Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3561. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10558.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2021
Koper, dne 8. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, v nadaljevanju ZureP-2) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. oktobra 2021 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah s parc. št. 504/4 k.o. Gažon, s parc. št. 313/124, 313/134, 313/139, 313/142 k.o. Sveti Anton, s parc. št. 1833/5 in 1836/65 k.o. Semedela, s parc. št. 755/2 k.o. Loka, s parc. št. 1487/5, 1487/9, 1487/12 k.o. Bertoki, s parc. št. 1012/30, 1012/38, 1018/11, 1018/12, 1018/13, 1018/14, 1018/15, 1018/24 in 3341 k.o. Marezige vse v lasti Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 504/4 k.o. Gažon, s parc. št. 313/124, 313/134, 313/139, 313/142 k.o. Sveti Anton, s parc. št. 1833/5 in 1836/65 k.o. Semedela, s parc. št. 755/2 k.o. Loka, s parc. št. 1487/5, 1487/9, 1487/12 k.o. Bertoki, 1012/30, 1012/38, 1018/11, 1018/12, 1018/13, 1018/14, 1018/15, 1018/24 in 3341 k.o. Marezige zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2021
Koper, dne 21. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O    L ’ A T T O   D I   D E L I B E R A 
sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale 
Prot. n. 478-4/2021
Capodistria, 8 novembre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Sigla: ZLS-TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS -1, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) e in virtù dell’articolo 247 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17, 175/20 nel testo a seguire ZureP-2), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta del 21 ottobre 2021, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle pp.cc. 504/4 C.c. Gažon, pp.cc. 313/124, 313/134, 313/139, 313/142 C.c. Sveti Anton, pp.cc. 1833/5 e 1836/65 C.c. Semedella, pp.cc. 755/2 C.c. Loka, pp.cc. 1487/5, 1487/9, 1487/12 C.c. Bertocchi, pp.cc. 1012/30, 1012/38, 1018/11, 1018/12, 1018/13, 1018/14, 1018/15, 1018/24 e 3341 C.c. Marezige, tutte di proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all'istituzione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II 
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Riguardo ai beni immobili insistenti sulle pp.cc. 504/4 C.c. Gažon, pp.cc. 313/124, 313/134, 313/139, 313/142 C.c. Sveti Anton, pp.cc. 1833/5 e 1836/65 C.c. Semedella, pp.cc. 755/2 C.c. Loka, pp.cc. 1487/5, 1487/9, 1487/12 C.c. Bertocchi, pp.cc. 1012/30, 1012/38, 1018/11, 1018/12, 1018/13, 1018/14, 1018/15, 1018/24 e 3341 C.c. Marezige, tutte di proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all'istituzione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III 
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n.: 478-4/2021
Capodistria, 21 ottobre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan

AAA Zlata odličnost