Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 6157.

  
Na podlagi 29. člena in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 11. člena, 16. člena in 55. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 155/22 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji dne 13. junija 2023 na predlog župana sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 100/21; v nadaljnjem besedilu: Odlok) kot sledi v nadaljevanju.
2. člen 
V Odloku se črtata drugi in tretji odstavek 9. člena.
Dosedanji četrti in peti odstavek 9. člena Odloka postaneta drugi in tretji odstavek ter se spremenita tako, da se po novem glasita:
»(2) Znotraj občinske uprave se organizira notranja organizacijska enota Režijski obrat, katerega status, organizacijo in delovno področje ureja poseben odlok.
(3) V občinski upravi se lahko organizirajo tudi druge organizacijske enote. Podrobnejša notranja organizacija občinske uprave se določi v splošnem aktu, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.«
Dosedanji šesti odstavek 9. člena Odloka postane četrti odstavek.
3. člen 
V 23. členu Odloka se stavek »v okviru svojih organizacijskih enot« črta in za besedo »Gradec« ločilo vejica, nadomesti z novim ločilom pika.
4. člen 
28. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec mora po uveljavitvi tega odloka uskladiti splošni akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi Občine Dobrova - Polhov Gradec, v skladu s tem odlokom in veljavno zakonodajo.
S tem odlokom se po uveljavitvi uskladijo tudi vsi ostali akti Občine Dobrova - Polhov Gradec.«
5. člen 
Ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2023-1
Dobrova, dne 13. junija 2023
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Jure Dolinar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti