Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2141. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, stran 6190.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. redni seji dne 14. 6. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občina), določa upravičence, višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
2. člen 
Do subvencioniranja so upravičeni starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Šmartno pri Litiji,
– da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
– da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za katerega se uveljavlja subvencija,
– da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec Ciciban (Uradni list RS, št. 25/23) v rednem razpisnem roku oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine Šmartno pri Litiji zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina,
– da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status dijaka oziroma študenta,
– da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega starši želijo vpisati svojega otroka in ni več prostih mest v vrtcu, ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev oziroma je od njega oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje stalnega prebivališča se po tem pravilniku upošteva območje šolskega okoliša.
Do celotne subvencije so upravičeni tudi starši oziroma upravičenci, navedeni v prejšnjem odstavku, ki imajo v tekočem šolskem letu o varstvu otroka sklenjeno pogodbo z varuhom predšolskih otrok, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok na domu pri pristojnem ministrstvu ali imajo otroka vključenega v varstvo pri zasebnem vzgojitelju, oziroma ga imajo vključenega v zasebni vrtec brez koncesije.
Določba četrte alineje prvega odstavka se šteje kot pogoj zgolj v primeru, da se otrok rodi pred iztekom rednega razpisnega roka za sprejem prijave za vpis otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje. V primeru, da se otrok rodi na dan ali po dnevu izteka rednega razpisnega roka za sprejem prijave za vpis otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. tekočega šolskega leta dalje, se šteje, da je pogoj iz četrte alineje prvega odstavka kljub temu izpolnjen, če vlagatelj po rojstvu otroka odda vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec, pa mu je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine Šmartno pri Litiji zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina.
III. VIŠINA SUBVENCIJE 
3. člen 
Višina subvencije znaša 100,00 EUR neto mesečno na otroka, ki ni vključen v program vrtca, ki ga je dolžna (so)financirati občina in če upravičenci varstvo izkažejo z ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno listino.
V primeru, da upravičenci varstva svojih otrok ne morejo izkazati z zgoraj navedenimi dokumenti, občini na vlogi za subvencijo priložijo ustrezno izjavo, višina subvencije pa znaša polovico navedenega zneska iz prejšnjega odstavka.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE 
4. člen 
Starši oziroma zakoniti zastopniki otroka (v nadaljevanju: vlagatelj) uveljavljajo pravico do subvencije na predpisanem obrazcu, ki jo oddajo osebno na občini ali jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov občine. Obrazec vloge je dosegljiv v vložišču občine ali na spletni strani občine: https://obcina.smartno.si/.
Vloga vsebuje:
– podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko osebnega računa,
– podatke o otroku, za katerega se uveljavlja subvencija: ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega prebivališča,
– podatke o vseh družinskih članih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do vlagatelja, EMŠO, status ((samo)zaposlen, brezposeln, dijak, študent, upokojenec, kmet, šoloobvezen, predšolski itd.),
– podatek o datumu zaključka dopusta za nego in varstvo otroka, če gre za otroka, ki še ni dopolnil 20 mesecev starosti,
– izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice do mesečne subvencije,
– in druge podatke, ki so potrebni v postopku dodelitve subvencije.
Vlagatelj mora vlogi priložiti obvestilo vrtca, s katerim je bil staršem odklonjen sprejem otroka v vrtec, potrdilo o zaposlitvi staršev ali potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto.
5. člen 
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, občinska uprava opozori vlagatelja na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v določenem roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.
6. člen 
O dodelitvi subvencije odloči občinska uprava z odločbo v roku enega meseca od prejema popolne vloge. Z odločbo se opredeli tudi časovno obdobje prejemanja subvencije, ki je lahko od enega meseca do največ enega leta.
Vlagatelj pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal popolno vlogo in izpolnjuje vse pogoje iz 2. člena tega pravilnika.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, ki se vloži v roku 15 dni od prejema pritožbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
7. člen 
Subvencije iz 3. člena tega pravilnika se izplačujejo na podlagi dokončne odločbe do 20. v mesecu za pretekli mesec na osebni račun vlagatelja.
8. člen 
Starši so dolžni občini v roku 15 dni sporočiti vse spremembe dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev subvencije.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE 
9. člen 
Starši izgubijo pravico do subvencije po tem pravilniku:
– z dnem vključitve otroka v vrtec oziroma takšno obliko organiziranega varstva, ki ga je dolžna občina (so)financirati po že veljavni zakonodaji na področju predšolske vzgoje,
– če odklonijo vključitev otroka v vrtec po prejemu obvestila vrtca o sprejemu otroka v vrtec.
Vlagatelj mora obvestiti občino o prejemu obvestila vrtca o sprejemu otroka v vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni po prejemu le-tega.
10. člen 
V primeru vključitve ali odklonitve vključitve otroka v vrtec, pripada vlagatelju sorazmerni del subvencije, glede na število delovnih dni v mesecu, ko otrok ni bil oziroma ni imel možnosti biti vključen v program vrtca.
11. člen 
V primeru prekinitve delovnega razmerja oziroma samozaposlitve enega izmed staršev ali prenehanja statusa dijaka oziroma študenta, pripada vlagatelju sorazmerni del subvencije, glede na število delovnih dni v mesecu, ko sta starša še bila zaposlena, samozaposlena oziroma imela status dijaka oziroma študenta.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV 
12. člen 
Vlagatelj je kazensko in materialno odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi in prilogah.
Če pristojni organ ugotovi, da je vlagatelj prejemal subvencijo na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju s določbami tega pravilnika, vlagatelj izgubi pravico do subvencije in je dolžan neupravičeno prejete subvencije vrniti v proračun občine v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva neupravičenega nakazila dalje.
13. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti vodi in nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja uslužbenec občinske uprave, pristojen za predšolsko vzgojo.
VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
14. člen 
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Pravica do subvencije je vezana na otroka in se prizna za čas tekočega šolskega leta, ko vlagatelj izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev subvencije, pri čemer se vloga za subvencijo presoja in obravnava za vsako šolsko leto znova.
Št. 007-4/2023-8
Šmartno pri Litiji, dne 14. junija 2023
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Blaž Izlakar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti