Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

Št. 5441-1/2021/22 Ob-3423/21, Stran 2537
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1301/2013);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, 4.1. z dne 20. 4. 2020, z vsemi spremembami;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, 5.0 z dne 19. 6. 2020;
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17);
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21) v zvezi
– s 102.a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad št. 3032-174/2021/11 z dne 12. 11. 2021 za javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022«,
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022« (JR CzK 2022)
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj, razpisni sklopi in okvirna višina sredstev javnega razpisa
Operacije v okviru javnega razpisa bodo sofinancirane s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja: 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.
Postopek javnega razpisa bo vodila razpisna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje minister s sklepom.
Pomen izrazov
Kreativni kulturni sektor (v nadaljevanju: KKS) ali tudi kulturne in kreativne industrije so opredeljene1 kot dejavnosti, ki združujejo ustvarjalnost s proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev.
1 Področja KKS sledijo opredelitvi kot jih navajata pomembnejši evropski študiji tega sektorja Boosting the competitiveness for cultural and creative industries for growth and jobs, 2016, http://ec.europa.eu/growth/content/boosting-competitiveness-cultural-and-creative-industries-growth-and-jobs-0_en.
Vključujejo naslednja temeljna področja KKS:
1. Arhitektura,
2. Oglaševanje,
3. Oblikovanje in vizualne umetnosti,
4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
5. Knjiga,
6. Kulturno-umetnostna vzgoja,
7. Glasbene umetnosti,
8. Uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
9. Mediji,
10. Programska oprema in igre,
11. Film in avdiovizualna dejavnost,
12. Kulturni turizem in
13. Drugo umetniško ustvarjanje.
Kreativne kulturne industrije »so tiste industrije, ki uporabljajo kulturo kot vložek in imajo kulturno razsežnost, čeprav so njihovi rezultati po večini funkcionalni. Te industrije zajemajo arhitekturo in oblikovanje, ki kreativne elemente vključujeta v širše procese, in podsektorje, kot so grafično in modno oblikovanje ali oglaševanje« (Green paper, Unlocking the potencial of cultural and creative industries, European Commission, Bruselj, 2010, str. 5).
Javni razpis za izbor operacije »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022«, ki ga izvaja ministrstvo, pomeni smiselno in neločljivo nadgradnjo Platforme Center za kreativnost, ki jo preko neposredne potrditve operacije vodi in izvaja Muzej za oblikovanje in arhitekturo v nadaljnjem besedilu (MAO) (www.czk.si).
Platforma Center za kreativnost je projekt, ki ga preko neposredne potrditve operacije vodi MAO in v podporo javnemu razpisu organizira promocijo razpisa in izobraževalne aktivnosti za prijavitelje ter organizira obvezni 30 urni mentorski program za izbrane prijavitelje (www.czk.si).
Opredelitev področja kulturno-umetnostna vzgoja
Kulturno-umetnostna vzgoja omogoča otrokom, mladim ter tudi odraslim razvoj kompetence kulturna zavest in izražanje ter razvoj ustvarjalnosti. Projekti kulturno-umetnostne vzgoje vključujejo razvoj/preizkus ter izvajanje didaktičnih pristopov/modelov/programov, ki uporabnikom omogočajo vzgojo in izobraževanje o posameznem ali več področjih umetnosti/kulture (vzgoja in izobraževanje o in v umetnosti/kulturi), hkrati pa spodbujajo tudi posameznikovo aktivno spoznavanje posameznega ali več področij kulture. Pristopi/modeli/programi omogočajo uporabnikom spoznavanje kakovostih kulturnih vsebin, ki jih izvajajo strokovni delavci iz profesionalnih kulturnih ustanov in profesionalni ustvarjalci s področja kulture.
Projekti informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT): se lahko prijavijo v jasno izkazani povezavi s projekti in projektnimi skupinami s področja KKS ali integralnim produktom ali storitvijo. IKT projekti se nanašajo na izdelke in prakse, ki se uporabljajo za shranjevanje, zapisovanje in druge vrste obdelav informacij. Integralni izdelek ali storitev je sestavljeni izdelek/storitev, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev ter vključujejo področje KKS.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) Podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) iz prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje (oziroma/ali je bilo podjetje v zadnjih 3 letih pripojeno k drugemu podjetju ali je prišlo do delitve podjetja).
Opredelitev malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju: MSP): Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. (Priloga 1 Uredbe Komisije EU št. 651/2014)
2.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja KKS, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.
V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.
Predmet tega javnega razpisa ni sodelovanje med prijaviteljem in podjetjem, ki izvaja posredniško dejavnost, niti izvedba storitev, ki se izvaja nepretrgoma oziroma za potrebe rednega delovanja prijavitelja (kot npr. izvedba oglaševalske kampanje, redno oblikovanje ipd.). Predmet tega javnega razpisa ni sofinanciranje razstavnih ali drugih projektov na področju umetnosti, kot so razstave, predstave in umetniška dela, ki jih prijavitelj lahko prijavlja na razpise Ministrstva za kulturo in ki se jih sofinancira iz proračuna na drugih razpisih (preverljivo z vlogo). Predmet tega javnega razpisa niso predstavitvene spletne strani podjetij, arhitekturni načrti za zgradbe podjetja ali marketinške in druge predstavitvene aktivnosti.
2.2. Namen in cilj
Namen javnega razpisa:
1. Razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS;
2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS;
3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo;
4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe;
5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.
Cilj javnega razpisa je, z vidika Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prispevati k specifičnemu cilju 1. »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, v okviru prednostne osi 3. »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast« in prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.
2.3. Razpisni sklopi in aktivnosti v okviru operacije ter okvirna višina sredstev
2.3.1. Razpisni sklopi in aktivnosti v okviru operacije
Javni razpis je razdeljen na tri sklope:
I. Sklop A1 – SEME: Preveritev koncepta
Namen sklopa A1 je snovanje/testiranje podjetniške ideje pred vstopom na trg, s ciljem oblikovanja inovativnega izdelka oziroma storitve, spodbujanje inovativnosti in novih idej v KKS podjetjih preko podpor za testiranja in izdelavo študije izvedljivosti inovativnih idej, konceptov in zasnov, pred dokončnim razvojem izdelka/storitve, oziroma pred vstopom na trg. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 15.000 EUR na projekt. Projekti se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih obstoječih proizvodov, procesov ali storitev z visoko stopnjo inovativnosti in tržnim ali družbenim potencialom.
Aktivnosti v okviru operacije, ki so predmet sofinanciranja in pokazatelji uspešnosti operacije:
– priprava študije, raziskave izvedljivosti oziroma testiranja trga,
– priprava finančnega in poslovnega načrta in/ali
– izdelava in testiranje prototipa izdelka ali storitve za pridobitev možnosti in referenc za komercializacijo,
– sodelovanje z mentorjem,
– primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.
Cilj sklopa A1 je ustvarjalno raziskovanje in inoviranje, skozi katero se inovacije, ki so zanimive za podjetja, trg, družbo in nadaljnji razvoj ali investicije, sploh lahko zgodijo ter demonstracija uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo.
Trajanje projekta: do 12 mesecev, pri čemer morajo biti aktivnosti zaključene do 30. 9. 2022.
II. Sklop A2 – ZAGON: Kreativni Start Up
Namen sklopa A2 je zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v njihovi fazi hitre rasti in izboljšave poslovnih procesov ter spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge. Spodbuja se produkte, ki že imajo dokazano vrednost na trgu, potrebujejo pa kapital za vstop na trg, rast in širitev ter profesionalno organizacijo podjetja. Malim in srednjim podjetjem v skladu z Uredbo 651/2014 (v nadaljevanju MSP), ki delujejo v KKS, ki so že na trgu in imajo potencial hitre rasti, se omogoči rast, razvoj novih proizvodnih linij in posledično odpiranje novih delovnih mest. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 40.000 EUR na projekt.
Aktivnosti v okviru operacije, ki so predmet sofinanciranja in pokazatelji uspešnosti operacije:
– izdelan načrt prodaje in lansiranje novega produkta, storitve na trg ali/in vstop na nov trg,
– izdelana organizacijska struktura podjetja ter definirani ključni procesi,
– vsaj ena nova zaposlitev na projektu skozi vsa obdobja poročanja oziroma trajanja projekta, ki bo opredeljeno v pogodbi. Upoštevajo se zaposleni, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za polni delovni čas. Upravičenec mora imeti, ob oddaji prvega zahtevka za sofinanciranje, vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas od začetka trajanja projekta,
– začetek komercializacije (promocijske in sejemske aktivnosti, pridobivanje partnerjev, novih trgov, strank, ustvarjanje prihodkov),
– sodelovanje z mentorjem in
– primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.
Cilj sklopa A2 je z nepovratnimi sredstvi podpreti KKS podjetja s potencialom razvoja novih produktov ali storitev, rasti in kreiranje novih delovnih mest.
Trajanje projekta: do 12 mesecev, pri čemer morajo biti aktivnosti zaključene do 30. 9. 2022.
III. Sklop A3 – Kreativni POVEZOVALNIK
Namen sklopa A3 je spodbujanje sodelovanja med MSP v skladu z Uredbo 651/2014, ki niso s področja KKS in KKS zato, da bi spodbujali globalno rast in inovacije. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 30.000 EUR na projekt. Financiranje je namenjeno MSP izven KKS, ki so na trgu prisotna že dalj časa in potrebujejo sredstva za inovativne vložke, prestrukturiranje procesov, izdelkov ali storitev za širjenje trgov doma ali v tujini z vključevanjem KKS.
Namen sodelovanja MSP (ki delujejo izven KKS) s KKS je vključitev kadrov KKS in aktivnosti pri strateškem razvoju MSP (tj. od uvajanja design managementa v poslovanje podjetja, razvoja novih in/ali nadgradnje izdelkov/storitev/procesov, do strateškega odločanja) s potencialom hitre rasti in namenom vstopa na nove trge ter vključitve v svoje procese delovanja in spodbujanje strateškega sodelovanja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji.
Sklop A3 spodbuja vključevanje KKS v gospodarstvo pri razvoju visokotehnoloških izdelkov ter oživljanje tradicionalnih gospodarskih panog s pomočjo KKS, uporabo tradicionalnih obrti, veščin, tehnologij in materialov in nadgradnjo blagovnih znamk, tudi v povezavi s kulturo in varovanimi vrednotami, kot so kulturna krajina, znanje, tehnike in ljudski običaji.
Aktivnosti v okviru operacije, ki so predmet sofinanciranja in pokazatelji uspešnosti operacije:
– vključitev kadrov iz KKS in aktivnosti pri strateškem razvoju podjetja (število zaposlenih in pogodbenih sodelovanj iz KKS),
– uvajanje design managementa v poslovanje podjetja, izdelani novi poslovni modeli, strateška reorganizacija podjetja ali
– razvoj novega izdelka/storitve, širitev trgov, definirana blagovna znamka, pozicioniranje, komunikacija,
– začetek komercializacije – promocijske in sejemske aktivnosti, pridobivanje partnerjev, novih trgov, strank, ustvarjanje prihodkov,
– sodelovanje z mentorjem in
– primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.
Cilj projekta je spodbujanje strateškega sodelovanja KKS z ostalimi gospodarskimi področji. S tem bo KKS v MSP pomagal pri:
– dvigu kakovosti njihovih storitev in izdelkov in procesov;
– razvoju novih ali izboljšanih proizvodov ali storitev z visoko inovativnostjo, tržnim ali družbenim potencialom;
– povečanju kakovosti življenja;
– spodbujanju zaposlovanja.
Trajanje projekta: do 12 mesecev, pri čemer morajo biti aktivnosti zaključene do 30. 9. 2022.
2.3.1. Okvirna skupna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 1.500,000,00 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 817.420,20 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 682.579,80 EUR), ki so razdeljena po sklopih na naslednji način:
Sklop
SKUPNA VREDNOST 
(v EUR)
Vzhodna kohezijska regija 
(v EUR)
Zahodna kohezijska regija 
(v EUR)
A1 – SEME: Preveritev koncepta
262.133,66
140.148,71
121.984,95
A2 – ZAGON: Kreativni Start Up
717.313,97
396.974,06
320.339,92
A3 – Kreativni POVEZOVALNIK
520.552,37
280.297,43
240.254,94
SKUPAJ
1.500.000,00
817.420,20
682.579,80
Sredstva javnega razpisa se bodo črpala v letu 2022.
REGIJA
Proračunska postavka
2022 višina
sredstev v EUR
%
Vzhodna kohezijska regija
PP 160192 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-V-EU
613.065,15
75
PP 160193 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-V-SLO
204.355,05
25
Skupaj Vzhodna kohezijska regija
817.420,20
100
Zahodna kohezijska regija
PP 160194 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-Z-EU
477.805,86
70
PP 160195 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-Z-SLO
204.773,94
30
Skupaj Zahodna kohezijska regija
682.579,80
100
SKUPAJ VZHODNA IN ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA
1.500.000,00
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, bo to objavljeno v Uradnem listu RS, do izdaje sklepov o (ne)izboru. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila vlog. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena v primeru, da ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila zadnja upravičena do sofinanciranja. Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Ministrstvom za kulturo in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, odvisno od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila Ministrstva za kulturo so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Ministrstva za kulturo za ta namen in bodo definirana v pogodbi. V primeru ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah ima ministrstvo do izdaje sklepov o (ne)izbiri možnost preklicati ali spremeniti javni razpis ali v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju določiti novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom Ministrstva za kulturo, se šteje, da odstopa od sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni z objavo v Uradnem listu RS.
Operacije ali deli operacij se bodo izvajali v obeh programskih območjih Slovenije: kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slovenija. Sredstva se bodo dodeljevala glede na programsko območje, odvisno od tega, kje ima upravičenec (to je prijavitelj) sedež podjetja na dan prijave na ta javni razpis. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija 75 % in 25 % ter 70 % in 30 % v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v katerem izmed programskih območij se bo operacija v celoti izvajala. Sprememba programskega območja izvajanja operacije po oddaji vloge ni dovoljena. Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna na povezavi www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ 20statisticne_obcine.xls.
Izbrani prijavitelj je lahko, skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen do izplačila enega predplačila za operacijo, ki je predmet državnih pomoči (zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila do višine 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje). V primeru koriščenja predplačila je potrebno pogodbi o sofinanciranju priložiti fotokopijo instrumenta finančnega zavarovanja.
Izbrani prijavitelj se v primeru prejetega predplačila zaveže, da bo, po zahtevku za izplačilo predplačila, obvezna dokazila v višini izplačanega predplačila, posredoval najkasneje v 180 dneh po prejemu sredstev.
Za zavarovanje predplačil v primeru operacij, ki so predmet državnih pomoči, se kot primerno finančno zavarovanje šteje:
– bančna garancija,
– oziroma ostali primerljivi instrumenti finančnega zavarovanja, kot je npr. domicilirana menica za zavarovanje predplačila.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za kulturo. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom Ministrstva za kulturo se šteje, da odstopa od vloge.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelji
Na javni razpis se po posameznih sklopih lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ki ustreza definiciji malih in srednjih podjetij (MSP) v skladu z Uredbo Komisije EU št. 651/2014, in so, kot sledi:
I. Sklop A1: SEME – PREVERITEV KONCEPTA
– gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) (d.o.o., d.d., k.d. idr.),
– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
– socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki imajo status socialnega podjetja,
– avtorji, samozaposleni v kulturi – ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
– zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture ali KKS.
Za namen tega javnega razpisa so upravičenci tisti prijavitelji, ki delujejo na enem od področij KKS, navedenih v točki 2 tega javnega razpisa, ali pa so se iz njega razvila. Prijavitelji navedeno dokazujejo tako:
– da imajo dejavnost registrirano v enem od navedenih KKS področij (Standardna klasifikacija dejavnosti) ali
– da izkažejo ustrezna dokazila o strokovnih dosežkih na področju KKS v zadnjih 24 mesecih pred objavo javnega razpisa (izvedeno delo ali izveden projekt, naročilo, predstavitev, javno objavljena ocena, nagrada, pretekla dodeljena sredstva, medijske objave) ali
– da so se razvili iz enega od navedenih področij KKS in so imeli, vsaj 36 mesecev pred objavo tega javnega razpisa, dejavnost na enem od navedenih KKS področij (primer prijavitelja, ki je na začetku proizvod oblikoval, sedaj pa je že na trgu in ima kot primarno dejavnost klasificirano proizvodnjo in ne več KKS) ali
– da so samozaposleni v kulturi – ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo.
II. Sklop A2: ZAGON – KREATIVNI START-UP
– gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1 (d.o.o., d.d., k.d. idr.),
– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
– socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki imajo status socialnega podjetja, s področja KKS-ja,
– zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture ali KKS.
Za namen tega razpisa so upravičenci tisti prijavitelji, ki delujejo v KKS tistih organizacij, ki delujejo v enem od navedenih področij KKS, navedenih v točki 2 besedila tega javnega razpisa ali pa so se iz njega razvila.
Prijavitelji navedeno dokazujejo tako:
– da imajo dejavnost registrirano za eno od navedenih KKS področij iz točke 2 besedila tega javnega razpisa ali pa so se iz njega razvila (Standardna klasifikacija dejavnosti) ali
– izkažejo ustrezna dokazila o strokovnih dosežkih na področju KKS v zadnjih 24 mesecih pred objavo tega javnega razpisa (izvedeno delo ali izveden projekt, naročilo, predstavitev, javno objavljena ocena, nagrada, pretekla dodeljena sredstva, medijske objave) ali
– da so se razvili iz enega od navedenih področij KKS in so imeli, vsaj 36 mesecev pred objavo tega javnega razpisa, dejavnost na enem od navedenih KKS področij (primer prijavitelja, ki je na začetku proizvod oblikoval, sedaj pa je že na trgu in ima kot primarno dejavnost klasificirano proizvodnjo in ne več KKS).
III. Sklop A3: KREATIVNI POVEZOVALNIK
– gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1 (d.o.o., d.d., k.d. idr.) ali
– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.), zadruge ter socialna podjetja, ki imajo status socialnega podjetja, ki ne delujejo na področju KKS.
Prijavitelj mora imeti letni promet vsaj 100.000,00 EUR, najmanj 2 zaposlena ter lastni izdelek/storitev, ki ga/jo že prodaja na trgu.
Prijavitelji navedeno dokazujejo tako, da k vlogi priložijo podatkovne podlage za preveritev letnega prometa in/ali bilančne vsote:
1. za podjetja ustanovljena pred letom 2021:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 in na dan 31. 12. 2020 oziroma
– izkaz poslovnega izida za leto 2019 in 2020;
2. za podjetja, ustanovljena v letu 2021 velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge.
3.2. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje iz točke 3.1 za sklop, na katerega se prijavlja.
2. Prijavitelj mora imeti poravnane vse obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije na zadnji delovni dan v mesecu pred oddajo vloge (potrdilo FURS ali izjava prijavitelja, da za namen tega razpisa dovoljuje Ministrstvu za kulturo pridobiti podatke iz uradne evidence).
3. Prijavitelju v zadnjih dveh letih od oddaje vloge na javni razpis, s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (potrdilo iz evidence Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Inšpektorat RS za delo ali izjava prijavitelja, da za namen tega razpisa dovoljuje Ministrstvu za kulturo pridobiti podatke iz uradne evidence).
4. Prijavitelj in njegova poslovodna oseba na zadnji delovni dan v mesecu pred oddajo vloge niso v kazenski evidenci (potrdilo iz evidence ali izjava prijavitelja, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Ministrstvu za kulturo pridobiti podatke iz uradne evidence Ministrstva za pravosodje).
5. Prijavitelj ob prijavi na javni razpis, s potrdilom banke, ki ni starejše od 30 dni, dokazuje, da nima blokiranega transakcijskega računa (razvidno iz potrdila, ki ga prejme prijavitelj v svoji poslovni banki).
6. Prijavitelj poda izjavo glede prepovedi dvojnega financiranja, da za iste, že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo prejemal sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna). (Prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).
7. Prijavitelj ima ob prijavi poravnane vse obveznosti po sklepu Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, glede prepovedi dvojnega sofinanciranja, izdano posameznemu prijavitelju (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).
8. Prijavitelj poda izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je že prejel na podlagi Uredbe ali drugih pravnih podlagah »de minimis« v predhodnih 2 poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).
9. Prijavitelj poda izjavo, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja (v tem primeru se vse prejšnje pomoči »de minimis« kateregakoli združenega ali pripojenega podjetja upoštevajo pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« novemu ali prevzemnemu podjetju presega dovoljeno zgornjo mejo) (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).
10. Prijavitelj poda izjavo s seznamom vseh z njim povezanih podjetij, ki skupaj štejejo za enotno podjetje (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).
11. Prijavitelj poda izjavo, da ima urejen status intelektualne lastnine. Podjetniška ideja oziroma prijavljen projekt mora temeljiti na zakonito pridobljeni pravici uporabe intelektualne lastnine, kar prijavitelj potrdi z dokazilom: št. patentov, pogodbe in druga dokazila (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).
12. Prijavitelj mora v sklopih A1, A2 in A3 v celoti zagotoviti sredstva za zaprtje finančne konstrukcije; pri tem financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije sofinanciranih stroškov z lizingom oziroma kreditom ni dovoljeno (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu/podsekcija: izjave).
13. Prijavitelj v sklopu A3 vključuje KKS v projekt (izločitveno merilo): podjetje ima podpisano pogodbo o sodelovanju ali zaposlitvi s KKS podjetjem ali ustvarjalcem iz KKS za ves čas izvajanja projekta in ga aktivno vključuje v izvajanje projekta (podpisana pogodba o nameri).
14. Izbrani prijavitelji in mentorji se obvezujejo, da bodo od začetka sofinanciranja in še vsaj 3 leta po zaključku sofinanciranja, rezultate svojega dela predstavljali na dogodkih Platforme CzK ter soglašajo z uporabo slikovnega in promocijskega gradiva ter rezultatov v promocijske namene Ministrstva za kulturo in Platforme CzK-MAO (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).
15. Prijavitelj se zavezuje, da bo, v skladu z navodili OU na področju komuniciranja vsebin EKP v PO 2014-2020, pri vseh svojih predstavitvah, tako v Sloveniji kakor v tujini, uporabljal logotip Ministrstva za kulturo RS, Platforme Centra za kreativnost in logotip EKP 2014-2021 v skladu s točko 12 tega razpisa ter bo ministrstvo, Platformo Centra za kreativnost in EU sklade predstavil kot enega izmed svojih strokovnih in finančnih podpornikov. Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo logotip Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za kreativnost in logotip EKP 2014-2021 skladov umestil na svojo spletno stran in v svoje promocijske materiale (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).
3.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja: 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).
2. Posamezen prijavitelj lahko na javni razpis poda največ eno vlogo. Pri tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot jih določa Priloga Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU (priloga iz baze AJPES).
3. Projekt mora biti v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).
4. Vloga mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v evrih (preverljivo z vlogo).
V javnem razpisu navedeni pogoji pod točko 3 morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja. V primeru, da katerikoli od navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanja po vsebinskih merilih ne izvede, vlogo pa se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev iz točke 3 ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodbe o sofinanciranju operacije ne podpiše.
V primeru, da se neizpolnjevanje splošnih pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev, v državni proračun Republike Slovenije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge, bo komisija obravnavala na podlagi naslednjih meril. Natančna razlaga Meril za izbor upravičencev je zapisana v prilogi javnega razpisa pod oznako: »V. Razlaga meril za ocenjevanje projekta JR CzK 2022«.
4.1. Merila za sklop A1 SEME: PREVERITEV KONCEPTA
Merila za sklop A1
Največje št. točk
1.
Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe 
20
1.1
Ekipa in spekter kompetenc
10
1.2
Strategija ekipe in razumevanje projekta
10
2.
Razumevanje in relevantnost problema ter ustreznost rešitve (vključuje tudi edinstveno ponujeno vrednost, inovacije, pomembne rešitve ter možne neulovljive prednosti)
20
2.1
Hipoteza problema in koncept rešitve
10
2.2
Inovativnost poslovne ideje
10
3.
Opredelitev segmentov kupcev/uporabnikov, validacija ter dostop do njih
10
4.
Zasnova poslovnega modela in zasnova kazalnikov poslovnega modela
10
5.
Vzdržnost in trajnost poslovnega modela
20
5.1
Strategija trženja
10
5.2
Trajni učinek storitve/izdelka
10
6.
Inovativnost
20
SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
100
4.2. Merila za sklop A2 ZAGONSKA FAZA: KREATIVNI START UP
Merila za sklop A2
Največje št. točk
1.
Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe 
20
1.1
Ekipa in spekter kompetenc
10
1.2
Strategija ekipe in razumevanje projekta
10
2.
Razumevanje in relevantnost problema ter ustreznost rešitve (vključuje tudi edinstveno ponujeno vrednost, inovacije, pomembne rešitve ter možne neulovljive prednosti)
20
2.1
Poslovni model
10
2.2
Inovativnost poslovne ideje
10
3.
Jasna opredelitev segmentov kupcev/uporabnikov, validacija ter dostop do njih
10
4.
Jasnost in realnost kazalnikov poslovnega modela danes in čez 6–12 mesecev
10
5.
Vzdržnost in trajnost poslovnega modela
20
5.1
Strategija trženja
10
5.2
Trajni učinek storitve/izdelka
10
6.
Inovativnost
20
SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
100
4.3. Merila za sklop A3: KREATIVNI POVEZOVALNIK
Merila za sklop A3
Največje št. točk
1.
Cilji projekta 
20
2.
Vključenost prijavitelja v projekt
20
3.
Razumevanje problema in ustreznost rešitve 
20
3.1
Opredelitev segmentov kupcev/ uporabnikov, relevantnost za podjetje
10
3.2
Poslovna ideja
10
4.
Sodelovanje s KKS
20
5.
Inovativnost
20
SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
100
Prag števila točk, nad katerim bo lahko odobreno sofinanciranje, je 70 ali več točk. Vloga prijavitelja, ki bo prejela manj kot 70 točk, v nobenem primeru ne more biti sofinancirana. Glede na doseženo število točk se dodelijo sredstva po vrstnem redu do porabe sredstev v posameznem sklopu. V primeru, da v posamičnem sklopu ni dovolj pozitivno ocenjenih vlog, ki bi jih lahko sofinancirali, se lahko sredstva v okviru iste regije prenesejo na druge sklope skupaj tako, da so v sofinanciranje sprejeti prijavitelji po vrstnem redu, glede na doseženo število točk, ne glede na sklop v katerem so prijavljeni, do porabe sredstev v regiji.
5. Postopek in način ocenjevanja
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje minister. Komisija je sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za kulturo, predstavnikov kulturnega in kreativnega sektorja ter predstavnikov podjetniškega sektorja.
Komisija bo najprej preverila pravočasnost, pravilno označbo in formalno popolnost vloge. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge, izjave ter dokazila, ki so našteta v točki 10 besedila tega javnega razpisa. V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi.
Komisija bo vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo formalne pogoje pregledala in ocenila. Poleg pisne vloge si bo ogledala tudi avdio ali video predstavitev projekta, ki naj ne bo daljša od 10 minut.
Postopek in način ocenjevanja je opisan v točki 20 besedila tega javnega razpisa.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je lahko od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je lahko od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je lahko od 1. 9. 2021. do 31. 12. 2022.
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
7. Shema in skladnost pomoči po pravilu »de minimis«
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 na osnovi priglašene sheme oziroma potrjene pomoči »de minimis« za javni razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost – javni razpisi« – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399342-2018/II), datum potrditve sheme 11. 12. 2020, trajanje sheme: do 31. 12 2023) (v nadaljevanju: shema pomoči »de minimis«), ter prejetega sklepa o izboru na javnem razpisu in podpisane pogodbe o sofinanciranju. S sprejetjem sklepa o izboru bo pravica pravno formalno dodeljena. Stopnja intenzivnosti je 100 %.
Povzetek pogojev Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 je dosegljiv na spletnem naslovu Ministrstva za finance, na povezavi: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/de_minimis/.
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013:
– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem, cestnem, tovornem prevozu) v obdobju zadnjih 3 proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske skupnosti,
– da se upošteva kumulacija pomoči, pri čemer se pomoč »de minimis« ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči ter da se lahko pomoč »de minimis« v skladu z Uredbo kumulira v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 in v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje.
Minister s sklepom pisno seznani prejemnika o izboru projekta in prejemu pomoči po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
8. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči po pravilu »de minimis« in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo pomoči de minimis in vsakokrat veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, dostopne na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Nova »de minimis« pomoč se lahko dodeli šele po tem, ko ministrstvo preveri, da skupni znesek pomoči »de minimis«, dodeljen zadevnemu prejemniku, ne bo presegal zgornje meje.
Intenzivnost pomoči de minimis znaša do 100 % upravičenih stroškov operacije.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme prejemati nikakršnih drugih javnih sredstev.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Pogoj za podpis pogodbe o sofinanciranju je že podpisana pogodba z izbranim mentorjem. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani prijavitelj je dolžan spoštovati pogodbo pri izvajanju operacije in upoštevati in vsakokrat veljavna navodila organa upravljanja.
8.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa so za:
Sklop A1: SEME: PREVERITEV KONCEPTA
1. Investicije (največ do 20 % upravičenih stroškov operacije)
1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen če OU ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
1.4. Investicije v neopredmetena sredstva
Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.
3. Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (največ do 50 % upravičenih stroškov operacije)
3.1. Stroški plač (stroški osebja v obsegu zaposlitve na aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru operacije)
3.2. Stroški za službena potovanja
5. Informiranje in komuniciranje
5.1. Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev
5.2. Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
5.3. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
5.4. Stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja
5.5. Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv
5.6. Stroški nastopov na sejmih in razstavah
7. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru operacije in so potrebni za operacijo.
7.1. Delo po pogodbi o opravljanju storitev
7.2. Delo po podjemni pogodbi
7.4. Delo po avtorski pogodbi
7.5. Drugi stroški zunanjih izvajalcev
8. Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore
8.1.1. Pavšalno financiranje posrednih stroškov, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov (15 % od 3.1 Stroški plač) (Primeri upravičenih posrednih stroškov so: stroški električne energije; stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja; stroški vode in komunalnih storitev; stroški odvoza smeti; stroški telefona, faksa in elektronske pošte; stroški poštnin in kurirskih storitev; amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana na operacijo; stroški potrošnega materiala (pisarniški material, čistilni material in posebni material) in drobnega inventarja (računalniki, prenosniki, tablice, mobilni telefoni ipd. se upoštevajo pod opremo v točki 2.1.3), ki se uporablja na operaciji; stroški režije in administracije; stroški računovodskih storitev; stroški tekočega vzdrževanja; stroški najema nepremičnin in opreme za delo zaposlenih; zavarovalne premije za objekte in opremo.)
Sklop A2: ZAGONSKA FAZA: KREATIVNI START UP
1. Investicije (največ do 20 % upravičenih stroškov operacije)
1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen če OU ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
1.4. Investicije v neopredmetena sredstva
Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.
5. Informiranje in komuniciranje
5.1. Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev
5.2. Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
5.3. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
5.4. Stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja
5.5. Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv
5.6. Stroški nastopov na sejmih in razstavah
7. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru operacije in so potrebni za operacijo.
7.1. Delo po pogodbi o opravljanju storitev
7.2. Delo po podjemni pogodbi
7.4. Delo po avtorski pogodbi
7.5. Drugi stroški zunanjih izvajalcev
8. Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore
8.1.1. Pavšalno financiranje posrednih stroškov, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov (15 % od 8.1.2. SSE – enomesečna zaposlitev) (Primeri upravičenih posrednih stroškov so: stroški električne energije; stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja; stroški vode in komunalnih storitev; stroški odvoza smeti; stroški telefona, faksa in elektronske pošte; stroški poštnin in kurirskih storitev; amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana na operacijo; stroški potrošnega materiala (pisarniški material, čistilni material in posebni material) in drobnega inventarja (računalniki, prenosniki, tablice, mobilni telefoni ipd. se upoštevajo pod opremo v točki 2.1.3), ki se uporablja na operaciji; stroški režije in administracije; stroški računovodskih storitev; stroški tekočega vzdrževanja; stroški najema nepremičnin in opreme za delo zaposlenih; zavarovalne premije za objekte in opremo.)
8.1.2. Standardne lestvice stroškov na enoto za stroške dela – enomesečna zaposlitev (2.000,00 EUR)
Kot upravičeni strošek se šteje poenostavljena oblika nepovratnih sredstev in vračljive podpore standardni strošek na enoto – mesečna zaposlitev, ki je določen na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje (mesečna zaposlitev), ki jo je sprejelo ministrstvo štev. 5441-1/2021/11, in znaša za novo zaposlitev za polni delovni čas najmanj ene osebe: 2.000,00 € v sklopu A2: ZAGONSKA FAZA – KREATIVNI START UP.
Sklop A3: KREATIVNI POVEZOVALNIK
1. Investicije (največ do 20 % upravičenih stroškov operacije)
1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen če OU ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
1.4. Investicije v neopredmetena sredstva
Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.
5. Informiranje in komuniciranje
5.1. Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev
5.2. Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
5.3. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
5.4. Stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja
5.5. Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv
5.6. Stroški nastopov na sejmih in razstavah
7. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Minimalni znesek za zunanjega izvajalca – predstavnik KKS – 9.000,00 EUR
7.1. Delo po pogodbi o opravljanju storitev
7.2. Delo po podjemni pogodbi
7.4. Delo po avtorski pogodbi
7.5. Drugi stroški zunanjih izvajalcev
8.2. Načini financiranja in dokazovanje upravičenih stroškov
Za upravičene stroške (razen za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore; 8.1.1. Pavšalno financiranje posrednih stroškov določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov in 8.1.2. Standardne lestvice stroškov na enoto za stroške dela) se uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti skladno z vsakokrat veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedeni v vsakokrat veljavnih Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi ter z osebami, ki pri upravičencu delujejo kot zakoniti zastopnik, člani organov upravljanja ali nadzora, je neupravičen strošek.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen tudi, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, član organa upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član:
– udeležen kot zakoniti zastopnik, član organa upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca ali 
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
Upravičenec stroške dokazuje z:
– vsebinskim poročilom o izvajanju operacije, vključno s spremljanjem rezultatov in ciljev operacije (po aktivnostih) (v IS eMA),
– finančnim poročilom o izvajanju operacije (v IS eMA),
– seznamom računov (v IS eMA),
– kopijami računov oziroma drugih enakovrednih knjigovodskih listin,
– dokazili o plačilih ter drugimi zahtevanimi dokazili skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in javnim razpisom,
– pogodbo z mentorjem,
– izpolnjenim, podpisanim in žigosanim obrazcem »CzK 2022-Obr. 1«,
– delnim vsebinskim poročilom upravičenca na obrazcu »CzK 2022-Obr. 3_A1« / »CzK 2022-Obr. 3_A2« / »CzK 2022-Obr. 3_A3« o poteku operacije,
– vsebinskim poročilom mentorja na obrazcu »CzK 2022-Obr. 2«,
– vsebinsko poročilo predstavnika KKS na obrazcu »CzK 2022-Obr. 6_A3« (samo za sklop A3: KREATIVNI POVEZOVALNIK).
Upravičenec v primeru uveljavljanja plače za samostojnega podjetnika in samozaposlenega v kulturi (samo za sklop A1: SEME: PREVERITEV KONCEPTA) priloži tudi:
– posamični pravni akt oziroma druga dokazila (npr. izpis iz poslovnega registra ali AJPES-a, potrdilu o vpisu v obvezna socialna zavarovanja, odločba o vpisu upravičenca v register samozaposlenih in plačevanju prispevkov);
– obračun plače ob vsakem izplačilu za posamezno plačilno obdobje;
– metodologija izračuna urne postavke z navedbo datuma izplačila in podpisom odgovorne osebe upravičenca;
– dokazilo o plačilu davkov in plačilu prispevkov za socialno varnost;
– mesečno poročilo (iz poročila mora biti razviden celoten delovni čas zaposlenega na mesec, vključno z odsotnostmi), če zaposleni opravlja delo na več operacijah, izpolni skupno mesečno poročilo za operacijo, ki jo sofinanciramo ter za vse druge operacije in drugo delo, ki ni financirano iz operacij, prav tako je potrebno mesečno poročilo izpolniti tudi v primeru 100 % zaposlitve na operaciji.
Kot dokazilo o nastanku standardnega stroška na enoto SSE – mesečna zaposlitev (samo za sklop A2: ZAGONSKA FAZA: KREATIVNI START UP) upravičenec priloži samo:
– pogodbo o zaposlitvi oziroma morebitne anekse k pogodbi,
– dokazilo o prijavi delavca v obvezna socialna zavarovanja na ZZZS (obrazec M1 oziroma M3) in ob zaključku operacije (obrazec M2 oziroma M3),
– mesečno poročilo (iz poročila mora biti razviden celoten delovni čas zaposlenega na mesec, vključno z odsotnostmi).
Upravičenci morajo ob zadnjem zahtevku za izplačilo podati še:
– poročilo o opravljenem mentoriranju na obrazcu »CzK 2022-Obr. 4«,
– končno vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti na obrazcu »CzK 2022-Obr. 5_A1«, / »CzK 2022-Obr. 5_A2«, / »CzK 2022-Obr. 5_A3«.
9. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje
Upravičenci morajo izvesti projekt skladno z določili pogodbe o sofinanciranju ter v skladu s temeljnimi načeli zakona, ki ureja javno naročanje, in sicer:
– načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
– načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki,
– načelom transparentnosti javnega naročanja,
– načelom enakopravne obravnave ponudnikov in
– načelom sorazmernosti.
Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži. Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne ponudbe.
Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu (glej Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
10. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega razpisa, spletni prijavni obrazec v aplikaciji eJR na naslovu http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web in priloge.
Vloge morajo biti izpolnjene in oddane v elektronski obliki na spletnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web, in morajo vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10.1. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
I. Besedilo javnega razpisa za izbor operacije »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022«;
II. Prijavni obrazci v spletni aplikaciji eJR na naslovu http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web
1. Prijavni obrazec sklop A1
2. Prijavni obrazec sklop A2
3. Prijavni obrazec sklop A3
Priloge
Obvezni prilogi Prijavnemu obrazcu sklop A3;
– iz točke javnega razpisa 3.1. III. za preveritev letnega prometa in/ali bilančne vsote: 1. za podjetja ustanovljena pred letom 2021: bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 in na dan 31. 12. 2020 oziroma izkaz poslovnega izida za leto 2019 in 2020; 2. za podjetja, ustanovljena v letu 2021 velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge.
– Podpisana pogodba o nameri za zaposlitev/sodelovanje s predstavnikom KKS (podjetje ali ustvarjalec iz KKS) za ves čas izvajanja projekta.
III. Finančni načrt (posebna priloga):
1. Finančni načrt za sklop A1,
2. Finančni načrt za sklop A2,
3. Finančni načrt za sklop A3.
IV. Način preverjanja pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, sestavine vloge prijavitelja in predlogi obrazcev izjav
V. Razlaga meril za ocenjevanje projekta
VI. Metodologija izračuna standardne lestvice stroška na enoto standardna za stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje – A (mesečna zaposlitev)
VII. Vzorčna pogodba (posebna priloga).
10.2. Popolnost vloge
Vloga je popolna, če vsebuje naslednje sestavine:
1. Izpolnjen prijavni obrazcec v spletni aplikaciji eJR na naslovu http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web glede na sklop, ki ga prijavitelj prijavlja
a. Prijavni obrazec Sklop A1,
b. Prijavni obrazec Sklop A2,
c. Prijavni obrazec Sklop A3
obvezni prilogi Prijavnemu obrazcu sklop A3;
– iz točke javnega razpisa 3.1. III. za preveritev letnega prometa in/ali bilančne vsote:
1. za podjetja ustanovljena pred letom 2021: bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 in na dan 31. 12. 2020 oziroma izkaz poslovnega izida za leto 2019 in 2020;
2. za podjetja, ustanovljena v letu 2021 velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge.
– Podpisana pogodba o nameri za zaposlitev/sodelovanje s predstavnikom KKS (podjetje ali ustvarjalec iz KKS) za ves čas izvajanja projekta.
2. Finančni načrt za sklop, ki ga prijavlja (posebna priloga);
3. Izpis iz AJPES-a za preverjanje dejavnosti in prijavitelja;
Prijavitelj mora poleg izpolnjenega prijavnega obrazca, pravilno izpolnjenega finančnega načrta in izpisa iz AJPES-a k vlogi priložiti še naslednje izpolnjene obrazce in izpise (najdete jih v prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web):
4. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih ali izjava prijavitelja, da za namen tega JR dovoljuje MK pridobiti podatke iz uradne evidence;
5. Izpis iz kazenske evidence, da prijavitelj in njena poslovodna oseba niso v kazenski evidenci, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ali izjava prijavitelja, da za namen tega JR dovoljuje MK pridobiti podatke iz uradne evidence;
6. Potrdilo, da prijavitelju v zadnjih dveh letih od roka za oddajo vloge ni bila izrečena globa iz uradne evidence Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Inšpektorat RS za delo, zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo ali izjava prijavitelja, da za namen tega razpisa dovoljuje Ministrstvu za kulturo pridobiti podatke iz uradne evidence Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Inšpektorat RS za delo;
7. Izjava prijavitelja, da je seznanjen z vzorčno pogodbo;
8. Potrdilo banke, ki na dan prijave ni starejše od 30 dni, prijavitelj nima blokiranega transakcijskega računa (razvidno iz potrdila, ki ga prejme prijavitelj v svoji poslovni banki) in
9. Avdio ali video predstavitev projekta (ki jo naložite v prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web pod sekcijo Osebna predstavitev), ki naj ne bo daljša od 10 minut.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje pravilno in popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge, izjave ter dokazila, ki so našteta v točki 10 besedila tega javnega razpisa.
10.3. Oddaja vloge
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web, ter v tiskani obliki poslana na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga na Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022« (JR CzK 2022) mora biti izpolnjena in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web. Nato jo natisnite v dveh izvodih, lastnoročno podpišite in žigosajte ter v zaprti ovojnici priporočeno pošljite na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno ponedeljka, 20. 12. 2021 oziroma najpozneje ta dan oddate osebno v vložišču ministrstva (uradne ure od ponedeljka do četrtka med 9. in 15.30, ob petkih med 9. in 14.30).
Na ovojnico nalepite samodejno kreirano predlogo »Ovojnica Javni razpis CzK 2022« (dostopna za prenos na http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web), ki vsebuje vse potrebne podatke za oddajo.
Obe obliki vloge, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.
Vse obvezne priloge, določene v razpisni dokumentaciji oziroma besedilu razpisa, priložiti samo v spletnem obrazcu.
Šteje se, da z oddajo vloge prijavitelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa ter vsebino razpisne dokumentacije. Prijavitelj z oddajo vloge tudi dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa, objave rezultatov razpisa, za znanstveno raziskovanje in statistične namene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in veljavnim zakonom, ki ureja varstvo podatkov.
Do zaključka trajanja razpisa lahko spremenite tudi že oddano vlogo. V tem primeru se v spletni aplikaciji eJR ustvari nova vloga z enako številko zadeve, kot jo ima originalna vloga. Ko končate, spremenjeno vlogo oddate elektronsko in jo natisnete v dveh izvodih, žigosate in podpišete ter po enakem postopku kot prvič priporočeno pošljete na zgoraj navedeni naslov. Po zaključku razpisnega roka za oddajo vlog bo v postopku obravnave vlog upoštevana zadnja oddana spremenjena vloga.
V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika prijaviteljem priporočamo, da vloge na javni razpis oddajajo pred zadnjim dnem razpisnega roka. Priporočamo tudi, da spletni prijavni obrazec izpolnjujete v spletnem brskalniku Google Chrome in na operacijskem sistemu Windows.
11. Izobraževanje in spremljanje projekta
Platforma Center za kreativnost (v nadaljevanju Platforma CzK) je projekt, ki ga preko neposredne potrditve operacije vodi MAO. Platforma CzK bo v podporo javnemu razpisu organizirala promocijo javnega razpisa, izobraževalne aktivnosti za prijavitelje, pripravila bazo mentorjev ter organizirala obvezni 30-urni mentorski program za izbrane prijavitelje.
Na javnem razpisu izbrani prijavitelji bodo vključeni v program izobraževanja oziroma mentorski program, ki ga izvaja Platforma CzK in je del upravičenih stroškov projekta.
Izbrani prijavitelji bodo morali sodelovati v mentorski shemi in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom izbrati enega mentorja s seznama mentorjev, objavljenega na spletni strani Platforme Centra za kreativnost – www.czk.si in se udeležiti izobraževanja za izbrane prijavitelje v organizaciji Platforme Centra za kreativnost.
Izbrani prijavitelji bodo morali pred podpisom pogodbe o sofinanciranju obvestiti ministrstvo glede načina mentoriranja in hkrati utemeljiti izbor mentorja ter predložiti podpisano pogodbo z mentorjem, ki je tudi predpogoj za podpis pogodbe o sofinanciranju izbranega prijavitelja z Ministrstvom za kulturo.
Mentorji so uveljavljeni strokovnjaki s področja kulturno-kreativnega in poslovnega sektorja, ki imajo ustrezno izobrazbo ter ustrezne delovne izkušnje. Iz njihovih referenc mora biti razvidno, da so uspešno mentorirali oziroma usposabljali vsaj eno podjetje ali projekt s področja kulturno-kreativnega sektorja v zadnjih 5 letih. Strokovnjaki morajo razpolagati s sposobnostmi mentoriranja in usposabljanja, uspešnega komuniciranja in usmerjanja dela skupin in posameznikov ter morajo imeti ugled in moralno integriteto za opravljanje mentorstva ter izpolnjevati druge pogoje, ki so objavljeni v javnem pozivu za mentorstva Platforme CzK na spletni strani www.czk.si.
Cilj programa mentoriranja je, na podlagi individualnih srečanj, nuditi pomoč izbranemu prijavitelju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja izbrani prijavitelj, da s svojim projektom uspe. Mentoriranje se izvaja na področjih poslovanja podjetja, ki jih prijavitelj opredeli skupaj z mentorjem: kreativni del, proizvodnja, finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na nove trge, pa tudi na področju vključevanja oblikovalcev oziroma kreativnega sektorja v razvoj izdelka, kar je še posebej pomembno za sklop A3. Mentor ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti, predvsem pa lahko ekipi pomaga razviti dodatne kompetence, kot so širjenje tržišča, doseganje ciljnih skupin in tržišč ipd. Namen tovrstne oblike mentoriranja je identifikacija lastnih pomanjkljivosti v zastavljenem poslovnem modelu in njihovo odpravljanje.
Na javnem razpisu morajo izbrani prijavitelji obvezno opraviti 30 mentorskih ur.
Po izboru mentorja se sklene pogodba o sodelovanju med mentorjem in izbranim prijaviteljem, v kateri opredelita število ur mentoriranja, ceno in druge pomembne elemente pogodbe. Izbrani prijavitelj lahko v okviru zgoraj predvidenih ur izbere tudi več mentorjev, če presodi, da bi mu to lahko koristilo pri razvoju projekta. O izboru mentorja/mentorjev mora upravičenec obvestiti Center za kreativnost po mailu info@czk.si.
Plačilo za mentoriranje je predmet individualnega dogovora med mentorjem in prijaviteljem. V kolikor se tako odloči, lahko mentor mentoriranje prejemniku javnih sredstev razpisa opravlja tudi brezplačno. Stroški obveznega števila ur mentoriranja v višini največ 35 EUR neto na uro so upravičeni stroški projekta. V kolikor izbran prijavitelj oceni, da je zanj mentorstvo potrebno in želi opraviti več kot zgoraj določen obvezen obseg ur mentoriranja, lahko te stroške krije sam.
Mentor spremlja napredovanje posameznega projekta in ob vsakem zahtevku za izplačilo izda poročilo o izvajanju projekta. Ob zaključku projekta mentor odda poročilo o opravljenem mentoriranju Ministrstvu za kulturo in Platformi CzK. V primeru neizpolnjevanja ciljev in kazalnikov projekta skladno s pogodbo o sofinanciranju, se pogodba o sofinanciranju z izbranim prijaviteljem prekine. V tem primeru mora izbrani prijavitelj že prejeta sredstva vrniti.
Izbrani upravičenci in mentorji se, s podpisom pogodbe o sofinanciranju, obvezujejo, da bodo svoje delo predvidoma dvakrat letno predstavljali na strokovnih svetih Platforme CzK. Izbrani upravičenci in mentorji soglašajo z uporabo izbranega slikovnega in promocijskega gradiva ter rezultatov v promocijske namene Ministrstva za kulturo in Platforme CzK ter se obvezujejo, da bodo od začetka sofinanciranja in še vsaj 3 leta po zaključku sofinanciranja rezultate svojega dela predstavljali na dogodkih Platforme CzK.
Izbrani upravičenci, ki bodo pridobili sofinanciranje po tem javnem razpisu, bodo upravičeni do izplačila sredstev, če bodo izpolnjevali pogodbene obveznosti in dosegali cilje ter kazalnike financiranega projekta.
12. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja z javnostjo
Izbrani upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnikom celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.euskladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo pri vseh svojih predstavitvah, tako v Sloveniji kakor v tujini, uporabljal logotip Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za kreativnost in logotip EKP 2014-2020 in bo ministrstvo, Platformo Centra za kreativnost in EU sklade predstavil kot enega izmed svojih strokovnih in finančnih podpornikov. Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo logotip Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za kreativnost in logotip EKP 2014-2020 skladov umestil na svojo spletno stran in v svoje promocijske materiale.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Izbrani upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo, v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.
Evidence o shemi pomoči de minimis se hranijo 10 poslovnih let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja individualna pomoč v okviru take sheme.
Izbrani upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Izbrani upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Izbrani upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbrani upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih listin oziroma dokumentov, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost (oznaka dokumenta »Poslovna skrivnost«). Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Prijavitelj se strinja, da bodo javno objavljeni podatki o operaciji, za katere je s predpisi določeno, da so javnega značaja (izbrani upravičenec, odobrena in izplačana sredstva). Slednje vključuje predvsem dejstvo, da bo izbrani upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU in vsakokratno veljavnimi Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja EKP 2014-2020 dolžan spremljati in Ministrstvu za kulturo zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki.
Ministrstvo bo na ravni celotnega javnega razpisa spremljalo naslednja ključna kazalnika učinka po regijah: CO08 – povečanje zaposlenosti in CO01 – število podprtih podjetij.
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Razpis predvideva smiselno uporabo 71. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, in sicer v primeru, da v 3 letih od datuma končnega izplačila sredstev upravičencu pri le-tem nastopi karkoli od naslednjega:
a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača, v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Vloga na Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022« (JR CzK 2022) mora biti izpolnjena in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web. Nato jo natisnite v dveh izvodih, lastnoročno podpišite in žigosajte ter v zaprti ovojnici priporočeno pošljite na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno ponedeljka, 20. 12. 2021 oziroma najpozneje ta dan oddate osebno v vložišču ministrstva (uradne ure od ponedeljka do četrtka med 9. in 15.30, ob petkih med 9. in 14.30).
Podrobnejše informacije v zvezi z oddajo vloge so navedene v točki 10.3. tega razpisa »Oddaja vloge«.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge, izjave ter dokazila, ki so našteta v točki 10 besedila tega javnega razpisa.
Vloga se šteje za pravočasno, če je bila oddana v aplikaciji eJR, natisnjena in lastnoročno podpisana ter do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
Informativne dneve, izobraževanje in priprava prijavitelja za oddajo vloge bo vodila Platforma CzK. Informacije o terminih in kraju srečanj bodo objavljene na spletni strani ministrstva: www.mk.gov.si in spletni strani Platforme CzK: www.czk.si.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje prispelih vlog bo v sredo, 22. 12. 2021, ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, na naslovu Maistrova 10, 1000 Ljubljana. O odpiranju vlog se bo vodil zapisnik.
Komisija bo v roku 8 dni po končanem odpiranju vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge formalno niso popolne. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 10. točka besedila tega javnega razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku (5 dni) dopolni.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, ali tistih vsebinskih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Vlogo prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa iz točke 3 besedila tega javnega razpisa, se zavrne.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek preverjanja, ali posamezna vloga izpolnjuje pogoje javnega razpisa, bo vodila komisija.
Vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne s predmetom in namenom javnega razpisa bosta ločeno, na predlog predsednika strokovne komisije, ocenila dva člana komisije, ki sta strokovnjaka s področja dela prijavitelja.
V kolikor se bosta oceni razlikovali za 10 točk ali manj, se bo ocena oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec s področja dela prijavitelja. V tem primeru bo ocena oblikovana na osnovi povprečja vseh treh ocen.
V primeru enakega števila točk imajo, znotraj posamezne kohezijske regije izvajanja operacije, prednost prijavitelji, ki so prejeli več točk pri merilu št. 1 nato 2 in tako dalje.
V primeru enakega točkovanja po vseh merilih se odloči z žrebom, ki ga opravi komisija. Žrebanje je javno. K žrebu bodo povabljeni prijavitelji z enakim številom doseženih točk.
Komisija bo v okviru razpisanih sredstev za posamezno regijo, na osnovi rezultatov ocenjevanja in upoštevanja regij, oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje. Minister na podlagi predloga komisije odloči o izboru prijaviteljev s posameznimi sklepi, v okviru predvidenih sredstev, za posamezno kohezijsko regijo.
Vloge bodo člani komisije ocenjevali s pomočjo ocenjevalnega lista v aplikaciji eJR, ki služi kot usmeritev za podajanje končne ocene posamezne vloge.
21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo, s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe, o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka odpiranja vlog. Prejemnik sredstev bo na podlagi sklepa o izboru pozvan k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju bo prijavitelj moral predložiti podpisano pogodbo z mentorjem. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. Tožbo se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.
22. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in elektronski naslov, kjer lahko dobijo dodatne informacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si/si/ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo tudi osebno na ministrstvu, na naslovu Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v sprejemni pisarni, vsak delovni dan med uradnimi urami. Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pišejo na elektronski naslov kks.mk@gov.si. Več informacij v zvezi z mentorstvom in izobraževanjem ali samim javnim razpisom je objavljenih na spletni strani Platforme CzK: www.czk.si.
23. Posledice, v primeru, da se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da v zadevi javnega razpisa za izbor operacije »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022« prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke, oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno prejemal sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, ali da prijavitelj projekta ne izvede, ministrstvo zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije in prekinitev pogodbe o sofinanciranju skladno z njenimi določili.
Upravičenec bo moral v primeru ugotovljenih nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
24. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če se ugotovi, da je bilo dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo to obravnavalo kot goljufija.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost