Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3555. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021, stran 10545.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 20. redni seji dne 11. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
V EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.177.444
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.359.025
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
12.073.592
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.766.650
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.899.023
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
407.919
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.285.433
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREM.
866.668
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
18.000
712
DENARNE KAZNI 
49.620
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
344.145
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.320.464
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
219.500
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
1.100.964
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
5.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
5.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.492.955
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
2.279.033
741
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. 
IZ SRED. PRORAČUNA EU 
213.923
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.309.332
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.819.320
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.009.401
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VAR.
181.077
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.252.228
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
76.615
409
SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
300.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.907.930
410
SUBVENCIJE
400.217
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
3.512.615
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM
563.518
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.431.581
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.180.752
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.180.752
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
401.329
431
INVEST. TR. PRAVNIM 
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR. UPOR. 
359.946
432
INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
41.383
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–2.131.888
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) 
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 
0
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZ. 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJ. 
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.219.163
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.219.163
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)
–3.351.051
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–1.219.163
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
2.131.888
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
3.351.051
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2021 do leta 2024 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov, letni načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovski načrt.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 se spremeni 9. člen tako da se glasi:
»V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 70.000 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva proračunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije in iz privarčevanih oziroma nerealiziranih postavk, ne glede na omejitve iz 6. člena tega odloka, prav tako lahko ta sredstva neomejeno prerazporeja oziroma odpira nove postavke v NRP pod pogojem, da se ureja infrastruktura, ki je bila poškodovana zaradi ujm. O porabi proračunske rezerve poroča občinskemu svetu.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-179/2021
Ilirska Bistrica, dne 11. novembra 2021
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost