Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

Ob-2524/23, Stran 1334
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 58/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov iz podintervencije Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023, znaša do 24.407,50 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 12.203,75 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 12.203,75 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične ali pravne osebe, določene v 26. členu Uredbe. Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja, če izpolnjuje pogoje iz 27. člena Uredbe.
3. Predmet podpore
3.1 Upravičeni stroški so stroški obnove tipičnih čebelnjakov, ki so lahko leseni, kamniti ali opečni (razna restavratorska dela, vključno z barvanjem, obnovo in manjšo zamenjavo posameznih delov), so s projektom neposredno povezani in so potrebni za njegovo izvedbo.
3.2 Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali v obdobju upravičenosti in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023 ter temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
3.3 Upravičeni stroški so določeni na podlagi tržno primerljivih pisnih ponudb treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu višine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno, ki vsebuje tudi količine materiala in delo.
3.4 Potencialni ponudniki morajo dobiti enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju.
3.5 Vlagatelj pripravi in priloži k vlogi dokazila iz 29. člena Uredbe:
a) opis obstoječega stanja tipičnega čebelnjaka s skico in merami čebelnjaka;
b) potrdilo, da je tipični čebelnjak vpisan v Register starih čebelnjakov oziroma Register nepremične kulturne dediščine, kar potrdi odgovorna oseba, ki vodi register. Potrdilu so priložene geolocirane fotografije, opremljene z datumom in lokacijo tipičnega čebelnjaka;
c) popis potrebnega dela in materiala za predvideno obnovo;
č) tri primerljive ponudbe;
d) stroške obnove z računi s specificiranimi količinami materiala in dela, potrdila o plačilu in geolocirane fotografije obnovljenega tipičnega čebelnjaka opremljene z datumom in lokacijo tipičnega čebelnjaka. Iz obnove je razvidna količina vgrajenega materiala, ki je enaka popisu potrebnega materiala.
3.6 Dokumenti iz točke 3.5 pod a), b), c) in č) morajo biti pripravljeni, poslikani in podpisani pred začetkom obnove.
3.7 Dokumenti iz točke 3.5 pod d) morajo biti pripravljeni, poslikani in podpisani po končani obnovi.
3.8 Če upravičenec uveljavlja višje stroške, se mu prizna najvišji znesek sofinanciranja obnove čebelnjaka do vključno 5.000,00 eurov brez vštetega DDV.
3.9 Vlagatelj mora priložiti vse skenirane izvirne račune na njegovo ime, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE in 40/23 – ZDavPR-B), in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime.
4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za sofinanciranja obnove čebelnjaka samo enkrat v programskem obdobju.
4.2 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti.
4.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.4 Vlagatelj ima na dan oddaje vloge vpisan tipični čebelnjak v Register starih čebelnjakov oziroma v Register nepremične kulturne dediščine.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja obnove čebelnjaka znaša do 5.000,00 eurov brez vštetega DDV.
5.2. Delež sofinanciranja skupno ne more presegati 80 % skupne vrednosti obnove čebelnjaka brez vštetega DDV.
6. Obveznosti upravičenca
6.1 Upravičenec mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.2 Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
6.3 Upravičenec, ki pridobi sredstva za podintervencijo Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov, mora do konca programskega obdobja imeti v registru čebelnjakov vpisano vsaj eno čebeljo družino.
6.4 Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 106. člena Uredbe.
7.2 Upravičenec, ki ne omogoči pregleda na kraju samem, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
7.3 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.4 Upravičenec, ki nima do konca programskega obdobja v registru čebelnjakov vpisane vsaj ene čebelje družine vsako leto, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
8. Vloga
8.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki je del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 9.2. tega javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.
9.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge. Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
9.3 Vloge pred rokom, določenim v točki 9.1 tega poglavja in vlog po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2023, ni možno oddati.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: seznam upravičencev, ki so prejeli sredstva, se v skladu s 97. členom Uredbe objavi na spletni strani Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti