Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3589. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021, stran 10590.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – upb1, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 7. dopisni seji dne 19. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 
1. člen 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško (Uradni list RS, št. 90/21) se spremeni tako, da se doda 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2021 zadolži do višine 2.500.000,00 EUR.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2019
Laško, dne 19. novembra 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 
 

AAA Zlata odličnost