Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

Št. 410-0005/2023-11 Ob-2492/23, Stran 1326
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o prostovoljstvu (ZProst), (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Uradni list RS, št. 21/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/23), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača – za leto 2023, Občina Divača objavlja
javni razpis 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača – za leto 2023 (v nadaljevanju: Javni razpis) 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ: 5882974.
2. Predmet Javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje programov izbranih izvajalcev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Divača ali se financirajo iz drugih proračunskih postavk v Občini Divača, so v širšem interesu in se izvajajo na območju Občine Divača oziroma za občane Občine Divača v letu 2023.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi Javnega razpisa niso namenjena za sofinanciranje
– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij.
3. Pravna podlaga za izvedbo Javnega razpisa: Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o prostovoljstvu (ZProst) (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Uradni list RS, št. 21/18), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/22), Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Sklep županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača – za leto 2023 in druga zakonodaja, ki pokriva to področje.
4. Okvirna višina sredstev za leto 2023
Okvirna višina sredstev za leto 2023: 6.400,00 EUR – sredstva se črpajo iz naslednjih proračunskih postavk:
1. Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Divača
Proračunska postavka: »180408 – Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov na zgoraj navedenem področju Javnega razpisa: 2.400,00 EUR.
2. Sofinanciranje programov s področja socialne, zdravstvene, humanitarne (itd.) dejavnosti
Proračunska postavka: »200422 – Sofinanciranje programov, programov s področja socialne, zdravstvene, humanitarne itd. dejavnosti«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov na zgoraj navedenem področju Javnega razpisa: 4.000,00 EUR.
5. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega Javnega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2023 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za izbor in sofinanciranje programov ter cilji
Izvajalci in programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21). Finančna sredstva se bodo izvajalcem dodelila na podlagi javnega razpisa in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za tekoče proračunsko leto.
Merila in kriteriji, po katerih bodo izbrani izvajalci programov in vrednoteni programi, prijavljeni na Javni razpis, so sestavni del navedenega Pravilnika oziroma sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si oziroma dosegljiva v Občinski upravi Občine Divača.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk, skladno z razpisnimi obsegi finančnih sredstev.
Za izvajalce programa, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu v skladu z zakonom, ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu, veljajo smiselna določila Pravilnika in tega Javnega razpisa.
Cilji
Z Javnim razpisom Občina Divača na osnovi pravne podlage zasleduje doseganje zastavljenih ciljev na razpisnem področju. Občina Divača predvsem želi:
– zagotavljati možnosti in pogojev za izvajanje programov v občini, ki so predmet Javnega razpisa, z zavedanjem, da aktivnosti v programih pomembno vplivajo na življenje in delo v lokalni skupnosti, predvsem z vidika kvalitetnega preživljanja prostega časa,
– izbrati ustrezne izvajalce programov v občini, ki izpolnjujejo pogoje Javnega razpisa in zagotoviti sofinanciranje programov izbranih izvajalcev v Občini Divača v letu 2023,
– spodbujati izvajalce programov v občini k aktivnemu, organiziranemu in kvalitetnemu delovanju na področjih, ki so predmet Javnega razpisa,
– spodbujati izvajalce programov k aktivnemu vključevanju občanov vseh generacij v programe, ki so predmet Javnega razpisa,
– zagotavljati pogoje in možnosti posameznikom, prednostno občanom, za vključevanje in sodelovanje v programih, ki so predmet Javnega razpisa,
– ohranjati in spodbujati obstoječe programe v občini, ki so se dokazali kot kakovostni,
– podpirati in povečati prostovoljno dejavnost vseh generacij v raznovrstnih programih, in sicer tam, kjer se lahko prostovoljstvo uporabi ob delu strokovno izobraženega in/ali usposobljenega kadra,
– spodbujati nove zainteresirane izvajalce k izvajanju programov v občini, ki so predmet Javnega razpisa, k uvajanju novih dejavnosti in širitvi programov, ki se v občini še ne izvajajo in s tem omogočiti vključevanja posameznikov v programe v domačem lokalnem okolju ter tako zagotoviti pestro ponudbo za zadovoljevanje različnih interesov,
– pozornost nameniti dejavnosti aktivnih občanov s posebnim poudarkom na številu aktivne mladine in spodbujati izvajalce programov k večjemu vključevanju mladine v programe, ki so predmet Javnega razpisa,
– pozornost nameniti dejavnosti aktivnih občanov s posebnim poudarkom na številu aktivnih žensk in spodbujati izvajalce programov k večjemu vključevanju žensk v programe, ki so predmet Javnega razpisa,
– pozornost nameniti dejavnosti aktivnih občanov s posebnim poudarkom na številu aktivnih starejših oseb in spodbujati izvajalce programov k večjemu vključevanju starejših oseb v programe, ki so predmet Javnega razpisa,
– spodbujati strokovno izobraževanje in usposabljanje kadrov na področjih, ki so predmet Javnega razpisa in s tem posredno ohranjati in/ali povečati kakovost programov,
– podpirati in povečati delež aktivnih prebivalcev občine, ki se ukvarjajo z organizirano aktivnostjo na področjih, ki so predmet Javnega razpisa.
7. Sodelovanje na Javnem razpisu
Skladno s Pravilnikom so upravičeni vlagatelji, ki na Javni razpis vložijo vlogo za izvajanje programov, ki niso predmet drugih razpisov v občini ali financiranja iz drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se izvajajo na območju Občine Divača oziroma za občane Občine Divača:
1. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju pomoči ljudem, ki so registrirane v Republiki Sloveniji kot društva in imajo sedež društva v Republiki Sloveniji ter izvajajo društvene programe za pomoč ljudem tudi v Občini Divača ter vključujejo v programe dejavnosti tudi občane Občine Divača, ki imajo v Občini Divača prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;
2. Nevladne organizacije, ki delujejo na osnovi stanovsko povezane dejavnosti, ki so registrirane v Republiki Sloveniji kot društva in imajo sedež društva v Republiki Sloveniji ter izvajajo stanovske društvene programe tudi v Občini Divača ter vključujejo v programe dejavnosti tudi občane Občine Divača, ki imajo v Občini Divača prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;
3. Nevladne organizacije, ki so organizirane kot zasebni zavodi, registrirani v Republiki Sloveniji in imajo sedež zavoda ali sedež enote zavoda v Občini Divača ter tudi v Občini Divača izvajajo programe, ki so v javnem interesu Občine Divača in se smiselno vključuje med programe, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača – skladno s Pravilnikom in vključujejo v programe dejavnosti tudi občane Občine Divača, ki imajo v Občini Divača prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;
4. Karitas (ali enota Karitasa), ki je registriran v Republiki Sloveniji in pokriva delo v lokalni skupnosti Divača ter izvaja programe tudi v Občini Divača in vključuje v programe dejavnosti tudi občane Občine Divača, ki imajo v Občini Divača prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;
5. Občinska lokalna nevladna organizacija, ki združuje upokojence, ki je registrirana v Republiki Sloveniji kot društvo in ima sedež društva v Občini Divača ter izvaja društvene programe na področju, pomembnem za upokojence, tudi v Občini Divača ter vključuje v programe dejavnosti pretežno občane Občine Divača, ki imajo v Občini Divača prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.
V skupino »nevladne organizacije za pomoč ljudem« se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so humanitarni, zdravstveni, socialni, dobrodelni ali drugače namenjen ljudem in/ali ranljivim skupinam, potrebnim materialne ali nematerialne pomoči oziroma samopomoči, zaradi materialne stiske, duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali/in drugih podobnih razlogov.
V skupino »nevladne organizacije, ki delujejo na osnovi stanovsko povezane dejavnosti« se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi istega stanu oziroma poklica.
Programi nevladnih organizacij (društev), sofinanciranih na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju Občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, niso predmet sofinanciranja na podlagi prijave na ta Javni razpis, izveden na podlagi Pravilnika.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega Javnega razpisa, niso namenjena aktivnostim političnih strank.
8. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Pravico do sofinanciranja programov imajo na podlagi Javnega razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež v Republiki Sloveniji;
3. da imajo dejavnost, ki je navedena v Pravilniku in je predmet pogodbe po tem Javnem razpisu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu;
4. da izvajajo programe tudi v Občini Divača in so v obdobju dvanajstih mesecev pred objavo tega Javnega razpisa izvedli v Občini Divača vsaj dve aktivnosti/dogodka v okviru svoje dejavnosti, ki sta bila namenjena javnosti. Aktivnosti/dogodka mora organizator javno objaviti na krajevno običajen način;
5. da imajo v programih dejavnosti vključenih vsaj 5 registriranih članov in/ali prostovoljcev, ki so prebivalci Občine Divača, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Občini Divača;
6. da so na dan objave Javnega razpisa registrirani v skladu z veljavnimi predpisi najmanj eno leto, oziroma v primeru novoustanovljenega izvajalca vsaj dve leti;
7. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev;
8. da imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva in/ali prostovoljcev ter evidenco o udeležencih v posameznih programih in plačani članarini članov (društva); ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznih programih in/ali evidenco prostovoljcev;
9. da imajo do Občine Divača izpolnjene vse pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz določil in pogodbenih obveznosti javnih razpisov iz naslova sofinanciranja programov, če so bili izbrani za izvajalce in sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu pred Javnim razpisom, na katerega se prijavljajo;
10. da za isti program ne kandidirajo oziroma niso pridobili sredstev na javnem razpisu po kateremkoli drugem aktu o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Divača oziroma za iste programe niso pridobili finančnih sredstev iz drugih proračunskih postavk Občine Divača;
11. da izpolnjujejo ostale pogoje iz Pravilnika oziroma tega Javnega razpisa, na katerega se prijavljajo.
Iz proračunskih sredstev se na podlagi Javnega razpisa lahko sofinancira neprogramske stroške, ki jih imajo izvajalci programov, ki so izbrani v okviru javnega razpisa po Pravilniku. Upravičene osebe za uveljavitev neprogramskih stroškov so tisti izvajalci, ki so v okviru javnega razpisa v tekočem letu izbrani za izvajalce programov po tem Pravilniku, na katerega se Javni razpis nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje in imajo sedež ali sedež enote (izpostave …) v Občini Divača ter na območju Občine Divača razpolagajo z ustreznimi prostori, v katerih izvajajo svojo dejavnost. Neprogramski stroški se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo objektov oziroma prostorov za dejavnost izvajalcev, ki se nahajajo v Občini Divača.
Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti zajeti še v katerekoli druge stroške izvajanja programov posameznega izvajalca, ki jih prijavlja na javni razpis. Neprogramski stroški, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa Občine, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih Pravilnika.
Upravičeni neprogramski stroški so:
1. stroški najemnine oziroma uporabnine za objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;
2. stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;
3. stroški porabe električne energije za objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;
4. stroški ogrevanja za objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;
5. stroški porabe vode za objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti.
Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj z DDV. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega leta, na katerega se nanaša javni razpis. Za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja upošteva ocena stroškov prijavitelja za mesec november in december. Strokovna komisija presodi o upravičenosti priznavanja višine ocene stroškov. Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev. Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov se določi v razpisni dokumentaciji. Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upravičeni stroški neprogramskih stroškov.
9. Razpisna dokumentacija
Izvajalci razpisnih programov morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci. Razpisna dokumentacija zajema besedilo Javnega razpisa, prijavne obrazce, navodila za izpolnitev prijave na Javni razpis, vzorec zahtevanih izjav, vzorec pogodbe o sofinanciranju programov, merila in kriterije za vrednotenje programov.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim vlagateljem, na osnovi njihove izražene zahteve, v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti podpisana in žigosana vsaj na mestih, kjer je to zahtevano.
Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.
Ovitek mora biti označen z navedbo: »JR za sofinanciranje programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov 2023 – Ne odpiraj«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Slika 1
Izvajalci programov, v okviru katerih deluje več sekcij oziroma podskupin, lahko na javnem razpisu sodelujejo z eno prijavo.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji Javnega razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Komisija pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se zavržejo.
Če komisija ugotovi v vlogi na Javni razpis kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka vloga se s sklepom zavrže. Komisija v postopku obravnave vloge samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike posamezne vloge.
11. Razpisni rok: Javni razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek Javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev iz naslova tega Javnega razpisa.
13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Občinska uprava Občine Divača, Romana Derenčin; tel. 057/310-930; 041/824-686; e-naslov: romana.derencin@divaca.si. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
14. Postopek Javnega razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21).
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti