Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2131. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2023, stran 6173.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Postojna na 6. redni seji dne 14. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2023 (Uradni list RS, št. 144/22; v nadaljevanju: Odlok) se v 2. členu spremeni preglednica kot sledi:
»
KONTO
OPIS
OSN: Rebalans [1] 
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
29.218.077
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.803.188
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
14.354.228
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
11.601.179
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.244.073
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
508.975
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
7.448.960
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
6.070.172
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
28.500
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
491.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
106.288
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
753.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
282.769
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
164.630
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
118.139
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
20.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
20.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
7.112.120
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.618.411
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.493.709
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
34.184.676
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
8.299.933
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
2.028.920
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
314.680
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
5.593.065
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
263.267
404
PLAČILA TUJIH OBRESTI
0
409
REZERVE
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
9.249.526
410
SUBVENCIJE
464.986
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
5.223.453
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.148.975
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
2.412.112
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
16.147.448
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
16.147.448
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
487.770
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
308.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
179.770
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–4.966.600
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
3.100.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.100.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.346.216
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.346.216
551
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–3.212.816
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.753.784
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
4.966.600
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
3.214.086
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
« 
2. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-96/2022
Postojna, dne 14. junija 2023
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti