Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3581. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2021, stran 10580.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 16. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.661.992
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.435.589
70
DAVČNI PRIHODKI
3.040.277
700 Davki na dohodek in dobiček
2.693.042
703 Davki na premoženje
269.975
704 Domači davki na blago in storitve
76.660
706 Drugi davki
600
71
NEDAVČNI PRIHODKI
395.312
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
305.170
711 Takse in pristojbine
2.540
712 Globe in druge denarne kazni
11.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.802
714 Drugi nedavčni prihodki
62.900
72
KAPITALSKI PRIHODKI
897.926
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
576.900
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
321.026
73
PREJETE DONACIJE
2.276
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.276
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
326.201
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
265.635
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
60.566
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.836.885
40
TEKOČI ODHODKI
1.438.412
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
399.039
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
62.376
402 Izdatki za blago in storitve
921.997
403 Plačila domačih obresti
9.600
409 Rezerve
45.400
41
TEKOČI TRANSFERI
1.213.583
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
965.335
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
96.868
413 Drugi tekoči domači transferi
151.380
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.033.422
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.033.422
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
151.468
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
151.468
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.174.893
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.260.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.260.000
500 Domače zadolževanje
1.260.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
106.056
55
ODPLAČILA DOLGA
106.056
550 Odplačila domačega dolga
106.056
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–20.949
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
1.153.944
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
1.174.893
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
22.059
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in podlagi tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,
2. prihodki ožjih delov občine,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.
Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe, odloča župan. Župan ni pristojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja.
Med izvrševanjem proračuna Občine Štore se lahko odpre nov podkonto oziroma poveča obseg sredstev na podkontu za izdatke, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med podkonti v okviru iste proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika. Župan oziroma v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu, lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 26.400 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 3.214.563 EUR. Zadolžitev je namenjena za investicijo »Športna dvorana« in investicijo »Ureditev knjižnice in občinskih poslovnih prostorov«.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev.
Občina v letu 2021 ne bo izdajala poroštev.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno in posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine 0 eur.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2021 ne smejo izdajati poroštev.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2021 zadolži do višine 0 EUR.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2022) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2021-1
Štore, dne 10. novembra 2021
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 

AAA Zlata odličnost