Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3577. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020, stran 10575.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 20. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 67/15 in 64/21), v nadaljnjem besedilu: Pravilnik.
(2) S tem pravilnikom se spreminja naziv Pravilnika, tako da se glasi:
»Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna«.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA 
2. člen 
V Pravilniku se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Finančne spodbude na podlagi tega pravilnika so pomoči, ki se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215 z dne 7. 7. 2020), v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, in Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).«.
3. člen 
(1) V Pravilniku se spremenijo 1., 2., 3. ter 4. točka 3. člena tako, da se glasijo:
»– 1. »Podjetje« je subjekt, ki na trgu opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njegov pravni status in način financiranja.
– 2. »Mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 eurov, in vrednost aktive ne presega 350.000 eurov.
– 3. »Majhno podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje po prejšnji točki tega člena, in ki izpolnjuje dve od teh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 eurov, in vrednost aktive ne presega 4.000.000 eurov.
– 4. »Srednje podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje po 2. točki ali majhno podjetje po 3. točki tega člena, in ki izpolnjuje dve od teh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 eurov, in vrednost aktive ne presega 20.000.000 eurov.«.
(2) V Pravilniku se za 6. točko dodajo nove 7., 8., 9. ter 10. točka 3. člena tako, da se glasijo:
»7. »Pomoč oziroma finančna spodbuda« se dodeli v obliki dotacije, za vsak posamezen ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
8. »Upravičeni stroški« so nastali stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoč.
9. »Gospodarska dejavnost« je vsaka dejavnost, ki ponuja blago in storitve na trgu (tržna dejavnost).
10. »Obdobje upravičenosti« je obdobje, za katerega se dodeljujejo razpisana sredstva.«.
4. člen 
V Pravilniku se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so podjetja, in sicer:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro, majhna, srednja in velika podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21) ter na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost,
– drugi poslovni subjekti, ki na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede na njihov pravni status in način financiranja,
ki imajo sedež v Občini Postojna ali ki imajo poslovanje organizirano na način, da bodisi sami, bodisi preko podružnice ali poslovne enote opravljajo gospodarsko dejavnost na območju Občine Postojna ali ki investirajo na območju Občine Postojna, ter drugi subjekti v skladu s tem pravilnikom.
(2) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so, pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena ter ob smiselni uporabi le-teh, tudi fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti podjetja oziroma so pri pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis podjetja v sodni register in zahtevi priložile vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, so za posamezne ukrepe po tem pravilniku lahko upravičeni prejemniki tudi drugi, če je to pri posameznem ukrepu posebej navedeno v tem pravilniku oziroma v objavljenem javnem razpisu.«.
5. člen 
V Pravilniku se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja:
– iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C 202 z dne 7. 6. 2016, spremenjena s Sklepom Sveta (EU) 2019/1255 z dne 18. julija 2019 o spremembi Protokola št. 5 o Statutu Evropske investicijske banke, UL L 196 z dne 24. 7. 2019, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Pogodba o delovanju Evropske unije);
– iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
– ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine Postojna ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Postojna;
– ki nimajo plačanih vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ter nimajo poravnanih obveznosti do delavcev (redno izplačilo plač in socialnih prispevkov);
– ki so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C 249/1, 31. 7. 2014) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
– ki so že prejeli pomoč po tem pravilniku in sredstev niso koristili namensko ali niso izpolnili obveznosti iz pogodbe o dodelitvi sredstev;
– ki so že koristili državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Evropske Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.«.
6. člen 
V Pravilniku se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) V posameznem obdobju upravičenosti se pomoč za isti namen dodeljuje le enkrat.
(2) Isti upravičeni stroški v posameznem obdobju upravičenosti se iz državnega proračuna ali iz drugih virov javnih sredstev ali iz mednarodnih virov v nobenih okoliščinah ne financirajo dvakrat.
(3) Upravičenci morajo k vlogi predložiti tudi:
– seznam podjetij, s katerimi so lastniško povezani, ter podatke o združitvi oziroma razdelitvi podjetij, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njimi povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi stroškov, vezano na določilo drugega odstavka 6. člena.
(4) Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku, ter o kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči;
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;
– da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz drugih virov javnih sredstev ali iz mednarodnih virov.«.
7. člen 
(1) V Pravilniku se prvi odstavek 10. člena dopolni tako, da se za 10. točko doda 11. točka tako, da se glasi:
»11. Spodbujanje poslovanja podjetij v posebnih okoliščinah.«.
(2) V Pravilniku se spremeni drugi odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»Za vse ukrepe iz prejšnjega odstavka tega člena skupaj se v vsakoletnem proračunu občine predvidi posebna proračunska postavka.«.
8. člen 
V Pravilniku se za 52. členom doda novo podpoglavje tako, da se glasi:
»11. Spodbujanje poslovanja podjetij v posebnih okoliščinah«,
ter se k temu podpoglavju dodajo naslednji novi členi, ki se glasijo:
»53. člen 
(1) Namen pomoči je dodeljevanje finančnih sredstev oziroma pomoči za blaženje posledic nastalih zaradi izvajanja projekta obnove ali izgradnje gospodarske javne infrastrukture oziroma drugih posebnih okoliščin, v katerih poslujejo podjetja, na območju Občine Postojna, ki se odražajo v nezmožnosti poslovanja oziroma v bistveno zmanjšanem obsegu poslovanja podjetij.
(2) Predmet pomoči je sofinanciranje stroškov iz 54. člena, ki upravičencu nastanejo v obdobju upravičenosti.
54. člen 
Upravičeni stroški po tem ukrepu so lahko samo naslednji stroški:
– stroški dela stalno zaposlenih delavcev,
– plačani prispevki za socialno varnost samozaposlenih,
– fiksni deli obratovalnih stroškov (omrežnina, priključnina),
– stroški odvoza odpadkov,
– stroški najemnin ter uporabnin,
– stroški financiranja (obresti),
– stroški bančnih provizij,
– stroški zavarovanj,
– stroški varovanja in
– NUSZ,
ki so vezani na poslovanje oziroma opravljanje gospodarske dejavnosti upravičenca na območju izvajanja projekta obnove ali izgradnje gospodarske javne infrastrukture oziroma drugih posebnih okoliščin, v katerih posluje podjetje.
55. člen 
Upravičenci so poslovni subjekti iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika:
(a) ki imajo poslovanje organizirano na način, da bodisi sami, bodisi preko podružnice ali poslovne enote opravljajo gospodarsko dejavnost na območju izvajanja projekta obnove ali izgradnje gospodarske javne infrastrukture oziroma drugih posebnih okoliščin, v katerih poslujejo in
(b) zaradi izvajanja projekta obnove ali izgradnje gospodarske javne infrastrukture oziroma drugih posebnih okoliščin, v katerih poslujejo, ne morejo poslovati oziroma poslujejo v bistveno zmanjšanem obsegu.
56. člen 
(1) Skupna višina razpisanih sredstev, skupna višina dodeljenih sredstev, kot tudi ostali pogoji dodeljevanja sredstev po tem ukrepu, se določijo z javnim razpisom.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.«.
9. člen 
Obstoječi 53. 54., 55., 56. ter 57. člen Pravilnika se preštevilčijo tako, da 53. člen postane 57. člen, 54. člen postane 58. člen, 55. člen postane 59. člen, 56. člen postane 60. člen ter 57. člen postane 61. člen.
10. člen 
V Pravilniku se 57. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Postojna ter v občinskem glasilu, skladno s pogoji in po postopku, določenimi v tem pravilniku in v javnem razpisu, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev. Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(2) Javni razpis se lahko objavi za vse ali posamezne ukrepe, določene v tem pravilniku.
(3) Ukrep že objavljenega javnega razpisa se lahko do njegovega zaprtja kadarkoli razveljavi, zaradi spremenjenih okoliščin, katerih ni bilo mogoče vnaprej predvideti.«.
11. člen 
V Pravilniku se dodata četrti ter peti odstavek 59. člena tako, da se glasita:
»(4) Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih sredstev pomoči po tem pravilniku preverja občinska uprava na način obveznega poročanja in po potrebi tudi preverjanja pri upravičencu na kraju samem.
(5) Občina Postojna si pridržuje pravico do naknadnega nadzora nad upravičenostjo do pridobitve sredstev po posameznih ukrepih po tem pravilniku.«.
III. KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015
Postojna, dne 10. novembra 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost