Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

Ob-2485/23, Stran 1340
Na podlagi prvega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in nasl; v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in nasl., v nadaljnjem besedilu: Akt o ustanovitvi), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2023, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-5/2023/3 z dne 6. 6. 2023, ter v skladu s Shemo »de minimis pomoči« Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I), št. 442-10/2018/15 z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 71PO23 
kreditiranje okoljskih naložb 
1. Predmet javnega poziva
Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije
A)  Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov (biomaso, toploto podtalnice, površinske vode zemlje oziroma kamnitih masivov, sonca, zraka …),
2) postavitev, rekonstrukcijo ali razširitev objektov in naprav za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije, razen naprav, ki uporabljajo zemeljski plin,
3) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo s toploto in/ali hladom, tj. razdelilnim omrežjem, priključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi, toplotnimi postajami ipd.,
4) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije,
5) nakup in postavitev hranilnikov energije,
6) nakup vozil na električni pogon za cestni promet,
7) nakup vozil na hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, ne presegajo 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021 in 104 g/km (po WLTP) za vozila, prvič registrirana od vključno 1. 1. 2021 dalje,
8) obnova razsvetljave, z energetsko učinkovitim sistemom, ki vključuje regulacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil z LED tehnologijo in je obnova:
a) zunanje razsvetljave skladno z veljavnimi predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, pri čemer stroški osvetlitve objektov ali drugih zunanjih elementov za namen oglaševanja (npr. panojev) ne sodijo med priznane stroške naložbe,
b) notranje razsvetljave,
9) ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih in poslovnih objektih, ki temeljijo na izvedenem energetskem pregledu, in sicer:
a) naložbe v nadgradnjo ali zamenjavo tehnoloških linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj naložbe, temveč naložba poleg zmanjšanja drugih emisij, izkazuje tudi prihranek primarne energije na enoto proizvoda pri enakem obsegu proizvodnje, ki se financira v višini 50 % priznanih stroškov naložbe,
b) vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev, frekvenčnih pretvornikov in sistemov za pripravo komprimiranega zraka,
c) sistem izrabe odpadne toplote v tehnoloških postopkih,
d) sistem upravljanja z energijo z vgrajeno programsko in strojno opremo, ki omogoča merjenje, nadzor, spremljanje in upravljanje z energijo,
10) energijska prenova obstoječih stavb, ogrevanih nad 19° C, ki lahko vključuje izvedbo enega ali več naslednjih ukrepov:
a) ustrezne toplotne zaščite celotnega zunanjega ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno pohištvo), pri tem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– pri zamenjavi obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi okni s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 1,0 W/(m2K) ter za zamenjavo vhodnih vrat z novimi s toplotno prehodnostjo Ud ≤ 1,0 W/(m2K).
Ustreznost novih oken in vhodnih vrat bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5 in nasl.) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 in nasl.), ustreznost novih oken, ki bodo vgrajena v eno ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah pa tudi s poročilom o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw.
Okna in vhodna vrata, morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključene obdelave špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje stavbnega pohištva ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Okna in vhodna vrata morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja stavbnega pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov.
– pri izvedbi toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, mora biti izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/(m2K). Toplotna izolacija fasade mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom oziroma fasadnim panelom.
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,200 W/m2K:
Slika 1
Pri izračunu potrebne dodatne debeline nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev kredita. Med obstoječo toplotno izolacijo ne štejejo zidaki, ometi, toplotno izolacijski ometi, toplotno izolacijske opeke, silikatne opeke, porobeton in podobni gradbeni materiali.
– pri izvedbi toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom v stavbi, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) na novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva,
– pri izvedbi toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
V primeru, da bo naložba izvedena iz dveh ali več slojev toplotnih izolacij različnih toplotnih prevodnosti, se ustreznost naložbe preveri po enačbi:Slika 2
V enačbi se upoštevajo le nove toplotne izolacije (lahko tudi toplotne izolacije strešnih panelov), med katerimi ni prezračevanega sloja.
b) sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja z visokim izkoristkom,
c) energijsko učinkovite razsvetljave, skladno s točko 1.A.8 javnega poziva,
d) optimizacijo obstoječih ogrevalnih in prezračevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje),
e) vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (vse oblike centralnega sistema ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka), pri čemer mora:
– stanovanjska prezračevalna naprava, namenjena centralnemu prezračevanju, dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprave z entalpijskim prenosnikom toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Stanovanjska prezračevalna naprava za lokalno prezračevanje mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %. Nobena stanovanjska prezračevalna naprava ne sme presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). Stanovanjska prezračevalna naprava za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovaja zrak v prostor in odvaja zrak iz prostora, morajo biti vgrajena v paru, ki so med seboj sinhronizirane.
– nestanovanjska prezračevalna naprava mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 80 %, nestanovanjska prezračevalna naprava z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote pa mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 68 %.
f) ukrepe učinkovite rabe energije, ki se nanašajo na povečevanje energijske učinkovitosti naprav za proizvodnjo toplote, ki lahko vključuje tudi sistem upravljanja z energijo z vgrajeno programsko in strojno opremo,
V kolikor se sočasno z izvedbo ukrepov energijske prenove stavbe izvajajo tudi drugi ukrepi sanacije stavbe, pa tudi:
g) zamenjava nevarnih gradbenih materialov, skladno s točko C.3. tega poziva in
h) dela, povezana s sanacijo stavbe, z namenom zmanjšanja prehajanja radona v stavbe ali protipotresno sanacijo konstrukcijskih elementov stavbe vključno s posegi, ki zajemajo funkcionalno prenovo stavbe, v kolikor je sanacija skladna s predloženim projektom sanacije, ki ga je pripravila za to usposobljena inštitucija.
Toplotne prehodnosti materialov, vgrajenih v zunanji toplotni ovoj stavbe, toplotne in tehnične karakteristike ogrevalnih sistemov, prezračevalnih naprav in razsvetljave morajo biti razvidni iz ustreznih dokazil, priloženih dokumentaciji za prijavo.
B)Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:
1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka,
2) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na plin (CNG, LPG, vodik …), ki niso namenjena komercialnemu prevozu tovora (vendar ne podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni prevoz blaga za najem ali plačilo),
3) nakup novih vozil za prevoz potnikov v mestnem prometu,
4) postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin, bioplin, vodik,
5) izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposredno povezavo na javni potniški promet,
6) izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prometno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uvajanje sistemov »bike share«, »car share«, izgradnjo kolesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) nakup novih vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo vgrajen najmanj EURO 6 motor in se lahko uporabljajo izključno za zbiranje ali obdelavo odpadkov,
2) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, pri čemer predmet kreditiranja ne more biti naložba, ki obsegajo le nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov,
3) zamenjavo strešnih kritin, cevi ali oblog, ki vsebujejo nevarne snovi kot so azbestna vlakna (npr. salonit), svinec in druge.
Ob zaključku naložbe je potrebno priložiti potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi oziroma kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki).
Zamenjavo salonitne strešne kritine na strehah, katerih skupna površina presega 300 m2, lahko izvaja samo izvajalec, ki ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za izvajanje teh del.
V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izolacija podstrešja, se kot priznani strošek upošteva tudi celotna vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.
D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za naslednje namene:
1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode,
2) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode in porabljene obratovalne energije,
3) naprave za predpripravo in čiščenje pitne vode,
4) izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo in podobno.).
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo za naslednje namene:
1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,
2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zasebnih vodovodnih omrežij,
3) izvedbo ukrepov za trajnostno upravljanje z vodami, kot je zbiranje in odtok zalednih in padavinskih vod (zadrževalniki padavinske vode, melioracijski kanali …).
F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije za naslednje namene:
1) spremembo proizvodnega procesa na način, da emisije v okolje po izvedbi posega dosegajo vrednosti, ki so nižje od veljavnih okoljskih standardov EU (preseganje standarda),
2) nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji izkoristki, in/ali zmanjševanje onesnaževanja okolja od že uveljavljenih istovrstnih tehnologij (t. i. demonstracijski projekti),
3) postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih na sonaravni način.
2. Višina razpisanih sredstev: višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7 milijonov EUR.
3. Upravičene osebe
Do kredita so upravičene:
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
Do kredita niso upravičene osebe:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun,
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
4. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je določena kot:
Spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 % ali
Fiksna obrestna mera: najmanj 2,8 %.
Obrestna mera se v času odplačila kredita lahko zamenja iz spremenljive v fiksno obrestno mero in obratno, kar se ureja z dodatkom h kreditni pogodbi. Zamenjava obrestne mere je dopustna le, če se s takšno spremembo ne preseže zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
Za namena 1.A1, 1.A2, 1.A4 za naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije, namenjene prodaji na trgu in za nakup vozil za cestni promet podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz, se obrestna mera prilagodi tako, da je fiksna obrestna mera oziroma višina skupne spremenljive obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh in se s kreditom ne dodeli dodatne pomoči za to naložbo. V nobenem primeru pa obrestna mera ne more biti nižja od trimesečni EURIBOR + 1 % oziroma 2,8 % letno.
Za naložbo, za katere je vlagatelj že prejel ali zaprosil za financiranje istih upravičenih stroškov iz drugih javnih virov ali programov dodeljevanja državne pomoči, se lahko pribitek zviša, tako da se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna pomoč za to naložbo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku te točke javnega poziva.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.
Pri naložbah, ki vključujejo samo namene iz 6. in 7. točke ukrepa A ter za točke 2. ukrepa B, odplačilna doba ne more presegati 5 let in ni možno pridobiti moratorija na odplačilo glavnice.
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. V primeru iz prejšnjega stavka se kredit lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih, lahko pa tudi v mesečnih obrokih.
Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti vlagatelja.
c) Višina kredita
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe.
Višina zaprošenega kredita se lahko zniža glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja državne pomoči ali pomoči »de minimis«.
5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane.
Naložba mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo.
Pogoj za dodelitev pravice do kredita je ustrezna kreditna sposobnost vlagatelja. Presoja kreditne sposobnosti vlagatelja obsega presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost zagotavljanja denarnih pritokov v obsegu, potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do Eko sklada, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v preteklih obdobjih ter presojo drugih informacij, ki bi lahko vplivale na kreditno sposobnost vlagatelja. Kreditna sposobnost vlagatelja se presoja v skladu s prilogo »Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja«, ki je del razpisne dokumentacije.
b) Priznani stroški
Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opreme, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih dajatev. Druge omejitve priznanih stroškov naložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene v točki 1. tega javnega poziva.
Noben dokument, povezan z naložbo, za katero bo dodeljen kredit po tem javnem pozivu (projektna dokumentacija, upravno dovoljenje, računi za izdelavo projektne dokumentacije navedene naložbe, pogodbe o najemu, nadzoru itd.), ne sme biti starejši od treh let od datuma oddaje vloge za kredit.
Noben dokument, ki se nanaša na fizično izvedbo dela naložbe, in predstavlja priznane stroške oziroma osnovo za izračun in tudi nakazilo odobrenega kredita (datum izdaje računa, sklenitve obvezujoče pogodbe ...), pa ne sme biti starejši od enega leta pred dnem oddaje vloge.
c) Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup
Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.
d) Omejitve glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
V skladu s shemo de minimis pomoči »Ugodni krediti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov« (št. priglasitve M001-5854067-2014/I) za kredit po tem pozivu lahko zaprosijo podjetja vseh gospodarskih panog, razen podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva ter primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
Do pomoči prav tako ni upravičeno podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so z upravičencem povezana in so z njim v enem od naslednjih razmerij:
– imajo večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– imajo pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– imajo pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
– podjetje, ki je v katerem koli razmerju iz predhodnih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
Podatke o spodbudah, ki so že bile dodeljene upravičencu po tem pravilu, Eko sklad pred dodelitvijo preveri pri pristojni službi na Ministrstvu za finance. Dejanska višina pomoči, ki jo z ugodnim kreditom dodeli Eko sklad, bo izračunana na dan dodelitve pravice do kredita, o čemer bo kreditojemalec obveščen z odločbo Eko sklada.
Dodeljena pomoč se ne kumulira z nobeno drugo državno pomočjo, ali s pomočjo »de minimis«, ki izpolnjuje pogoje sheme ali z drugimi finančnimi sredstvi Evropske skupnosti ob upoštevanju istih upravičenih stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja intenzivnost pomoči. Pri določanju, ali se spoštuje največja intenzivnost, se upošteva skupni znesek javnih sredstev, ne glede na to, ali se financira iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih virov ali virov Evropske skupnosti.
Vlagatelj mora Eko skladu v vlogi predložiti pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh enotnega podjetja in pisno izjavo o že dodeljenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške.
e) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od naslednjih zavarovalnih instrumentov:
– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
– zastavo tržno zanimivih premičnin,
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v dokumentu Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja, ki je del razpisne dokumentacije.
V primeru, ko je predmet naložbe izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije in je namenjena prodaji na trgu oziroma je vlagatelj upravičen do podpore države, je obvezen odstop terjatev iz naslova prodaje električne energije, razen v primerih, ko je kredit v celoti zavarovan z inštrumenti zavarovanja z nizkim tveganjem, opredeljenimi v dokumentu Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja, ki je del razpisne dokumentacije.
6. Dodatni pogoji in zahteve
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev pravice do kredita je pravočasna in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan in ura oddaje vloge na pošto. Za vloge, poslane po navadni pošti se šteje, da so prejete ob 8. uri tistega dne, ko jo Eko sklad dejansko prejme.
Če se vloga odda osebno, ali elektronsko, se za dan in uro prejema šteje dan in ura, ko jo Eko sklad dejansko prejme.
Če pride do spora, ali je bila vloga oddana in kdaj je bila oddana, je dokazno breme dokazovanja zatrjevanega dejstva na vlagatelju.
Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjeno »Vlogo 71PO23«, in vse v nadaljevanju naštete obvezne priloge, in sicer:
a) v celoti izpolnjen obrazec »A Podatki o vlagatelju in naložbi«, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, s podatki o vlagatelju in naložbi, in obvezne priloge, ki so potrebne glede na vrsto naložbe in so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji za prijavo na javni poziv,
b) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja« z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sredstvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči po načelu »de minimis« v zadnjih treh letih ter izjavo, da ne gre za podjetje v težavah, kot je opredeljeno s predpisi o državnih pomočeh, o poravnanih obveznostih do RS ter podpisano izjavo o točnosti in resničnosti podatkov za namene pregleda stranke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
c) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv,
d) pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev, ki ga priložijo le pravne osebe javnega sektorja v skladu s 87. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZJF),
e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot je navedeno v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,
f) projektno dokumentacijo, poročilo ali strokovno oceno o vplivih naložbe na okolje, okoljevarstveno dovoljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,
g) obrazec »B. Podatki o okoljskih učinkih naložbe«,
h) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi«,
i) obrazec »D Predlog zavarovanja« z obveznimi prilogami in
j) obrazec »E. Presoja kreditne sposobnosti« vključno z dokumentacijo, na podlagi katere se, skladno z zahtevami navedenimi v Vlogi 71PO23, presoja kreditna sposobnost vlagatelja.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tistih, ki se po veljavnem zakonu o dostopu do informacij javnega značaja smatrajo kot posolvna skrivnost, osebni podatki in druge izjeme. Vlagatelj mora podatke, ki zanj predstavljajo poslovno skrivnost, v vlogi posebej označiti. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na podatke, ki jih mora Eko sklad javno objaviti skladno z veljavno zakonodajo.
7. Postopek obravnave vlog in dokazno breme
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do kredita Eko sklad smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače. Eko sklad na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge odloči o dodelitvi pavice do kredita upravičeni osebi z odločbo.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do kredita za naložbo, ki je opredeljena z javnim pozivom. Vlagatelj pridobi pravico do kredita po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine kredita po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
V primeru, da vlogi ne bodo priložene vse obvezne priloge, ki so navedene v javnem pozivu, bo vlagatelj prejel poziv na dopolnitev vloge z rokom dopolnitve. Podaljšanje tega roka je mogoče s pisno zahtevo, ki jo mora vlagatelj posredovati pred iztekom navedenega roka za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, se v fizični obliki vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
b) Obrnjeno dokazno breme
Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do kredita, ki jih mora vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev, ne glede na možnost Eko sklada, da jih pridobi po uradni dolžnosti. Če vlagatelj ne predloži zahtevanih dodatnih dokazil v določnem roku, Eko sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj že predložil.
8. Kreditna pogodba
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost upravičene osebe in ustreznost predlaganega zavarovanja vračila dodeljenega kredita (razen za lokalne skupnosti);
– opravljen pregled stranke v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
– izvršeno plačilo nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom Eko sklada.
Ob sklenitvi kreditne pogodbe mora upravičena oseba predložiti tudi štiri bianco menice in pooblastilo za njihovo izpolnitev. V primeru, da je upravičena oseba pravna oseba javnega sektorja iz 87. člena ZJF, pa še soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece.
Upravičena oseba mora plačati vse stroške, povezane kreditom, dodeljenim na podlagi tega javnega poziva, zlasti: stroške vodenja kredita, stroške morebitne spremembe kreditne pogodbe na željo kreditojemalca oziroma stroške v zvezi s predčasnim poplačilom odobrenega kredita ter druge stroške, ki bi nastali v času trajanja poslovnega razmerja, skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom Eko sklada.
9. Poraba odobrenega kredita
Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsakim nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del).
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe kreditojemalec zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita.
Naložbe po tem javnem pozivu morajo biti zaključene najkasneje v dveh letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje v treh mesecih po navedenem roku.
Pred prvim nakazilom sredstev morajo vsi kreditojemalci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom o javnem naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
11. Rok in način prijave
Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.
Vlagatelji lahko vložijo vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
12. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli do dokončnega poplačila kredita, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo kredita, dodeljenega po tem javnem pozivu, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbo, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe kredita ali v primeru ugotovljenih kršitev določil tega javnega poziva ali veljavnih predpisov ali v primeru predložitve neresničnih podatkov, Eko sklad lahko odpove kreditno pogodbo in zahteva takojšnje vračilo vseh črpanih in neodplačanih zneskov kredita, obrestovanimi od dneva koriščenja do dneva vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri.
V primeru ugotovljenega dajanja neresničnih oziroma zavajajočih izjav ali dostave neresničnih ali zavajajočih dokumentov, vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila njegova vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do kredita, ne more sodelovati na javnih pozivih ali javnih razpisih, ki jih objavlja Eko sklad. Eko sklad ugotovljeno kršitev skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti