Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3573. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna, stran 10568.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 116. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 20. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Postojna 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 55/17) se v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 7. člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen 
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta, mandat dotedanjim članom občinskega sveta pa preneha. Mandat novemu županu začne teči naslednji dan od konstituiranja občinskega sveta.«
3. člen 
V petem odstavku 14. člena se besedna zveza »plačilo za opravljanje funkcije in plačilo« nadomesti z besedo »sejnina«.
4. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Člani občinskega sveta izvoljeni z istoimenske kandidatne liste ob konstituiranju občinskega sveta tvorijo svetniško skupino. Samostojni član občinskega sveta je tisti, ki pripada listi z enim izvoljenim članom občinskega sveta.
(2) Svetniške skupine imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
(3) Svetniške skupine v osmih dneh po konstituiranju občinskega sveta določijo vodjo svetniške skupine in o tem obvestijo župana.
(4) Član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške skupine ali pa deluje kot samostojni svetnik.
(5) Vsako spremembo sestave svetniške skupine ali delovanja samostojnih svetnikov sporočajo svetniki, ki se jim status delovanja spreminja, županu v pisni obliki.
(6) Župan lahko na posvet skliče vodje svetniških skupin in samostojne svetnike pred sklicem seje občinskega sveta glede dnevnega reda seje in po potrebi o drugih vprašanjih.
(7) Občinski svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine in samostojni svetniki pravico do povračila stroškov.«
5. člen 
V 21. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Župan lahko skliče sejo občinskega sveta na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije v skladu z zakonom in tem poslovnikom.«
6. člen 
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vabila s prilogami iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti oziroma v elektronski obliki, če s tem soglašajo prejemniki. Gradivo v elektronski obliki mora biti v takšnem formatu, ki dovoljuje interaktivno vnašanje pripomb in spreminjanje besedila. Gradivo se objavi na spletni strani Občine Postojna.«
7. člen 
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar gre za posamezno nujno zadevo manjšega pomena in ni pogojev za sklic izredne seje, se lahko opravi dopisna (korespondenčna) seja občinskega sveta. Dopisna seja se opravi na podlagi osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, z osebnim telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti. Na dopisni seji ni mogoče odločati o sprejemu splošnih aktov občine, o zadevah, s katerimi se prevzemajo finančne in druge obveznosti občine, o zadevah, ki terjajo odločanje z 2/3 večino vseh ali navzočih članov sveta, o proračunu in zaključnem računu občine. Rok trajanja dopisne seje ne sme biti krajši od 3 dni. Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.«
V četrtem odstavku se beseda »zaključiti« nadomesti z besedo »izvesti« in za besedo »razprava« se dodata besedi »in odločanje«.
8. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta z vabilom predlaga župan, sprejme pa občinski svet na začetku seje. Posamezne točke dnevnega reda lahko do sklica seje občinskega sveta predlagajo županu posamezen član občinskega sveta, svetniška skupina ali delovno telo občinskega sveta, ki tudi pripravijo gradivo za obravnavo predlagane točke.
(2) Pri določanju dnevnega reda občinski svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.
(3) Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi točkami dnevnega reda in se uvrstijo na dnevni red takoj za točko »potrditev zapisnika«.
(4) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik točke dnevnega reda oseba ali delovno telo, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in glasuje.
(5) Zadeve, za katere tako predlaga župan ali statutarno pravna komisija, se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.
(6) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda občinski svet razpravlja in glasuje.
(7) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
(8) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
(9) Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članom in županu ni bilo predloženo gradivo.«
9. člen 
V prvem odstavku 27. člena se na koncu drugega stavka črta del besedila, ki se glasi: »(v nadaljnjem besedilu: predsedujoči)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan ali pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).«
10. člen 
Drugi odstavek 34. člena se črta.
11. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dopolnilna obrazložitev sme trajati na začetku obravnave največ deset minut, razen če občinski svet sklene, da je daljša, na zaključku obravnave pa največ pet minut.«
V drugem odstavku se doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Občinski svet lahko pred začetkom razprave pri posamezni točki s sklepom odloči, da lahko razprava posameznega člana traja največ deset minut.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Potem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava se opravi v dveh krogih. Razprava posameznega člana lahko traja v 1. krogu največ pet minut, v 2. krogu pa največ tri minute.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak razpravljavec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljavca (replika), v kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena ali napačno interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko jo zahteva. Replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot tri minute. Replika na repliko ni dovoljena, razen če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v repliki netočne.«
12. člen 
V prvem odstavku 37. člena se na koncu stavka črta piko in doda naslednje besedilo: »ali na njegovo zahtevo statutarno pravna komisija.«
Drugi in tretji odstavek se črtata.
13. člen 
Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem o sklepu občinskega sveta, na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi ter pri obstrukciji.«
14. člen 
Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sklicatelj seje lahko določi, da se potek seje občinskega sveta zvočno, lahko pa tudi slikovno snema, o čemer morajo biti navzoči obveščeni. Sejo lahko snema le tisti, ki ga je izbral sklicatelj seje.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Občinskemu svetniku se na njegovo zahtevo izroči zvočni zapis zahtevanega dela seje, v primeru, da to ni mogoče, pa se mu izroči magnetogram.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
15. člen 
V prvem odstavku 59. člena se za besedo »imenovanja« doda naslednje besedilo: »kot stalno delovno telo«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta, predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude, mnenja in predloge v zvezi s soglasji ali imenovanji ravnateljev in direktorjev in drugimi kadrovskimi vprašanji, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačili ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.«
16. člen 
V tretjem odstavku 65. člena se na koncu stavka črta piko in doda naslednje besedilo: »in poda stališče s predlogom odločitve.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Komisija predlaga občinskemu svetu sprejem uradnih prečiščenih besedil statuta, poslovnika občinskega sveta, odloka ali drugega splošnega akta občine.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
17. člen 
Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in izmed drugih občanov, pri čemer mora biti več kot polovica članov odborov in komisij imenovanih izmed članov občinskega sveta.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Član komisije ali odbora lahko pooblasti drugega člana občinskega sveta iz njegove svetniške skupine, da ga nadomesti na seji komisije ali odbora. Pooblastilo, s katerim se prenesejo vse pravice in dolžnosti člana komisije ali odbora, mora biti pisno.«
18. člen 
Naslov 2. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »Postopek za sprejem odloka in drugih splošnih aktov«.
19. člen 
Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, besedilo členov, obrazložitev in finančne posledice.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Predlog odloka se objavi na spletni strani občine. Na predlog odloka lahko dajejo občani in druga zainteresirana javnost mnenja in predloge najkasneje do 12. ure pred dnevom, ki je določen za sejo občinskega sveta, na kateri se odlok sprejema.«
20. člen 
V 78. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Župan in občinski svetniki lahko v času razprave vložijo amandmaje na predlog odloka.«
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Ob koncu obravnave občinski svet odloči:
– o vloženih amandmajih, pri čemer se najprej glasuje o amandmajih, ki so po vsebini najbolj oddaljeni od predloga odloka,
– da se predlog odloka sprejme s sprejetimi amandmaji,
– da predlagatelj odloka v določenem roku v besedilu v največji meri upošteva pripombe in ga posreduje občinskemu svetu v ponovno obravnavo in odločanje,
– da se odlok ne sprejme.«
21. člen 
Za 78. členom se doda nov podnaslov, ki se glasi: »2.2. Postopek za sprejem statuta občine, poslovnika občinskega sveta in drugih splošnih aktov«.
Dosedanji podnaslov 2.2. se preštevilči v 2.3.
22. člen 
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski svet razpravlja in odloča o statutu občine in poslovniku občinskega sveta na dveh obravnavah. Pred prvo obravnavo mora biti osnutek statuta dan v javno razpravo, ki traja najmanj 20 dni. Po opravljeni javni razpravi pripravi statutarno pravna komisija predlog statuta, ki ga posreduje občinskemu svetu v prvo obravnavo.
(2) Na koncu prve obravnave predloga statuta in poslovnika lahko občinski svet:
– odloči, da se opravi druga obravnava predloga predpisa v predloženem besedilu,
– odloči, da predlagatelj predpisa v določenem roku v besedilu v največji meri upošteva pripombe in ga posreduje občinskemu svetu v ponovno obravnavo in odločanje,
– odloči, da se predlog predpisa ne sprejme. V tem primeru je postopek končan.
Za drugo obravnavo statuta in poslovnika se upoštevajo določbe tega poslovnika, ki urejajo ponovno obravnavo predloga odloka.
(3) Proračun občine, rebalans proračuna in zaključni račun sprejema občinski svet po postopku, določenem s tem poslovnikom.
(4) Prostorske akte sprejema občinski svet po postopku, določenem s tem poslovnikom.
(5) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča občinski svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.«
23. člen 
V drugem odstavku 80. člena se pred besedo »obravnave« doda beseda »konca«.
V prvem stavku četrtega odstavka se del besedila, ki se glasi: »začetka seje, na kateri se odlok obravnava« nadomesti z besedilom: »konca obravnave točke na seji«.
24. člen 
Za 85. členom se dodata novi podpoglavji, ki se glasita:
»2.4. Hitri postopek za sprejem splošnih aktov
85.a člen
(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko svet sprejme splošne akte, za katere sta predpisani dve obravnavi, po hitrem postopku.
(2) Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj. O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda.
(3) Če občinski svet ne sprejme predloga za hitri postopek, se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki so določene za sprejem posameznega splošnega akta.
(4) Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.
2.5. Skrajšani postopek za sprejem splošnih aktov
85.b člen
(1) Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi splošnega akta, za katerega sta predpisani dve obravnavi, če gre za:
1. manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
2. prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih posameznih določb v skladu z zakonom,
3. uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi predpisi države oziroma občine,
4. spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča.
(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov občinskega sveta. Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz prejšnjega odstavka tega člena in da se opravi druga obravnava. O tem odloči občinski svet takoj po vložitvi predloga.
(3) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave splošnega akta.«
25. člen 
Prvi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine se pripravi v skladu z Zakonom o javnih financah in navodilom Vlade RS oziroma resornega ministrstva.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki je enako koledarskemu letu.«
Tretji in četrti odstavek se črtata.
26. člen 
Za 86. členom se dodata nova 86.a in 86.b člena, ki se glasita:
»86.a člen 
(1) Osnutek proračuna je v javni razpravi najmanj 15 dni in se objavi na spletni strani občine.
(2) Po zaključku javne razprave se pripravi predlog proračuna, iz katerega je razvidno, kateri predlogi in pripombe iz javne razprave so bili upoštevani in kateri ne.
(3) O predlogu proračuna občine občinski svet razpravlja in odloča na dveh obravnavah. Proračun sprejema občinski svet po enakem postopku kot velja za sprejemanje statuta.
86.b člen 
(1) Predlog proračuna občine župan predloži občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru oziroma najkasneje do 15. decembra.
(2) Župan in člani občinskega sveta lahko na predlog proračuna na drugi obravnavi vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje do 12. ure pred dnevom, ki je določen za sejo sveta.
(3) Pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka je potrebno upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.
(4) Župan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi občine. Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti.«
27. člen 
V prvem odstavku 87. člena se pred besedo »predlaga« črta besedo »lahko«.
28. člen
Za 88. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»4. Postopek za sprejem prostorskih aktov
88.a člen 
(1) Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov, strokovnih organov in pristojnega ministrstva za varstvo okolja pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme občinski svet z odlokom.
(2) Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je bila razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt ni sprejet in se postopek sprejemanja akta vrne ponovno v fazo javne razgrnitve predloga, v katerega je vključen amandma iz prejšnjega odstavka.
(3) Sprejem prostorskih aktov podrobneje določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(4) O prostorskih aktih občinski svet razpravlja in odloča na dveh obravnavah.«
Dosedanje 4. poglavje postane 5. poglavje, dosedanje 5. poglavje postane 6. poglavje, ki se spremeni tako, da se glasi: »Postopek za sprejem uradnega prečiščenega besedila.«
29. člen 
Četrti odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema obvezno razlago občinskega predpisa z enako večino kot občinski predpis, na katerega se razlaga nanaša.«
30. člen 
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je bil statut, poslovnik občinskega sveta, odlok ali drug občinski splošni akt zaradi številnih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen ali je nepregleden, lahko statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu sprejem uradnega prečiščenega besedila. Besedilo predloga uradnega prečiščenega besedila pripravi statutarno pravna komisija.
(2) Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet brez razprave.
(3) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.«
31. člen 
91. člen se črta.
32. člen 
Drugi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je zanj glasovala večina tistih članov občinskega sveta, ki so glasovali.«
33. člen 
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
(2) Županu in članom občinskega sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
(3) Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
(4) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki županu ali komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda občinskemu svetu predlog za ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali v delovnem telesu občinskega sveta.
(5) Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa.
(6) Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se pošlje občinski volilni komisiji.
(7) Sklep o prenehanju funkcije podžupana se vroči županu.
(8) Sklep o prenehanju članstva imenovanega se pošlje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka izbire novega kandidata.«
34. člen 
Prvi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejemajo na dveh obravnavah.«
35. člen 
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, uporabljajo pa se od vključno 1. 1. 2022 dalje, razen 5. člena, ki se prične uporabljati z dnem uveljavitve Sprememb in dopolnitev tega Poslovnika.
Št. 007-1/2015
Postojna, dne 10. novembra 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost