Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2103. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, stran 6117.

  
Na podlagi drugega odstavka 54. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije izdaja
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti ministrstva, pristojnega za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ureja podrobnejši način sofinanciranja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. in 5. do 7. ter 9. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), pogoje in merila, postopke izbora, spremljanje in nadziranje izvajanja teh aktivnosti v delu, v katerem navedeno ni določeno v predpisih.
(2) Kadar so pri izvajanju aktivnosti iz prejšnjega odstavka izpolnjena merila za dodelitev državne pomoči, se upoštevajo tudi predpisi, ki urejajo področje državnih pomoči.
(3) Za vse zadeve, ki niso urejene s tem pravilnikom, se v skladu z določbami ZZrID uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, in določbe podzakonskih predpisov s področja javnih financ.
2. člen 
(pogoji za začetek postopka) 
(1) Sredstva za izvajanje aktivnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena se dodeljujejo na podlagi postopkov, opredeljenih v 3. členu tega pravilnika. Sredstva dodeljuje ministrstvo v obliki sofinanciranja aktivnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ministrstvo lahko začne postopek za dodelitev sredstev, če so:
– zagotovljena sredstva v potrebni višini in
– izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, ki jih določajo zakoni in podzakonski predpisi.
(3) Kadar se v kateri koli fazi postopka ugotovi, da pogoji iz prejšnjega odstavka niso več izpolnjeni oziroma zagotovljeni, lahko ministrstvo postopek s sklepom ustavi. Sklep o ustavitvi postopka z obrazložitvijo mora ministrstvo objaviti na enak način, kot je bil objavljen javni razpis oziroma poziv za dodelitev sredstev.
3. člen 
(vrste postopkov za dodelitev sredstev) 
Postopki dodeljevanja sredstev so:
– javni razpis,
– javni poziv,
– sklenitev neposredne pogodbe.
II. JAVNI RAZPIS IN JAVNI POZIV 
1. Skupne določbe
4. člen
(splošne določbe) 
(1) Postopek dodelitve sredstev za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti ministrstvo lahko izvaja na podlagi javnih razpisov oziroma javnih pozivov za:
1. raziskovalne projekte;
2. vzpostavitev raziskovalne infrastrukture;
3. nakup raziskovalne opreme;
4. razvoj znanstvenih kadrov;
5. mednarodno sodelovanje;
6. znanstvene publikacije in znanstvene monografije;
7. programe zgodnjega uvajanja šolske mladine v področje raziskovanja;
8. odprtost in popularizacijo znanosti.
(2) Kriteriji za izbor aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti so znanstvena odličnost, družbeni in gospodarski vpliv ter kakovost in učinkovitost izvedbe.
(3) Predlogi prijav za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se uvrstijo na prednostni seznam glede na evalvacijski rezultat. Pri izboru se upošteva prednostni seznam.
(4) Evalvacijo predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalnih dejavnosti izvajajo recenzenti, izbrani na podlagi svojih znanj in izkušenj ter kompetenc, primernih za izvedbo določene naloge.
(5) Seznam recenzentov, ki so sodelovali v postopkih ocenjevanja, se skupno, ne glede na javne razpise in javne pozive z merili, pri katerih so sodelovali, praviloma objavi najmanj enkrat letno na spletni strani ministrstva. Ne glede na določbe drugih predpisov podatki o recenzentih po posameznih prijavah niso predmet razkritja.
(6) Ne glede na zakon, ki ureja javno rabo slovenščine, se lahko deli postopkov, pri katerih sodelujejo tuji recenzenti, izvajajo v tujem jeziku. Na zahtevo prijavitelja ministrstvo zagotovi prevod recenzije v slovenski jezik.
(7) Vsi razpisni postopki in postopki, povezani s spremljanjem izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, lahko potekajo tudi samo v elektronski obliki. Način oddaje prijav se določi v javnem razpisu oziroma javnem pozivu.
2. Javni razpis
5. člen
(javni razpis) 
(1) Javni razpis se uporablja, kadar ministrstvo pri uresničevanju konkretnih ciljev in namena razdeljevanja sredstev vnaprej predpiše pogoje in merila ocenjevanja in izbora prijav ter za sofinanciranje izbira prijave, od najvišje do najnižje ocenjene, do porabe sredstev. Podrobnejši način se opredeli v javnem razpisu.
(2) Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, in določbe podzakonskih predpisov s področja javnih financ.
(3) Ministrstvo sofinancira posamezno aktivnost znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena pod pogojem, da isti stroški še niso bili sofinancirani iz drugih javnih sredstev.
(4) Prijavitelji so lahko raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti po ZZrID (v nadaljnjem besedilu: evidenca raziskovalnih organizacij) ter niso ustanovljene po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in zasebni raziskovalci, vpisani v Register zasebnih raziskovalcev po ZZrID, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID.
(5) V primeru sofinanciranja raziskovalnih projektov, pri katerih izvajanju sodelujejo tudi raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij in so ustanovljene po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, so prijavitelji lahko tudi navedene raziskovalne organizacije.
(6) V primeru sofinanciranja projektov za odprtost in popularizacijo znanosti so prijavitelji lahko tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike Slovenije ter nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so pri pristojnem organu vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Prav tako so prijavitelji lahko pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovencev po svetu.
(7) Podrobnejši pogoji in merila za dodelitev sredstev v posameznih primerih sofinanciranja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti se določijo v javnem razpisu ob upoštevanju predpisov, ki so določeni v okviru posameznega vira financiranja.
3. Javni poziv
6. člen
(javni poziv) 
(1) Javni poziv se uporablja, kadar že iz namena in ciljev dodeljevanja sredstev izhajajo pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, zaradi česar je mogoče vnaprej predvideti seznam potencialnih prijaviteljev, sredstva pa se med njih razdeli skladno z določbami javnega poziva.
(2) Ministrstvo sofinancira posamezno aktivnost znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika pod pogojem, da isti stroški še niso bili sofinancirani iz drugih javnih sredstev.
(3) Prijavitelji so lahko raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti po ZZrID (v nadaljnjem besedilu: evidenca raziskovalnih organizacij) ter niso ustanovljene po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in zasebni raziskovalci, vpisani v Register zasebnih raziskovalcev po ZZrID, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID.
(4) V primeru sofinanciranja raziskovalnih projektov, pri katerih izvajanju katerih sodelujejo tudi raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij in so ustanovljene po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, so prijavitelji lahko tudi navedene raziskovalne organizacije.
(5) V primeru sofinanciranja projektov za odprtost in popularizacijo znanosti so prijavitelji lahko tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike Slovenije ter nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so pri pristojnem organu vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Prav tako so prijavitelji lahko pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovencev po svetu.
(6) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev v posameznih primerih sofinanciranja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti se določijo v javnem pozivu ob upoštevanju predpisov, ki so določeni v okviru posameznega vira financiranja.
7. člen 
(začetek postopka) 
(1) Minister, pristojen za znanost (v nadaljnjem besedilu: minister), sprejme sklep o začetku postopka javnega poziva.
(2) S sklepom o začetku postopka ali s posebnim sklepom minister imenuje strokovno komisijo za izvedbo postopka javnega poziva.
(3) Minister lahko za izvedbo postopka imenuje eno ali več strokovnih komisij.
(4) S sklepom o začetku postopka se opredelijo tudi:
– predmet in namen javnega poziva;
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– okvirna vrednost razpisanih sredstev;
– eden ali več pristojnih javnih uslužbencev za izvedbo javnega poziva;
– naloge strokovne komisije za izvedbo postopka javnega poziva, če te niso določene v posebnem sklepu o imenovanju strokovne komisije.
8. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Postopek javnega poziva vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom o začetku postopka ali s posebnim sklepom imenuje minister.
(2) Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, ki morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, in najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja, za katero se dodeljujejo sredstva.
(3) Vsi člani komisije morajo ob imenovanju podpisati izjavo o zaupnosti in varovanju podatkov, s katero se pod kazensko odgovornostjo zavežejo, da bodo kot zaupne varovali vse podatke, dejstva in okoliščine o prijaviteljih in končnih prejemnikih sredstev, za katere bodo izvedeli pri opravljanju funkcije člana komisije.
(4) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prijavitelji oziroma končnimi prejemniki sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali v zunajzakonski skupnosti (v nadaljnjem besedilu: interesna povezanost). Druge oblike interesne povezanosti se presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna povezanost ni izločitveni razlog, kadar strokovne komisije ni mogoče sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
(6) Minister lahko v primeru večjega števila prijav ali potrebe po vključitvi oseb s specifičnimi strokovnimi znanji v strokovno komisijo imenuje dodatne člane ali imenuje posebno strokovno komisijo za posamezni namen.
9. člen 
(način delovanja in naloge strokovne komisije) 
(1) Način delovanja in naloge strokovna komisije se opredelijo v sklepu, s katerim jo minister imenuje.
(2) Predsednik strokovne komisije vodi in organizira delo strokovne komisije.
(3) Strokovna komisija pred odločitvijo o objavi javnega poziva oceni, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je mogoče pričakovati uspešen javni poziv.
(4) Strokovna komisija je pristojna za izvedbo odpiranja prijav, preverjanje njihove popolnosti, preverjanje izpolnjevanja pogojev in pripravo predlogov za sprejem odločitve ministra.
(5) Strokovna komisija o vseh svojih dejanjih v postopku vodi zapisnike.
10. člen 
(objava) 
(1) Javni poziv se objavi na spletni strani ministrstva. Objava vsebuje najmanj:
1. naslov javnega poziva;
2. ime oziroma naziv in sedež ministrstva;
3. pravno podlago za izvedbo javnega poziva;
4. predmet, namen, cilje in upravičene stroške javnega poziva;
5. ciljne skupine oziroma upravičence;
6. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem pozivu;
7. okvirno višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega poziva, in sredstev, ki jih lahko prejme posamezni prijavitelj, oziroma največji možni delež sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj;
8. določitev obdobja upravičenosti, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
9. način sofinanciranja;
10. informacijo o roku za predložitev prijav, ki mora biti razumen glede na obseg dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji predložiti;
11. informacijo o načinu predložitve prijav;
12. način, roke in odgovorne osebe za odpiranje prijav v postopku javnega poziva;
13. postopek in način izbora;
14. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva;
15. navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti ministrstvu;
16. navedbo o tem, kdo odloča o dodelitvi sredstev.
(2) Razpisna dokumentacija mora poleg vsebine javnega poziva iz prejšnjega odstavka vsebovati najmanj:
– navodila prijaviteljem za izdelavo prijave;
– določilo o sredstvih, ki jih lahko prejme posamezni prijavitelj, oziroma o največjem možnem deležu sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju.
(3) Razpisna dokumentacija v postopku javnega poziva ni potrebna, če javni poziv vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka.
11. člen 
(sprejem prijav) 
(1) Prijave se vložijo na ministrstvo.
(2) Uradna oseba, ki sprejema prijave, na vsaki prijavi jasno označi datum in uro vložitve prijave. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo prijave.
(3) Uradna oseba, ki sprejema prijave, prijavitelju na njegovo zahtevo izda potrdilo o oddaji prijave, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka.
(4) Prijava mora biti oddana do roka, ki je določen v objavi javnega poziva.
(5) Prijava mora biti označena in oddana tako, kot je opredeljeno v javnem pozivu.
12. člen 
(odpiranje prijav, prispelih na javni poziv) 
(1) Odpiranje prejetih prijav, prispelih na javni poziv, izvede strokovna komisija na kraju in ob času, ki sta navedena v javnem pozivu, oziroma v predvidenih rokih, če gre za zaporedno odpiranje prijav.
(2) Rok od izteka roka za dostavo prijav do odpiranja prijav ne sme biti daljši od osmih dni.
(3) Odpiranje prijav je praviloma javno. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko v utemeljenih primerih (zlasti kadar je število prejetih prijav veliko) strokovna komisija odloči, da odpiranje ni javno.
(4) Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu prejema. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje seznama prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema. Dokazila, da so bile prijave nepravočasne oziroma nepravilno označene, so sestavni del dokumentarnega gradiva. Pri elektronsko prispelih prijavah strokovna komisija evidentira dokaze, da so bile prijave nepravočasne ob upoštevanju načina evidentiranja.
(5) Strokovna komisija o odpiranju vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. naslov javnega poziva;
2. predmet javnega poziv;
3. naziv in sedež ministrstva;
4. datum in čas začetka ter konca odpiranja prijav in podatek o morebitnih prekinitvah;
5. imena navzočih in odsotnih članov strokovne komisije;
6. v primeru javnega odpiranja prijav navedbo navzočih prijaviteljev oziroma njihovih predstavnikov;
7. seznam prispelih prijav z navedbo številke prijave, nazivom oziroma imenom prijavitelja in naslovom aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
8. ugotovitve o pravočasnosti in formalni popolnosti prispelih prijav ter izpolnjevanju pogojev, pri formalno nepopolnih prijavah pa tudi podatek o razlogu za nepopolnost.
(6) Prijava je:
– nepravočasna, če je prispela po roku, ki je bil v javnem pozivu določen za prejem prijav;
– formalno nepopolna, če ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov.
13. člen 
(dopolnjevanje nepopolnih prijav) 
(1) Če strokovna komisija ugotovi, da je prijava ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov, prijavitelja pozove k dopolnitvi take prijave.
(2) Prijavitelju mora biti dan razumen rok za dopolnitev njegove prijave, vendar ne daljši od 15 dni.
(3) Predmet dopolnitve ne sme biti:
– višina zaprošenih sredstev;
– tisti elementi prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno prijavitelj ob pisnem soglasju strokovne komisije popraviti očitne računske napake, ki se odkrijejo pri pregledu prijav. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. V primeru usklajevanja s pravili državnih pomoči, ki se odraža v spremembi zneska sofinanciranja, se lahko višina sofinanciranja ustrezno zniža. Poprava napak se pregledno evidentira. Naknadno vsebinsko dopolnjevanje prijave ni dovoljeno.
(5) V primeru javnih pozivov iz 25. člena tega pravilnika z odprtim rokom za prijave do porabe sredstev se v primeru nepopolne prijave kot datum in ura popolne prijave šteje datum in ura, ko je ta dopolnjena. V pozivu k dopolnitvi je treba prijavitelja opozoriti, da se bo vrstni red prispetja posamezne prijave, ki se upošteva pri določitvi vrstnega reda za uvrstitev prijave v nadaljnjo obravnavo, določil, ko bo prijava popolna, in da bo prijava s sklepom zavržena kot nepopolna, če v zahtevanem roku ne bo v celoti dopolnjena.
14. člen 
(zavrženje prijav) 
(1) Nepravočasne prijave in nepravilno označene prijave se vrnejo prijavitelju skupaj s sklepom o zavrženju prijave.
(2) Če prijavitelj prijave ne dopolni v roku, ki mu je določen, oziroma njegova dopolnitev ni skladna z zahtevo strokovne komisije, se njegova prijava zavrže.
15. člen 
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev) 
(1) Prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega poziva, se zavrnejo.
(2) Izpolnjevanje pogojev posameznega postopka javnega poziva je bistvenega pomena za doseganje ciljev in namena dodeljevanja sredstev. Pogoje mora prijavitelj zato izpolnjevati v vseh fazah postopka in izvedbe aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Če se v kateri koli fazi pred podpisom pogodbe ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev, ministrstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe. Če se to dejstvo ugotovi po podpisu pogodbe, lahko ministrstvo od pogodbe odstopi in zahteva vračilo vseh morebitnih že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
16. člen 
(predlog prejemnikov sredstev) 
Strokovna komisija predlaga seznam prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani strokovne komisije.
17. člen 
(delo strokovne komisije pri izboru prijav, prispelih na javni poziv) 
Strokovna komisija pripravi skupni sklep o razdelitvi sredstev in posamične sklepe o (ne)izboru. Pristojni javni uslužbenci za izvedbo javnega poziva za strokovno komisijo opravljajo strokovno-tehnične naloge.
18. člen 
(rezervna lista prijav) 
Strokovna komisija lahko, skladno s pogoji javnega poziva, določi rezervno listo prijav, ki so lahko izbrane za sofinanciranje v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev.
19. člen 
(posamični sklepi o (ne)izboru) 
(1) Minister na podlagi predloga strokovne komisije izda o vsaki prijavi, prispeli na javni poziv, v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od datuma odpiranja prijav, posamični sklep o (ne)izboru.
(2) S sklepom se odloči o odobritvi sredstev in znesku oziroma odstotku sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posamezne prijave. Sklep vsebuje tudi navedbo razlogov za sprejeto odločitev.
(3) Ministrstvo mora v roku, ki je bil naveden v objavi javnega poziva, obvestiti vse prijavitelje o odločitvi glede dodelitve sredstev.
20. člen 
(podlaga za sklenitev pogodbe) 
(1) Pogodba s prejemnikom sredstev se podpiše na podlagi sklepa o izboru, izdanega v postopku javnega poziva.
(2) Pogodba se glede na pogoje posameznega postopka sklene za določen čas in je lahko tudi večletna.
21. člen 
(podpis pogodbe) 
(1) Ministrstvo pošlje izbranemu prijavitelju pogodbo in ga pozove k podpisu.
(2) S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja ter opredelijo pravice in obveznosti.
(3) Če se izbrani prijavitelj, ki je bil pozvan k podpisu pogodbe, v postavljenem roku od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil svojo prijavo. S tem izbrani prijavitelj izgubi pravico do odobrenih sredstev.
(4) Obvezne sestavine pogodbe so:
1. navedba pogodbenih strank (naziv oziroma ime, naslov, davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa in zastopnika pogodbenih strank);
2. predmet pogodbe;
3. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
4. višina dodeljenih sredstev;
5. terminski načrt porabe sredstev;
6. trajanje pogodbe;
7. skrbniki pogodbe obeh pogodbenih strank;
8. določba, da mora izbrani prijavitelj sproti obveščati ministrstvo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
9. določila o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
10. način izdajanja in potrjevanja zahtevkov, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prijavitelj za porabo dodeljenih sredstev;
– vmesna poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti oziroma najmanj zaključno poročilo;
– določila, pod kakšnimi pogoji lahko izbrani prijavitelj podaljša rok porabe sredstev glede na predvideni terminski načrt, kakšen je postopek za podaljšanje in določilo, da v nasprotnem primeru izbrani prijavitelj izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
11. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– dolžnost ministrstva, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe in namensko porabo proračunskih sredstev;
– možnost, da ministrstvo kadar koli preverja namensko porabo dodeljenih sredstev;
– dolžnost izbranega prijavitelja, da ministrstvu omogoči pregled in nadzor nad namensko uporabo sredstev, tudi s preverjanjem na kraju samem;
– določilo, da mora izbrani prijavitelj ob nenamenski porabi sredstev sredstva v ustrezni višini vrniti v proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi;
– določila, pod kakšnimi pogoji lahko ministrstvo odstopi od pogodbe z izbranim prijaviteljem;
12. določba o obveščanju javnosti, da je predmet pogodbe sofinanciran s strani ministrstva oziroma s strani drugih virov financiranja;
13. skladnost s pravili za dodelitev intenzivnosti državnih pomoči, če je to potrebno;
14. drugo, če to določajo interni akti in usmeritve ministrstva glede obveznih vsebin pogodb in ob upoštevanju drugih predpisov, ki urejajo različne vire sredstev;
15. podpis in datum podpisa pogodbenih strank.
(5) Prijaviteljeva prijava je kot priloga sestavni del pogodbe.
22. člen 
(spremljanje pogodb) 
Skrbniki pogodb na ministrstvu so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti prejemnikov sredstev.
23. člen 
(spremenjene okoliščine) 
(1) Prejemnik sredstev mora aktivnost znanstvenoraziskovalne dejavnosti izvesti tako, kot je napovedal v svoji prijavi.
(2) Prejemnik sredstev mora skrbnika pogodbe na ministrstvu obvestiti o vseh spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi, v osmih dneh, ko je zanje izvedel. Na podlagi obvestila lahko ministrstvo ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera sklene s prejemnikom sredstev aneks k pogodbi ali od pogodbe odstopi in zahteva vračilo že prejetih sredstev s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da izvajanja posamezne aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sofinancirane po pogodbi, zaradi objektivnih okoliščin ne bo mogoče uspešno končati v roku, se nadaljnje izvajanje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti in sofinanciranje prekine, prejemniku sredstev pa v tem primeru ni treba vrniti že izplačanih sredstev. Za objektivne okoliščine se štejejo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti.
24. člen 
(poročanje) 
(1) Prejemnik sredstev mora ministrstvu predložiti vmesna poročila in zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe v skladu z roki, določenimi v pogodbi.
(2) Skrbnik pogodbe lahko od prejemnika sredstev kadar koli zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma dodatna dokazila, ki so povezana z izvajanjem pogodbe.
25. člen 
(javni poziv do porabe sredstev) 
(1) Javni poziv se lahko uporablja tudi v primerih sofinanciranja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, ko že iz namena in ciljev dodeljevanja sredstev izhajajo pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, zaradi česar je mogoče predvideti seznam potencialnih prijaviteljev, sredstva pa se med njih dodelijo po vnaprej opredeljenem postopku.
(2) Javni poziv iz prvega odstavka se izvaja:
– do porabe sredstev z odprtim rokom za prijave in po vrstnem redu prispetja prijav do porabe sredstev
– ali na podlagi enotnega datumsko določenega roka za prijave do porabe sredstev.
(3) V primerih iz tega člena se za izvedbo postopka javnega poziva uporabljajo določbe o izvedbi postopka javnega poziva od 6. do 24. člena tega pravilnika.
26. člen 
(javni poziv z merili) 
(1) Postopek javnega poziva se lahko uporablja tudi v primerih sofinanciranja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, ko že iz namena in ciljev razdeljevanja sredstev izhajajo pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, zaradi česar je mogoče predvideti seznam potencialnih prijaviteljev, sredstva pa se med njih razdelijo po opredeljenem postopku in merilih, s pomočjo katerih se v postopku tega javnega poziva med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prijavitelji, ki prejmejo sredstva.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se za izvedbo postopka javnega poziva smiselno uporabljajo določbe o postopku javnega razpisa iz tega pravilnika (zlasti o izboru prijav z merili in izboru prijav za sofinanciranje, od najvišje do najnižje ocenjene, do porabe sredstev). Podrobnejši način se opredeli v javnem pozivu.
III. SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE 
1. Splošno
27. člen 
(upravičenci in primeri financiranja) 
(1) Upravičenci do postopka dodelitve sredstev s sklenitvijo neposredne pogodbe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti so lahko raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij, in zasebni raziskovalci, vpisani v Register zasebnih raziskovalcev po ZZrID, ki izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID.
(2) Postopek dodelitve sredstev s sklenitvijo neposredne pogodbe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se lahko uporablja v naslednjih primerih sofinanciranja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti:
1. sofinanciranje aktivnosti, pri katerih je postopek za dodelitev sredstev izveden na evropski oziroma transnacionalni ravni;
2. sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili na razpisih v okviru centralnih programov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) odlično ocenjeni, vendar tam niso bili sprejeti v sofinanciranje;
3. sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili izbrani v sofinanciranje v okviru centralnih programov EU in ki omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi;
4. sofinanciranje izvajanja ukrepov odprte znanosti;
5. sofinanciranje vzpostavitve raziskovalne infrastrukture;
6. sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme.
28. člen 
(smiselna uporaba določb) 
V postopku dodelitve sredstev s sklenitvijo neposredne pogodbe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz tega poglavja se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o javnem pozivu, in sicer zlasti določbe o sklepu o začetku postopka, o sklepu o izboru prijav in o vsebini pogodbe.
2. Sofinanciranje aktivnosti, pri katerih je postopek za dodelitev sredstev izveden na evropski oziroma transnacionalni ravni
29. člen 
(sofinanciranje aktivnosti, pri katerih je postopek za dodelitev sredstev izveden na evropski oziroma transnacionalni ravni) 
(1) Za sofinanciranje večstranskih transnacionalnih raziskovalnih projektov, ki se sofinancirajo prek mednarodnih organizacij ali konzorcijev v okviru programov EU, pri katerih je postopek razpisa za dodelitev sredstev izveden na evropski oziroma transnacionalni ravni, v skladu s postopki, predvidenimi za izvrševanje programov EU ali z avtonomno določenim pravom, in ki so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi mednarodnih evalvacij in finančnih uskladitev v okviru programov in sodelovanj, h katerim je pristopila Republika Slovenija ali ministrstvo, lahko ministrstvo sklepa neposredne pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
(2) Ministrstvo lahko sklepa neposredne pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji v skladu z določbami tega pravilnika na podlagi obveznosti, sprejetih z uradnim pristopnim dokumentom k transnacionalnim ali evropskim pobudam in skupnim transnacionalnim javnim razpisom.
(3)  Ministrstvo v okviru skupnega transnacionalnega javnega razpisa na spletni strani objavi tudi nacionalna navodila za slovenske prijavitelje, ki posebej določajo pravno podlago, razpisana sredstva, pričakovano minimalno število sodelujočih raziskovalnih partnerjev, upravičence, upravičene stroške in vse druge pogoje, ki so predvideni za slovenske prijavitelje na skupnem transnacionalnem javnem razpisu, ter so v skladu z veljavno zakonodajo. Navodila se objavijo tudi na spletni strani transnacionalnega javnega razpisa.
(4)  Na podlagi skupnega izbornega postopka na mednarodni ravni upravni odbor skupnega transnacionalnega javnega razpisa potrdi in predlaga projekte v sofinanciranje ministrstvu. Minister izda sklep o sofinanciranju projektov, izbranih na skupnem transnacionalnem javnem razpisu, s katerim sledi predlogu upravnega odbora skupnega transnacionalnega javnega razpisa.
(5) V sklepu iz prejšnjega odstavka se določijo:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva;
2. naziv prijavitelja;
3. akronim projekta;
4. naslov projekta;
5. vrednost projekta za posameznega slovenskega prijavitelja;
6. višina razpoložljivih sredstev sofinanciranja in možna višina prispevka Evropske komisije ter obdobje trajanja projekta;
7. pravna podlaga;
8. obdobje upravičenosti javnih izdatkov in proračunska postavka ter
9. predmet javnega razpisa, vključno z navedbo transnacionalnega izbora prijavitelja oziroma upravičenca.
(6) Na podlagi sklepa iz četrtega odstavka tega člena je o izboru obveščen slovenski prijavitelj, ki mora za pripravo in sklenitev neposredne pogodbe ministrstvu predložiti zahtevano dokumentacijo za pripravo pogodbe.
3. Sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili na razpisih v okviru centralnih programov EU odlično ocenjeni, vendar tam niso bili sprejeti v sofinanciranje
30. člen 
(sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili na razpisih v okviru centralnih programov EU odlično ocenjeni, vendar tam niso bili sprejeti v sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili na razpisih v okviru centralnih programov EU odlično ocenjeni, vendar tam niso bili sprejeti v sofinanciranje, lahko ministrstvo sklepa neposredne pogodbe o sofinanciranju s prijavitelji teh projektov v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Ministrstvo sklene neposredno pogodbo na podlagi povabila prijaviteljem projektov iz prejšnjega odstavka za oddajo prijave in po izdanem sklepu ministra o sofinanciranju.
(3) Za sofinanciranje morajo biti izpolnjeni zlasti naslednji pogoji:
– projekt ni bil sprejet v sofinanciranje pri Evropski komisiji, bil pa je odlično ocenjen oziroma mu je bil podeljen pečat odličnosti. V primeru raziskovalnih razpisov Evropskega raziskovalnega sveta (angl. European Research Council) gre za projekte, ki so prejeli zaključno oceno A, vendar zaradi pomanjkanja sredstev niso bili izbrani za sofinanciranje;
– vodja projekta je isti raziskovalec ali raziskovalna organizacija, ki je bila prijavljena v okviru razpisa centralnega programa EU;
– vodja projekta mora biti kot raziskovalec vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij.
(4) Pri pripravi povabila prijaviteljem za oddajo prijave ministrstvo upošteva pogoje sofinanciranja centralnih programov EU, morebitne dodatne pogoje za sofinanciranje ob upoštevanju vira sredstev za sofinanciranje pa ministrstvo opredeli v povabilu prijaviteljem za oddajo prijave.
(5) Pri pripravi povabila prijaviteljem za oddajo prijave mora ministrstvo zagotavljati transparentnost in enakopravnost obravnave.
(6) V povabilu prijaviteljem za oddajo prijave ministrstvo opredeli najmanj namen, cilje, predvidene aktivnosti, obdobje upravičenosti, predvideno višino sofinanciranja, upravičene stroške, predvidene rezultate in kazalnike.
4. Sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili izbrani v sofinanciranje v okviru centralnih programov EU in ki omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi
31. člen 
(sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili izbrani v sofinanciranje v okviru centralnih programov EU in ki omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi) 
(1) Za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili izbrani v sofinanciranje v okviru centralnih programov EU in ki omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi, lahko ministrstvo sklepa neposredne pogodbe o sofinanciranju v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Ministrstvo sklene neposredno pogodbo na podlagi povabila prijaviteljem projektov iz prejšnjega odstavka za oddajo prijave in po izdanem sklepu ministra o sofinanciranju.
(3) Za sofinanciranje morajo biti izpolnjeni zlasti naslednji pogoji:
– projekt je bil sprejet v sofinanciranje v okviru centralnih programov EU;
– centralni programi EU omogočajo sofinanciranje projekta iz drugih sredstev;
– vodja projekta je isti raziskovalec (oziroma raziskovalna organizacija, kjer relevantno), ki je bil prijavljen v okviru razpisa centralnega programa EU;
– vodja projekta mora biti kot raziskovalec vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij;
– sredstva centralnih programov EU krijejo druge stroške oziroma ne gre za dvojno financiranje istovrstnih stroškov projekta.
(4) Pri pripravi povabila prijaviteljem k oddaji prijave ministrstvo upošteva pogoje sofinanciranja centralnih programov EU, morebitne dodatne pogoje za sofinanciranje ob upoštevanju vira sredstev za sofinanciranje pa ministrstvo opredeli v povabilu prijaviteljem za oddajo prijave.
(5) Pri pripravi povabila prijaviteljem za oddajo prijave mora ministrstvo zagotavljati transparentnost in enakopravnost obravnave.
(6) V povabilu prijaviteljem za oddajo prijave ministrstvo opredeli najmanj namen, cilje, predvidene aktivnosti, obdobje upravičenosti, predvideno višino sofinanciranja, upravičene stroške, predvidene rezultate in kazalnike.
32. člen 
(institucionalna partnerstva) 
(sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili izbrani v sofinanciranje v okviru institucionalnih partnerstev centralnih programov EU in ki omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi) 
(1) Za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili izbrani v sofinanciranje v okviru institucionalnih partnerstev centralnih programov EU in ki omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi, lahko ministrstvo v skladu z aktom EU o institucionalnem partnerstvu in sklepom Vlade Republike Slovenije sklepa neposredne pogodbe o sofinanciranju v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Ministrstvo sklene neposredno pogodbo na podlagi povabila prijaviteljem projektov iz prejšnjega odstavka za oddajo prijave in po izdanem sklepu ministra o sofinanciranju.
(3) Za sofinanciranje morajo biti izpolnjeni zlasti naslednji pogoji:
– projekt je bil sprejet v sofinanciranje v okviru institucionalnih partnerstev centralnih programov EU;
– centralni programi EU omogočajo sofinanciranje projekta iz drugih sredstev;
– sofinanciranje je namenjeno dopolnjevanju opredeljenih stroškov financiranja s strani centralnih programov EU;
– ne gre za dvojno financiranje stroškov projekta.
(4) Pri pripravi povabila prijaviteljem k oddaji prijave ministrstvo upošteva pogoje sofinanciranja institucionalnih partnerstev centralnih programov EU, morebitne dodatne pogoje za sofinanciranje ob upoštevanju vira sredstev za sofinanciranje pa ministrstvo opredeli v povabilu prijaviteljem za oddajo prijave.
(5) Pri pripravi povabila prijaviteljem za oddajo prijave mora ministrstvo zagotavljati transparentnost in enakopravnost obravnave.
(6) V povabilu prijaviteljem za oddajo prijave ministrstvo opredeli najmanj namen, cilje, predvidene aktivnosti, obdobje upravičenosti, predvideno višino sofinanciranja, upravičene stroške, predvidene rezultate in kazalnike.
5. Sofinanciranje izvajanja ukrepov odprte znanosti
33. člen 
(sofinanciranje izvajanja ukrepov odprte znanosti) 
(1) Za sofinanciranje izvajanja ukrepov odprte znanosti, ki so opredeljeni v akcijskem načrtu za odprto znanost, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, lahko ministrstvo sklepa z izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti neposredne pogodbe o sofinanciranju v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Ministrstvo sklene neposredno pogodbo po izdanem sklepu ministra o sofinanciranju na podlagi povabila izvajalcem znanstvenoraziskovalne dejavnosti k oddaji prijave. V prijavi izvajalci med drugim podrobneje opišejo predvidene aktivnosti, rezultate in kazalnike ter s tem povezane stroške v skladu z akcijskim načrtom za odprto znanost (v nadaljnjem besedilu: program dela). V primeru sklepanja večletne pogodbe se za vsako dodatno leto sklene aneks k pogodbi. Obveznosti izvajalca glede predložitve letnega programa dela za pripravo aneksa k pogodbi iz prejšnjega stavka se določijo v krovni pogodbi.
(3) V povabilu izvajalcem znanstvenoraziskovalne dejavnosti k oddaji prijave ministrstvo lahko opredeli dodatne pogoje za sofinanciranje v skladu z akcijskim načrtom za odprto znanost.
(4) V povabilu izvajalcem znanstvenoraziskovalne dejavnosti za oddajo prijave ministrstvo v skladu z akcijskim načrtom za odprto znanost opredeli najmanj namen, cilje, predvidene aktivnosti, obdobje upravičenosti, predvideno višino sofinanciranja, upravičene stroške, predvidene rezultate in kazalnike, ki morajo biti v skladu z akcijskim načrtom za odprto znanost.
6. Sofinanciranje vzpostavitve raziskovalne infrastrukture ali sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme
34. člen 
(sofinanciranje vzpostavitve raziskovalne infrastrukture ali sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme) 
(1) Sredstva za vzpostavitev raziskovalne infrastrukture ali sredstva za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme lahko ministrstvo dodeljuje prek sklenitve neposredne pogodbe v skladu z javnofinančnimi predpisi.
(2) Neposredna pogodba se lahko sklene, če gre za projekt, sofinanciran iz sredstev kohezijske politike, ki izpolnjuje pogoje za neposredno potrditev operacije, ali če gre za projekt, ki se nanaša na 1., 2. ali 3. točko drugega odstavka 27. člena tega pravilnika in se vsebinsko nanaša na vzpostavitev raziskovalne infrastrukture ali sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme.
(3) Ministrstvo sklene neposredno pogodbo po izdanem sklepu ministra o sofinanciranju na podlagi povabila k oddaji prijave.
(4) V povabilu prijaviteljem za oddajo prijave ministrstvo opredeli najmanj namen, cilje, predvidene aktivnosti, obdobje upravičenosti, predvideno višino sofinanciranja, upravičene stroške, predvidene rezultate in kazalnike.
(5) Pri pripravi povabila prijaviteljem k oddaji prijave ministrstvo upošteva morebitne dodatne pogoje za sofinanciranje ob upoštevanju vira sredstev za sofinanciranje.
(6) Pri pripravi povabila prijaviteljem za oddajo prijave mora ministrstvo zagotavljati transparentnost in enakopravnost obravnave.
IV. OPERACIJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE TER NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST 
35. člen 
(operacije evropske kohezijske politike ter Načrta za okrevanje in odpornost) 
(1) Sofinanciranje operacij iz sredstev evropske kohezijske politike ter Načrta za okrevanje in odpornost na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ministrstvo sofinancira ob upoštevanju predpisov, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike ter Načrta za okrevanje in odpornost v Republiki Sloveniji.
(2) Določbe tega pravilnika o sklenitvi neposredne pogodbe se uporabljajo tudi za sofinanciranje operacij evropske kohezijske politike ter Načrta za okrevanje in odpornost na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v obliki neposredne potrditve operacije oziroma v obliki neposredno opredeljenih projektov.
V. NADZOR 
36. člen 
(nadzor ministrstva) 
(1) Ministrstvo opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
(2) Prejemniki sredstev, ki jih sofinancira ministrstvo, morajo ministrstvu pošiljati podatke o rezultatih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in porabi proračunskih sredstev v skladu z določbami pogodbe o sofinanciranju, sklenjene med ministrstvom in prejemnikom sredstev.
VI. KONČNA DOLOČBA 
37. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2023/22
Ljubljana, dne 19. junija 2023
EVA 2023-3360-0007
Dr. Igor Papič 
minister 
za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti