Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2129. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Odranci, stran 6170.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17 in 46/19), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 128. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA) je Občinski svet Občine Odranci na 2. izredni seji dne 13. 6. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Odranci 
1. člen 
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Odranci (Uradni list RS, št. 72/17) se prvi stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, se župan Občine Odranci, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, uvrsti v skupino VII (do 2000 prebivalcev) in s tem v 47. plačni razred.«
2. člen 
V 4. členu se spremeni prvi stavek, tako da se glasi:
»V skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, se podžupan Občine Odranci, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, uvrsti v skupino VII (do 2000 prebivalcev), za katero je določen plačni razred v razponu od 33. do 39. plačnega razreda.«
3. člen 
V 6. členu se spremeni besedilo alinej drugega odstavka, tako da se glasi:
»– udeležbo na sejah občinskega sveta 100,00 EUR neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 30,00 EUR neto,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 25,00 EUR neto.«
4. člen 
V drugem odstavku 7. člena se črta druga alineja.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 52-2IZ/2023
Odranci, dne 13. junija 2023
Županja 
Občine Odranci 
Barbara Ferenčak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti