Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

Št. 410-130/2023 Ob-2493/23, Stran 1329
Na podlagi Sklepa o javnem razpisu za sofinanciranje projektov posebnega pomena v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023, št. 410-130/2023-1, objavlja župan Občine Ilirska Bistrica
javni razpis 
za sofinanciranje projektov posebnega pomena v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa obsega sofinanciranje projektov v smislu prireditev, dogodkov, nastopanj, obeležitev, aktivnosti in ostalih dogodkov posebnega pomena za Občino Ilirska Bistrica:
– ki se izvajajo na območju Občine Ilirska Bistrica ali izven, s katero prijavitelj pripomore k promociji Občine Ilirska Bistrica,
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma je namenjena otrokom in mladini
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju.
2. Pogoji in merila
2.1 Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in zveze društev, zasebni in javni zavodi, izobraževalne ustanove, podjetja.
Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20, 3/22 – ZDeb).
2.2 Posebni pogoji
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala projekte prijaviteljev katere:
– so bile ali bodo izvedene v letu 2023,
– so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev/udeležencev,
– vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma je namenjena otrokom in mladini,
– v letu 2023 niso bile oziroma ne bodo sofinancirane iz drugih virov Občine Ilirska Bistrica,
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge vire financiranja,
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj,
– dopolnjujejo kulturno, športno ali turistično ponudbo oziroma so namenjeni otrokom ter mladini Občine Ilirska Bistrica oziroma promovirajo občino izven njenih meja,
– vsebina prijave ustreza predmetu javnega razpisa.
Prijavitelj lahko na tem javnem pozivu uveljavlja pravico do finančne pomoči za največ 1 projekt ali prireditev.
Prav tako mora prijavitelj soglašati z določili javnega poziva in pripadajoče dokumentacije, da je seznanjen z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb, da ustrezajo dejanskemu stanju, priložene fotokopije pa ustrezajo originalom (obrazec 2).
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni prijavitelji, ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja, za kar morajo priložiti dokazilo. Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega projekta ne bodo objavili logotipa Občine Ilirska Bistrica oziroma ne bodo navedli, da je izvedbo projekta sofinancirala Občina Ilirska Bistrica. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu. Zaradi promocije na spletni strani Občine in uradnih občinskih socialnih omrežjih so prijavitelji dolžni informacije o dogodku pravočasno posredovati na občino (najmanj en mesec pred dogodkom).
Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za prireditve, ki so že bile izvedene do objave javnega razpisa.
3. Merila za izbor sofinanciranja projektov posebnega pomena za Občino Ilirska Bistrica
Strokovna komisija, imenovana s strani župana občine, ocenjuje in vrednoti pravočasno prispele popolne prijave po kronološkem redu prispelih prijav na podlagi meril in kriterijev za ocenjevanje in vrednotenje, ki so naslednja:
a. Kakovost izvedbe in organizacijsko tehnična zahtevnost projekta (do 10 točk):
– organizacijsko in tehnično zelo zahteven projekt – 10 točk,
– organizacijsko in tehnično zahteven projekt – 7 točk
– organizacijsko in tehnično manj zahteven projekt – 5 točk,
– enostaven projekt (en način izvedbe in en cilj) – 3 točke.
b. Nivo sodelovanja in povezovanja pri projektu (do 10 točk):
– mednarodni nivo – 10 točk,
– državni nivo – 8 točk,
– regijski nivo – 6 točk,
– občinski nivo – 4 točke.
c. Aktualnost vsebine projekta (do 10 točk):
– projekt je vezan na širše aktualno, družbeno dogajanje – 10 točk,
– projekt je aktualen za specifično ciljno skupino – 5 točk.
d. Število udeležencev/obiskovalcev/ogledov (do 10 točk):
– 301 in več – 10 točk,
– 151 do 300 – 8 točk,
– 50 do 150 – 5 točk,
– do 50 – 0 točk.
e. Vstopnina/prijavnina (do 6 točk):
– Projekt nima vstopnine/prijavnine – 6 točk,
– Projekt ima vstopnino/prijavnino do 10,00 EUR – 3 točke,
– Projekt ima vstopnino/prijavnino nad 10,00 EUR – 0 točk.
f. Medijski učinek/odzivnost in dodana vrednost za razvoj in širjenje javnega/občinskega interesa (do 15 točk):
– projekt ima velik medijski učinek in dodano vrednost za razvoj in širjenje občinskega interesa, projekt promovira občino, njene kraje in prebivalce – 15 točk,
– projekt ima srednji medijski učinek in dodano vrednost za razvoj in širjenje občinskega interesa, projekt promovira občino, njene kraje in prebivalce – 10 točk,
– projekt ima manjši medijski učinek in dodano vrednost za razvoj in širjenje občinskega interesa, projekt promovira občino, njene kraje in prebivalce – 5 točk.
g. Humanitarni/izobraževalni značaj projekta (do 7 točk):
– projekt ima humanitarni/izobraževalni/ozaveščevalni značaj (kot npr: preprečevanje diskriminacije, širjenje kulture nenasilja, sprejemanja drugačnosti ali drugo) – 7 točk.
h. Projekt obeležuje določeno (jubilejno, okroglo) obletnico (do 10 točk):
– v letu prijave na razpis obeležuje 50 let ali več – 10 točk
– v letu prijave na razpis obeležuje 40 let delovanja – 7 točk
– v letu prijave na razpis obeležuje 30 let delovanja – 5 točk
– v letu prijave na razpis obeležuje 20 let delovanja – 3 točke.
i. Zero waste projekt, ki zasleduje smernice določene s strani Ekologi brez meja (do 10 točk)
– Projekt ali prireditev zasleduje koncept Zero waste prireditev – 10 točk
– Prireditev z manj odpadki – 5 točk.
j. Večdnevni ali enodnevni projekt (do 6 točk):
– Projekt je večdneven – 6 točk.
k. Finančna konstrukcija projekta (do 6 točk):
– Projekt se financira tudi iz drugih virov – 6 točk.
Minimalno potrebno število dosežnih točk za sofinanciranje projekta je 33 točk.
Največje možno število doseženih točk za sofinanciranje projekta je 100 točk.
Višina sofinanciranja zaprošene vrednosti glede na doseženo število točk:
Doseženo število točk
Odstotek (%) sofinanciranja zaprošene vrednosti
96 do 100 točk
100
91 do 95 točk
90
81 do 90 točk
80
71 do 80 točk
70
61 do 70 točk
60
50 do 60 točk
50
33 do 50 točk
40
Na podlagi rezultatov ocenjevanja in vrednotenja vseh pravočasnih popolnih prijav strokovna komisija v poročilu predlaga zavrnitev prijave ali sofinanciranje projekta ter poda kratko obrazložitev za svoj predlog.
Prijave prijaviteljev, ki ne bodo dosegle praga 33 točk po zgoraj navedenih merilih javnega razpisa, ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.
4. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je določena z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 28/23 z dne 3. 3. 2023) na proračunski postavki 4001475 Sofinanciranje prireditev.
Sredstva, razpisana s tem Javnim razpisom, so namenjena za sofinanciranje naslednjih prireditev:
1. Gorsko hitrostna dirka Ilirska Bistrica 2023 v višini 16.000 evrov, 
2. Sofinanciranje projektov posebnega pomena za Občino Ilirska Bistrica v letu 2023, v višini 10.000 evrov.
Prireditev posebnega pomena za Občino Ilirska Bistrica je projekt izrednega občinskega pomena zaradi svoje izjemnosti in odmevnosti (število udeležencev, medijski učinek, mednarodna udeležba ipd.), ima dodano vrednost za razvoj in širjenje javnega oziroma občinskega interesa na področju kulturne, turistične, družabne ali športne ponudbe oziroma je namenjena otrokom ter mladini in je izveden v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023 na območju Občine Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica dodeljuje finančno pomoč pri izvedbi projektov posebnega pomena za Občino Ilirska Bistrica, ki niso del projektov, sofinanciranih iz drugih razpisov Občine.
Odobrena sredstva bodo uspešnim prijaviteljem na Javnemu razpisu nakazana po izvedbi prijavljenega projekta, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov.
Občina Ilirska Bistrica bo prijaviteljem izbranih projektov za sofinanciranje na njihovo željo nudila podporo:
– z oglaševanjem na spletni strani www.ilirska-bistrica.si in facebook strani,
– z oglaševanjem v glasilu Bistriški odmevi,
– s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR).
5. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega projekta.
6. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa s strani pooblaščene osebe Občine.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur, do vključno 28. julija 2023, do 9. ure. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov Občine Ilirska Bistrica.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana skladno z opredeljenim rokom prijave in datumi izvedbe prireditve.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa.
Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:
Na prvi strani mora biti navedeno: »Ne odpiraj – sofinanciranje prireditev 2023«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
8. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo predvidoma v roku 8 delovnih dni po poteku roka za prijavo. Odpiranje prijav ni javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja pisno ali ustno pozove k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj v roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
Popolne prijave bodo predane v obravnavo komisiji, ki bo ugotavljala ali prireditev ustreza merilom iz tega javnega razpisa.
Vse popolne prijave nato strokovna komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja.
Občina Ilirska Bistrica bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki odločbe. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.
9. Dostop do razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave tega javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dostopna na spletni strani Občine Ilirska Bistrica, www.ilirska-bistrica.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
10. Seznam vsebin, ki niso predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa niso:
– prireditve in promocijske aktivnosti, za katere komisija oceni, da ne predstavljajo dodane vrednosti in prepoznavnosti za občino;
– prireditve in promocijske aktivnosti z versko vsebino (spominske akademije, verski obredi, procesije, proščenja, drugi verski dogodki itd.);
– prireditve in promocijske aktivnosti, ki jih organizirajo politične stranke ali dogodki/prireditve s politično vsebino;
– prireditve, ki se odvijajo kot del druge večje prireditve (posamezne prireditve oziroma dogodki znotraj večje prireditve se bo sofinanciralo preko sofinanciranja krovne prireditve);
– obletnice in proslave organizacij, ki so namenjene zgolj članom teh organizacij in ne širši javnosti;
– izleti, druženja in druge sorodne aktivnosti;
– tabori, seminarji, srečanja, predavanja, tečaji, kampi in okrogle mize, simpoziji in druge sorodne prireditve in promocijske aktivnosti kot samostojni dogodki;
– prireditve in promocijske aktivnosti, ki so že prejele sredstva s strani občine oziroma prireditve in promocijske aktivnosti, ki jih občina že sofinancira iz proračuna;
– projekti prijaviteljev, ki se v večini izvajajo v oziroma pred gostinskimi lokali, turističnimi kmetijami, restavracijami in drugimi sorodnimi gostinskimi obrati.
Navedene prireditve in promocijske aktivnosti ne ustrezajo predmetu javnega razpisa, zato kot take niso upravičene do sredstev tega javnega razpisa oziroma do izplačila že dodeljenih sredstev, če se naknadno ugotovi, da prireditev ali promocijska aktivnost vključuje eno od vsebin, ki niso predmet javnega razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica: Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti