Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2130. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2023, stran 6170.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2023, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 2. izredni seji dne 19. junija 2023.
Št. 410-2/2022
Piran, dne 20. junija 2023
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 2. izredni seji dne 19. junija 2023 sprejel naslednji
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2023 (Uradni list RS, št. 32/23) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.0
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
33.945.312,55
 
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)
28.881.413,30
I.
70
DAVČNI PRIHODKI 
23.249.390,00
700
Davki na dohodek in dobiček
11.059.890,00
703
Davki na premoženje
8.344.500,00
704
Domači davki na blago in storitve
3.845.000,00
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
5.632.023,30
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.749.915,80
711
Takse in pristojbine
50.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
323.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
1.509.107,50
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.450.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
300.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.150.000,00
IV.
73
PREJETE DONACIJE 
42.000,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
42.000,00
V.
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.571.899,25
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.580.326,78
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
991.572,47
2.0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
45.392.434,74
I.
40
TEKOČI ODHODKI 
7.770.477,77
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.390.975,90
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
372.168,87
402
Izdatki za blago in storitve
4.491.010,84
403
Plačila domačih obresti
259.000,00
409
Rezerve
257.322,16
II.
41
TEKOČI TRANSFERI 
15.751.623,89
410
Subvencije
751.500,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.243.173,68
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2.324.677,11
413
Drugi tekoči domači transferi
7.432.273,10
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
20.992.002,11
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
20.992.002,11
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
878.330,97
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
391.002,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
487.328,97
3.0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 1.0–2.0
–11.447.122,19
4.0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0–5.0)
0,00
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
5.900.000,00
500
Domače zadolževanje
5.900.000,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
979.828,88
550
Odplačila domačega dolga
979.828,88
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)
–6.526.951,07
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)
4.920.171,12
11.0
NETO FINANCIRANJE (6+10-9)
11.447.122,19
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
6.529.559,09
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2022
Piran, dne 19. junija 2023
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Ufficiale Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – sentenza della C. Cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L S E G U E N T E 
Decreto di variazione al bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2023, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 2ª seduta straordinaria del 19 giugno 2023.
N. 410-2/2022
Pirano, 20 giugno 2023
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/11 – Testo Consolidato e successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 2ª seduta straordinaria tenutasi il giorno 19 giugno 2023 approva il seguente
D E C R E T O 
di variazione al bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2023 
Articolo 1 
L’articolo 2 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2023 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 32/23), è modificato come segue:
»
IN EUR
Gruppo/Sottogruppo di voci
Bilancio di previsione 2023
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
1.0
ENTRATE (70+71+72+73+74)
33.945.312,55
 
ENTRATE CORRENTI (I+II)
28.881.413,30
I.
70
ENTRATE TRIBUTARIE 
23.249.390,00
700
Imposte sul reddito e sull'utile
11.059.890,00
703
Imposte sul patrimonio
8.344.500,00
704
Imposte nazionali sui beni e sui servizi
3.845.000,00
II.
71
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 
5.632.023,30
710
Partecipazione agli utili e ricavi patrimoniali
3.749.915,80
711
Tasse e contribuzioni
50.000,00
712
Ammende e altre pene pecuniarie
323.000,00
714
Altre entrate extra tributarie
1.509.107,50
III.
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
1.450.000,00
720
Ricavi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 
300.000,00
722
Ricavi dalla vendita di terreni e immobilizzazioni immateriali
1.150.000,00
IV.
73
DONAZIONI 
42.000,00
730
Donazioni da fonti nazionali
42.000,00
V.
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
3.571.899,25
740
Trasferimenti da altre istituzioni finanziarie pubbliche
2.580.326,78
741
Fondi trasferiti dal bilancio statale, derivanti dal bilancio dell'Unione europea
991.572,47
2.0
SPESE (40+41+42+43)
45.392.434,74
I.
40
SPESE CORRENTI 
7.770.477,77
400
Salari e altre retribuzioni ai dipendenti
2.390.975,90
401
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro
372.168,87
402
Spese per beni e servizi
4.491.010,84
403
Interessi passivi su piazza nazionale
259.000,00
409
Riserve
257.322,16
II.
41
TRASFERIMENTI CORRENTI 
15.751.623,89
410
Sovvenzioni
751.500,00
411
Trasferimenti a favore di persone singole e nuclei familiari
5.243.173,68
412
Trasferimenti a favore di organizzazioni e istituzioni non profit
2.324.677,11
413
Altri trasferimenti correnti nazionali
7.432.273,10
III.
42
SPESE DI INVESTIMENTO 
20.992.002,11
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
20.992.002,11
IV.
43
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO 
878.330,97
431
Trasferimenti di investimento a favore di persone fisiche e giuridiche non fruitori di bilancio
391.002,00
432
Trasferimenti di investimento a favore di fruitori di bilancio
487.328,97
3.0
DISAVANZO DI BILANCIO 1.0–2.0
–11.447.122,19
4.0 
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE CAPITALE (750+751)
0,00
751
Vendita di quote capitale
0,00
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
441
Aumento quote di capitale e investimenti
0,00
6.0
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (4.0–5.0)
0,00
7.0
INDEBITAMENTO (500)
5.900.000,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
5.900.000,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
979.828,88
550
Restituzione debiti assunti in ambito nazionale
979.828,88
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI (1+4+7-2-5-8)
–6.526.951,07
10.0
INDEBITAMENTO NETTO (7-8)
4.920.171,12
11.0
FINANZIAMENTO NETTO (6+10-9)
11.447.122,19
12.0
SALDO DI CASSA AL 31/12/2022
6.529.559,09
« 
Articolo 2 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2022
Pirano, 19 giugno 2023
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti