Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2135. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Škocjan, stran 6175.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 7. in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21, 42/23) je Občinski svet Občine Škocjan na 4. seji dne 30. 5. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Škocjan 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Občina Škocjan s tem pravilnikom določa sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov, ki zadovoljujejo specifične socialne in zdravstvene potrebe občanov ter druge družbene potrebe, ki se izvajajo na območju Občine Škocjan oziroma za občane Občine Škocjan in so lokalnega pomena.
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Škocjan iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje na zgoraj navedenih področjih,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen 
Občinska uprava in predlagatelji oziroma izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo po pogojih ter merilih tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov in izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
3. člen 
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi pravilnika, se določijo s proračunom občine za vsako posamezno leto posebej. Ta sredstva niso namenjena za sofinanciranje redne, obvezne (zakonske ali pogodbene obveznosti) dejavnosti (projekti v zavodih iz področja zdravstva, sociale, šolstva ipd.).
II. POSTOPEK 
4. člen 
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) imenovanje komisije za odpiranje in ocenjevanje programov prijavljenih izvajalcev,
b) priprava in objava javnega razpisa,
c) zbiranje predlogov,
d) ocenjevanje prispelih predlogov,
e) obravnava in potrditev predlogov,
f) izdaja odločb o sofinanciranju,
g) sklepanje pogodb,
h) spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemu občinskega proračuna.
5. člen 
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave razpisa in rok prijave določi župan.
6. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a) navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
b) programe, ki so predmet sofinanciranja,
c) pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
d) višino sredstev javnega razpisa (po področjih in skupno),
e) informacijo o razpisni dokumentaciji,
f) določitev obdobja za porabo sredstev,
g) razpisni rok oziroma rok za prijavo,
h) način dostave predlogov,
i) navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
j) rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
k) rok odpiranja vlog.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od 30 dni. Uporaba obrazcev iz razpisne dokumentacije je za prijavitelje obvezna.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Škocjan.
7. člen 
Pregled razpisne dokumentacije, oceno programov in predlog izbora programov in izvajalce opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
8. člen
Po preteku roka za oddajo prijav bo komisija obravnavala prijave.
V kolikor komisija ugotovi, da posamezna prijava ni popolna, jo pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od treh dni. V kolikor se prijava v roku ustrezno ne dopolni, jo komisija s sklepom zavrže.
9. člen 
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev ter meril tega pravilnika in razpisa. Odločbe o sofinanciranju izda direktor občinske uprave.
Zoper odločbo na prvi stopnji je mogoče vložiti pritožbo na župana. Rok za pritožbo je osem dni od prejema odločbe. Odločba župana je dokončna.
10. člen 
Z izbranimi izvajalci se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višino sofinanciranja, način nadzora in poročanja.
11. člen 
Po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod vrniti občinski upravi. V kolikor podpisana pogodba s strani izvajalca oziroma prejemnika sredstev ni vrnjena v roku 8 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju.
12. člen 
Občina Škocjan lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov. Z vsebinami, ki vsebujejo osebne podatke (seznam članov z datumom rojstva in bivališčem) občinska uprava in imenovana komisija ravnata v skladu s zakonom, ki ureja osebne podatke.
Obvezna priloga poročila so dokazila o porabi sredstev.
Kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
III. VSEBINSKE DOLOČBE 
13. člen 
Izvajalci programov in projektov so:
– javni zavodi in ustanove iz razpisanega področja,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Škocjan, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in zdravstvene potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Škocjan,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov, programe izobraževanja ter druge humanitarne in neprofitne programe, ki se ne morejo sofinancirati iz drugih razpisov, ki jih objavi Občina Škocjan.
14. člen 
Financirani bodo programi in projekti po sledečih področjih:
1) sociala
2) zdravstvo
3) drugi programi.
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Škocjan ali izven nje, če vključujejo tudi člane, ki so občani Občine Škocjan,
– da so registrirani v skladu z zakonodajo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino, v kolikor je to opredeljeno v ustanovitvenem aktu izvajalca,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.
IV. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IZVAJALCEV 
15. člen 
Merila za sofinanciranje programov so navedena v prilogi pravilnika za vrednotenje programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Škocjan. Priloga je sestavni del tega pravilnika.
16. člen 
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej glede na število dodeljenih točk in razpisana sredstva po področjih.
V. KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07 in 100/08) z merili.
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 129-0001/2023-8
Škocjan, dne 30. maja 2023
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti