Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

Ob-2486/23, Stran 1346
Na podlagi četrtega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in nasl.), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2023, potrjenega skladno s petim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZURE) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-5/2023/3 z dne 6. 6. 2023, in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22 in nasl., v nadaljnjem besedilu: Odlok), ter Pogodbe št. 2550-20-311010 o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020−2023 z dne 16. 10. 2020 ter aneksov k tej pogodbi, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 107SUB-EVOB23 
Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup okolju prijaznejših novih ali rabljenih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa;
– nakup rabljenega vozila kategorije M1 in N1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa.
Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil, namenjenih za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa.
Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a ali rabljenega vozila na električni pogon, ki vključuje nakup ali dvoletni najem baterije (v nadaljnjem besedilu: naložba).
Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega/rabljenega vozila na električni pogon, skupaj z vrednostjo nakupa ali dvoletnega najema baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je razvidna iz k vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe o finančnem lizingu in (morebitne) pogodbe o najemu baterije.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena udeležbi v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače), kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in nasl., ZCes-2), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, navedenih v naslednjem odstavku tega javnega poziva.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in nasl.), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in nasl., ZMV-1). Kategorija L1e-B je določena v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52), spremenjene z Uredbo (EU) 2019/129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2019, str. 106).
Opis kategorij vozil:
M1: vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
L1e: lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili vozila L1e-A.
Vozila kategorije L1e-A niso predmet naložbe.
Vozila, ki so predmet naložbe, morajo biti opremljena z akumulatorji za pogon, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter upravičeni stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 6.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustukategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000,00 EUR (z DDV);
– 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustukategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV);
– 3.000,00 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 30.000,00 EUR (z DDV);
– 2.000,00 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 30.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV);
– 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustukategorije L7e;
– 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustukategorije L6e;
– 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
– 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.
c) upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški naložbe so (vključno z DDV) stroški nakupa novega/rabljenega vozila na električni pogon (strošek najema baterije za dvoletno obdobje najema se šteje za upravičen strošek naložbe).
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Do spodbud Eko sklada niso upravičene fizične osebe:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom;
– katerih zapadle neplačane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih pobira Finančna uprava Republike Slovenije, na dan vložitve vloge znašajo 50 EUR ali več;
– ki na dan vložitve vloge nimajo predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let od dne vloge;
– ki so v postopku zaradi osebnega stečaja;
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup novega ali rabljenega vozila
Vozilo, ki je predmet naložbe, mora biti kupljeno po 1. 5. 2023 od prodajalca, ki je bil v času prodaje registriran za prodajo vozil, in pred oddajo vloge. Prva registracija po proizvodnji vozila mora biti opravljena v Republiki Sloveniji in pred oddajo vloge. Račun za nakup vozila, ki je predmet naložbe, se mora glasiti na vlagatelja.
Za nakup novega vozila:
– mora biti prva registracija po proizvodnji opravljena po 1. 5. 2023,
– mora postati vlagatelj po prvi registraciji prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.
Za nakup rabljenega vozila:
– mora biti prva registracija vozila po proizvodnji opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020;
– mora biti registracija vozila s strani vlagatelja opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge,
– mora postati vlagatelj po registraciji lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, uporabnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.
Lastnik in uporabnik vozila bosta preverjana z vpogledom v uradne evidence, do katerih lahko dostopa Eko sklad.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso predmet naložbe.
Novo vozilo se lahko kupi oziroma zakupi tudi v tujini pod predhodno navedenimi pogoji. Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega vozila.
Vsi pogoji in zahteve iz tega javnega poziva morajo biti izpolnjeni na dan vložitve vloge.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan in ura oddaje vloge na pošto. Za vloge, poslane po navadni pošti, se šteje, da so prejete ob 8. uri tistega dne, ko jo Eko sklad dejansko prejme. Če se vloga odda osebno ali elektronsko, se za dan in uro prejema šteje dan in ura, ko jo Eko sklad dejansko prejme.
Če pride do spora, ali je bila vloga oddana in kdaj je bila oddana, je dokazno breme dokazovanja zatrjevanega dejstva na vlagatelju.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 107SUB-EVOB23 in obvezne priloge:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet naložbe (v primeru najema baterije za predmetno vozilo je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije za obdobje vsaj 2 let);
– v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali nerazumljiva, pa vlagatelj pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna. Z dopolnitvijo vloge se lahko dokazujejo dejstva, nastala najkasneje do datuma vložitve vloge.
Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja. Če bo do zaključka javnega poziva prispelo več vlog, kot je na voljo skupne višine sredstev po tem javnem pozivu, bo Eko sklad vloge, ki bodo prišle na vrsto za obravnavo po porabi teh sredstev zavrnil ne glede na to, da bodo pravočasne in popolne.
c) datum izvedbe naložbe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in je bila izvedena v času od dne 1. 5. 2023 do dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum računa.
d) kandidiranje za nakup vozila
Z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno finančno spodbudo za več ukrepov, predvidenih s tem javnim pozivom.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi ter pogoji in namenom tega javnega poziva.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji in namenom javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, pravico do pridobljenih sredstev odvzame, če so bila sredstva izplačana (trenutno to ureja 227. člen ZVO-2). Če sredstva še niso bila izplačana, pravica do spodbude na podlagi določb istega zakona ugasne (trenutno to ureja peti odstavek 224. člena ZVO-2).
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti ali zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude (razen, če po prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu prejemnik spodbude postane lastnik vozila).
Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal registracije, da je vozilo odtujil ali da je prekinil pogodbo o finančnem lizingu (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane lastnik vozila) pred potekom roka iz prejšnjega odstavka, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik: (a) v primeru nakupa novega vozila, ves čas lastnik vozila; (b) v primeru nakupa novega vozila s finančnim lizingom, ves čas prvi zakupnik vozila (razen, če po prekinitvi pogodbe finančnem lizingu postane lastnik vozila); (c) v primeru nakupa rabljenega vozila, ves čas lastnik vozila ali (č) v primeru nakupa rabljenega vozila s finančnim lizingom, uporabnik vozila.
Izjemoma prejemniku spodbude ni treba vrniti pridobljene nepovratne finančne spodbude, če z materialnimi dokazi izkaže, da zaradi okoliščin, ki niso na njegovi strani (npr. popolnega uničenja vozila v prometni nesreči po krivdi drugega udeleženca), ponovna prijava vozila v promet ni več mogoča. V takem primeru mora vlagatelj najkasneje v roku 8 dni po nastanku takšnega primera o njem obvestiti Eko sklad. Če vlagatelj v opisanem primeru opusti dolžnost obvestila Eko sklada, je dolžan vrniti pridobljeno nepovratno finančno spodbudo s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi v vsakem primeru.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in nasl.). Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena tudi, če je bila za nakup vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.
h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj lahko vloži elektronsko vlogo z vsemi dokazili in prilogami preko portala eUprava, oziroma pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami, in sicer osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.
Vloga se po elektronski poti lahko vloži brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
7. Postopek obravnave vlog
a) postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude Eko sklad smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.
V primeru, da vlogi ne bodo priložene vse obvezne priloge, ki so navedene v javnem pozivu, bo vlagatelj prejel poziv na dopolnitev vloge z rokom dopolnitve do največ 15 dni. Podaljšanje tega roka ni mogoče. Vloge, ki ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, se v fizični obliki vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na dokumentu in kuverti odpremljenega dokumenta.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in prvo točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in nasl.; ZUT) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
b) obrnjeno dokazno breme
Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev, ne glede na možnost Eko sklada, da jih pridobi po uradni dolžnosti. Če vlagatelj ne predloži dodatnih zahtevanih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj predložil.
8. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju. Vročitev v fizični obliki velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na dokumentu in kuverti odpremljenega dokumenta.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na osebni bančni račun vlagatelja, ki ga je navedel vlagatelj v vlogi, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
9. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po datumu izplačila nepovratne finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili tega javnega poziva, z odločbo, s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev predpisov ali določb tega javnega poziva, odločbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, kakor tudi v primeru, da so bile s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude dane neresnične oziroma zavajajoče izjave ali so bili dostavljeni neresnični ali zavajajoči dokumenti, Eko sklad v primeru, da so bila vlagatelju sredstva že izplačana, pravico do nepovratne finančne spodbude z odločbo odvzame, vlagatelj pa jih je dolžan vrniti Eko skladu skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude, v primeru, da mu sredstva še niso bila izplačana, pa pravica iz izdane odločbe ugasne na podlagi zakona. Eko sklad o tem izda vlagatelju obvestilo, na zahtevo vlagatelja pa tudi ugotovitveno odločbo.
V primeru ugotovljenega dajanja neresničnih oziroma zavajajočih izjav ali dostave neresničnih ali zavajajočih dokumentov vlagatelj v obdobju 3 let od dokončnosti odločbe, s katero je bila njegova vloga zavrnjena oziroma mu je bila odvzeta pravica oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, oziroma od vročitve obvestila, da je njegova pravica ugasnila na podlagi zakona, če ni bila izdana ugotovitvena odločba, oziroma od vročitve ugotovitvene odločbe o ugasnitvi pravice, če je bila odločba izdana, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad. Eko sklad ugotovljeno kršitev skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti