Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

Ob-3424/21, Stran 2510
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči št. M001-2399253-2017/III z dne 8. maja 2018 za shemo de minimis pomoči »Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja
3. javni razpis
za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 750.000,00 eurov. Javni razpis je strukturiran v tri sklope glede na dejavnost, ki jo opravlja član partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe, in sicer:
– 250.000 eurov za dejavnost s področja izobraževanja: sklop 1;
– 250.000 eurov za dejavnost s področja zdravstvenega varstva: sklop 2 ter
– 250.000 eurov za dejavnost s področja socialnega oziroma invalidskega varstva: sklop 3.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke PP V233012 Program razvoja podeželja 14-20 EURI.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.
Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Obdobje vlaganja vlog na javni razpis:
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta.
Cilj podukrepa:
Cilj podukrepa je preučitev možnosti razvoja aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.
INFO točke Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (Priloga 24 razpisne dokumentacije).
2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 39. členu Uredbe.
3. Projekt
1. Projekt je določen v 44. členu Uredbe in je skladno s 45. členom Uredbe obvezna priloga k vlogi na javni razpis.
2. V skladu s tretjim odstavkom 44. člena, 45. členom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se projekt predloži v elektronski obliki na obrazcu iz Priloge 1 tega javnega razpisa.
4. Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 40. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da član partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe opravlja dejavnost s področja izobraževanja, če ima registrirano dejavnost:
a) SKD 85 Izobraževanje, in je vpisan v:
– razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, zasebnih učiteljev in zasebnih vzgojiteljev, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ali
– evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ali
– evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali
– razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
b) SKD 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti.
3. Šteje se, da član partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe opravlja dejavnost s področja zdravstvenega varstva, če ima registrirano dejavnost:
a) SKD 86 Zdravstvo, in je vpisan v:
– evidenco gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov, ki jo vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ali
– evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali
– razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
b) SKD 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij, in je vpisan v razvid humanitarnih organizacij, ki jo vodi Ministrstvo za zdravje.
4. Šteje se, da član partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe opravlja dejavnost s področja socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, če ima registrirano dejavnost:
a) SKD 87 Socialno varstvo z nastanitvijo oziroma SKD 88 Socialno varstvo brez nastanitve, in je vpisan v:
– register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
– register podeljenih koncesij: institucionalno varstvo v domovih za starejše, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
– register podeljenih koncesij za storitev: varstva, vodenja in zaposlitve posebnimi pogoji, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
– evidenco o javnih socialnovarstvenih programih, ki jo vodi Socialna zbornica Slovenije, ali
– evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali
– razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
b) SKD 94.991 Dejavnost invalidskih organizacij in je vpisan v Register invalidskih organizacij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali
c) SKD 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij in je vpisan v razvid humanitarnih organizacij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5. Invalidsko podjetje iz drugega odstavka 40. člena Uredbe je vpisano v Register invalidskih podjetij pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 41. in 49.a členu Uredbe.
6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni partner in njegove obveznosti so določene v 3., 7., 8., 9. in 10. točki drugega odstavka 47. člena, 50. členu in prvem odstavku 65. člena Uredbe.
7. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilogami od 1 do 12, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
7.1. Splošni pogoji
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 55. in 58. členu Uredbe:
a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, v letu 2021 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;
c) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;
č) glede izpolnjevanja pogojev iz četrtega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik pomoči de minimis, glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa 16.9 ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«;
d) glede izpolnjevanja pogojev iz 13. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 4 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o ločenem računovodstvu oziroma ustreznih evidencah«;
e) glede izpolnjevanja pogojev iz šestega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in javne uporabe rezultatov projekta«;
f) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 10 in mora vsebovati vse obvezne sestavine, določene v Prilogi 4 Uredbe;
g) projekt iz drugega odstavka 44. člena Uredbe je Priloga 11 in mora vsebovati vse obvezne sestavine, določene v Prilogi 1 Uredbe;
h) glede izpolnjevanja pogojev iz 55. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
2. Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje točke vlogi na javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni povračljiv«.
7.2. Posebni pogoji
1. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 43. členu Uredbe.
2. Vlogi na javni razpis se priloži akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 3. točke prvega odstavka 43. člena Uredbe.
8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 46. členu Uredbe ter dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja (https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-operacij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-sprememba) in so podrobneje opredeljena v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 12 »Merila za ocenjevanje vlog«.
2. Pri ocenjevanju vlog, na podlagi meril za ocenjevanje vlog, se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis. Če se za posamezno merilo ne predloži predpisanih dokazil ali prilog, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
3. V skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
8.1. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v tem podpoglavju:
Merila
Število točk
I.
PARTNERSTVO – maksimalno število točk
15
1.
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
10
Partnerstvo sestavljajo:
– tri ali več kmetijska gospodarstva, organiziranih kot kmetija,
5
– dve kmetijski gospodarstvi, organizirani kot kmetija,
3
– najmanj dva člana partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe.
5
Točke pri tem merilu se seštevajo.
2.
REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk:
5
Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 8 »Izjava vodilnega partnerja o referencah z vodenjem projektov«.
5
Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), ki je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 9 »Izjava vodilnega partnerja o referencah s sodelovanjem v projektih«.
3
II. 
PRISPEVEK PROJEKTA H KREPITVI DIVERZIFIKACIJE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH – maksimalno število točk:
25
1.
SPODBUJANJE DIVERZIFIKACIJE DEJAVNOSTI NA KMETIJI – maksimalno število točk:
15
Eden ali več članov kmetije, ki je član partnerstva, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta ustvaril prihodke iz dopolnilne dejavnosti, v višini:
– več kot 5.000 eurov,
15
– več kot 3.000 eurov do vključno 5.000 eurov,
10
– več kot 1.000 eurov do vključno 3.000 eurov.
5
Dopolnilne dejavnosti, iz katerih mora biti ustvarjen prihodek, so v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti, naslednje:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet);
– ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti);
– oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas);
– muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
– tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
– apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
– celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo;
– dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe).
Pogoj glede zahtevanega prihodka mora doseči najmanj en član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in v okviru katerega se izvaja ena ali več zgoraj navedenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Merilo »Spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu s 1. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.
2.
POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI ČLANOV KMETIJE – maksimalno število točk:
10
Eden ali več članov kmetije, ki je član partnerstva, se bo v času trajanja projekta udeležil usposabljanja s področja predmeta projekta, ki ga izvede vodilni partner ali druga pravna oseba v skupnem trajanju:
– več kot 15 ur,
10
– več kot 10 ur do vključno 15 ur,
5
– več kot 5 ur do vključno 10 ur.
3
Če bo usposabljanje izvedel vodilni partner, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, mora biti v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti, izvedeno v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji: organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).
Merilo »Povečanje usposobljenosti članov kmetije« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu z 2. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.
III.
PRISPEVEK PROJEKTA K NAPREDKU IN DVIGU INOVATIVNOSTI – maksimalno število točk:
15
1.
VKLJUČENOST RAZLIČNIH RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN – maksimalno število točk: 
Upravičene aktivnosti projekta so namenjene:
10
– najmanj tri ranljive skupine,
10
– dve ranljivi skupini.
5
Kot ranljive družbene skupine se štejejo:
a) starejši nad 50 let,
b) brezposelne osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelne osebe), v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe države na trgu dela,
c) otroci s posebnimi potrebami v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
č) osebe z motnjami v duševnem zdravju v skladu z zakonom, ki ureja duševno zdravje,
d) invalidi v skladu z zakonom, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov.
2.
VKLJUČENOST MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA – maksimalno število točk:
5
Upravičene aktivnosti projekta so namenjene medgeneracijskemu sodelovanju, pri čemer se za medgeneracijsko sodelovanje šteje vključenost najmanj dveh od naslednjih starostnih skupin prebivalstva (generacij):
5
– osebe mlajše od 15 let,
– osebe v starosti od vključno 15 do vključno 65 let,
– osebe starejše od 65 let.
IV.
DODANA VREDNOST PROJEKTA – maksimalno število točk:
25
1.
NOVA ZAPOSLITEV ZA NAMEN IZVEDBE PROJEKTA – maksimalno število točk:
10
Vodilni partner bo za namen izvedbe projekta zaposlil osebo za najmanj polovični delovni čas, v skupnem trajanju najmanj polovice časa trajanja projekta.
10
Merilo »Nova zaposlitev za namen izvedbe projekta« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu s 3. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.
2.
ČLAN PARTNERSTVA SE KOT ČLAN KMETIJE VKLJUČI V POKOJNINSKO, INVALIDSKO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IZ NASLOVA OPRAVLJANJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI NA TEJ KMETIJI – maksimalno število točk:
10
En član kmetije, ki je član partnerstva, se bo v času trajanja projekta vključil v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev.
10
Merilo »Član partnerstva se kot član kmetije vključi v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na tej kmetiji« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu s 4. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.
3.
ČLAN PARTNERSTVA, KI JE KMETIJA, V ČASU TRAJANJA PROJEKTA PRIDOBI DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – maksimalno število točk:
5
Eden ali več članov kmetije, ki je član partnerstva, bo v času trajanja projekta pridobil dovoljenje za opravljanje najmanj ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti:
5
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet);
– ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti);
– oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas);
– muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
– tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
– apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
– celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo;
– dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe).
Merilo »Član partnerstva, ki je kmetija, v času trajanja projekta pridobi dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu s 5. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.
V.
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno št. točk:
20
1.
PRENOS ZNANJ IN INFORMACIJ O PROJEKTU – maksimalno število točk:
5
Eden ali več članov kmetije, ki je član partnerstva, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel prenos znanja in informacij o projektu za kmetije, ki niso člani partnerstva, v skupnem trajanju:
– več kot 15 ur,
5
– več kot 8 ur do vključno 15 ur.
3
Merilo »Prenos znanj in informacij o projektu« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu s 6. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.
2.
NAČIN IN OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV – maksimalno število točk:
5
Vodilni partner bo predstavil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev,
5
– dveh do vključno štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev.
3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani mediji (kot npr. časopis, revije, časnik),
– televizija (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– radio (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– navadna pošta,
– elektronska pošta,
– internet (spletna stran),
– družbena omrežja (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).
Merilo »Način in obseg razširjanja rezultatov« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu s 7. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.
3.
EVALVACIJA PROJEKTA S STRANI ZUNANJEGA IZVAJALCA – maksimalno število točk:
10
Zunanji izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz tretje alineje 5. točke drugega odstavka 46. člena Uredbe, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel evalvacijo projekta, ki vsebuje najmanj:
10
– preveritev doseganja ciljev projekta,
– oceno primernosti, uspešnosti, učinkovitosti in trajnosti projekta,
– predlog prenosa evalvacijskih ugotovitev v zakonodajo.
Merilo »Evalvacija projekta s strani zunanjega izvajalca« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu s 8. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.
9. Upravičene aktivnosti: upravičene aktivnosti projekta so določene v prvem, drugem in petem odstavku 42. člena Uredbe.
10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v šestem odstavku 42. člena Uredbe:
a) potni stroški iz 3. in 4. točke šestega odstavka 42. člena Uredbe so stroški službenih potovanj:
– stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta iz 3. točke šestega odstavka 42. člena Uredbe, se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v višini 0,37 eura za prevožen kilometer,
– potni stroški prevoza s službenim avtomobilom za izvedbo projekta iz 4. točke šestega odstavka 42. člena Uredbe, se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,
– potni stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus) za izvedbo projekta iz 4. točke šestega odstavka 42. člena Uredbe, cestnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov (npr. cestnine in parkirnine);
b) kot stroški prevoza iz 2. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe se štejejo stroški najema avtobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član partnerstva, ki je upravičenec do podpore;
c) kot oprema iz 3. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe se štejejo aparat, orodje, naprava in druga oprema;
č) stroški zunanjih storitev iz 4. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s plačilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentskega dela;
d) posredni stroški iz 5. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe se priznajo največ v višini 15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uveljavlja stroške dela na projektu.
2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno v 57. členu Uredbe.
3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu Uredbe.
11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 48. členu Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena Uredbe se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/.
12. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. V skladu s šesto alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v tri sklope glede na dejavnost, ki jo opravlja član partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe, in sicer:
– sklop 1: dejavnost s področja izobraževanja;
– sklop 2: dejavnost s področja zdravstvenega varstva ter
– sklop 3: dejavnost s področja socialnega oziroma invalidskega varstva.
3. V skladu s petim odstavkom 51. člena se v primeru, da na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, neporabljena sredstva proporcionalno razdelijo na ostala sklopa iz prejšnje točke, na katerih zaprošena sredstva presegajo razpoložljiva sredstva.
4. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:
– partnerstvo 10 %;
– prispevek projekta h krepitvi diverzifikacije dejavnosti na kmetijah 40 %;
– prispevek projekta k napredku in dvigu inovativnosti 25 %;
– dodana vrednost projekta 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta 10 %.
5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore oziroma izplačilo, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji.
13. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 55., 59. in 61. členu Uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 13 do 23, ki so določene v razpisni dokumentaciji:
a) zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa, in je v elektronski obliki dostopen kot Priloga 13;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 14 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;
c) če gre za nakup nove opreme iz 6. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne specifikacije iz katere je razviden najmanj tip opreme, se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje podrobno specifikacijo iz katere je razviden najmanj s tip opreme, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic na te dokumente;
č) glede izpolnjevanja pogojev iz 7. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 15 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
d) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju;
e) pisna ponudba, vabilo k dajanju ponudb, katalog ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr. spletni cenik, letak s podatki blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife);
f) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 16 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«.
2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 47. členu Uredbe:
a) v skladu z 2. točko prvega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži akt o ustanovitvi;
b) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo skenogrami izdanih računov, iz katerih mora biti razvidno, da so bili izdani za opravljene storitve v okviru dopolnilnih dejavnosti, ki so navedene pri merilu »Spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji« iz 8. poglavja tega javnega razpisa;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži potrdilo o udeležbi na usposabljanju, ki ga izvede vodilni partner ali druga pravna oseba;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži pogodba o zaposlitvi;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 17 «Izjava o vključitvi v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti«. Šteje se, da je član kmetije vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, če je vključen v zavarovanje po naslednjih podlagah:
– 051 ali 052 – obvezna vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje ali
– 007 – prostovoljna vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 064 – zdravstveno zavarovanje za vse pravice v obveznem zdravstvenem zavarovanju ali 065 – zdravstveno zavarovanje za pravico do zdravstvenih storitev ter povračilo potnih stroškov;
e) izpolnjevanje pogoja glede dopolnilne dejavnosti iz 5. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe je razvidno iz Registra kmetijskih gospodarstev;
f) glede izpolnjevanja pogoja iz 6. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo: vabilo na dogodek, fotografija dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka;
g) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži skenogram članka, brošure, letaka,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati projekta razširijo preko elektronske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži dopis ali sporočilo in podatki o naslovnikih;
h) glede izpolnjevanja pogoja iz 8. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložita evalvacija projekta in Priloga 18 »Izjava o referencah zunanjega izvajalca evalvacije projekta«;
i) analiza izvedljivosti prenosa iz 9. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe, ki je sestavni del poročila o izvajanju projekta, ima naslednje sestavine: povzetek, ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, problemi in posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. ekonomske ali socialne koristi, sklepi ter priporočila;
j) glede izpolnjevanja pogoja iz 10. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka.
3. Če gre za stroške dela iz 2. točke šestega odstavka 42. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) za stroške dela osebe iz prve alineje 2. točke šestega odstavka 42. člena Uredbe:
– pogodbo o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe projekta ali tudi za druge namene poleg izvedbe projekta in
– Priloga 19 »Mesečna časovnica zaposlene osebe na projektu«;
b) za stroške dela osebe iz druge, tretje in četrte alineje 42. točke šestega odstavka 42. člena Uredbe:
– Priloga 20 »Mesečna časovnica za člana kmetije na projektu«.
4. Če gre za stroške kilometrine iz 3. točke šestega odstavka 42. člena Uredbe in se uporablja lastno prevozno sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o namenu in udeležbi potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni poti ipd.) in Priloga 22 »Poročilo o opravljenih potovanjih z lastnim prevoznim sredstvom«.
5. Če gre za potne stroške iz 4. točke šestega odstavka 42. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) potni nalog z navedbo zaposlene osebe na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredbodajalca, podpisov ipd;
b) obračun potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);
c) račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz homologacijskega kartona (Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje) in
č) dokazilo o namenu in udeležbi službenega potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).
6. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na dogodkih iz 2. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o izvedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali dogodkov v tiskani ali elektronski obliki, zapisnik sestanka, lista prisotnih, fotografija dogodka, račun za prevoz, nastanitev, kotizacijo ipd.).
7. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz 3. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 21 »Izjava o obdobju uporabe nove opreme v projektu«.
8. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke tretjega odstavka 42. člena Uredbe, ki so stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev ali študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
– avtorska pogodba, obračun avtorskega honorarja in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– podjemna pogodba, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– pogodba o začasnem ali občasnem delu upokojencev, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec) ali
– napotnica in račun študentskega servisa.
14. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.
15. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 62. členu Uredbe.
16. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem odstavku 63. člena Uredbe.
17. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
18. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta določena v 64. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v 65. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1: Projekt
Priloga 2: Poročilo o izvajanju projekta

AAA Zlata odličnost