Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2154. Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju porabe sredstev za cilj evropsko teritorialno sodelovanje v programskem obdobju 2021–2027, stran 6203.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju porabe sredstev za cilj evropsko teritorialno sodelovanje v programskem obdobju 2021–2027 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja postopke pri porabi sredstev za izvajanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: programi Interreg) za programsko obdobje 2021–2027 in določa udeležence ter njihove naloge za izvajanje:
– Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 373 z dne 21. 10. 2021, str. 94);
– Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/955 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 2023 o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje in spremembi Uredbe (EU) 2021/1060 (UL L št. 130 z dne 16. 5. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU);
– Uredbe (EU) št. 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 60), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 13 z dne 20. 1. 2022, str. 74);
– Uredbe (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in instrumenti za zunanje financiranje (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 94), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 71 z dne 9. 3. 2023, str. 42), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1059/EU);
– Uredbe (EU) 2021/1529 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. septembra 2021 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) (UL L št. 330 z dne 20. 9. 2021, str. 1), zadnjič dopolnjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2128 z dne 1. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1529 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva določitev nekaterih specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog za pomoč v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) (UL L št. 432 z dne 3. 12. 2021, str. 8);
– Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 19), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 303);
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).
(2) Republika Slovenija v okviru evropske kohezijske politike za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (v nadaljnjem besedilu: Interreg) sodeluje v naslednjih programih Interreg:
1. čezmejnih programih:
a) Slovenija-Avstrija,
b) Slovenija-Hrvaška,
c) Slovenija-Madžarska in
č) Italija-Slovenija;
2. transnacionalnih programih:
a) Območje Alp,
b) Srednja Evropa,
c) Podonavje,
č) Evro-Mediteran in
d) IPA Adrion;
3. medregionalnih programih:
a) Interreg Europe,
b) Interact,
c) ESPON in
č) URBACT.
2. člen 
(cilj) 
(1) Republika Slovenija dosega cilj iz drugega odstavka 5. člena Uredbe 2021/1060/EU z doseganjem ciljev in rezultatov iz programov Interreg iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki jih skupaj pripravijo države, ki sodelujejo v posameznem programu Interreg (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države) in jih odobri Evropska komisija.
(2) Cilji programov Interreg se dosegajo z izvajanjem skupnih operacij v okviru posameznih razvojnih prioritet na upravičenem območju posameznega programa Interreg.
3. člen 
(navodila) 
(1) Način izvajanja programov Interreg se opredeli v programskih navodilih organov upravljanja programov Interreg, ki se objavijo na spletni strani posameznega programa Interreg.
(2) Kadar nacionalni organ in nacionalna kontrola podrobneje opredeljujeta izvajanje programov, morajo biti navodila ali drugi dokumenti nacionalnega organa in nacionalne kontrole v skladu z navodili organa upravljanja in objavljeni na spletni strani nacionalnega organa oziroma posameznih programov Interreg.
4. člen 
(sredstva programov Interreg) 
(1) Poraba sredstev programov Interreg v skladu s to uredbo pomeni porabo sredstev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in nacionalnih sredstev.
(2) Sredstva EU so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR) ali sredstva iz enotnega sklada EU (Interreg), ki lahko poleg sredstev ESRR v skladu s sestavo sodelujočih držav v posameznem programu vključuje še sredstva Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) in sredstva Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) – Globalna Evropa. Za programe Interreg pod a), b) in c) iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe dodeli sredstva iz ESRR organ upravljanja iz drugega odstavka 7. člena te uredbe. Za ostale programe Interreg iz drugega odstavka 1. člena te uredbe pa dodeli sredstva EU organ upravljanja iz 46. člena Uredbe 2021/1059/EU.
(3) Nacionalna sredstva so sredstva obvezne nacionalne soudeležbe v operacijah in pri tehnični pomoči, ki jih posamezni program Interreg določa na podlagi 13. člena Uredbe 2021/1059/EU.
5. člen 
(načelo partnerstva) 
Načelo partnerstva se v skladu s to uredbo uresničuje z vključevanjem predstavnikov državnih organov, ki so pristojni za posamezno vsebinsko področje iz posameznega programa Interreg, za bilateralno sodelovanje s sosednjimi državami in za nacionalno koordinacijo makroregionalnih strategij EU, ter predstavnikov institucij gospodarskih in socialnih združenj, kohezijskih regij in nevladnih organizacij ter drugih partnerjev iz 8. člena Uredbe 2021/1060/EU v programsko načrtovanje ter usmerjanje in spremljanje programov Interreg.
II. UDELEŽENCI PROGRAMOV INTERREG IN NJIHOVE NALOGE 
6. člen 
(udeleženci programov Interreg) 
Udeleženci, vključeni v izvajanje programov Interreg v skladu s to uredbo, so:
– organi upravljanja iz 45. člena Uredbe 2021/1059/EU,
– revizijski organ iz drugega odstavka 71. člena Uredbe 2021/1060/EU, ki je pristojen za revizije ali sodelovanje v skupini revizorjev v skladu s 13. členom te uredbe,
– organ, ki opravlja računovodsko funkcijo (v nadaljnjem besedilu: računovodski organ) iz 47. člena Uredbe 2021/1059/EU,
– upravičenci iz 9. točke 2. člena Uredbe 2021/1060/EU in 8. člena te uredbe,
– nacionalni organ iz 9. člena te uredbe,
– nacionalna kontrola iz 10. člena te uredbe,
– odbor za spremljanje iz 28. člena Uredbe 2021/1059/EU in
– organ, pristojen za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ za sodelovanje z OLAF).
7. člen 
(organi, pristojni za programe Interreg pod a), b) in c) iz 1. točke drugega odstavka 1. člena) 
(1) Organi, pristojni za programe Interreg pod a), b) in c) iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, so: organ upravljanja, računovodski organ in revizijski organ.
(2) Organ upravljanja je ministrstvo, pristojno za evropsko kohezijsko politiko. Organ upravljanja opravlja naloge iz 46. člena Uredbe 2021/1059/EU.
(3) Računovodski organ je javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Računovodski organ izvaja naloge v skladu s 47. členom Uredbe 2021/1059/EU.
(4) Revizijski organ je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom. Revizijski organ opravlja naloge iz 48. člena Uredbe 2021/1059/EU.
(5) Za pomoč pri izvajanju nalog organa upravljanja in odbora za spremljanje organ upravljanja v skladu z drugim odstavkom 46. člena Uredbe 2021/1059/EU ustanovi skupni sekretariat. Skupni sekretariat in organ upravljanja delujeta v okviru notranje organizacijske enote ministrstva, pristojnega za evropsko kohezijsko politiko, za programe Interreg pod a), b) in c) iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe.
8. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci so osebe javnega ali zasebnega prava, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, ministrstva ali organi v sestavi ministrstev ter drugi neposredni proračunski uporabniki, ki imajo z organom upravljanja sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev EU (v nadaljnjem besedilu: slovenski vodilni partner) ali s katerimi je v okviru operacij sklenjen partnerski sporazum (v nadaljnjem besedilu: slovenski projektni partner).
9. člen 
(nacionalni organ) 
(1) Kadar se določbe predpisov EU iz prvega odstavka 1. člena te uredbe nanašajo na dejanja države članice EU in ne gre za izvajanje nalog v okviru pristojnosti ostalih udeležencev iz 6. člena te uredbe, opravlja te naloge nacionalni organ. Za programe Interreg iz drugega odstavka 1. člena te uredbe je nacionalni organ ministrstvo, pristojno za evropsko kohezijsko politiko. Za programe Interreg pod c) in č) iz 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe pa je nacionalni organ ministrstvo, pristojno za prostor.
(2) Naloge nacionalnega organa so:
1. izvedba postopkov za imenovanje predstavnikov Republike Slovenije v odbore za spremljanje v skladu s prvim odstavkom 28. člena in prvim odstavkom 29. člena Uredbe 2021/1059/EU;
2. izvedba postopkov za imenovanje predstavnikov partnerjev iz 5. člena te uredbe v posvetovalno telo nacionalnega organa za programe Interreg (v nadaljnjem besedilu: nacionalni odbor);
3. vodenje nacionalne koordinacije za usklajevanje stališč Republike Slovenije v odborih za spremljanje in drugih skupnih telesih, ki delujejo v okviru posameznega programa Interreg;
4. sodelovanje v programskih delovnih skupinah posameznega programa Interreg;
5. promocija programov Interreg v Sloveniji;
6. dajanje pojasnil v zvezi s programi Interreg v Sloveniji, razen pri programu Interreg pod č) iz 1. točke ter programih Interreg iz 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, pri katerih to nalogo opravljajo nacionalne kontaktne točke;
7. načrtovanje sredstev EU in pripadajočih nacionalnih sredstev ter zagotavljanje sredstev Republike Slovenije za izvajanje nalog nacionalnega organa;
8. zagotavljanje sredstev Republike Slovenije za nacionalno sofinanciranje tehnične pomoči organov upravljanja, vključno z zagotavljanjem dodatnih sredstev za tehnično pomoč zaradi prenizkega črpanja operacij;
9. zagotavljanje sredstev proračuna Republike Slovenije za primere subsidiarne odgovornosti Republike Slovenije za finančne obveznosti slovenskih projektnih partnerjev, kadar ti ne vrnejo sredstev, ki so bila neupravičeno izplačana;
10. zagotavljanje sredstev Republike Slovenije za kritje pavšalnih in sistemskih finančnih popravkov;
11. zbiranje informacij o odkritih in odpravljenih nepravilnostih in poročanje o njih v skladu z drugim odstavkom 18. člena te uredbe za slovenske projektne partnerje v programu Interreg pod č) iz 1. točke ter v programih Interreg iz 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe;
12. izvedba postopkov za imenovanje predstavnikov Republike Slovenije v odbore in delovne skupine za programiranje programov Interreg za programsko obdobje po letu 2027 in zastopanje stališč Republike Slovenije v teh odborih in delovnih skupinah.
10. člen 
(nacionalna kontrola) 
(1) Za programe Interreg iz drugega odstavka 1. člena te uredbe opravlja naloge iz točke (a) prvega odstavka 74. člena Uredbe 2021/1060/EU in tretjega odstavka 46. člena Uredbe 2021/1059/EU ministrstvo, pristojno za evropsko kohezijsko politiko, razen za programe Interreg pod c) in č) 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, za katere te naloge opravlja ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljnjem besedilu: nacionalna kontrola), zlasti pa:
1. izvaja upravljalna preverjanja, in sicer administrativna preverjanja in preverjanja na kraju samem;
2. preverja dobave sofinanciranih proizvodov, izvedbo storitev in aktivnosti skladno s pravili EU, programov Interreg in zakonodajo Republike Slovenije;
3. opravlja preverjanja na kraju samem pri slovenskih projektnih partnerjih v okviru posamezne operacije;
4. kadar gre za stroške, ki se povrnejo na podlagi točke (a) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2021/1060/EU, preverja, ali je bil znesek izdatkov, ki so ga zahtevali slovenski projektni partnerji, vključeni v izvajanje operacij, v zvezi s temi stroški, plačan in ali vodijo ločene računovodske evidence oziroma uporabljajo ustrezne računovodske kode za vse transakcije v zvezi z zadevno operacijo, skladno s programskimi navodili in navodili nacionalne kontrole;
5. kadar gre za stroške, ki se povrnejo na podlagi točk (b), (c) in (d) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2021/1060/EU, preverja, da slovenski projektni partnerji, vključeni v izvajanje operacij, skladno s programskimi navodili in navodili nacionalne kontrole izpolnjujejo pogoje za povračilo izdatkov upravičencu;
6. posreduje informacije o odkritih in odpravljenih nepravilnostih za slovenske projektne partnerje nacionalnemu organu;
7. načrtuje sredstva EU in pripadajoča nacionalna sredstva ter zagotavlja sredstva Republike Slovenije za izvajanje nalog nacionalne kontrole za programe iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe.
(2) Upravljalna preverjanja vključujejo administrativno preverjanje zahtevkov za povračilo, ki jih predložijo upravičenci, in preverjanja operacij na kraju samem ter temeljijo na oceni tveganja in so sorazmerna s predhodno in pisno ugotovljenim tveganjem.
11. člen 
(odbor za spremljanje) 
(1) Republika Slovenija prek svojih predstavnikov v odborih za spremljanje, ustanovljenih v skladu z 28. in 29. členom Uredbe 2021/1059/EU, sodeluje pri programskem izvajanju, usmerjanju in spremljanju programov Interreg v skladu s 30. členom Uredbe 2021/1059/EU.
(2) Pri programih Interreg iz 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe se sodelovanje Republike Slovenije pri programskem izvajanju, usmerjanju in spremljanju programov Interreg zagotavlja po predhodnem posvetovanju z nacionalnim odborom iz 2. točke drugega odstavka 9. člena te uredbe.
12. člen 
(pristojni organ za sodelovanje z OLAF) 
Pristojni organ za sodelovanje z OLAF je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.
13. člen 
(organ, pristojen za sodelovanje v skupini revizorjev) 
Pri programu Interreg pod č) iz 1. točke ter programih Interreg iz 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe je v skladu z 48. členom Uredbe 2021/1059/EU organ, pristojen za sodelovanje v skupini revizorjev, organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.
III. FINANČNO UPRAVLJANJE SREDSTEV PROGRAMOV INTERREG 
14. člen 
(finančno upravljanje nacionalnih sredstev za operacije programov Interreg) 
(1) Za programe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe zagotavlja nacionalno soudeležbo operacij slovenski projektni partner, razen za program pod c) iz 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, pri katerem je sofinanciranje nacionalne soudeležbe slovenskim projektnim partnerjem v celoti zagotovljeno na ravni programa s prispevki nacionalnih organov organu upravljanja.
(2) Kadar je slovenski projektni partner ministrstvo, organ v sestavi ministrstva ali drug neposredni proračunski uporabnik na državni ravni, ta ločeno načrtuje in v celoti zagotavlja sredstva za financiranje operacij programov Interreg v okviru svojega finančnega načrta.
15. člen 
(finančno upravljanje pri izvajanju tehnične pomoči programov Interreg) 
Kadar gre za izvajanje aktivnosti tehnične pomoči programov Interreg:
– organu upravljanja, nacionalnemu organu in nacionalni kontroli za programe Interreg iz drugega odstavka 1. člena te uredbe zagotavlja nacionalna sredstva ministrstvo, pristojno za evropsko kohezijsko politiko, razen za programa Interreg pod c) in č) iz 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, pri katerih nacionalna sredstva zagotavlja ministrstvo, pristojno za prostor;
– revizijskemu organu za programe Interreg iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe zagotavlja nacionalna sredstva organ, ki je pristojen za nadzor nad proračunom Republike Slovenije;
– računovodski organ iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe si zagotavlja predfinanciranje sredstev EU sam, nacionalna sredstva pa zanj zagotavljajo ministrstvo, pristojno za evropsko kohezijsko politiko, in čezmejni programski partnerji.
16. člen 
(zahtevek za povračilo) 
(1) Slovenski projektni partner uveljavlja povračilo svojih upravičenih izdatkov iz sredstev EU z zahtevkom za povračilo, ki ga pošlje nacionalni kontroli skupaj z dokazili o nastalih neposrednih izdatkih in njihovih plačilih.
(2) Nacionalna kontrola preveri upravičenost izdatkov na podlagi programskih navodil in nacionalnih navodil ter izda obvestilo o potrjenih izdatkih v roku iz šestega odstavka 46. člena Uredbe 2021/1059/EU, razen če program Interreg določa krajši rok.
(3) Obvestilo o potrjenih izdatkih iz prejšnjega odstavka je podlaga za povračilo sredstev EU.
(4) V primeru povračil na podlagi poenostavljenih oblik stroškov slovenski projektni partner poroča o izvedenih aktivnostih v okviru operacije nacionalni kontroli ali organu upravljanja z dokazili, opredeljenimi v navodilih iz 3. člena te uredbe. Izplačilo sredstev EU se izvrši na podlagi zahtev v programskih dokumentih v monetarnem znesku za aktivnosti, ki jih organ pripozna.
17. člen 
(državne pomoči in pomoči po pravilu »de minimis«) 
(1) Za uresničevanje ciljev iz 2. člena te uredbe se državne pomoči dodeljujejo v skladu z 20. in 20.a členom Uredbe 651/2014/EU.
(2) Dodatno se lahko pomoči dodeljujejo po pravilu »de minimis« na podlagi Uredbe 1407/2013/EU.
(3) Državne pomoči iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: pomoči) in pomoči »de minimis« iz prejšnjega odstavka se po tej uredbi dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Za programe Interreg pod a), b) in c) iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe je dajalec pomoči organ iz drugega odstavka 7. člena te uredbe. Organ upravljanja izda mnenje o skladnosti vloge iz petega odstavka tega člena s pravili o pomočeh, končno odločitev o skladnosti vloge s pravili o pomočeh, ki je podlaga za dodelitev sredstev EU v programu Interreg, pa sprejme odbor za spremljanje. Organ upravljanja o dodeljenih pomočeh poroča ministrstvu, pristojnemu za spremljanje državnih pomoči, v skladu s predpisi, ki urejajo državne pomoči.
(5) Kot vloga za pomoč se šteje prijavnica prijavitelja na javni razpis oziroma prijavnica prijavitelja v okviru neposredne potrditve operacije. Za datum oddaje vloge za pomoč se šteje datum oddaje prijavnice na javni razpis oziroma na neposredno potrditev operacije.
(6) Organ upravljanja pred dodelitvijo sredstev EU upravičencu, ki je bil izbran na javnem razpisu oziroma je bila njegova operacija neposredno potrjena in za katerega je organ upravljanja na podlagi prijavnice ugotovil, da verjetno zapade pod pomoči, pridobi s strani prijavitelja še potrebne podatke za presojo glede pomoči v skladu z navodili organa upravljanja.
(7) Organ upravljanja za programe Interreg pod a), b) in c) iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe ministrstvu, pristojnemu za spremljanje državnih pomoči, poroča o oceni učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči na podlagi kazalnikov učinkov iz posameznega programa Interreg.
(8) Upravičenec in organ upravljanja hranita dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev pomoči, deset let od dneva zadnjega izplačila dodeljene pomoči.
18. člen 
(nepravilnosti in finančni popravki) 
(1) Slovenski vodilni partner je v skladu s 26. členom Uredbe 2021/1059/EU odgovoren za izvedbo celotne operacije in si mora ves čas trajanja operacije prizadevati, da v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev EU skrbi za preprečevanje, odkrivanje, poročanje in odpravljanje nepravilnosti (načelo vodilnega partnerstva).
(2) Če posamezni udeleženec, ki je oseba javnega prava, ministrstvo, organ v sestavi ministrstva ali drug neposredni proračunski uporabnik, ugotovi, da je kateri koli drug udeleženec nenamensko uporabil dodeljena sredstva EU, da je za namen njihove pridobitve navajal neresnične podatke ali da je slovenski projektni partner že pridobil sredstva EU za isti namen, v tistem delu, ki se nanaša na slovenskega projektnega partnerja, poroča nacionalni kontroli, ki o tem obvesti organ upravljanja in nacionalni organ. Nacionalni organ o nepravilnostih poroča organu, pristojnemu za sodelovanje z OLAF.
(3) Nacionalni organ zagotavlja sredstva proračuna Republike Slovenije za nepravilnosti, ki jih je povzročil slovenski vodilni partner ali slovenski projektni partner, kadar organ upravljanja teh sredstev ne pridobi v skladu z načelom vodilnega partnerstva. Nacionalni organ zagotavlja tudi sredstva za pavšalne in sistemske finančne popravke, v katerih je Republika Slovenija solidarno odgovorna za nepravilnosti, in sicer v razmerju, kot ga sporazumno določijo države v posameznem programu Interreg. Nacionalni organ zagotavlja tudi primanjkljaj sredstev za tehnično pomoč, ki so bila zmanjšana zaradi nepravilnosti na operacijah.
(4) Podlaga za vračilo sredstev so ugotovljene nepravilnosti v poročilih organov, pristojnih za izvajanje preverjanj, revizijskega organa, računovodskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih organov, vključenih v izvajanje programa Interreg. Finančni popravki se določijo na posameznih primerih ugotovljenih neupravičenih izdatkov.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka nacionalni organ poskrbi, da se proti slovenskemu projektnemu partnerju začnejo postopki za povrnitev izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije.
IV. IZVAJANJE TEHNIČNE POMOČI 
19. člen 
(tehnična pomoč) 
(1) V okviru tehnične pomoči se sredstva EU porabljajo v skladu z Uredbo 2021/1059/EU in programskimi navodili za posamezni program Interreg.
(2) Upravičenci do tehnične pomoči iz 27. člena Uredbe 2021/1059/EU so organi iz 15. člena te uredbe.
(3) Upravičenci pripravijo predlog okvira tehnične pomoči na ravni programa Interreg za njegovo celotno obdobje izvajanja in ga posredujejo odboru za spremljanje posameznega programa v potrditev.
(4) Aktivnosti tehnične pomoči se izvajajo na podlagi dogovorov v okviru posameznega programa Interreg.
(5) Sredstva tehnične pomoči se povrnejo po pavšalni stopnji. Odstotki prispevka, ki se povrnejo za tehnično pomoč, so določeni v tretjem odstavku 27. člena Uredbe 2021/1059/EU in v dokumentih posameznega programa Interreg.
20. člen 
(priliv in povračilo sredstev tehnične pomoči v proračun Republike Slovenije) 
(1) Pri programih Interreg pod a), b) in c) iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe se sodelujoče države s sporazumom o sodelovanju dogovorijo o višini nacionalnega prispevka za izvajanje skupnih dejavnosti in določijo postopek, pogostost in način za njihov priliv in povračilo v proračun Republike Slovenije.
(2) Pri programih Interreg pod a), b) in c) iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe računovodski organ v skladu s sporazumom z organom upravljanja, revizijskim organom in nacionalnim organom opravi povračilo v proračun Republike Slovenije.
21. člen 
(transfer sredstev za tehnično pomoč iz proračuna Republike Slovenije v tujino) 
(1) Pri programu Interreg pod č) iz 1. točke ter programih Interreg iz 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe se sodelujoče države v sporazumu o sodelovanju dogovorijo o višini nacionalnega prispevka za izvajanje skupnih dejavnosti ter določijo postopek, pogostost in način za transfer v tujino.
(2) Za program pod c) iz 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe je transfer za tehnično pomoč iz proračuna Republike Slovenije organu upravljanja v tujino del prispevka nacionalnega organa, ki vključuje tudi nacionalno sofinanciranje operacij in rezervo za nepravilnosti.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
(izvajanje postopkov iz programskega obdobja 2014–2020) 
Operacije, ki se izvajajo po Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 52/16), se zaključijo po Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 52/16).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-253/2023
Ljubljana, dne 22. junija 2023
EVA 2023-1630-0006
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti