Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2136. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Škocjan, stran 6180.

  
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 7. in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21, 42/23) je Občinski svet Občine Škocjan na 4. redni seji dne 30. 5. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju turističnih društev v Občini Škocjan 
1. člen 
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje in postopke za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na območju Občine Škocjan ter področne zveze, ki vključuje turistična društva s sedežem v Občini Škocjan.
2. člen 
Sredstva za sofinanciranje turističnih društev in zveze se zagotavljajo v proračunu Občine Škocjan. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen 
Sofinancirajo se programi turističnih društev, ki imajo sedež v Občini Škocjan ter področne zveze, ki vključuje turistična društva s sedežem v Občini Škocjan.
4. člen 
Za sofinanciranje dejavnosti morajo turistična društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Škocjan in delujejo na območju Občine Škocjan,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– za področno zvezo pa, da vključuje društvo s sedežem v Občini Škocjan.
5. člen 
Iz občinskega proračuna se sofinancira redna dejavnost društev ter letni programi in projekti.
Vrednost točke se določi za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev namenjenih za posamezni program in skupne točkovne vrednosti prijav.
V kolikor bodo v javnem razpisu po posameznih programih sofinanciranja ostala neporabljena sredstva, bodo prosta sredstva na predlog komisije in odločitve župana, prenesena na programe, kjer bo prispelo večje število predlogov za sofinanciranje. V tem primeru se lahko spremeni razmerje med redno dejavnostjo in letnimi programi in projekti.
Občinska uprava in predlagatelji oziroma izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po pogojih ter merilih tega pravilnika.
6. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev je naslednji:
– imenovanje komisije za pregled razpisne dokumentacije, odpiranje in ocenjevanje programov prijavljenih izvajalcev,
– priprava in objava javnega razpisa,
– zbiranje predlogov,
– obravnava in ocenjevanje prispelih predlogov,
– potrditev predlogov,
– izdaja odločb o sofinanciranju,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
7. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave razpisa in rok prijave določi župan.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika – občine (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– višino sredstev javnega razpisa (po področjih in skupno),
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok oziroma rok za prijavo,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– rok odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od 30 dni. Uporaba obrazcev iz razpisne dokumentacije je za prijavitelje obvezna.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Škocjan.
8. člen 
Pregled razpisne dokumentacije, pregled in vrednotenje vlog ter predlog za dodelitev sredstev v skladu s tem pravilnikom izvede tričlanska komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju: komisija).
Po preteku roka za oddajo prijav bo komisija obravnavala prijave.
V kolikor komisija ugotovi, da posamezna prijava ni popolna, jo pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od treh dni. V kolikor se prijava v roku ustrezno ne dopolni, jo komisija s sklepom zavrže.
9. člen 
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev ter meril tega pravilnika in razpisa. Odločbe o sofinanciranju izda direktor občinske uprave.
Zoper odločbo na prvi stopnji je mogoče vložiti pritožbo na župana. Rok za pritožbo je petnajst dni od prejema odločbe.
Z izbranimi izvajalci se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višino sofinanciranja, način nadzora in poročanja.
Po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod vrniti občinski upravi. V kolikor podpisana pogodba s strani izvajalca oziroma prejemnika sredstev ni vrnjena v roku 8 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju.
10. člen 
Namensko porabo proračunskih sredstev po tem pravilniku oziroma javnem razpisu spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje turizma lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev se financiranje takoj ustavi, prejemnik pa mora vrniti že prejeta sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je prejemnik za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je prejemnik za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
Kolikor prejemnik odobrenih sredstev ne izkoristi v pogodbeno določenem roku iz neopravičljivih razlogov, je upravičenec dolžan vrniti sredstva z obrestmi vred.
11. člen 
Sestavni del tega pravilnika so Merila za vrednotenje redne dejavnosti, programov in projektov.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07, 18/09, 40/10, 17/11).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0006/2023
Škocjan, dne 30. maja 2023
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti