Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2112. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno, stran 6152.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 45/09) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Oskrba zapuščenih živali na območju Občine Cerkno se zagotavlja kot obvezna javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga Občina Cerkno izbere v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Cerkno kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa:
– dejavnost, ki je predmet javne službe,
– območje in način izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
– pogoje za podelitev in izvajanje koncesije,
– pričetek in trajanje koncesije ter prenehanje koncesijskega razmerja,
– vire in način financiranja,
– nadzor nad izvajanjem koncesije,
– končne določbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne javne službe.
(3) Zavetišče za zapuščene živali je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali.
2. člen 
(predmet javne službe) 
(1) Dejavnost, ki je predmet javne službe v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
(2) Koncesionar se šteje za skrbnika zapuščenih živali, dokler so te v zavetišču.
(3) Koncesionar pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pristojnimi veterinarskimi službami in drugimi javni službami za namen ugotavljanja lastništva zapuščenih živali.
(4) Koncesionar najmanj enkrat letno poroča koncedentu o opravljenih nalogah iz prvega odstavka tega člena, in sicer do konca meseca februarja za preteklo leto, ter enkrat letno upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo.
(5) Koncesionar odda tudi vmesno poročilo, kadar to zahteva koncedent.
3. člen 
(območje in obseg izvajanje javne službe) 
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Cerkno.
4. člen 
(način izvajanja javne službe) 
Za izvajanje javne službe Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu: koncedent) podeli koncesijo, ki jo izvaja izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), izbran na javnem razpisu na podlagi tega odloka, ki predstavlja koncesijski akt, in koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli enemu koncesionarju.
5. člen 
(trajanje koncesijskega razmerja) 
(1) Koncesija se podeli za določen čas, in sicer za obdobje petih let, šteto od dneva sklenitve koncesijske pogodbe, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Koncesijsko razmerje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
6. člen 
(splošni pogoji za koncesionarja) 
(1) Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
(2) Javno službo mora koncesionar opravljati nepretrgoma in skladno z veljavnimi predpisi.
7. člen 
(prenos koncesije) 
(1) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
(2) Pravni posel v nasprotju s prejšnjim odstavkom je ničen.
8. člen 
(viri in način financiranja) 
(1) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta, lahko pa koncesionar pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
(2) Način plačila koncesionarju se določi s koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, v skladu z določili veljavne zakonodaje.
II. PODELITEV KONCESIJE 
9. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani koncedenta.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe:
– predmeta in območja koncesije,
– začetka in časa trajanja koncesije,
– pogojev, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavin prijave na razpis,
– strokovnih referenc in drugih dokazil, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– meril, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roka in načina predložitve prijav,
– roka, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– roka, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– podatkov o pooblaščeni osebi za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostalih pogojev, določenih s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od trideset (30) dni od objave javnega razpisa.
10. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom. V primeru neskladja veljajo določbe tega odloka.
(2) Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh koncedenta.
11. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila razpisa, v fazi od objave razpisa do roka za oddajo ponudb, na javnem odpiranju prijav/ponudb, v drugih procesnih aktivnostih, vezanih na pogajanja ali pojasnilo/dopolnitev ponudb/prijav, pregleda in oceni prijave/ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te ponudbe tako, da je razvidno, katera od ponudb ustreza postavljenim zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na merila ter posreduje poročilo županu Občine Cerkno. Naloga strokovne komisije je lahko tudi izvedba pogajanj z usposobljenimi kandidati.
(3) Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.
(4) Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove, da prijave/ponudbe v določenem roku dopolnijo. Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene, in prepozno prispele prijave na razpis, občinska uprava s sklepom zavrže. Zoper sklep je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.
12. člen 
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar) 
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti zavetišča.
(2) Kandidat za koncesionarja mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja ali je bil zanj podan predlog za začetek takega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali z njihovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju,
– da ima poravnane davke in prispevke, kar izkaže s potrdilom Finančne uprave RS, ki ni starejše od osem dni,
– sam ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za katero od kaznivih dejanj, ki ga določa zakon, ki ureja javno naročanje, kar dokaže s potrdilom iz kazenske evidence, ki ni starejše od 30 dni,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
(3) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja pogojev določijo z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.
13. člen 
(merila za izbor koncesionarja) 
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponujena cena prijavitelja, v katero je vračunana tudi oddaljenost zavetišča,
– dosedanje izkušnje in reference prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj in
– morebitni drugi kriteriji oziroma merila, določeni z razpisi.
14. člen 
(odločba o izbiri koncesionarja) 
(1) Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo (tudi: pristojni organ).
(2) Zoper odločbo iz prvega odstavka in sklep iz drugega odstavka tega člena je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.
15. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba, s katero pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(2) Koncesijsko pogodbo pošlje občinska uprava v podpis izbranemu prijavitelju v roku petnajst (15) dni po pravnomočnosti akta o izbiri iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku petnajst (15) dni od dneva prejema le-te, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
16. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe) 
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja občinska uprava ter pristojni nadzorni organi. Koncesionar mora kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
17. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje.
(3) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar praviloma največ eno leto.
18. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z razdrtjem,
– če je pravnomočna koncesijska odločba odpravljena ali izrečena za nično,
– v primeru odvzema koncesije.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
19. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, standardi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo,
– če obstaja utemeljen sum, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz koncesijskega razmerja,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba (in je takšna upravna odločba postala dokončna oziroma sodna odločba pravnomočna) zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, zaradi česar utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega ustreznega izvajanja javne službe,
– če dejavnost ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– zaradi ponovljenih in dokazanih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če zaradi neustreznega izvajanja javne službe pride do večje ogrozitve varnosti ljudi in/ali premoženja, ne glede na to, ali so posledice dejansko nastopile,
– v primeru prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– če posamezna dela izvaja podizvajalec brez soglasja koncedenta,
– zaradi onemogočanja finančnega in strokovnega nadzora nad izvajanjem javne službe.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje in šeste alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
(4) Odvzem koncesije oziroma odpoved koncesijske pogodbe ni dopustna v primeru, če do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, pride zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(5) O prenehanju koncesijskega razmerja po tem členu občinska uprava koncedenta izda koncesionarju odločbo. Zoper odločbo o odvzemu koncesije je v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba na župana Občine Cerkno. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o prenehanju koncesijskega razmerja.
(6) Pogoji in načini prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
20. člen 
(odpoved koncesionarja) 
(1) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, z enoletnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe, dolžan koncedentu kriti stroške oskrbe zapuščenih živali, ki presegajo stroške, ki bi nastali ob rednem izvajanju koncesijske pogodbe, do izbora novega koncesionarja.
21. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar ima naslednje obveznosti:
– javno službo mora izvajati skladno z veljavno zakonodajo tako, da bo zagotovljena dobrobit živali,
– sam oziroma njegovi (pod)izvajalci morajo ves čas trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati veljavne predpisane pogoje za opravljanje javne službe,
– javno službo mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi normativi in standardi, s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode koncedentu ali tretjim osebam,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige ter voditi ločeno računovodstvo za podeljeno koncesijo,
– izpolnjevati mora vse druge obveznosti, ki so določene z zakonom, podzakonskimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesijskega razmerja zagotavljati najmanj predpisano število mest za namestitev živali. Če zavetišče zaradi nedoseganja števila mest, ki jih mora zagotavljati, zapuščenih živali ne more sprejeti, in uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče, nosi stroške nadomestnega zavetišča koncesionar.
22. člen 
(višja sila) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
23. člen 
(zavarovanje odgovornosti) 
(1) Koncesionar mora v roku osmih (8) po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
(3) Koncesionar je dolžan v roku trideset (30) dni po sklenitvi koncesijske pogodbe koncedentu predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionarne javne službe povzroči koncedentu ali tretji osebi.
(4) Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionarne javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.
III. KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(pravno varstvo) 
Za koncesijo, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja javne gospodarske službe, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
25. člen 
(reševanje sporov) 
Če pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do spora med koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu redno sodišče.
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0002/2023-1
Cerkno, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti