Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2155. Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov, stran 6207.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22 in 49/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pomoč za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja, način dodeljevanja pomoči, tehnične specifikacije, pogoje za njihovo dodelitev in vrste dokazil za njihovo izkazovanje, vrste upravičencev do pomoči, intenzivnost pomoči, poročanje ter spremljanje izvajanja ukrepa.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, ki so opredeljeni v predpisih s področja spodbujanja rabe obnovljivih virov energije.
3. člen 
(opredelitev pomoči) 
Pomoč po tej uredbi se dodeli v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote.
II. ENERGETSKE TEHNOLOGIJE PROIZVODNIH NAPRAV 
4. člen 
(proizvodne naprave, upravičene do pomoči) 
(1) Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in inštalirano moč proizvodne naprave se dodeljuje pomoč za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave (v nadaljnjem besedilu: projekt) za:
– proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije, geotermalne energije in vodne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti malih ali srednjih podjetij ali skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: skupnost OVE);
– proizvodnjo električne energije iz vetrne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 18 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro in malih podjetij ali skupnosti OVE;
– soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak;
– proizvodnjo toplote iz lesne biomase, energije okolice, sončne in geotermalne energije, vključno s toplotnimi črpalkami.
(2) V okviru projektov iz prejšnjega odstavka je lahko vključeno tudi shranjevanje električne ali toplotne energije. Inštalirana moč ali kapaciteta hranilnika, za katerega se pomoč dodeli glede na inštalirano moč proizvodne naprave, h kateri je hranilnik prigrajen, se opredeli v javnem pozivu za dodeljevanje pomoči (v nadaljnjem besedilu: javni poziv).
(3) Podrobnejše tehnične zahteve glede proizvodnih naprav in z njimi povezanega shranjevanja električne ali toplotne energije se opredelijo v javnem pozivu.
III. POGOJI DODELJEVANJA POMOČI 
5. člen 
(intenzivnost pomoči) 
(1) Intenzivnost pomoči za projekte iz prejšnjega člena ne sme presegati:
a) 45 % skupnih stroškov projekta, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.
b) 25 milijonov eurov pomoči posameznemu podjetju na projekt.
(2) Največja višina pomoči, izražena v EUR/kW inštalirane moči proizvodne naprave in v EUR/kW ali v EUR/kWh inštalirane moči ali kapacitete hranilnika energije, ki ne presega intenzivnosti pomoči iz prejšnjega odstavka, se na podlagi referenčnih skupnih stroškov projekta za posamezne tehnologije proizvodnih naprav in hranilnikov energije ter za skupnostne proizvodne naprave in za proizvodne naprave, za katere veljajo zahteve, opredeljene v kulturnovarstvenih pogojih ali kulturnovarstvenem soglasju v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, glede na rezultate predhodnih pozivov in stanje na trgu določi v javnem pozivu.
6. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenec za dodelitev pomoči je:
– pravna oseba;
– zadruga;
– fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, in
– samoupravna lokalna skupnost.
(2) Velikost podjetij iz prvega odstavka 4. in 5. člena te uredbe se določi v skladu z 2. členom Priloge 1 k Uredbi (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39).
7. člen 
(skupni stroški) 
(1) Skupni stroški projekta so upravičeni le v okviru upravičenega namena za novo proizvodno napravo. Pomoč se ne dodeli za nakup rabljene, obnovljene, pilotne in prototipne proizvodne naprave.
(2) Skupni stroški so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za izvedena dela, storitve in za dobavljeno blago;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
8. člen 
(obdobje upravičenosti stroškov) 
(1) Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve te uredbe. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi te uredbe.
(2) Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.
9. člen 
(pogoji) 
(1) Pomoči se v postopku javnega poziva dodeljujejo glede na čas oddaje vloge, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– pomoč se za iste skupne stroške ne sme kombinirati z drugo pomočjo;
– prijavitelj ni podjetje v težavah v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– prijavitelj nima neporavnanih vračil za preveč izplačane pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance;
– prijavitelj nima na dan prijave neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov;
– prijavitelj nima neporavnanih davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let do dneva prijave;
– za prijavitelja, ki je oseba, subjekt ali organ, in podjetje, ki je v lasti oseb, subjektov ali organov oziroma jih te osebe obvladujejo, ali podjetje, dejavno v industrijskih panogah, ne veljajo sankcije, ki jih je Evropska unija sprejela zaradi ruske agresije nad Ukrajino.
(2) Za upravičenost do pomoči za posamezne tehnologije proizvodnih naprav mora biti zagotovljeno trajnostno izkoriščanje OVE v skladu s trajnostnimi pogoji iz 10. in 11. člena te uredbe in javnega poziva. Izpolnjevanje relevantnih pogojev prijavitelj potrdi z izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da izpolnjuje zadevne pogoje.
10. člen 
(energija iz toplotnih črpalk) 
Toplotne črpalke, s katerimi se proizvaja toplota iz obnovljivih virov energije, so skladne s pravilnikom, ki ureja način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov.
11. člen 
(nepovzročanje bistvene škode za okolje) 
Izvedba projektov v nove proizvodne naprave za rabo OVE, za katere se prejme pomoč, ne sme povzročiti bistvene škode za okolje, skladno z Uredbo (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13).
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI 
12. člen 
(postopek) 
Postopek dodeljevanja pomoči izvede center za podpore ter obsega objavo javnega poziva, pregled vlog prijaviteljev za dodelitev pomoči in odločanje o pomoči.
13. člen 
(imenovanje in pristojnosti komisije) 
(1) Postopek dodeljevanja pomoči vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje zakoniti zastopnik družbe, ki izvaja dejavnost centra za podpore.
(2) Komisija pripravi in potrdi vsebino javnega poziva.
14. člen 
(javni poziv) 
(1) Center za podpore objavi javni poziv na svojem spletnem mestu in v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Obvezne sestavine javnega poziva so:
– pravna podlaga za izvedbo javnega poziva;
– predmet javnega poziva;
– pogoji za prijavo na javni poziv;
– skupna višina predvidenih sredstev za dodelitev pomoči;
– največja višina pomoči, izražena v EUR/kW inštalirane moči za posamezne tehnologije in vrste proizvodnih naprav ter v EUR/kW ali v EUR/kWh inštalirane moči ali kapacitete hranilnika energije;
– način in rok za predložitev vlog;
– postopek, način in pogoji za dodelitev pomoči;
– skrajni rok za dokončanje projekta in začetek obratovanja nove proizvodne naprave ter rok za predložitev dokazil za izplačilo pomoči in
– kontaktni podatki za pošiljanje informacij o javnem pozivu.
15. člen 
(vsebina vloge za prijavo projekta) 
(1) Prijavitelj na podlagi objavljenega javnega poziva vloži vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči elektronsko prek spletne aplikacije centra za podpore. Vloga za prijavo projekta se lahko vloži zgolj za eno proizvodno napravo.
(2) Prijavitelj v vlogi v skladu z zahtevami iz javnega poziva navede ali predloži:
– osnovne podatke o vrsti, velikosti in lokaciji proizvodne naprave;
– načrtovano letno količino proizvedene energije iz OVE;
– oceno skupnih stroškov;
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 9. člena te uredbe;
– izjavo o opredelitvi velikosti podjetja;
– izjavo o povezanih podjetjih v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge I k Uredbi 651/2014/EU;
– soglasje za priključitev proizvodne naprave na omrežje, če je to potrebno;
– izjavo, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za resničnost podatkov.
16. člen 
(pregled vlog) 
(1) Komisija pregleda vloge glede na čas oddaje vlog, pri čemer ugotavlja, ali so popolne in ali so izpolnjeni pogoji iz javnega poziva, in pripravi seznam potrjenih projektov za dodelitev pomoči.
(2) Pomoč se dodeljuje do razdelitve razpoložljivih sredstev v okviru posameznega javnega poziva. Razpoložljiva sredstva so lahko omejena po posameznih tehnologijah proizvodnih naprav.
17. člen 
(odločanje o dodelitvi pomoči) 
(1) Center za podpore odloči o dodelitvi pomoči z odločbo.
(2) Obvezne sestavine odločbe o dodelitvi so:
– opis proizvodne naprave;
– najvišja višina dodeljene pomoči v EUR ali v EUR/kW za proizvodno napravo in v EUR/kW ali EUR/kWh za hranilnik energije;
– najvišja intenzivnost pomoči;
– rok, do katerega mora proizvodna naprava začeti obratovati;
– rok za predložitev dokazil za izplačilo pomoči;
– posledice, če proizvodna naprava v predpisanem roku ne začne obratovati;
– izpolnjevanje trajnostnih pogojev in veljavnost deklaracije za proizvodno napravo ali pogodbe o uporabi sistema ali drugega dokumenta, ki izkazuje obratovanje naprave;
– morebitne spremembe zaradi spremenjenih okoliščin in
– sankcije v primeru neizpolnjevanja obveznosti upravičenca.
18. člen 
(spremenjene okoliščine) 
(1) Če med izvajanjem projekta nastopijo spremenjene okoliščine, ki vplivajo na odločitev o dodelitvi pomoči, mora upravičenec center za podpore seznaniti z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so mu znani ali bi mu morali biti znani in bi lahko vplivali na odločitev centra za podpore o izplačilu pomoči.
(2) Center za podpore:
– odpravi ali razveljavi odločbo o dodelitvi, če upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin ni upravičen do pomoči ali ne predloži dokazila za izplačilo pomoči v roku, ki ga določi center za podpore;
– spremeni odločbo o dodelitvi, če je upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin upravičen do drugačne višine pomoči ali če po izdaji odločbe nastanejo okoliščine, ki vplivajo na pogoje in podatke, določene v odločbi o dodelitvi, vendar višina pomoči ne more biti večja od navedene v odločbi o dodelitvi.
(3) Če je upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin prejel pomoč, do katere ni upravičen, je to dolžan vrniti. Upravičenec lahko zaprosi za obročno vračilo neupravičeno prejetih sredstev, pri čemer rok za vračilo sredstev ne sme biti daljši od enega leta od izdaje sklepa. Višina in zapadlost posameznih obrokov se opredelita v sklepu. Za neupravičeno prejeta sredstva se od dneva izplačila pomoči obračunajo zakonske zamudne obresti.
19. člen 
(izplačilo pomoči) 
(1) Po začetku obratovanja proizvodne naprave in v roku, določenem v odločbi, upravičenec centru za podpore elektronsko prek spletne aplikacije vloži zahtevo za izplačilo pomoči in predloži naslednja dokazila:
– deklaracijo za proizvodno napravo, če se ta pridobi po uredbi, ki ureja izdajo deklaracij;
– izpis iz registra osnovnih sredstev za proizvodno napravo ali kartico osnovnega sredstva, ki izkazuje skupne stroške projekta;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izjavo vodje projektiranja, da za projekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, gradbeno dovoljenje ni potrebno;
– pravnomočno uporabno dovoljenje ali izjavo vodje projektiranja, da za projekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, uporabno dovoljenje ni potrebno;
– kulturnovarstveno soglasje, če je v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine to potrebno;
– soglasje za priključitev proizvodne naprave na omrežje, če je bilo zaradi odstopanja inštalirane moči pridobljeno novo soglasje za priključitev in se razlikuje od soglasja, predloženega v vlogi;
– pogodbo o uporabi sistema ali drug dokument, iz katerega je razvidno, da je bila naprava priklopljena na omrežje ali dana v uporabo;
– dokazilo o ustanovljeni skupnosti OVE, če je proizvodna naprava v lasti skupnosti OVE;
– izjavo, s katero upravičenec pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za resničnost podatkov, in
– morebitna druga dokazila iz javnega poziva.
(2) Center za podpore pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja preveri pravilnost podatkov glede priklopa proizvodne naprave na omrežje in inštalirane moči.
(3) Če upravičenec predloži vsa zahtevana dokazila iz prvega odstavka tega člena, center za podpore izplača upravičencu pomoč. Višina izplačila pomoči se določi na podlagi dejansko vgrajene inštalirane moči proizvodne naprave (EUR/kW) in inštalirane moči ali kapacitete hranilnika energije (EUR/kW ali EUR/kWh), skupni znesek pomoči pa ne sme presegati zneska, določenega v odločbi o dodelitvi in intenzivnosti pomoči iz prvega odstavka 5. člena te uredbe. Inštalirana moč proizvodne naprave, za katero je bila izdana odločba o dodelitvi, ne sme odstopati za več kot 25 % inštalirane moči in mora biti v skladu z omejitvami inštalirane moči iz prvega odstavka 4. člena.
(4) Če proizvodna naprava ni dokončana in ne deluje v roku iz drugega odstavka 8. člena, se po prvih treh mesecih zamude za vsak mesec zamude višina dodeljene pomoči zniža za 5 %, po šestem mesecu pa se ta delež poveča na 10 % zneska za vsak mesec zamude, razen če je zamuda nastala zaradi dejavnikov, na katere upravičenec do pomoči ne more vplivati in jih ni bilo mogoče razumno predvideti, kar ne vključuje zamud pri pridobivanju dovoljenj za projekt.
(5) Če je iz zahtevka razvidno, da izpis iz registra osnovnih sredstev ali kartica osnovnega sredstva, ki izkazuje skupne stroške projekta, izkazuje manjšo vrednost skupnih stroškov na način, da pomoč preseže intenzivnost pomoči iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, se pomoč zmanjša na raven iz prvega odstavka 5. člena te uredbe.
(6) Izplačilo pomoči se izvede v 30 dneh od dneva, ko upravičenec predloži vsa dokazila.
V. POROČANJE IN SPREMLJANJE 
20. člen 
(vodenje dokumentacije javnega poziva) 
(1) Center za podpore vodi dokumentacijo javnega poziva, na podlagi katerega se dodeljujejo pomoči. Dokumentacija vsebuje podatke o imenu in sedežu upravičenca, proizvodni napravi, skupnih stroških projekta, višini pomoči, pogojih in izplačilih.
(2) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka se hrani 10 let od zadnje dodelitve pomoči.
21. člen 
(poročanje) 
(1) Center za podpore informacije o dodelitvah pomoči javno objavi na svojem spletnem mestu.
(2) Center za podpore poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, v skladu s predpisi, ki urejajo spremljanje in predložitev podatkov ter poročanje o dodeljenih pomočeh.
(3) Če center za podpore kadar koli med postopkom ali po končanem projektu ugotovi, da upravičenec ni dal pravih podatkov, ali je dal zavajajočo izjavo, ali so bila sredstva pomoči uporabljena nenamensko, ali se ugotovijo druge kršitve predpisov, izterja celoten znesek pomoči z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila pomoči.
VI. NADZOR 
22. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za energijo.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(rok za dodelitev pomoči) 
Pomoč iz 3. člena te uredbe se lahko dodeli najpozneje do 31. decembra 2025.
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-255/2023
Ljubljana, dne 22. junija 2023
EVA 2023-2570-0052
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti