Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3558. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«, stran 10551.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje« 
Št. 350-11/2014
Koper, dne 8. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 153. in 154. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 3., 13., 15., 17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje« 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje« (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper pod številko 1924/2021 ter v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(4) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(5) Podlage za izdelavo programa opremljanja:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje« (Uradni list RS, št. 93/14, v nadaljevanju: OPPN),
– Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč – Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«, številka 1924/2021, september 2021 (v nadaljevanju: Elaborat programa opremljanja).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
3. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja OPPN se nahaja v naselju Dekani in obsega enoto urejanja prostora KC-79.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza; priloga 1: Območje opremljanja.
4. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema ter druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Območje opremljanja je že opremljeno z naslednjo komunalno opremo (obstoječa komunalna oprema):
– obstoječe omrežje cest,
– obstoječe omrežje kanalizacije,
– obstoječe omrežje vodovoda,
– obstoječi objekti ravnanja z odpadki,
– obstoječe javne površine.
(2) Nova komunalna oprema:
– novo omrežje ceste,
– novo omrežje kanalizacije,
– novo omrežje vodovoda.
(3) Nova gospodarska javna infrastruktura in druga javna infrastruktura:
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.
(4) Podrobnejša opredelitev obstoječe in nove komunalne opreme ter nove gospodarske javne infrastrukture in druge javne infrastrukture je razvidna iz elaborata programa opremljanja.
(5) Nova komunalna oprema je razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 2: Nova komunalna oprema.
5. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Gradnja nove komunalne opreme je možna v več etapah in je vezana na gradnjo posameznih objektov.
(2) Pričetek gradnje komunalne opreme je 30 dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(3) Predaja komunalne opreme v upravljanje je 18 mesecev po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
6. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
(1) Sredstva za opremljanje območja OPPN v proračunu Mestne občine Koper niso predvidena.
(2) Potrebna finančna sredstva in viri financiranja:
Nova komunalna oprema
Etapa
Finančna sredstva za opremljanje 
brez DDV [€]
Viri financiranja
Novo omrežje cest
1. etapa
91.164,44
pogodba o opremljanju
2. etapa
233.269,89
3. etapa
88.229,61
Novo omrežje kanalizacije
1. etapa
52.338,20
2. etapa
133.922,04
3. etapa
50.653,30
Novo omrežje vodovoda
1. etapa
25.931,40
2. etapa
66.352,78
3. etapa
25.096,60
SKUPAJ
766.958,26
(3) Stroški graditve nove komunalne opreme so podrobneje opredeljeni v elaboratu programa opremljanja.
(4) Zemljišča, ki jih je potrebno pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in so upoštevana v finančnih sredstvih za opremljanje navedenih v drugem odstavku tega člena, so razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 3: Pridobljena zemljišča.
7. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja nove komunalne opreme na območju opremljanja OPPN:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Površina gradbenih parcel stavb 
[m2]
Bruto tlorisna površina objektov 
[m2]
Novo omrežje cest
CESN
27.865
10.050
Novo omrežje kanalizacije
KANN
27.865
10.050
Novo omrežje vodovoda
VODN
27.865
10.050
(2) Obračunska območja posamezne nove komunalne opreme so razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 4: Obračunsko območje – novo omrežje cest, priloga 5: Obračunsko območje – novo omrežje kanalizacije in priloga 6: Obračunsko območje – novo omrežje vodovoda.
8. člen 
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne opreme:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški brez DDV 
[€]
Obračunski stroški brez DDV 
[€]
Novo omrežje cest
CESN
412.663,94
412.663,94
Novo omrežje kanalizacije
KANN
236.913,54
236.913,54
Novo omrežje vodovoda
VODN
117.380,78
117.380,78
SKUPAJ
766.958,26
766.958,26
9. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe (CpN) in m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN) se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
CpN
[€/m2]
CtN
[€/m2]
Novo omrežje cest
CESN
14,81
41,06
Novo omrežje kanalizacije
KANN
8,50
23,57
Novo omrežje vodovoda
VODN
4,21
11,68
10. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša DpN = 0,3 ter DtN = 0,7.
11. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper in v (državnem) prostorskem informacijskem sistemu.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/2014
Koper, dne 21. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l’area soggetta al piano regolatore comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio “Bivje” 
Prot. n. 350-11/2014
Capodistria, 8 novembre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi degli articoli 153 e 154 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17 e 175/20), degli articoli 3, 13, 15 e 17 dell’Ordinanza sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili e sul decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti e sulla commisurazione e sul calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 20/19, 30/19 – rett., 34/19) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale della RS nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 21 ottobre 2021, approva il seguente
D E C R E T O 
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l’area soggetta al piano regolatore comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio “Bivje” 
Articolo 1 
(oggetto del decreto) 
(1) Con il presente Decreto si approva il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l’area soggetta al piano regolatore comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio “Bivje” (nel testo a seguire: programma di urbanizzazione).
(2) Il programma di urbanizzazione è in visione presso la sede del Comune città di Capodistria, prot. n. 1924/2021 e nel sistema informatico territoriale.
(3) Il programma di urbanizzazione stabilisce:
– area di urbanizzazione,
– nuove opere di urbanizzazione e le altre infrastrutture pubbliche economiche,
– termini di realizzazione e fasi di urbanizzazione,
– mezzi finanziari per l’urbanizzazione,
– basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere.
(4) Le basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di cui al comma precedente sono determinate dal presente decreto, e sono:
– aree di commisurazione per le nuove opere di urbanizzazione,
– spese totali e di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione,
– calcolo delle spese di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione per unità di misura,
– rapporto tra la quota del lotto edificatorio dello stabile (DpN) e la quota della superficie dello stabile (DtN) per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione
(5) Basi per la stesura del programma di urbanizzazione:
– Decreto sul Piano regolatore comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio “Bivje” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 93/14, nel testo a seguire: PRCP),
– Elaborato del programma di urbanizzazione di terreni edificabili – Decreto sul Piano regolatore comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio “Bivje” prot. n. 1924/2021, settembre 2021 (nel testo a seguire: Elaborato del programma di urbanizzazione).
Articolo 2 
(significato dei termini) 
I termini utilizzati nel presente decreto hanno lo stesso significato che nella disposizione che regola l’assetto del territorio e nell’ordinanza che stabilisce le basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per l’esistente infrastruttura comunale e la commisurazione degli oneri di urbanizzazione.
Articolo 3 
(area di urbanizzazione) 
(1) L’area di urbanizzazione del PRCP è situata nell’abitato di Dekani e comprende l’unità di assetto del territorio KC-79.
(2) L’area di urbanizzazione è evidente dalla rappresentazione grafica, allegato 1: Area di urbanizzazione.
Articolo 4 
(opere di urbanizzazione esistenti e nuove e altre infrastrutture pubbliche economiche) 
(1) L’area di urbanizzazione è già urbanizzata con le seguenti opere di urbanizzazione (esistenti opere di urbanizzazione):
– rete stradale esistente,
– rete esistente di smaltimento delle acque fognarie,
– rete idrica esistente,
– stabili esistenti di smaltimento dei rifiuti,
– esistenti superfici pubbliche.
(2) Nuove opere di urbanizzazione:
– nuova rete stradale,
– nuova rete di smaltimento delle acque fognarie,
– nuova rete idrica.
(3) Nuove infrastrutture pubbliche economiche e altre infrastrutture pubbliche:
– rete elettroenergetica,
– rete delle telecomunicazioni.
(4) La determinazione delle nuove e delle esistenti opere di urbanizzazione e delle nuove infrastrutture pubbliche economiche e altre infrastrutture pubbliche è evidente dall’elaborato del programma di urbanizzazione.
(5) Le nuove opere di urbanizzazione sono evidenti dalla rappresentazione grafica, allegato 2: Nuove opere di urbanizzazione.
Articolo 5 
(termini di realizzazione e fasi di urbanizzazione) 
(1) La costruzione delle nuove opere di urbanizzazione è possibile in diverse fasi ed è legata alla costruzione dei singoli stabili.
(2) La costruzione delle opere di urbanizzazione inizia in 30 giorni a decorrere dall’acquisizione della concessione edilizia passata in giudicato.
(3) Il termine di cessione in gestione delle opere di urbanizzazione è 18 mesi a decorrere dall’acquisizione della concessione edilizia passata in giudicato.
Articolo 6 
(mezzi finanziari per l’urbanizzazione) 
(1) I mezzi per l’urbanizzazione dell’area soggetta al PRCP non sono previsti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria.
(2) Mezzi finanziari necessari e fonti di finanziamento:
Nuove opere di urbanizzazione
Fase
Mezzi finanziari per l’urbanizzazione 
senza IVA 
[€]
Fonti di finanziamento
Nuova rete stradale
I fase
91.164,44
contratto di urbanizzazione
II fase
233.269,89
III fase
88.229,61
Nuova rete di smaltimento delle acque fognarie
I fase
52.338,20
II fase
133.922,04
III fase
50.653,30
Nuova rete idrica
I fase
25.931,40
II fase
66.352,78
III fase
25.096,60
TOTALE
766.958,26
(3) Le spese di edificazione delle nuove opere di urbanizzazione sono determinate in dettaglio nell’elaborato del programma di urbanizzazione.
(4) I terreni che vanno acquisiti per l’urbanizzazione dei terreni edificabili e sono previsti nei mezzi finanziari per l’urbanizzazione di cui al secondo comma del presente articolo, sono evidenti nella rappresentazione grafica, allegato 3: Terreni acquisiti.
Articolo 7 
(aree di commisurazione per le nuove opere di urbanizzazione) 
(1) Aree di commisurazione per le nuove opere di urbanizzazione nell’area di urbanizzazione del PRCP:
Nuove opere di urbanizzazione
Area di commisurazione
Superficie delle particelle edificabili 
[m2]
Superficie della pianta dello stabile lorda 
[m2]
Nuova rete stradale
CESN
27.865
10.050
Nuova rete di smaltimento delle acque fognarie
KANN
27.865
10.050
Nuova rete idrica
VODN
27.865
10.050
(2) Le aree di commisurazione delle singole nuove opere di urbanizzazione sono evidenti dalla rappresentazione grafica, allegato 4: Area di commisurazione – nuova area stradale, allegato 5: Area di commisurazione – nuova rete di smaltimento delle acque fognarie e allegato 6: Area di commisurazione – nuova rete idrica.
Articolo 8 
(spese totali e di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione) 
Rappresentazione delle spese totali e di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione:
Nuove opere di urbanizzazione
Area di commisurazione
Spese totali senza IVA 
[€]
Spese di commisurazione 
senza IVA 
[€]
Nuova rete stradale
CESN
412.663,94
412.663,94
Nuova rete di smaltimento delle acque fognarie
KANN
236.913,54
236.913,54
Nuova rete idrica
VODN
117.380,78
117.380,78
TOTALE
766.958,26
766.958,26
Articolo 9 
(calcolo delle spese di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione per unità di misura) 
Le spese di urbanizzazione di un m2 di particella edificabile (CpN) e di un m2 di superficie lorda dello stabile (CtN) si commisurano in considerazione dei seguenti valori:
Nuove opere di urbanizzazione
Area di commisurazione
CpN
[€/m2]
CtN
[€/m2]
Nuova rete stradale
CESN
14.81
41.06
Nuova rete di smaltimento delle acque fognarie
KANN
8.50
23.57
Nuova rete idrica
VODN
4.21
11.68
Articolo 10 
(rapporto tra la quota del lotto edificatorio dello stabile e la quota della superficie dello stabile) 
Il rapporto tra la quota del lotto edificatorio dello stabile (DpN) e la quota della superficie dello stabile (DtN) è DpN = 0,3 ter DtN = 0,7.
Articolo 11 
(visione dell’elaborato del programma di urbanizzazione) 
L’Elaborato del programma di urbanizzazione è in visione presso la sede del Comune città di Capodistria e nel sistema territoriale informatico (statale).
Articolo 12 
(entrata in vigore) 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 350-11/2014
Capodistria, 21 ottobre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost