Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3588. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2021 / III., stran 10589.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 18. 11. 2021, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2021 / III. 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2021 (Uradni list RS, št. 1/20, 160/20 in 44/21) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Rebalans proračuna 2021
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
45.809.332
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
36.481.747
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
22.320.459
700 Davki na dohodek in dobiček
18.450.379
703 Davki na premoženje
3.259.000
704 Domači davki na blago in storitve
609.050
706 Drugi davki in prispevki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
14.161.288
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
3.244.918
711 Takse in pristojbine
24.000
712 Globe in druge denarne kazni
67.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
99.286
714 Drugi nedavčni prihodki
10.725.885
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
2.539.022
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
15.700
721 Prihodki od prodaje zalog
1.050
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
2.522.272
73
PREJETE DONACIJE (730)
1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.787.062
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
5.408.683
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
1.378.379
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
0
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
46.766.420
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.599.487
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.251.307
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
351.850
402 Izdatki za blago in storitve
6.455.336
403 Plačila domačih obresti
87.100
409 Rezerve
453.894
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
15.483.686
410 Subvencije
844.184
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
8.824.209
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.273.457
413 Drugi domači transferi
4.541.836
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
20.778.468
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
20.778.468
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
904.779
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
290.487
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
614.292
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–957.088
III/1.
Primarni presežek (primanjkljaj)
–889.988
III/2.
Tekoči presežek (primanjkljaj)
11.398.575
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
241
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 
241
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–241
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000
500 Domače zadolževanje
2.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.830.382
550 Odplačila domačega dolga
1.830.382
1.IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–787.711
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
169.618
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
957.088
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
4.737.972
« 
2. člen 
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2021 sta sestavni del tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-217/2021-O802
Krško, dne 18. novembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko

AAA Zlata odličnost