Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

Št. 5446-1/2023/23 Ob-2505/23, Stran 1292
Na podlagi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 3. 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (OJ L72/2014), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324, Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22 skupaj z vsemi spremembami proračuna), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) in Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v okviru operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim 
1 Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa in upravičeni prejemniki pomoči
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letu 2023 (v nadaljevanju: dejavnost) v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (v nadaljevanju: OP MPO).
Ključni cilj dejavnosti je zagotavljati nefinančno pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje.
Dejavnost izvaja na tem javnem razpisu izbrana partnerska organizacija, ki izpolnjuje vse pogoje, opredeljene v 3. poglavju javnega razpisa.
Dejavnost partnerske organizacije v skladu s predmetnim javnim razpisom obsega naslednje aktivnosti:
1) Razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam:
– sprejem in skladiščenje hrane, dodeljene s strani ministrstva,
– distribucijo hrane iz skladišč na razdelilna mesta,
– obveščanje najbolj ogroženih oseb o razpoložljivi hrani,
– ugotavljanje upravičenosti najbolj ogroženih oseb do pomoči,
– brezplačno razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam na razdelilnih mestih,
– brezplačno dostavo hrane najbolj ogroženim osebam v zavetišča, materinske domove, varne hiše, prehodne domove, zatočišča, krizne centre, dnevne centre, sprejemne centre za odvisnike, brezdomce, žrtve nasilja, socialno najbolj izključenim osebam pa tudi na dom ali na ulico (brezdomci),
– spremljanje prejete in razdeljene hrane (vodenje skladiščnih evidenc),
– spremljanje končnih prejemnikov po spolu in ekonomsko-socialnem statusu (otroci, stari 15 let ali manj, osebe, stare 65 let ali več, ženske, migranti, tujci, predstavniki manjšin, invalidi, brezdomci),
– poročanje o izvajanju razdeljevanja hrane.
Za nakup in dostavo hrane v centralna skladišča izbrane partnerske organizacije bo poskrbelo ministrstvo. Okvirna vrednost javnega naročila za dobavo hrane v letu 2023, ki ga bo izvedlo ministrstvo, znaša 848.390,00 EUR. V obdobju izvajanja dejavnosti se načrtuje ena dobava, predvidoma oktobra 2023. Ministrstvo bo v skladišča izbranih partnerskih organizacij dobavilo pet prehrambnih izdelkov, za katere so humanitarne organizacije menile, da so s strani ogroženih oseb zaželene, in sicer: konzerviran goveji golaž, konzervirana tuna v oljčnem olju, konzerviran mesni ragu, cvetlični med in oljčno olje.
2) Izvajanje spremljevalnih ukrepov:
Ob razdeljevanju hrane mora partnerska organizacija izvajati vsaj en spremljevalni ukrep, katerega cilj je krepitev in razvoj socialnih spretnosti in veščin ter opolnomočenje najbolj ogroženih oseb, ter vanj vključiti čim več prejemnikov hrane. Spremljevalni ukrep lahko zajema informiranje o drugih oblikah pomoči, psihosocialno svetovanje in podporo, krepitev socialnih veščin in znanj ter druge aktivnosti, ki bodo prispevale k boljši socialni vključenosti najbolj ogroženih oseb (npr. svetovanje o ravnanju z denarjem, preventivni ukrepi za ohranjanje zdravja itd.).
V okviru informiranja o drugih oblikah pomoči partnerska organizacija najbolj ogrožene osebe seznanja tudi z drugimi programi ministrstva, ki spodbujajo socialno vključenost. Informacije o programih zagotovi ministrstvo.
Partnerska organizacija mora:
– najbolj ogrožene osebe obveščati o spremljevalnih ukrepih in jih spodbujati k udeležbi v tiste ukrepe, ki jih izvaja in bi najbolj pripomogli k njihovi boljši socialni vključenosti,
– spremljati in poročati o izvajanju spremljevalnih ukrepov.
Ciljne skupine: do pomoči so upravičene najbolj ogrožene osebe, torej osebe, ki živijo ali so se znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah. Njihovo upravičenost do pomoči bo ugotavljala partnerska organizacija, ki bo izbrana na tem javnem razpisu. Upravičenost oseb do pomoči se bo ugotavljala bodisi na podlagi predloženih dokumentov bodisi na podlagi presoje partnerske organizacije, da je oseba v hudi socialni stiski in nujno potrebuje pomoč.
Končni prejemnik po tem javnem razpisu je najbolj ogrožena oseba, ki prejme pomoč iz OP MPO.
Na različnih stopnjah priprave, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja dejavnosti se upošteva in spodbuja enakost spolov, vključuje vidik spola ter preprečuje vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.
Pri razdeljevanju hrane se bo upoštevalo nacionalno in EU zakonodajo o varnosti potrošniških izdelkov ter spoštovalo dostojanstvo najbolj ogroženih oseb.
3 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira pravna oseba, ki:
a) je humanitarna organizacija, vpisana v razvid humanitarnih organizacij pri pristojnem ministrstvu, ter opravlja dejavnost na področju socialnega varstva;
b) za stroške dejavnosti, za katere daje vlogo za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa, ni in ne bo prejela pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje);
c) ima vzpostavljeno lokalno mrežo za razdeljevanje hrane, tj. zagotavlja razdeljevanje hrane po lokalnih območjih tako, da z njo pokriva celotno državo in zagotavlja osebje za razdeljevanje hrane. Pokrivanje celotne države pomeni, da sta v vsaki statistični regiji na ravni NUTS 3 (tj. 12 regij) najmanj dve razdelilni mesti;
d) izpolnjuje higienske in tehnične pogoje skladiščenja hrane v skladu z zakonodajo;
e) ima upravne (tj. kadrovske), finančne in operativne (skladišča, lokacije za razdeljevanje hrane, logistično podporo ipd.) zmogljivosti za izvedbo dejavnosti.
Pogoj upravnih zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje:
– če ima vodja projekta izkušnje z izvedbo primerljivih projektov razdeljevanja pomoči najbolj ogroženim osebam, kar izkazuje s predložitvijo svojega življenjepisa. Iz življenjepisa vodje projekta morajo biti razvidni primerljivi projekti razdeljevanja pomoči najbolj ogroženim osebam, pri izvedbi katerih je sodeloval;
– če prijavitelj izkazuje kadrovske vire v skladiščih in na razdelilnih mestih za organizacijo sprejema in distribucijo hrane, vodenje evidenc in poročanje, kar izkazuje z izpolnitvijo obrazca št. 1, točka 2 razpisne dokumentacije.
Pogoj finančne zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje, če v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, razvidnega iz Poslovnega registra. Pogoj izkazuje s predložitvijo potrdila poslovnih bank za vse transakcijske račune, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije, da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Pogoj operativne zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje, če razpolaga s skladišči, v katera mu ministrstvo lahko dostavi hrano, lokacijami, na katerih lahko razdeljuje hrano, ima osebje za razdeljevanje hrane ter zagotavlja logistično podporo za sprejem, transport in razdeljevanje hrane. Pogoj izkazuje z navedbo podatkov v obrazcu št. 1, točka 2.1 in 2.2 razpisne dokumentacije.
Prijavitelj mora vlogi kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz točk a), b), c) in d) priložiti tudi Izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (obrazec št. 3).
Prijavitelja lahko predstavljajo združenja ali zveze društev, ki skupaj s svojimi člani izkažejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, pri čemer mora njihovo sodelovanje izhajati iz ustanovitvenega akta. Če ustanovitveni akt ni javno dostopen, ga mora prijavitelj priložiti k vlogi.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa izpolnjevanje pogojev preveri na terenu, pridobi potrdila iz uradnih evidenc in prijavitelja zaprosi za dodatna dokazila oziroma pojasnila.
4 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so:
a) upravni stroški ter stroški prevoza in skladiščenja partnerske organizacije po pavšalni stopnji največ 5 % stroškov nakupa hrane;
b) stroški spremljevalnih ukrepov, ki jih izvajajo in prijavijo partnerske organizacije, po pavšalni stopnji največ 5 % stroškov nakupa hrane.
5 Predvidena višina sredstev za javni razpis
Predvidena višina sredstev javnega razpisa skupaj znaša 84.839,00 EUR, kar predstavlja največ 10 % stroškov nakupa hrane, ki jo bo ministrstvo dostavilo v skladišča izbranih prijaviteljev.
Sredstva, vključno z DDV, so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije v višini 71.016,91 EUR na proračunskih postavkah 140074 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene v RS – EU (85 %), 140075 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene v RS – slovenska udeležba (15 %) in v višini 13.822,09 EUR na proračunski postavki 211190 – Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene v RS – 14-20 – EU – ReactEU (100 %).
Sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana na podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju: ZzI) z obveznimi prilogami v skladu z Navodili za izvajanje in spremljanje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letu 2023 (v nadaljevanju: Navodila), ki jih bo ministrstvo izdalo po podpisu pogodb z izbranimi partnerskimi organizacijami.
Posamezni prijavitelj za izvedbo dejavnosti lahko prejme največ 10 % stroška nakupa hrane, ki mu jo bo ministrstvo dostavilo v skladišča.
Višino dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju bo ministrstvo izračunalo po naslednji formuli:
X (EUR) = (število evidentiranih prejemnikov prijavitelja v letu 2022/število evidentiranih prejemnikov vseh izbranih prijaviteljev v letu 2022) x 84.839,00 EUR 
6 Obdobje upravičenosti javnih izdatkov in aktivnosti
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov oziroma izplačil iz proračuna je od datuma podpisa pogodbe z izbranimi partnerskimi organizacijami do najkasneje 31. 3. 2024 oziroma v plačilnih rokih, določenih v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Obdobje upravičenosti izvajanja dejavnosti je od dneva izdaje sklepa o izboru do vključno 31. 12. 2023. Do navedenega roka mora partnerska organizacija razdeliti celotno količino dodeljene hrane in izvesti vse spremljevalne ukrepe.
7 Merila za izbor
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki jih bodo predložili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz 3. poglavja javnega razpisa.
Predlagane dejavnosti se bodo ocenjevale po naslednjih merilih:
Merilo
Opis
Št. točk
1) Organizacija transporta, skladiščenja in razdeljevanja hrane
Podroben opis zagotovljene tehnične opreme in logistične podpore v skladiščih in na razdelilnih mestih.
0–5
2) Postopek identificiranja upravičenih oseb in kriteriji za dodelitev pomoči
Podroben opis postopka identificiranja oseb, ki so upravičene do pomoči, vključevanja oseb na seznam prejemnikov pomoči, ukrepov za preprečevanje zlorab in kriterijev za dodelitev pomoči. 
0–5
3) Program spremljevalnih ukrepov ter strokovna usposobljenost za izvajanje
Predstavitev programa spremljevalnih ukrepov (cilji, ciljne skupine, aktivnosti), usposobljenost in prostorske zmogljivosti za izvedbo ter spremljanje.
0–4
4) Sistem spremljanja izvajanja pomoči
Natančen opis vodenja skladiščnih evidenc in spremljanja prejemnikov pomoči. 
0–5
5) Izkušnje z izvajanjem primerljivih dejavnosti
Predstavitev izkušenj prijavitelja z izvajanjem primerljivih dejavnosti.
0–5
SKUPAJ NAJVEČJE ŠTEVILO TOČK
24
Način uporabe meril in njihov pomen je določen v točki 7. razpisne dokumentacije.
8 Postopek izbora
8.1 Oblika in vsebina prijave
Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi naslednji obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavitelju in dejavnosti
Obrazec št. 2: Prijavnica
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
Dokazila:
– ustanovitveni akt prijavitelja, če ni javno dostopen;
– življenjepis vodje projekta;
– potrdilo poslovnih bank za vse transakcijske račune prijavitelja, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije, da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel blokiranih transakcijskih računov.
Prilogi, ki sta del razpisne dokumentacije, vendar ju ni potrebno priložiti vlogi:
Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga 2: Označba vloge
8.2 Rok in način prijave na javni razpis
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali v času poslovnega časa osebno v sprejemni pisarni na naslovu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov ministrstva najkasneje do 7. 7. 2023 do 14. ure.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za javni razpis (v nadaljevanju: vloga). Če bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati (tiskani) obliki in na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ter mora vsebovati vsa zahtevana dokazila, določena v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora prijavne obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3) predložiti tudi na e-nosilcu podatkov. Dokazil ni potrebno predložiti na e-nosilcu. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen na vseh prijavnih obrazcih. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprtem ovitku, na katerem je naveden naziv in naslov prijavitelja, ter naslov ministrstva. Ovitek mora biti označen z naslednjo navedbo: »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letu 2023«. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
8.3 Odpiranje, dopolnitev nepopolnih vlog in strokovni pregled vlog
8.3.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izvedlo postopek dodelitve sredstev, kot ga določa veljavni Zakon o javnih financah oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (v nadaljevanju: Uredba). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 11. 7. 2023 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge v zaprtih ovojnicah, in sicer po vrstnem redu prejema. Vloge z nepravilno izpolnjenimi in označenimi ovojnicami bo ministrstvo vrnilo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
Pri odpiranju vlog ugotavlja strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih dokazil ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje e-nosilca s prijavnimi obrazci. Za formalno nepopolno se šteje tudi vloga, ki ni ožigosana na predvidenih mestih oziroma označena z navedbo »Ne poslujemo z žigom« in ni podpisana s strani odgovornih oseb.
8.3.2 Dopolnitev formalno nepopolnih vlog
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan priporočeno s povratnico po pošti na naslov prijavitelja, navedenega v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– delov vloge, ki določajo višino zaprošenih sredstev,
– delov vloge, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge (število uporabnikov, kapacitete skladišč ipd.),
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Dopolnitev se mora sklicevati na številko poziva ministrstva k dopolnitvi.
Če prijavitelj v roku, ki ga določi komisija oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne dopolni, se vloga s sklepom predstojnika ministrstva zavrže.
8.3.3 Strokovni pregled popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, določenih v 3. poglavju javnega razpisa, in ocenila vlogo na podlagi meril, določenih v 7. poglavju javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v 3. poglavju javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet strokovnega pregleda na podlagi meril.
V postopku ocenjevanja bodo vloge ocenjene glede na merila, določena v 7. poglavju javnega razpisa. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
V predlog prejemnikov sredstev se bodo uvrstile vloge, ki bodo dosegle najmanj 15 točk. V kolikor bo prijavitelj pri ocenjevanju po kateremkoli od meril, določenih v poglavju 7 razpisne dokumentacije, prejel manj kot 3 točke, ne bo predlagan za izbor in bo njegova vloga s sklepom zavrnjena.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o dejavnosti ter njihovo prilagoditev, ki ne bo pomenila spremembe v smislu drugega odstavka 10. člena Uredbe. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
8.4 Zagotovitev načela enakih možnosti, enakosti spolov, nediskriminacije
Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vključene in tudi za prijavitelje v skladu z zakonodajo, ki ureja predmetno področje.
9 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki bo od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o izboru.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v šestdesetih dneh od zaključka odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.
Če izbranega prijavitelja predstavlja združenje ali zveza društev, je prijavitelj v roku 14 dni od izdaje sklepa o izboru dolžan ministrstvu predložiti pogodbe o medsebojnih razmerjih, pravicah in obveznostih sodelujočih organizacij za izvajanje dejavnosti, kar je predpogoj za podpis pogodbe o sofinanciranju s strani ministrstva.
10 Varovanje osebnih podatkov in javna objava podatkov o dodeljenih sredstvih
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o dodeljenih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
11 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu: pristojnosti, odgovornosti in naloge izbranih prijaviteljev bodo določene v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letu 2023.
12 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Mateji Maji Hrovat na elektronskem-naslovu mateja-maja.hrovat@gov.si.
Zainteresirani prijavitelji lahko na elektronski naslov mateja-maja.hrovat@gov.si do vključno 2. 7. 2023 zastavijo vprašanja v zvezi z javnim razpisom. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.mddsz.gov.si najkasneje do 4. 7. 2023.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala dne 29. 6. 2023 ob 10. uri preko spleta. Zainteresirani prijavitelji pošljejo prijavo do 28. 6. 2023 do 15. ure na elektronski naslov mateja-maja.hrovat@gov.si.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti