Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2157. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, stran 6211.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin (Uradni list RS, št. 78/19) se v 1. členu v napovednem stavku beseda »obvladovanje« nadomesti z besedo »zadrževanje«.
V prvi alineji se besedilo »z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/829 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da lahko države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje (UL L št. 137 z dne 23. 5. 2019, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU)« nadomesti z besedilom »z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2404 z dne 14. septembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil za preiskave karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in razveljavitvi Direktive Komisije 92/70/EGS (UL L št. 317 z dne 9. 12. 2022, str. 42), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU)«.
Na koncu tretje alineje se pika nadomesti s podpičjem in doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 10. 12. 2019, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/959 z dne 16. junija 2022 o spremembi Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 glede zahtev za vnos nekaterih plodov Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch in Punica granatum L. v Unijo (UL L št. 165 z dne 21. 6. 2022, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/2072/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v 6. točki besedilo »zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 35 z dne 7. 2. 2019, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/625/EU)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/842 z dne 17. februarja 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili za izvajanje uradnega nadzora za preverjanje skladnosti z zahtevami glede dobrobiti živali za prevoz živali s plovili za prevoz rejnih živali (UL L št. 109 z dne 24. 4. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/625/EU)«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku za besedo »uredbe« doda besedilo »in te uredbe«.
V drugem odstavku se za besedo »uredbe« doda besedilo »in te uredbe«, za besedilom »na gozdnih zemljiščih,« pa se doda besedilo »v gozdnih drevesnicah,«.
V tretjem odstavku se za besedo »uredbe« doda besedilo »in te uredbe«.
4. člen 
V 4. členu se beseda »obvladovanje« nadomesti z besedo »zadrževanje«.
5. člen 
V 6. členu se v naslovu člena pred besedo »ukrepi« doda beseda »preventivni«.
V prvem odstavku se besedilo »tretjega pododstavka 10. člena« nadomesti z besedilom »drugega odstavka 10. člena, 28. člena«, za besedo »naslednjih« pa se doda beseda »preventivnih«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se preventivni ukrepi iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi po uradni potrditvi, in sicer do odreditve končnih ukrepov v skladu z 10. členom te uredbe.«.
6. člen 
V 7. členu se besedilo »23. 24.« nadomesti z besedilom »23., 24., 28., 30.«.
7. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(načrti izrednih ukrepov) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 25. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava na podlagi predlogov strokovnih skupin iz tretjega odstavka tega člena pripravi načrte izrednih ukrepov za posamezne prednostne škodljive organizme iz 6. člena Uredbe 2016/2031/EU.
(2) Načrti izrednih ukrepov so sestavljeni iz splošnega in posebnega dela. Splošni del vsebuje zlasti informacije o postopkih vodenja in odločanja, pristojnostih, koordiniranju ter poročanju. Posebni del vključuje informacije o posameznem prednostnem škodljivem organizmu ter ukrepe izkoreninjenja in preprečevanja širjenja v primeru njegovega pojava na ozemlju Republike Slovenije v skladu s Prilogo II Uredbe 2016/2031/EU.
(3) Predstojnik Uprave imenuje člane strokovnih skupin za pripravo predloga splošnega dela načrtov izrednih ukrepov in posebnega dela načrtov izrednih ukrepov za posamezen prednostni škodljivi organizem. Vsako strokovno skupino sestavljajo najmanj po en predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Uprave, pristojne inšpekcije in izvajalca javnih pooblastil. Vodja vsake strokovne skupine je predstavnik Uprave.
(4) Načrte izrednih ukrepov Uprava po odobritvi ministra, pristojnega za varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: minister), objavi na svoji spletni strani. Minister z odredbo določi izvajanje posameznih načrtov iz tega člena.
(5) Po uveljavitvi odredbe iz prejšnjega odstavka izvajalci poslovnih dejavnosti iz 10.a člena te uredbe in osebe, ki niso izvajalci poslovnih dejavnosti iz 10.b člena te uredbe, ravnajo glede posameznega prednostnega škodljivega organizma v skladu z načrti iz tega člena.
(6) Za izvajanje 26. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava organizira simulacijske vaje v zvezi z načrti iz tega člena.«.
8. člen 
Za 8. členom se doda nov, 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(krizni skupini za nadzor škodljivih organizmov rastlin) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 25. člena Uredbe 2016/2031/EU in zagotavljanje usklajene izvedbe načrtov izrednih ukrepov v primeru izbruha prednostnega škodljivega organizma ali množičnega izbruha karantenskega škodljivega organizma v Republiki Sloveniji ter večje usklajenosti pristojnih organov iz 3. člena te uredbe pri nadzoru karantenskih škodljivih organizmov rastlin se vzpostavita krizni skupini, in sicer krizna skupina za nadzor škodljivih organizmov rastlin v kmetijstvu in krizna skupina za nadzor škodljivih organizmov rastlin v gozdarstvu (v nadaljnjem besedilu: krizni skupini). Delovanje kriznih skupin se podrobneje določi v splošnem delu načrtov izrednih ukrepov iz prejšnjega člena.
(2) Naloge kriznih skupin so zlasti usklajevanje, upravljanje in spremljanje izvajanja načrtov izrednih ukrepov iz prejšnjega člena ter priprava predlogov ukrepov za odzivanje na krizne dogodke v zvezi z izbruhom prednostnega ali množičnega izbruha karantenskega škodljivega organizma s ciljem njihovega izkoreninjenja.
(3) Za primere izbruha prednostnega škodljivega organizma ali množičnega izbruha karantenskih škodljivih organizmov iz prvega odstavka tega člena na kmetijskih rastlinah krizno skupino sestavljajo najmanj po en predstavnik Uprave, ministrstva, pristojne inšpekcije in izvajalcev javnih pooblastil s področja kmetijstva.
(4) Za primere izbruha prednostnega škodljivega organizma ali množičnega izbruha karantenskih škodljivih organizmov iz prvega odstavka tega člena v gozdovih, na gozdnih zemljiščih, v gozdnih drevesnicah, v gozdnem prostoru in na gozdnem drevju zunaj ureditvenih območij naselij krizno skupino sestavljajo najmanj po en predstavnik Uprave, ministrstva, pristojne inšpekcije in izvajalcev javnih pooblastil s področja gozdarstva.
(5) Krizni skupini skliče in vodi predstojnik Uprave ali njegov namestnik.
(6) Minister imenuje člane kriznih skupin in podrobneje opredeli naloge kriznih skupin.«.
9. člen 
V naslovu III. poglavja se beseda »OBVLADOVANJE« nadomesti z besedo »ZADRŽEVANJE«.
10. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(ukrepi izkoreninjenja ali zadrževanja) 
(1) Če se uradno potrdi navzočnost karantenskega škodljivega organizma na ozemlju ali delu ozemlja Republike Slovenije, na katerem pred tem ni bil navzoč, se za njegovo izkoreninjenje ali zadrževanje izvedejo ukrepi, določeni s predpisi Unije oziroma načrti izrednih ukrepov iz 8. člena te uredbe.
(2) Če se uradno potrdi navzočnost karantenskega škodljivega organizma na ozemlju ali delu ozemlja Republike Slovenije, na katerem pred tem ni bil navzoč, in ukrepi iz prejšnjega odstavka niso določeni, jih za izvajanje prvega odstavka 17. člena Uredbe 2016/2031/EU za posamezen škodljivi organizem nemudoma sprejme predstojnik Uprave z odločbo o nujnih ukrepih, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pri pripravi ukrepov se predstojnik Uprave posvetuje s strokovnjaki iz 4. člena te uredbe.
(3) Poleg ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko ukrepe za izkoreninjenje določi fitosanitarni inšpektor v skladu s Prilogo II Uredbe 2016/2031/EU, če se:
– uradno potrdi karantenski škodljivi organizem, za katerega Uprava v skladu s četrtim odstavkom 18. člena Uredbe 2016/2031/EU ne vzpostavi razmejenega območja,
– karantenski škodljivi organizem uradno potrdi pri vnosu ali premiku pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.
(4) Fitosanitarni inšpektor se v strokovnih zadevah za določitev ukrepov iz prejšnjega odstavka lahko posvetuje s strokovnjakom izvajalca javnih pooblastil iz 3. člena te uredbe.«.
11. člen 
Za 10. členom se dodata nova, 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
»10.a člen 
(ukrepi izvajalcev poslovnih dejavnosti) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 14. člena Uredbe 2016/2031/EU izvajalec poslovne dejavnosti v odrejenem roku izvede preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja karantenskih škodljivih organizmov, ki mu jih odredi pristojni inšpektor v skladu s 6. členom te uredbe.
(2) Za izvajanje tretjega, četrtega in petega odstavka 14. člena Uredbe 2016/2031/EU izvajalec poslovne dejavnosti izvede ukrepe iz prvega ali drugega odstavka prejšnjega člena oziroma v odrejenem roku izvede ukrepe za preprečevanje širjenja oziroma odstranitev karantenskih škodljivih organizmov, ki mu jih odredi pristojni inšpektor v skladu s prejšnjim členom.
(3) Za izvajanje šestega odstavka 14. člena Uredbe 2016/2031/EU izvajalec poslovne dejavnosti takoj po potrditvi navzočnosti škodljivega organizma umakne s trga rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, na katerih bi bil lahko navzoč škodljivi organizem, in o tem obvesti Upravo. Če rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti niso več pod njegovim nadzorom, jih mora odpoklicati ter o tem obvestiti osebe v trgovinski verigi in Upravo.
(4) Izvajalec poslovne dejavnosti o umiku oziroma odpoklicu rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz trgovske verige iz prejšnjega odstavka obvesti Upravo po elektronski pošti v skladu z navodili, ki jih Uprava pripravi in objavi na svoji spletni strani.
(5) Za izvajanje točk (a) in (b) drugega pododstavka šestega odstavka 14. člena Uredbe 2016/2031/EU izvajalec poslovne dejavnosti o odpoklicu rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov obvesti osebe v trgovski verigi in jim po elektronski pošti pošlje navodila o potrebnih ukrepih v skladu z navodili iz prejšnjega odstavka.
10.b člen 
(ukrepi oseb, ki niso izvajalci poslovnih dejavnosti) 
Za izvajanje tretjega odstavka 15. člena Uredbe 2016/2031/EU oseba iz prvega odstavka 15. člena Uredbe 2016/2031/EU, ki ni izvajalec poslovnih dejavnosti, izvede ukrepe iz 10. člena te uredbe oziroma v odrejenem roku izvede ukrepe za preprečevanje širjenja karantenskih škodljivih organizmov, ki mu jih odredi pristojni inšpektor v skladu s 6. in 10. členom te uredbe.«.
12. člen 
V 12. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za izvajanje 19. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava prilagodi meje razmejenega območja ali razmejeno območje prekliče.«.
13. člen 
V 13. členu se v četrtem odstavku za besedilom »4.,« doda besedilo »28.,«.
14. člen 
V 22. členu se deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(10) Za izvajanje prvega odstavka 92. člena Uredbe 2016/2031/EU mora izvajalec poslovne dejavnosti, ki opravlja dejavnost pridelave, vključno z gojenjem, razmnoževanjem in ohranjanjem rastlin, za katere je treba izdati rastlinski potni list, vsako leto prijaviti pristojnemu inšpektorju ali izvajalcu javnih pooblastil iz četrtega in petega odstavka 3. člena te uredbe lokacijo in obseg pridelave za posamezne družine, rodove ali vrste rastlin ter tipe blaga rastlin za saditev, in sicer:
– za uradno potrjen semenski material kmetijskih rastlin in standardni material vinske trte v rokih, ki jih določajo predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin,
– za gozdni reprodukcijski material najpozneje do 30. aprila oziroma v rokih, ki jih določajo predpisi, ki urejajo gozdni reprodukcijski material,
– za standardni material sadnih in okrasnih lesnatih rastlin najpozneje do 30. aprila,
– za standardno seme in sadilni material zelenjadnic in okrasnih zelnatih rastlin ter za standardne sadike konoplje najpozneje 10 dni pred setvijo oziroma sajenjem.«.
Za enajstim odstavkom se doda nov, dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Izvajalec poslovnih dejavnosti z dovoljenjem za izdajanje rastlinskih potnih listov ima poleg obveznosti iz 90. člena Uredbe 2016/2031/EU tudi obveznost, da v primeru spremembe osebe iz tretje alineje tretjega odstavka tega člena to pisno sporoči Upravi v 30 dneh od nastanka spremembe. V sporočilu tudi za drugo osebo navede vse podatke iz tretje alineje tretjega odstavka tega člena.«.
15. člen 
Za 22. členom se doda nov, 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
(smernice za izdajanje rastlinskih potnih listov) 
(1) Za izvajanje 2. člena Delegirane uredbe 2019/827/EU Uprava pripravi smernice za izvajanje pregledov, vzorčenj, testiranj in ukrepov ter izpolnjevanje posebnih zahtev v zvezi z izdajo rastlinskih potnih listov.
(2) Smernice iz prejšnjega odstavka so objavljene na spletni strani Uprave.«.
16. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »22. člena te uredbe, ki vključuje tudi smernice iz prejšnjega člena,«.
17. člen 
V 25. členu se v tretjem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izjava osebe iz prejšnje alineje o poznavanju navodil Uprave iz 5. točke prvega odstavka 28. člena te uredbe,«.
18. člen 
V 28. členu se v prvem odstavku na koncu 1. točke podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »ter najmanj tri leta od izvedbe obdelav voditi in hraniti evidenco o vrsti in datumu obdelav, vključno z zapisi temperatur in trajanja obdelav;«.
Na koncu 4. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove, 5., 6. in 7. točka, ki se glasijo:
»5. izvajalec poslovne dejavnosti mora upoštevati navodila Uprave glede obdelave, označevanja oziroma popravljanja lesenega pakirnega materiala ter zagotavljanja sledljivosti v skladu s standardom ISPM 15, ki so objavljena na spletni strani Uprave;
6. izvajalec poslovne dejavnosti mora v primeru spremembe osebe iz druge alineje tretjega odstavka 25. člena te uredbe to pisno sporočiti Upravi v 30 dneh od nastanka spremembe. V sporočilu tudi za drugo osebo navede vse podatke iz druge alineje tretjega odstavka 25. člena te uredbe ter zanjo predloži izjavo iz tretje alineje tretjega odstavka 25. člena te uredbe;
7. izvajalec poslovne dejavnosti mora v primeru spremembe podizvajalca iz pete alineje tretjega odstavka 25. člena te uredbe to pisno sporočiti Upravi v 30 dneh od nastanka spremembe. V sporočilu tudi za drugega podizvajalca navede vse podatke iz pete alineje tretjega odstavka 25. člena te uredbe.«.
19. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen 
(izdaja fitosanitarnega spričevala za izvoz in ponovni izvoz) 
(1) Za izvajanje 100. in 101. člena Uredbe 2016/2031/EU mora izvajalec poslovne dejavnosti najmanj dva delovna dneva pred nakladanjem vložiti vlogo za izdajo fitosanitarnega spričevala za izvoz ali ponovni izvoz pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pri fitosanitarnem inšpektorju. Predlog obrazca vloge je objavljen na spletni strani Uprave.
(2) Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– registrsko številko iz FITO registra oziroma osebno ime in naslov ali firmo in sedež izvoznika oziroma njegovega zastopnika in prejemnika pošiljke,
– vrsto in številko prevoznega sredstva, če to zahteva država uvoznica,
– vrsto rastlin, število in opis pakiranj ter količino blaga,
– vstopno mesto države uvoznice, če to zahteva država uvoznica,
– kraj in čas nakladanja,
– opis postopka dezinfekcije oziroma dezinsekcije, če je bil opravljen.
(3) Za pošiljke pri ponovnem izvozu je poleg podatkov iz prejšnjega odstavka treba priložiti tudi:
– podatke o kraju in državi porekla,
– izvirno fitosanitarno spričevalo, ki je spremljalo pošiljko ob uvozu, ali njegovo overjeno kopijo,
– podatke o kraju in načinu skladiščenja pošiljke, morebitnem prepakiranju, dodelavi in podobno.
(4) Vlogi iz drugega odstavka tega člena je glede na vrsto pošiljke treba priložiti dokumentacijo, ki dokazuje sledljivost in zdravstveno stanje pošiljke, listine, ki dokazujejo izvedeno dezinfekcijo oziroma dezinsekcijo, oziroma uvozno dovoljenje.
(5) Za izvajanje točke (c) prvega odstavka 100. in 101. člena Uredbe 2016/2031/EU mora izvajalec poslovne dejavnosti vlogi iz drugega odstavka tega člena priložiti tudi informacije o fitosanitarnih uvoznih zahtevah, določenih s predpisi oziroma uvoznimi dovoljenji države uvoznice za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, za katere se izdaja fitosanitarno spričevalo za izvoz ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz.
(6) Fitosanitarni inšpektor izda fitosanitarno spričevalo za izvoz ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz, če so izpolnjeni pogoji iz 100. ali 101. člena Uredbe 2016/2031/EU.«.
20. člen 
V 30. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– registrsko številko iz FITO registra oziroma osebno ime in naslov ali firmo in sedež izvoznika oziroma njegovega zastopnika,
– vrsto rastlin, število in opis pakiranj ter količina blaga,
– namembno državo,
– informacije o fitosanitarnih uvoznih zahtevah države uvoznice.«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka je glede na vrsto pošiljke treba priložiti dokumentacijo, ki dokazuje sledljivost in zdravstveno stanje pošiljke, listine, ki dokazujejo izvedeno dezinfekcijo oziroma dezinsekcijo, oziroma uvozno dovoljenje.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
21. člen 
V 31. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 800 do 33.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. vnaša, premika, poseduje, razmnožuje ali izpušča karantenske škodljive organizme za Unijo v nasprotju s 5. členom Uredbe 2016/2031/EU,
2. vnaša, premika, poseduje, razmnožuje ali uporablja material za znanstvene namene brez dovoljenja iz 8. ali 48. člena Uredbe 2016/2031/EU,
3. ne obvešča o pojavu ali sumu na pojav škodljivih organizmov v skladu s tretjim odstavkom 9. člena, prvim odstavkom 14. člena ali prvim odstavkom 15. člena Uredbe 2016/2031/EU,
4. ne sprejme potrebnih ukrepov iz četrtega, petega ali šestega odstavka 14. člena Uredbe 2016/2031/EU,
5. ne izvaja ukrepov v zvezi s škodljivimi organizmi v skladu z 29. ali 30. členom Uredbe 2016/2031/EU,
6. vnaša ali premika rastline za saditev v nasprotju s 37. členom Uredbe 2016/2031/EU,
7. ne izvaja ukrepov v zvezi z nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi v skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe 2016/2031/EU ali 6. členom Izvedbene uredbe 2019/2072/EU,
8. vnaša rastline, rastlinske proizvode in druge predmete v nasprotju s 40. ali 42. členom Uredbe 2016/2031/EU,
9. vnaša ali premika rastline, rastlinske proizvode in druge predmete v nasprotju z 41. členom Uredbe 2016/2031,
10. vnaša lesen pakirni material, ki ne izpolnjuje pogojev v skladu s 43. členom Uredbe 2016/2031/EU,
11. opravlja fitosanitarni tranzit v nasprotju s 47. členom Uredbe 2016/2031/EU,
12. vnaša rastline, rastlinske proizvode in druge predmete na varovano območje ali jih po njem premika v nasprotju s 54. členom Uredbe 2016/2031,
13. sprosti rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz karantenskih postaj ali objektov za izolacijo v nasprotju s prvim odstavkom 64. člena Uredbe 2016/2031/EU,
14. ne ravna v skladu s prvim ali petim odstavkom 66. člena Uredbe 2016/2031/EU,
15. ne vodi evidenc v skladu s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 69. člena ali nima vzpostavljenih sistemov sledljivosti ali postopkov v skladu s prvim odstavkom 70. člena Uredbe 2016/2031/EU,
16. vnaša rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz tretjih držav brez fitosanitarnega spričevala iz 72. ali 73. člena Uredbe 2016/2031/EU,
17. premika rastline, rastlinske proizvode in druge predmete brez rastlinskega potnega lista iz prvega odstavka 79. člena Uredbe 2016/2031/EU,
18. vnaša rastline, rastlinske proizvode in druge predmete na varovano območje ali jih po njem premika brez rastlinskega potnega lista iz 80. člena Uredbe 2016/2031/EU,
19. izdaja rastlinske potne liste v nasprotju s prvim, drugim, četrtim, petim ali osmim odstavkom 83. člena, 84., 85. ali 86. členom Uredbe 2016/2031/EU,
20. pred izdajo rastlinskega potnega lista ne opravi pregleda v skladu s prvim in tretjim odstavkom 87. člena Uredbe 2016/2031/EU,
21. ne namešča rastlinskih potnih listov v skladu z 88. členom Uredbe 2016/2031/EU,
22. izdaja rastlinske potne liste brez dovoljenja iz 89. člena Uredbe 2016/2031/EU,
23. ne vodi evidence o identifikaciji in spremljanju kritičnih točk v zvezi s pridelavo ali premiki rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v skladu s prvim odstavkom 90. člena Uredbe 2016/2031/EU,
24. ne zagotovi ustreznega usposabljanja za osebje v skladu z drugim odstavkom 90. člena Uredbe 2016/2031/EU,
25. ne nadomešča rastlinskih potnih listov v skladu s 93. členom Uredbe 2016/2031/EU,
26. ne razveljavi in odstrani rastlinskega potnega lista v skladu s prvim odstavkom 95. člena Uredbe 2016/2031/EU,
27. ne hrani razveljavljenega rastlinskega potnega lista ali njegove vsebine v skladu s tretjim odstavkom 95. člena Uredbe 2016/2031/EU,
28. ne obvesti o razveljavljenem rastlinskem potnem listu v skladu s četrtim odstavkom 95. člena Uredbe 2016/2031/EU,
29. obdeluje, označuje ali popravlja lesen pakirni material v nasprotju s prvim odstavkom 96. člena ali prvim odstavkom 97. člena Uredbe 2016/2031/EU,
30. obdeluje, označuje ali popravlja lesen pakirni material brez dovoljenja iz 98. člena Uredbe 2016/2031/EU,
31. ne izvaja ukrepov iz 10.a člena te uredbe,
32. ne izvaja ukrepov iz 10.b člena te uredbe,
33. ne odda prijave lokacije in obsega pridelave v skladu z desetim odstavkom 22. člena te uredbe,
34. ne sporoči spremembe v skladu z dvanajstim odstavkom 22. člena te uredbe,
35. ne sporoči sprememb v skladu s 6. in 7. točko prvega odstavka 28. člena te uredbe.«.
22. člen 
Na koncu 32. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za prekrške iz 31., 32., 33., 34. in 35. točke prvega odstavka prejšnjega člena.«.
KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-245/2023
Ljubljana, dne 22. junija 2023
EVA 2022-2330-0009
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti