Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3530. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-I)

Sklepi

3531. Sklep o prenehanju mandata poslanca
3532. Sklep o opravljanju funkcije poslanke namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3533. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal s sedežem v New Delhiju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3534. Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta Vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj
3536. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
3537. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
3538. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice
3590. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

Odloki

3535. Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021

Sklepi

3539. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Koblenzu
3540. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Splitu
3541. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju Branka Roglića za častnega generalnega konzula v Splitu, v Republiki Hrvaški
3542. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

Drugi akti

3591. Razpis za dodelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje

MINISTRSTVA

3543. Pravilnik o postopkih in rokih za uveljavljanje zahtevkov izplačil sredstev izvajalcem socialno varstvene storitve pomoč družini na domu zaradi epidemije COVID-19
3544. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
3545. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah
3546. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2022
3547. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2022

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3548. Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov
3549. Akt o spremembah Akta o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred
3592. Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj
3593. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
3594. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3550. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021
3551. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Bistrica ob Sotli

Celje

3552. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO

Dobrepolje

3553. Spremembi Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje
3554. Odlok o razglasitvi del Franceta in Toneta Kralja v Občini Dobrepolje za kulturni spomenik lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

3555. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021
3556. Odlok o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

Kamnik

3557. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021

Koper

3558. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«
3559. Odlok o spremembah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper
3560. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3561. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

3588. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2021 / III.

Laško

3589. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021

Ljubljana

3562. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021
3563. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
3564. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Loški Potok

3565. Sklep o določitvi cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Loški Potok
3566. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2022

Mežica

3567. IV. odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2021
3568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica
3569. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Mežica
3570. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Moravske Toplice

3571. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih

Piran

3572. Sklep o potrditvi cene izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Postojna

3573. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna
3574. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Postojna
3575. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
3576. Pravilnik o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do Občine Postojna
3577. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020
3578. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni (del EUP PO-104)

Prebold

3579. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2021

Sveti Jurij ob Ščavnici

3580. Sklep o odobritvi povečanja števila otrok v homogenih oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v Vrtcu Sonček

Štore

3581. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2021
3582. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
3583. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Tišina

3584. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe v Občini Tišina
3585. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2021
3586. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2022

Žalec

3587. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti