Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3557. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021, stran 10550.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 20. seji dne 10. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20, 38/21 in 105/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
27.951.329
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
25.231.825
70
DAVČNI PRIHODKI
21.697.828
700 Davki na dohodek in dobiček
18.154.563
703 Davki na premoženje
3.177.965
704 Domači davki na blago in storitve
365.300
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.533.997
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.009.908
711 Takse in pristojbine
30.000
712 Globe in druge denarne kazni
80.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
76.200
714 Drugi nedavčni prihodki
1.337.889
72
KAPITALSKI PRIHODKI
389.142
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
542
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
388.600
73
PREJETE DONACIJE
11.661
730 Prejete donacije iz domačih virov
11.661
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.092.218
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.728.251
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 
363.967
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
226.483
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
226.483
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
41.620.996
40
TEKOČI ODHODKI
19.130.781
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.973.345
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
301.550
402 Izdatki za blago in storitve
4.450.404
403 Plačila domačih obresti
17.385
409 Rezerve
12.388.097
41
TEKOČI TRANSFERI
11.402.765
410 Subvencije
228.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.715.907
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.056.390
413 Drugi tekoči domači transferi
3.401.968
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.509.182
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.509.182
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
578.268
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
350.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
228.268
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–13.669.667
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
2.226
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.226
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
2.226
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
2.226
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
10.400.000
50
ZADOLŽEVANJE
10.400.000
500 Domače zadolževanje
10.400.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
587.040
55
ODPLAČILA DOLGA
587.040
550 Odplačila domačega dolga
587.040
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.854.481
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
9.812.960
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
13.669.667
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.854.481
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 10.400.000 € za izgradnjo OŠ Frana Albrehta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna in javno podjetje, katerega soustanoviteljica je občina, se v letu 2021 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev. Družba Velika planina, d. o. o. se v letu 2021 lahko zadolži do višine 400.000 € za rekonstrukcijo ceste Kranjski Rak–Rakove Ravni.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0056/2020
Kamnik, dne 10. novembra 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost