Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

Št. 410-0042/2023-18 Ob-2489/23, Stran 1319
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov nevladnih organizacij s področja turizma v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16 in 22/21), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/22) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja turizma v Občini Divača, Občina Divača objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja turizma v Občini Divača za leto 2023 (v nadaljevanju razpis) 
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2023 postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 14030504 Sredstva za delovanje nevladnih organizacij s področja turizma – namenjena za sofinanciranje letnih programov nevladnih organizacij, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju turizma v Občini Divača.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti nevladne organizacije ter območja delovanja,
– so-organizacija prireditev in predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa,
– ne-programski stroški,
– informativne in promocijske dejavnosti,
– druge izredne aktivnosti.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi nevladnih organizacij,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so nevladne organizacije, ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača in izvajajo svoje programe na območju Občine Divača in širše,
– so registrirana skladno s predpisi Zakona o društvih ali Zakona o nevladnih organizacijah in imajo dejavnost s področja turizma opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju turizma več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.
Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2023 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 16.000,00 EUR od tega je:
– 14.500,00 EUR namenjenih za sofinanciranje letnih programov nevladne organizacije in
– 1.500,00 EUR za sofinanciranje kritja ne-programskih stroškov nevladne organizacije.
Način vrednotenja programov in točkovanje je podrobneje razloženo v razpisni dokumentaciji (prijavnem obrazcu).
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023. Vlagatelj mora Občini Divača najkasneje do 17. 11. 2023 podati poročilo o porabi sredstev za redno dejavnost in ne-programske stroške.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je ponedeljek, 31. 7. 2023.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja turizma v Občini Divača za leto 2023«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, pojasnila k razpisu, obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in obrazce za poročila se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača http://www.divaca.si.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja turizma v Občini Divača za leto 2023.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana z odločbo županje, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril ovrednotila letne programe in ne-programske stroške. Komisija bo programe vrednotila v fazi prijave na razpis in pregledala v fazi dostave poročila o realizaciji programa. Vrednost točke se za vrednotenje letnih programov določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Za sofinanciranje ne-programskih stroškov se upošteva strošek izdanega računa.
Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oziroma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.
13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na podlagi spodaj navedenih meril.
Merila za sofinanciranje letnih programov
1. Materialni stroški vezani na izvedbo programa
št. točk
Kontinuiteta delovanja nevladne organizacije, glede na leto ustanovitve 
do 5 let delovanja/1 točka 
od 6 do 15 let delovanja/2 točki 
od 16 do 30 let delovanja/3 točke 
nad 30 let delovanja/4 točke
Jubilejna obletnica nevladne organizacije
5 točk/dogodek
Število članov nevladne organizacije
do 10 članov/1 točka 
nad 10 članov/2 točki 
nad 30 članov/4 točke
Število mladih članov od 15–29 leta 
do 5 mladih – dodatnih 5 točk 
nad 5 mladih – dodatnih 10 točk
Stroški za nakup simboličnih nagrad
1 točka/dogodek
Organizirane delovne akcije namenjene ohranjanju narave 
4 točke/delovna akcija
2. Izobraževalne vsebine splošnega pomena
št. točk
Izobraževanje člana nevladne organizacije z namenom izboljšanja dejavnosti nevladne organizacije
1 točka/na člana, ki se izobražuje
Izobraževanje člana za turističnega vodnika
2 točki/člana
Izobraževanja v okviru strokovnih ekskurzij
4 točke/na strokovno ekskurzijo
Organizacija delavnic za mlade in odrasle
5 točk/na ustvarjalno delavnico
So-organizacija delavnic za mlade in odrasle 
2 točki/na so-organizacijo
Predavanja, razstave, simpoziji, okrogle mize …
3 točke/na dogodek
Sodelovanje na predstavitvah, sejmih … (lahko tudi posamezni člani nevladne organizacije)
1 točka/5 individualnih dogodkov
3. Predstavitvene, informativne in promocijske aktivnosti
št. točk
Stalni promocijski material (izdelava zgibanke, sodelovanje pri izdaji knjige, prospekta …)
4 točke/na aktivnost
Občasni promocijski material (letaki, plakati, plačljivi oglasi …)
1 točka/na aktivnost
Izdelava in vzdrževanje internetne strani
0,5 točke
4. Organizacija prireditev lokalnega in širšega pomena
št. točk
Organizacija velike prireditve
25 točk/prireditev
Prireditve mednarodnega značaja (mednarodne delavnice, mednarodni extempore …)
5 točk/na aktivnost
Prireditve rekreacijskega značaja (pohodi) 
3 točke/na aktivnost
Prireditve tradicionalnega značaja (martinovanje, pustovanje, kresovanja, prihod dedka Mraza …)
2 točki/na aktivnost
Obisk starostnikov ob rojstnih dnevih – 90 let in 100 let (tudi nad 100 let)
3 točke/osebo
Kulinarični dogodek v okviru nevladne organizacije (lastna organizacija)
1 točka/aktivnost
Okrasitev vasi za novo leto
4 točke/aktivnost
5. Druge izredne aktivnosti
št. točk
Druge aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj navedenih točk
od 1 do 5 točk/odvisno od »teže« aktivnosti, ki jo presodi strokovna komisija
Programi po merilih od 1 do 5 se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk, vrednosti točke, realizacije programa in višine razpisanih sredstev.
Opredelitev ne-programskih stroškov
Ne-programski stroški – višina sofinanciranja 1.500,00 EUR sredstev
Pri povračilu ne-programskih stroškov se upošteva maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj z DDV. Upoštevajo se računi za obdobje november 2022 do september 2023.
Med ne-programske stroške spadajo naslednji stroški:
– stroški porabe električne energije,
– stroški porabe vode,
– stroški uporabe vadbenega prostora,
– stroški najema prostora.
Ne-programski stroški so stroški, ki so povezani z registrirano dejavnostjo vlagatelja in niso zajeti v stroških izvedbe samega programa, so pa nujno potrebni za izvedbo programa.
Med ne-programske stroške ne spadajo:
– stroški investicijskih vlaganj,
– stroški nakupa opreme,
– stroški telefona,
– razni servisi in vzdrževanja.
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti