Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

Ob-2488/23, Stran 1296
Na podlagi četrtega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in naslednji), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2023, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-5/2023/3 z dne 6. 6. 2023 ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov« (št. priglasitve M001-5854067-2014/II, mnenje o skladnosti z dne 6. 1. 2021) ter Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta št. LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE z dne 26. 8. 2019, ki sta jo sklenila Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Eko sklad objavlja
javni razpis 
Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 
1. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.
Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude. Naložba mora biti zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu.
Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.
2. Upravičene osebe
Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:
– fizične osebe;
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
Do spodbude niso upravičeni etažni lastniki:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom;
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov;
– gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
– ki imajo blokiran transakcijski račun;
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti;
– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih;
– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1 ter UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
3. Višina in vir razpisanih sredstev
Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
4. Pogoji za dodelitev in višina spodbude
a) tehnični pogoji in priznani stroški naložbe
Pravica do spodbude se dodeli za celovito energijsko prenovo večstanovanjske stavbe, ki se lahko izvede bodisi kot usklajena izvedba 3 ali več ukrepov energijske prenove v povečanje učinkovite rabe energije stavbe bodisi kot skoraj ničenergijska prenova stavbe. Obvezna je izvedba toplotne izolacije zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ter zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu. V primeru izvedbe celovite energijske prenove stavbe in statične sanacije (protipotresne utrditve) stavbe se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda. Prenovo je treba izvesti skladno s pogoji, določenimi v prilogi Tehnični pogoji, ki je del javnega razpisa, v kateri so navedeni tudi priznani stroški naložbe.
Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti ali če noben etažni lastnik nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost. Med priznane stroške naložbe tudi ne sodijo morebitna plačila etažnih lastnikov njihovemu pooblaščencu za vodenje naložbe.
Za starejšo večstanovanjsko stavbo po tem javnem razpisu se šteje stavba na območju Republike Slovenije, za katero je bilo gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) oziroma po 150. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in nasl., GZ-1) za stavbo, zgrajeno pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge na ta javni razpis (v nadaljnjem besedilu: stavba).
Stavba, v kateri bodo predmet celovite energijske prenove vsaj 3 ukrepi v povečanje učinkovite rabe energije, mora imeti več kot 8 različnih etažnih lastnikov, več kot 8 posameznih delov, namembnost več kot polovice površine stavbe mora biti stanovanjska in več kot polovica vseh etažnih lastnikov stavbe (vsaj 4 etažni lastniki) mora biti fizičnih oseb.
Če to zahtevajo predpisi ali pogoji javnega razpisa oziroma razpisna dokumentacija (priloga Tehnični pogoji), je pred projektiranjem obvezno naročiti statično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa pred celovito energijsko prenovo izvesti statično sanacijo (protipotresno utrditev) stavbe. Pravica do spodbude se lahko dodeli tudi, če se poleg celovite energijske prenove izvedejo nove dozidave (prizidave) in/ali nadzidave skladno z veljavno zakonodajo, vendar le-te niso priznani strošek naložbe. Do spodbude so upravičeni tudi etažni lastniki, ki morajo zaradi energijske prenove, statične sanacije ali novih dozidav (prizidav) in/ali nadzidav pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
Prenova, za katero bo dodeljena pravica do spodbude, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo ter drugimi veljavnimi predpisi.
Stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega razpisa, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.
Podatki o letnici izgradnje stavbe, številu delov stavbe in njihovi dejanski rabi ter etažnih lastnikih bodo preverjeni z vpogledom v prostorski portal Geodetske uprave Republike Slovenije in elektronsko Zemljiško knjigo. V primeru dvoma o letnici izgradnje stavbe, v primeru, da so bili na stavbi v novejšem času izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi ali v primeru dvoma o namembnosti stavbe, bo Eko sklad pooblaščenca pozval k predložitvi gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja.
Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, je pri izvedbi naložbe treba upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim. Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri prenovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem razpisu. Pravica do spodbude je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (objavljeni na spletni strani: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/ DEDISCINA/NEPREMICNA/smernice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Pooblaščenec mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno z zahtevami iz odločbe, in so bila sredstva na njeni podlagi že izplačana, Eko sklad na podlagi prvega odstavka 227. člena ZVO-2 pravico do spodbude, ki izhaja iz odločbe, z odločbo odvzame, upravičenec pa mora na podlagi drugega odstavka 227. člena ZVO-2 že izplačana sredstva vrniti v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o odvzemu pravice, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila, do vračila. Vračilo sredstev Eko skladu se izvede iz rezervnega sklada.
b) prepoved dodelitve spodbud za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme ter vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
d) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude za celovito energijsko prenovo stavbe z usklajeno izvedbo 3 ali več ukrepov iz točke 4 javnega razpisa (ukrepi A-M) znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 40 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji.
V primeru izvedbe celovite energijske prenove stavbe z usklajeno izvedbo 3 ali več ukrepov in statične sanacije (protipotresne utrditve) stavbe se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji.
Višina nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijsko prenovo stavbe znaša 60 % priznanih stroškov naložbe, opredeljenih v projektni dokumentaciji.
V okviru skoraj ničenergijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe. V ta namen se dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije (protipotresne utrditve) stavbe, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji.
Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000,00 EUR.
Višina nepovratne finančne spodbude se za posamezno upravičeno osebo oziroma etažnega lastnika določi na podlagi solastniških deležev, ki so razvidni iz predpisanega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije. K solastniškim deležem štejejo vsi deli stavbe, ki so razvidni iz seznama etažnih lastnikov na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključno z garažami, kletmi idr. V primeru skupne projektne dokumentacije in ko pripadajoči strošek projektne dokumentacije ni specifično porazdeljen na posamezen ukrep s strani pooblaščenca, se pri izračunu vrednost projektne dokumentacije in opravljanja nadzora za posamezen ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede na višino naložbe v posamezen ukrep, ki ga projektna dokumentacija vsebuje.
Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje katerega koli ukrepa v stavbi, ki je predmet tega javnega razpisa, je za prejemnika socialne pomoči določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov delež financiranja naložbe. Prejemnik socialne pomoči je fizična oseba, ki je na dan vložitve vloge na ta javni razpis prejemnik denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, in/ali ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere. Prejemnik socialne pomoči izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ki je obvezna priloga vlogi na ta javni razpis. Nepovratna finančna spodbuda dodeljena prejemniku socialne pomoči ne zmanjšuje dodeljene spodbude ostalim upravičencem.
e) pravočasna in popolna vloga
Pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna in formalno popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predloži v celoti izpolnjeno vlogo in dokumente, ki so obvezne priloge.
Vlogo na javni razpis lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: SZ-1), predsednik skupnosti etažnih lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec). Pooblaščenec ne sme biti v nikakršnem poslovnem razmerju s pogodbenikom. Z eno vlogo se lahko kandidira za spodbudo za celovito energijsko prenovo največ ene stavbe.
Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti izpolnjen obrazec vloga tega javnega razpisa in obvezne priloge:
– seznam etažnih lastnikov posameznih delov stavbe z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– soglasje etažnih lastnikov stavbe v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih drugih dokumentih, iz katerega bo poleg podatkov o naslovih, davčnih številkah, rojstnih datumih in solastniških deležih vsakega posameznega etažnega lastnika razvidno:
– soglasje za izvedbo naložbe, ki bo predmet spodbude; 
– soglasje za sofinanciranje izvedbe naložbe z nepovratnimi sredstvi Eko sklada in sredstvi pogodbenika; 
– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun izvajalca/ev naložbe; 
– pooblastilo pooblaščencu za sklenitev pogodbe o izvajanju storitev energetske učinkovitosti; 
– pooblastilo pooblaščencu za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega razpisa; 
– pooblastilo pooblaščencu za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude; 
– soglasje, da občasno na svoj elektronski naslov (če ga imajo in navedejo), prejmejo povezavo do spletne ankete o poteku naložbe in izzivih, ki se pojavljajo; 
– soglasje, da bo projekt celovite energijske prenove z namenom promocije predstavljen v javnosti, in sicer na spletnih straneh Eko sklada in projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocijskih aktivnosti ter materialov;
– kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, za upravičence, ki uveljavljajo ustrezno višjo nepovratno finančno spodbudo kot prejemniki socialne pomoči;
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju upravičena oseba še kandidirala za »de minimis« pomoč; o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške; ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja; seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje, vse na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– zapisnik zbora etažnih lastnikov, na katerem so se odločili o izvedbi in financiranju naložbe, ki bo predmet spodbude;
– načrt vzdrževanja, ki so ga sprejeli etažni lastniki, v katerem je načrtovana naložba, ki bo predmet spodbude;
– pogodbo o financiranju in poplačilu naložbe, sklenjeno s pogodbenikom, ki ga etažni lastniki izberejo na trgu;
– izjavo pooblaščenca, da ni v nikakršnem poslovnem razmerju s pogodbenikom;
– dodatne priloge, določene v prilogi Tehnični pogoji, ki je del javnega razpisa.
Eko sklad lahko zahteva, da pooblaščenec za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu veljajo pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« za:
– pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
– pravne osebe javnega prava v delu, ko opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu.
Pravica do spodbude se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU;
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Pravica do spodbude se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravičene osebe pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Pravica do spodbude dodeljene v obliki pomoči »de minimis« po tem javnem razpisu se pripiše pravni osebi, ki opravlja (tudi) pridobitno dejavnost na trgu in ki je etažni lastnik nepremičnine, na kateri se bo naložba izvedla.
g) prepoved odstranitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in nasl.). Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem razpisu, že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada za iste upravičene stroške po tem ali katerem koli drugem javnem razpisu/pozivu Eko sklada ali iz drugih javnih virov in je bila nepovratna finančna spodbuda že izplačana, za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.
5. Pogoji za izplačilo spodbude
a) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Pravica do nepovratne finančne spodbude, pridobljene z odločbo o izboru vloge za dodelitev spodbude, se uveljavi na podlagi pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana predvidoma v 2 mesecih po predložitvi popolne dokumentacije o zaključku celotne naložbe, in sicer na bančni račun pogodbenika oziroma izvajalca naložbe. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega razpisa. Izplačilo se lahko izvede po predložitvi končnega primopredajnega zapisnika, potrjenega s strani naročnika, nadzornika gradnje in izvajalca del, ki izkazuje, da so dela izvedena in brez napak.
V primeru, da pravico do nepovratne finančne spodbude pridobi prejemnik socialne pomoči, se nepovratna finančna spodbuda v višini, kot bi zanj veljala, če ne bi bil prejemnik socialne pomoči, izplača na način, kot določa predhodni odstavek, razlika do celotne višine nepovratne finančne spodbude, ki velja zanj kot prejemnika socialne pomoči, pa se izplača na njegov bančni račun.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od sklenitve pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih upravičene osebe niso mogle predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem razpisu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.
c) dokumentacija o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora pooblaščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. Vsebina dokumentacije o zaključku naložbe je določena v prilogi Tehnični pogoji, ki je del razpisne dokumentacije.
6. Merila
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge na predpisanih obrazcih, ki izpolnjujejo pogoje iz točk 2 in 4 javnega razpisa. Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:
Merila
Največje število točk
1. Obseg in zahtevnost prenove 
V primeru skoraj ničenergijske prenove se dodeli 60 točk. V primeru usklajene izvedbe 3 ali več ukrepov se dodeli do 60 točk, in sicer za posamezen ukrep: 
A – toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ter zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu – OBVEZEN UKREP: 6 točk; 
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru: 6 točk; 
C – optimizacija sistema ogrevanja: 6 točk; 
D – toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom: 6 točk; 
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka: 6 točk; 
F – vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe: 6 točk; 
G – skupnostna samooskrba z električno energijo: 6 točk; 
H – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva: 6 točk; 
I – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave: 3 točke; 
J – kolesarnice: 2 točki; 
K – polnilnice za električna vozila: 2 točki; 
L – zbiralnik deževnice: 2 točki; 
M – zelena streha in/ali zelena fasada: 3 točke.
60
2. Statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe 
Če bo v okviru celovite energijske prenove izvedena statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe skladno s statično presojo stavbe, se dodeli 30 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk. Dodatne točke se v ta namen dodelijo tudi za skoraj ničenergijsko prenovo, kjer je statična presoja in statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe skladno s presojo obvezna. 
30
3. Dozidava (prizidava) in/ali nadzidava 
Če bo v okviru celovite prenove izvedena dozidava (prizidava) in/ali nadzidava, se dodeli 5 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.
5
4. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani pogodbenika 
V primeru, ko je vsaj polovica priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika, se dodeli 5 točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk.
5
Celotno število točk
100
Pravica do spodbude se lahko dodeli le za vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev in dosežejo največje število točk skladno z merili. Skupaj lahko vloga doseže največ 100 točk. Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se spodbuda v višini preostalih sredstev lahko ponudi upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev. Če več vlog doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste za dodelitev spodbude presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot ugodnejša izbere vloga za celovito energijsko prenovo stavbe z večjo neto ogrevano površino pred prenovo, opredeljeno v projektni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija
Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 3«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.
8. Brezplačno energetsko svetovanje
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci (v nadaljevanju svetovalci). Upravičena oseba se lahko po telefonu ali na spletni povezavi: https://ekosklad.si/ prebivalstvo/ensvet/pisarna naroči na brezplačno energetsko svetovanje. Svetovanje lahko poteka osebno v izbrani lokalni pisarni, po telefonu, preko elektronske pošte ali video klica. Svetovalci upravičenim osebam nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stavbi.
Etažnim lastnikom se omogoči, da svetovalci sodelujejo v postopku pridobivanja ustrezne dokumentacije glede prijave na ta javni razpis kot pomoč pri odločanju, pomoč pri procesu in pomoč pri pridobivanju finančne spodbude.
Vloga svetovalcev je za namen tega javnega razpisa lahko nadgrajena v obliki vodenja procesa energijske prenove, kjer svetovalec lahko vstopi v proces v treh fazah:
1. Odločanje za izvedbo celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe: Svetovalec za etažne lastnike lahko še pred fazo načrtovanja in izdelavo projektne dokumentacije analizira različne scenarije delne in celovite energijske prenove ter oceni energijske in finančne prihranke. Rezultate predstavi zboru etažnih lastnikov, ki poročilo tudi potrdi. To poročilo etažne lastnike ne obvezuje k dejanski izvedbi, temveč podaja neodvisno informacijo o učinkih različno obsežnih energijskih prenov stavbe. 
2. Vodenje procesa: Če se etažni lastniki odločijo za izvedbo celovite energijske prenove za namen tega razpisa, svetovalec lahko zbira ponudbe, preverja skladnost s pozivi Eko sklada ter jih primerja in objektivno svetuje etažnim lastnikom. 
3. Dokumentiranje prenove: Po končani celoviti energijski prenovi svetovalec v imenu etažnih lastnikov lahko zbere vso potrebno dokumentacijo za namen tega javnega razpisa in jo posreduje Eko skladu. 
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju se lahko pridobi na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki 080/16-69.
9. Rok za prejem in način oddaje vloge
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je vključno do 30. 9. 2023, drugi rok pa do vključno 30. 11. 2023. Če bodo vsa sredstva porabljena že v prvem odpiranju, bo to objavljeno na spletni strani sklada in v Uradnem listu RS.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu sklada vsak delovni dan med 9. in 14. uro do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v glavno pisarno ali poslana priporočeno po pošti na dan posameznega roka. Vloga, ki bo vložena po poteku posameznega roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden ali v primeru porabe sredstev, se vloga s sklepom zavrže kot prepozna ter vrne vlagatelju.
Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 3« ali bodo brez zapisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo s sklepom zavržene.
10. Odpiranje vlog
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prvo odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 5. 10. 2023 ob 10. uri, drugo odpiranje pa 5. 12. 2023 na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
11. Postopek izbora in ocenjevanje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na podlagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opravila tričlanska strokovna komisija, katere člani so: dva predstavnika Eko sklada in predstavnik Instituta »Jožef Stefan«. Člane te komisije s pisnim sklepom imenuje direktor Eko sklada.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Komisija vodi zapisnik o odpiranju vlog, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
V primeru formalno nepopolne vloge bo Eko sklad najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozval vlagatelja, da v določenem roku 15 dni vlogo dopolni. Če vlagatelj nepopolne vloge v navedenem roku ne dopolni, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani dopolnitvi, se njegova vloga s sklepom zavrže. Sprememba vloge (zahtevka) po izteku roka za oddajo vlog ni dopustna.
Iz vloge mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev javnega razpisa. Po prejemu popolne vloge strokovna komisija na podlagi predloženih dokazil (prilog) in z vpogledom v uradne evidence pregleda, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu. V primeru, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo vloga z odločbo zavrnjena in ne bo uvrščena v vrednotenje vlog. V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev lahko Eko sklad zahteva dodatna pojasnila in dokazila.
Nadalje komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik. Na podlagi ocene vlog se vloge razvrsti glede na povprečno število doseženih točk, ki se izračuna kot povprečje ocen posameznih članov komisije, zaokroženo na najbližje celo število, komisija pripravi predlog prejemnikov spodbud, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. Predlog prejemnikov spodbud se nato predloži direktorju Eko sklada v potrditev.
Na osnovi izbrane vloge bo pooblaščencem upravičenih oseb posredovana odločba o izboru vloge za dodelitev spodbude, hkrati pa bodo pozvani k podpisu pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude najkasneje v roku 3 mesecev od vročitve. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece. Pooblaščenci neizbranih upravičenih oseb bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s posredovanjem odločbe o zavrnitvi.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da od vlagateljev zahteva dodatna pojasnila in dokazila o načrtovanih stroških ter morebitne prilagoditve. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil, obrazložitev ali dokazil bo vlagateljem posredovan po elektronski pošti na naslov kontaktne osebe, ki je naveden v vlogi. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v razpisu, lahko strokovna komisija načrtovane stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izloči kot neupravičene ter vlogo ustrezno oceni glede na postavljena merila. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške in navedel previsok znesek priznanih stroškov, bo strokovna komisija znesek priznanih stroškov ustrezno znižala ter vlagatelju predlagala nižjo višino spodbude.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega razpisa.
12. Rok za obvestilo o izbiri: Eko sklad bo vlagateljem posredoval odločbo o izboru vloge za dodelitev spodbude oziroma zavrnitvi predvidoma najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja vlog.
13. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se smiselno uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl.), če ZVO-2 ne določa drugače.
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do spodbude ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbude ter meril za izbor, če izpolnijo pogoje javnega razpisa.
Za vlogo in odločbo o izboru vloge za dodelitev spodbude oziroma zavrnitvi se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 80/00 in nasl., ZUT) ne plačuje.
Odločba o izboru vloge za dodelitev spodbude oziroma zavrnitvi je v upravnem postopku dokončna, zoper njo pritožba ni dovoljena. Vlagatelj ima pravico odločbo izpodbijati v upravnem sporu z vložitvijo tožbe pri krajevno pristojnem Upravnem sodišču Republike Slovenije, Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba se vloži neposredno pisno pri navedenem sodišču ali se mu pošlje po pošti. Tožbi je treba poleg te odločbe v izvirniku ali prepisu priložiti tudi po en prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca, če je kdo prizadet z odločbo, pa tudi zanj. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Eko sklad lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila oziroma izpise glede izpolnjevanja nekaterih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da le-ta ne bodo posredovana v roku in na način, določen v razpisu, bo strokovna komisija takšne vloge zavrnila. Vloga vlagatelja, ki ne bo izpolnjeval vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o izboru vloge za dodelitev spodbude, se pogodba ne bo podpisala, pravica, ki izhaja iz odločbe o izboru vloge pa se odvzame.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, Eko sklad odstopi od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na izbrani transakcijski račun do dneva vračila sredstev Eko skladu.
14. Spremljanje naložb
Za potrebe analize implementacije finančnega instrumenta bo Eko sklad spremljal izvedbo izbranih projektov celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. V ta namen je treba zagotoviti:
– spremljanje rabe energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne energije) po prenovi in prihrankov, doseženih s prenovo: pooblaščenec etažnih lastnikov mora za namen spremljanja dejanskih prihrankov Eko skladu vsake 3 mesece sporočiti podatke o mesečni rabi energije in predložiti kopije računov za rabo energije v stavbi, in sicer 3 leta po končani prenovi, prav tako pa mora Eko skladu najkasneje ob predložitvi zaključne dokumentacije oziroma pred izplačilom nepovratne finančne spodbude sporočiti te podatke in predložiti kopije računov za 3 leta pred prenovo;
– sodelovanje pooblaščenca etažnih lastnikov in pogodbenika, izvajalca oziroma izvajalcev na občasnih intervjujih z Eko skladom o poteku naložbe ter izzivih, ki se pojavljajo;
– soglasje etažnih lastnikov, da občasno na svoj elektronski naslov prejmejo povezavo do spletne ankete o poteku naložbe in izzivih, ki se pojavljajo;
– soglasje etažnih lastnikov, da bo projekt celovite prenove z namenom promocije predstavljen v javnosti, in sicer na spletnih straneh Eko sklada in projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE ter v okviru drugih promocijskih aktivnosti ter materialov;
– fotografije celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski obliki in visoki ločljivosti ter kratek video posnetek prenove s časovnim zamikom (timelapse);
– da pooblaščenec še pred začetkom Eko sklad obvesti o začetku izvajanja del posameznega ukrepa oziroma faze naložbe in Eko skladu omogoči njihov ogled.
15. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o izboru vloge za dodelitev spodbude do 3 let po izplačilu spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta spodbude.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil javnega razpisa, odločbe, kreditne pogodbe ali drugih Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, kakor tudi v primeru, da so bile s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude dane neresnične oziroma zavajajoče izjave ali so bili dostavljeni neresnični ali zavajajoči dokumenti je prejemnik spodbude v primeru, da so bila sredstva že izplačana, dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene spodbude. V primeru, da sredstva še niso bila izplačana, pa pravica iz izdane odločbe ugasne na podlagi zakona. Eko sklad o tem izda vlagatelju obvestilo, na zahtevo vlagatelja pa tudi ugotovitveno odločbo.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
Priloga: Tehnični pogoji

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti