Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2117. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 6160.

  
Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15, 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 15. junija 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
V Pravilniku o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/15) se spremeni prvi odstavek 4. člena tako, da se glasi:
»(1) Plačni razred župana, ki funkcijo opravlja poklicno, je določen s predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.«.
2. člen 
V 5. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Sejnina za posamezno sejo občinskega sveta znaša:
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta 5 % osnovne plače župana,
– za nadaljevanje redne seje občinskega sveta 3 % osnovne plače župana,
– za udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3 % osnovne plače župana.«.
3. člen 
V 6. členu se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:
»(2) Sejnina za posamezno sejo odbora občinskega sveta znaša:
– za vodenje seje 5 % osnovne plače župana,
– za udeležbo na seji 2,5 % osnovne plače župana.
(3) Sejnina za posamezno sejo komisije znaša:
– za vodenje seje 2,5 % osnovne plače župana,
– za udeležbo na seji 2 % osnovne plače župana.«.
4. člen 
V 7. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Člani nadzornega odbora Občine Gorenja vas - Poljane so za opravljanje dela upravičeni do naslednjih plačil:
– za vodenje seje nadzornega odbora 5 % osnovne plače župana,
– za udeležbo na sejah nadzornega odbora in kot poročevalca na sejah občinskega sveta 2,5 % osnovne plače župana,
– za opravljanje dela pri izvedbi posameznega nadzora v skladu s programom dela nadzornega odbora 4 % osnovne plače župana.«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-001/2015-4
Gorenja vas, dne 15. junija 2023
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti