Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2116. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023, stran 6158.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 69/15 – odl. US, 76/16 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 15. junija 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23) se 2. člen spremeni tako, da se na glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov 
Proračun leta 2023 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.903.489
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.993.973
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
8.183.728
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.471.678
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
564.304
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
147.700
706
 
DRUGI DAVKI
46
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.810.245
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
195.560
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.020
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
31.100
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
15.550
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.562.015
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
416.519
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
305.000
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
111.519
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.200
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.200
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.491.798
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.291.471
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
200.327
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.850.790
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.712.672
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
669.072
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
96.204
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.777.255
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
46.157
409
 
REZERVE
123.985
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.770.099
410
 
SUBVENCIJE
242.665
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.548.941
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
224.366
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
754.127
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.869.916
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.869.916
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
498.103
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
144.280
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
353.823
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.947.301
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
11.000
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
11.000
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
11.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.954.901
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.954.901
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
296.897
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
296.897
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–278.296
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.658.004
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.947.301
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
278.296
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2022-40
Gorenja vas, dne 15. junija 2023
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti