Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3538. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, stran 10486.

  
Na podlagi 50. člena in za izvrševanje 48. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) ter v zvezi s 6. členom Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice 
1. člen 
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21) se v 7. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Integriranih linij, ki so integracija med mestnim linijskim prevozom in medkrajevnim linijskim prevozom potnikov, ki imajo finančno, fizično in tarifno integracijo, organ JPP ne vključi v sklope za podelitev koncesije.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
2. člen 
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravica izvajalca se tudi ne nanaša na podaljšane mestne linije, ki povezujejo naselja v sosednji občini, če je izvajalec mestne linije v skladu z določbami zakona, ki ureja prevoze v cestnem prometu, pridobil dovoljenje organa JPP.«.
Za spremenjenim drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pravica izvajalca iz 11. člena te uredbe nanaša tudi na izvajalca integriranih prevozov v primeru, ko se izvede finančna, fizična in tarifna integracija medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in mestnega prevoza potnikov na integrirani liniji, ki povezuje mesto in naselja v sosednjih občinah, če je izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov organizirano kot obvezna gospodarska javna služba in izvajalec mestnega linijskega prevoza potnikov za takšno linijo pridobi dovoljenje organa JPP.«.
3. člen 
Za 13. členom se doda nov, 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
(integrirane linije) 
(1) Integrirana linija medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in mestnega prevoza potnikov, ki se izvaja kot obvezna gospodarska javna služba, se izvede na podlagi finančne, fizične, tarifne oziroma upravljavske integracije. Izvajanje integrirane linije se izvede na podlagi pogodbe med organom JPP in ene ali več občin. Pri sklepanju pogodbe mora organ JPP upoštevati:
– da uvedba integrirane linije zagotavlja boljše pogoje mobilnosti za prebivalce območja, na katerem se uvede integrirana linija;
– da je uvedba integrirane linije bolj gospodarna od ločenega izvajanja mestnega in medkrajevnega linijskega prevoza potnikov;
– da je celotna dolžina linije krajša od 50 km.
Razmerja med posameznima vrstama prevoza, finančne, fizične in tarifne integracije se določijo v pogodbi, ki jo organ JPP sklene z občino in izvajalcem integrirane linije. Sofinanciranje integrirane linije v delu, ko se izvaja med dvema naseljema ali več naselji v sosednjih občinah, se izvaja na podlagi standarda dostopnosti za posamezna naselja in pod pogoji, ki veljajo za izvajanje medkrajevnih linijskih prevozov v sklopu, kjer se izvaja integrirana linija. V pogodbi med organom JPP, občino in izvajalcem integrirane linije se morajo določiti pogoji za vključitev integrirane linije v sistem enotne vozovnice, tarife in sistem poravnave prihodkov iz prodaje vozovnic, subvencij ter drugih prihodkov, ki jih ima izvajalec integrirane linije pri izvajanju integrirane linije.
(2) Integrirana linija medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in posebnega linijskega prevoza potnikov se izvede na registrirani liniji, ki je vključena v posamezni sklop iz 7. člena te uredbe na podlagi finančne, fizične in tarifne integracije. Izvajanje integrirane linije med medkrajevnim in posebnim linijskim prevozom se izvede na podlagi pogodbe med organom JPP in eno ali več občinami. Pri sklepanju pogodbe mora organ JPP upoštevati:
– da uvedba integrirane linije zagotavlja boljše pogoje mobilnosti za prebivalce območja, na katerem se uvede integrirana linija;
– da je uvedba integrirane linije bolj gospodarna od ločenega izvajanja posebnega linijskega prevoza potnikov in medkrajevnega linijskega prevoza potnikov;
– da integrirane linije izvaja izvajalec, ki mu je bila podeljena posebna pravica izvajanja medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov.
Razmerja med posameznima vrstama prevoza, finančne, fizične in tarifne integracije se določijo v pogodbi, ki jo organ JPP sklene z izvajalcem posebnega linijskega prevoza potnikov. Finančna integracija se izvaja na podlagi standarda dostopnosti za posamezna naselja in pod pogoji, ki veljajo za izvajanje medkrajevnih linijskih prevozov v sklopu, kjer se izvaja integrirana linija. Občina za dele integrirane linije, ki so namenjeni posebnim linijskim prevozom, v celoti krije stroške tega dela integrirane linije. V pogodbi med organom JPP, občino in izvajalcem integrirane linije se morajo določiti pogoji za vključitev integrirane linije v sistem enotne vozovnice, tarife in sistem poravnave prihodkov iz prodaje vozovnic in subvencij ter drugih prihodkov, ki jih ima izvajalec pri izvajanju integrirane linije.
(3) Integrirana linija medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in prevoza potnikov z žičniškimi napravami se izvede, če je za izvajanje prevoza potnikov z žičniško napravo podeljena koncesija za izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov na območju, kjer prevoz potnikom z žičniškimi napravami skrajša razdaljo in čas potovanja na liniji, ki je vključena v posamezni sklop iz 7. člena te uredbe na podlagi finančne, fizične in tarifne integracije. Dovoljenje za izvajanje integrirane linije med medkrajevnim linijskim prevozom potnikov in prevozom oseb z žičniškimi napravami izda organ JPP na predlog ene ali več občin. Pri izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati:
– da uvedba integrirane linije zagotavlja bistveno krajši čas potovanja in s tem boljše pogoje mobilnosti za prebivalce območja, na katerem se uvede integrirana linija;
– da je uvedba integrirane linije bolj gospodarna od ločenega izvajanja prevoza oseb z žičniškimi napravami, za katere je bila podeljena koncesija za izvajanje gospodarske javne službe in medkrajevnega linijskega prevoza potnikov;
– da se izvajajo prevozi samo s kabinskimi žičnicami, ki potnikom zagotavljajo ustrezno zaščito.
Razmerja med posameznima vrstama prevoza, finančne, fizične in tarifne integracije se določijo v pogodbi, ki jo organ JPP sklene z izvajalcem žičniškega prevoza potnikov.«.
4. člen 
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Potnik lahko kupi vozovnico v predprodaji na avtobusnih postajah in drugih prodajnih mestih. Potnik lahko v predprodaji kupi vozovnico za največ 30 dni vnaprej. Na območju avtobusnih postaj prodaja vozovnic na vozilu ni omogočena v času, ko je organizirana predprodaja vozovnic na avtobusni postaji ali drugem prodajnem mestu. Če predprodaja vozovnic ni zagotovljena, mora izvajalec potniku omogočiti, da lahko kupi vozovnico na avtobusu.«.
5. člen 
V 65. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pogodbena cena se lahko spremeni v primerih, ko koncesionar določene vožnje izvaja z vozili na alternativna goriva v skladu z uredbo, ki ureja alternativna goriva v prometu in način zagotavljanja infrastrukture zanje. Spremenjeno pogodbeno ceno lahko koncesionar predlaga s predložitvijo podrobnega izračuna spremembe stroškov in odhodkov v primerjavi z vozili na dizelski pogon, za znesek povišanja ponudbene cene pa se za razdalje, prevožene z vozili na alternativna goriva, poveča tudi nadomestilo. Koncesionar se o predlogu povišane pogodbene cene uskladi z organom JPP.«.
6. člen 
V 72. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za začasne koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi šestega in sedmega odstavka 50. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21), se do njihovega izteka še naprej uporabljajo določbe Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19 in 79/21), ki so se v skladu s 86. členom navedene uredbe uporabljale za dosedanja koncesijska razmerja.«.
7. člen 
V 75. členu se v drugem odstavku za besedilom »organa JPP« črtata vejica in besedilo »vendar najdlje do 3. decembra 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-88/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2430-0116
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost