Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3578. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni (del EUP PO-104), stran 10577.

  
Na podlagi 119. in 123. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP-2 ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 9. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni (del EUP PO-104) 
1. Predmet sklepa in potrditev izhodišč za pripravo OPPN
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni (del EUP PO-104) – v nadalj.: SD OPPN in se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPPN, ki jih je izdelalo podjetje V prostoru d.o.o. iz Ilirske Bistrice, pod št. projekta 21/PA-018-pi, september 2021.
2. Območje OPPN in predmet načrtovanja
Območje SD OPPN Center se skladno z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14 – DPN Poček, 15/15, 27/16, 9/17, 75/17 – odl. US, 27/18, 48/18, 3/19; v nadaljevanju Odlok o OPN) nahaja v delu območja enote urejanja prostora (EUP) z oznako PO-104. EUP PO-104 se v skladu z Odlokom o OPN ureja z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni (Uradni list RS, št. 5/08, 61/09; – v nadaljevanju OPPN Center). OPPN Center svoje območje obdelave funkcionalno deli na ureditvene enote. Ena od ureditvenih enot je tudi območje z oznako AP – Območje avtobusnega postajališča, katere del je predmet obdelave teh SD OPPN Center.
Območje SD OPPN Center obsega zemljišča s parc. št. 744/5, 744/6, 744/7, 744/8 in 744/9 – del, vse k.o. Postojna (2490). Meja OPPN se v času priprave lahko spremeni.
Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni, obravnavane s temi izhodišči (SD OPPN Center) pripravlja Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna na pobudo podjetja INTECH GRADNJE, gradbeništvo in inženiring d.o.o., Unec 21, 1381 Rakek.
Osnovni namen SD OPPN Center je sprememba lokacijskih pogojev za del ureditvene enote AP – Območje avtobusnega postajališča, kjer se načrtuje naslednje glavne prostorske ureditve:
– novogradnja stanovanjsko-poslovne stavbe in preureditev (zmanjšanje) avtobusne postaje,
– rušitev obstoječe stavbe avtobusne postaje,
– ureditev prometnih površin,
– ureditev površin za mirujoči promet od tega najmanj 26 parkirnih mest v javni rabi, preostala za potrebe stanovanjsko-poslovne stavbe ter
– ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev in seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUReP-2 in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti, ki jih zagotovi investitor:
– idejna zasnova umestitve objektov v prostor,
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– izhodišča za pripravo OPPN,
– elaborat ekonomike.
V kolikor se bo v postopku priprave SD OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le-te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage iz svojih pristojnosti in področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora.
4. Vrsta postopka
Skladno z določili 123. člena ZUreP-2 se spremembe in dopolnitve prostorskega izvedbena akta pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejetje, razen če ta zakon ne določa drugače. Pravna podlaga za pripravo in sprejem SD OPPN je 119. člen ZUreP2 ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.
5. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala skladno z roki, ki so določeni v veljavni prostorski zakonodaji. Zapisani roki so okvirni in se lahko spremenijo zaradi zahtev posameznih nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku priprave OPPN ter zaradi morebitnega postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Postopek
Okvirni rok
Izhodišča 
Izdelava predloga izhodišč, javna objava
oktober 2021
Objava Sklepa o pripravi OPPN, odločba MOP o obvezi izdelave CPVO
november–december 2021
Osnutek OPPN 
Izdelava osnutka, pridobivanje prvih mnenj NUP
februar 2022
Dopolnjen osnutek OPPN 
Javna razgrnitev in javna obravnava 
april 2022
Predlog, pridobitev mnenj NUP
junij 2022
Usklajen predlog
avgust 2022
Sprejem in objava
oktober 2022
Izvedba priprave SD OPPN Center bo v skladu z roki, ki jih za sprejemanje občinskih prostorskih izvedbenih aktov določa ZUreP-2, trajala približno 12 mesecev. V primeru obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadalj.: CPVO) se aktivnosti ustrezno zamaknejo zaradi postopka CPVO in izdelave okoljskega poročila.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Valtel, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Načrt vključevanja javnosti
Javnost se v postopek vključuje skladno s 112. členom ZUreP-2.
Dopolnjen osnutek OPPN se javno objavi ter javno razgrne. Med javno razgrnitvijo bo Občina Postojna zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-8/2021
Postojna, dne 9. novembra 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost