Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

Št. 322-10/2023 O403 Ob-2491/23, Stran 1323
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), določilPravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22) in Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023 (Uradni list RS, št. 3/22, 132/22, 46/23) objavlja Mestna občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis 
za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v mestni občini Krško za leto 2023 
I. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora za izvedene in plačane razne prireditve oziroma dogodke v mestni občini Krško, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcevter jih organizirajo različna društva oziroma zveze društev v razpisnem obdobju od 2. 9. 2022 do 1. 9. 2023.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev,ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini Krško,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljene aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– so organizatorji prireditve oziroma dogodka v mestni občini Krško, ki je predmet prijave na ta razpis,
– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo in predvajajo slovensko glasbo.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šotora že ali še bodo prejeli sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna oziroma proračuna krajevne skupnosti ali iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Mestne občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu, kar bo razvidno tudi iz zapisnikov, ki se bodo v postopku javnega razpisa pripravili.
4. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega razpisa prijavi samo z eno vlogo za sofinanciranje stroškov najema enega prireditvenega šotora na eni prireditvi oziroma dogodku, ki je bil izveden v tem razpisnem obdobju.
5. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šotora, montaže in demontaže šotora, pregled opreme, prevozni stroški šotora.
6. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna in notranja oprema šotora (talne obloge, zavese, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, voda, stoli, klopi, mize, prireditveni oder, ozvočenje itd.), WC, kuhinja, gostinske storitve.
7. Najem prireditvenega šotora, katerih skupna vrednost vseh stroškov šotora, ki so navedeni v finančni konstrukciji ni višja od 200 EUR, ne bodo predmet ocenjevanja. Sofinancirani bodo stroški najema šotora za prireditve, ki bodo dosegle najmanj 20 točk. Maksimalno je možnih 150 točk.
8. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški najema prireditvenega šotora v višini do 70 % upravičenih dejanskih stroškov, na osnovi dokazil o izvedbi in plačilu, v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis.
9. Računi za prijavljene stroške najema šotora morajo biti izdani in plačani v razpisnem obdobju. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV).
10. Merila in kriteriji za ocenjevanje posamezne vloge so ovrednotena s točkami, ki so izhodišče za  % sofinanciranja. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov bo odvisna od prejetega števila točk iz tabele Kategorij meril in razvrščena po naslednjih kriterijih:
Doseženo število točk
 % sofinanciranja
od 20 do vključno 40
30 %
do vključno 70
40 %
do vključno 100
50 %
do vključno 120
60 %
do vključno 150
70 %
Sredstva se bodo glede na število doseženih točk procentualno (%) dodeljevala na podlagi zgornje tabele. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj, kot je po razpisu upravičencev do sredstev, se bo zgornji procent sofinanciranja vsem prejemnikom sorazmerno znižal.
Posamezna vloga lahko pri vsaki kategoriji meril dobi točke samo enkrat.
z. št.
KATEGORIJE MERIL
Možno št. točk
1.
TRADICIONALNOST PRIREDITVE
do 25 točk
1.1.
Prireditev je prvič izvedena
5
1.2.
Prireditev je izvedena 2–4 x
10
1.3.
Prireditev je izvedena 5–7 x
15
1.4.
Prireditev je izvedena 8–10 x
20
1.5.
Prireditev je izvedena več kot 10 x
25
2.
TRAJANJE PRIREDITVE
do 20 točk
2.1.
Poldnevna ali manj
5
2.2.
Celodnevna
10
2.3.
Večdnevna
20
3.
RAVEN PRIREDITVE
do 25 točk
3.1.
Prireditev krajevnega pomena 
5
3.2.
Prireditev občinskega pomena
10
3.3.
Prireditev regijskega pomena
15
3.4.
Prireditev državnega ali mednarodnega pomena
25
4.
ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI
do 20 točk
4.1.
do 100 obiskovalcev
5
4.2.
do 300 obiskovalcev
10
4.3.
do 500 obiskovalcev
15
4.4.
nad 500 obiskovalcev
20
5.
VREDNOST ŠOTORA 
do 25 točk
5.1.
od 300 € do 1.000 €
5
5.2.
od 1.001 € do 2.000 €
10
5.3.
od 2.001 € do 3.000 €
15
5.4.
od 3.000 € do 5.000 €
20
5.5.
nad 5.001 €
25
6.
KOMERCIALNOST PRIREDITVE
do 35 točk
6.1.
Brez vstopnine
35
6.2.
Z vstopnino
0
SKUPAJ VSE KATEGORIJE
do 150 točk
IV. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora, je 10.000 EUR na proračunski postavki 5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazci:
– Obrazec 1: Podatki o vlagatelju
– Obrazec 2: Podroben vsebinski opis prireditve oziroma dogodka, na kateri je bil postavljen šotor, fotografije iz katerih je razviden postavljen šotor
– Obrazec 3: Kategorije meril, finančna konstrukcija šotora s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo odhodkov, iz katere so razvidni posamezni stroški prireditvenega šotora ter viri financiranja (prihodki)
2. Kopije finančnih dokazil o izvedbi in plačilu (račun za šotor, dokazilo o plačilu računa – bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je razvidno in označeno, na kateri račun se plačilo nanaša)
3. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa
4. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
5. Kopija zadnje odločbe od Upravne enote o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje
6. Kopija potrdila od pristojne finančne uprave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo za resničnost navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno za namene postopkov javnega razpisa.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 5. 9. 2023, na naslov: Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Mestne občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah na naslov Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za šotor, 322-10/2023«. Pri tem obvezno uporabite Obrazec za kuverto, ki ga v razpisni dokumentaciji izrežite, izpolnite in nalepite na prvo stran zaprte kuverte.
VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Mestni občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 20. dan od prejema podpisane pogodbe na Mestni občini Krško.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni stani Mestne občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti