Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2121. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2023, stran 6162.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) ter 18. in 105. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 5. redni seji dne 14. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) se 3. člen spremeni, tako da se glasi:
»3. člen 
(višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.101.762
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.407.546
70
DAVČNI PRIHODKI 
8.819.046
700 Davki na dohodek in dobiček
7.398.396
703 Davki na premoženje
1.187.000
704 Domači davki na blago in storitve
223.650
706 Drugi davki
10.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.588.500
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.093.000
711 Upravne takse in pristojbine 
26.000
712 Globe in druge denarne kazni 
10.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.069.300
714 Drugi nedavčni prihodki 
390.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
707.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
120.000
721 Prihodki od prodaje zalog
7.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
580.000
73
PREJETE DONACIJE 
1.087.164
730 Prejete donacije iz domačih virov 
1.085.164
731 Prejete donacije iz tujine
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.827.052
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
2.572.508
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
254.544
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
73.000
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 
73.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.419.477
40
TEKOČI ODHODKI 
4.696.576
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
1.085.950
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
182.750
402 Izdatki za blago in storitve 
3.207.376
403 Plačila domačih obresti 
33.000
409 Rezerve 
187.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.825.340
410 Subvencije 
271.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
2.824.472
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
576.200
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.153.169
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
7.330.561
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
7.330.561
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
567.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU 
355.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
212.000
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–2.317.715
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
1.500.000
50
ZADOLŽEVANJE 
1.500.000
500 Domače zadolževanje 
1.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
345.000
55
ODPLAČILA DOLGA 
345.000
550 Odplačila domačega dolga 
345.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.162.715
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.155.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.317.715
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.219.152
9009 Splošni sklad za drugo
1.219.152
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in druge investicije.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) se 12. člen spremeni, tako da se glasi:
»12. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 95.000 EUR se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in konte.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2022-47
Lendava, dne 14. junija 2023
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti