člani.«
8. člen 
Briše se naslov nad 13. členom Odloka, ki se glasi: »Občni zbor«.
Briše se 13. člen Odloka.
Preštevilčijo se naslednji členi Odloka tako, da sedanji 16. člen Odloka postane novi 13. člen Odloka in temu ustrezno naprej.
9. člen 
17. člen oziroma novi 14. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za svoje delo s:
– proračunskimi sredstvi občine,
– sredstvi turistične takse, ki jo nameni zavodu ustanovitelj,
– lastnimi prihodki zavoda (plačilo za blago in storitve),
– sredstvi iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena lokalnim skupnostim in jih ustanovitelj nameni zavodu kot lokalni turistični organizaciji,
– sredstvi, pridobljenimi iz javnih razpisov,
– darili in dotacijami ter drugimi viri.«
KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Člani sveta zavoda, ki bodo imenovani skladno z določbami teh sprememb in dopolnitev Odloka, se imenujejo v roku petnajst (15) dni, od veljavnosti teh sprememb in dopolnitev Odloka.
Svet zavoda je dolžan uskladiti besedilo Statuta zavoda s temi spremembami in dopolnitvami Odloka in ga predložiti v odločanje občinskemu svetu v roku trideset (30) dni od uveljavitve tega Odloka.
Št. 007-0003/2023-1
Cerkno, dne 11. maja 2023
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti