Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2137. Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2023, stran 6184.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji dne 12. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23 z dne 20. 2. 2023) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu rebalansa proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del rebalansa proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
REBALANS 2023 (EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.594.167
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.785.717
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.195.880
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.836.500
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.151.580
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
207.800
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.589.837
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
723.401
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
17.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
265.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
49.986
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
534.450
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
53.200
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
3.200
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
50.000
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.755.250
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.635.250
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
120.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.862.495
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.333.180
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
899.048
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
136.350
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.108.782
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
189.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.839.199
410
 
SUBVENCIJE
425.000
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.282.627
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
259.415
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
872.157
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.733.386
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.733.386
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
956.730
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
859.590
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
97.140
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–4.268.328
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–4.268.328
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
4.268.328
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
4.269.723
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Splošni in posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.«
2. člen 
V Odloku o proračunu za leto 2023 se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2023 ne sme zadolžiti.
2. Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2023 ne sme zadolžiti.
3. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 72.000,00 EUR;
– za financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 10 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 297.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
4. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 180.000,00 EUR;
– za financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 1.332.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
5. JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 252.000,00 EUR;
– financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 450.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– ؘsredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-03/2023
Škofljica, dne 12. junija 2023
Župan 
Občine Škofljica 
Primož Cimerman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti