Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3567. IV. odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2021, stran 10563.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 18. seji dne 10. 11. 2021 sprejel
I V .   O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2021 
1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans IV 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.096.947
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.754.898
70
DAVČNI PRIHODKI
2.355.994
700 Davki na dohodek in dobiček
2.136.899
703 Davki na premoženje
181.732
704 Domači davki na blago in storitve
37.363
71
NEDAVČNI PRIHODKI
398.904
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
226.387
711 Takse in pristojbine
1.750
712 Globe in druge denarne kazni
2.790
714 Drugi nedavčni prihodki
167.977
72
KAPITALSKI PRIHODKI
243.603
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
130.668
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
112.935
73
PREJETE DONACIJE
10.000
730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
10.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.088.446
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.794.959
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
293.487
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
5.260.487
40
TEKOČI ODHODKI
1.159.215
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
199.980
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.726
402 Izdatki za blago in storitve
883.679
403 Plačila domačih obresti
11.776
409 Rezerve
32.054
41
TEKOČI TRANSFERI
1.355.637
410 Subvencije
8.940
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
752.021
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
140.482
413 Drugi tekoči domači transferi
454.194
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.671.552
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.671.552
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
74.083
431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
53.050
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
21.033
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–163.540
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
141.546
55
ODPLAČILA DOLGA
141.546
550 Odplačila domačega dolga
141.546
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–305.086
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–141.546
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
163.540
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
305.086
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2021-5
Mežica, dne 10. novembra 2021
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost