Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

Ob-3414/21, Stran 2499
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči št. M001-2399253-2017/III z dne 8. maja 2018 za shemo de minimis pomoči »Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja
4. javni razpis
za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 750.000,00 eurov.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke PP V233012 Program razvoja podeželja 14-20 EURI.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.
Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Obdobje vlaganja vlog 
na javni razpis:
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta v sladu s prvim odstavkom 22. člena Uredbe.
Cilj podukrepa:
Cilj podukrepa je vzpostavitev lokalnega trga in s tem povezanih promocijskih dejavnosti.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP),
tel. 01/580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.
INFO točke Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (Priloga 25 razpisne dokumentacije).
2. Namen podpore in cilj podukrepa: namen podpore in cilj podukrepa so določeni v 17. členu Uredbe.
3. Projekt
1. Projekt je določen v 22. členu Uredbe in je skladno s 23. členom Uredbe obvezna priloga k vlogi na javni razpis.
2. Obvezne sestavine projekta so določene v prilogi 1 Uredbe.
4. Partnerstvo: partnerstvo je določeno v 18. in 49. členu Uredbe.
5. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 19. in 49.a členu Uredbe.
6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni partner in njegove obveznosti so določene v 4. točki prvega odstavka in drugem odstavku 25. člena, 50. členu in prvem odstavku 65. člena Uredbe.
7. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 52. člena Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami od 1 do 3 in od 5 do 15, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 55. in 58. členu Uredbe:
a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, v letu 2021 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;
c) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;
č) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 13 in mora vsebovati vse obvezne sestavine, določene v prilogi 4 Uredbe;
d) glede izpolnjevanja pogojev iz četrtega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik pomoči de minimis, glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa 16.4 ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«;
e) glede izpolnjevanja pogojev iz šestega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in javne uporabe rezultatov projekta«;
f) projekt iz 22. člena Uredbe je Priloga 14 in mora vsebovati vse obvezne sestavine, določene v prilogi 1 Uredbe;
g) glede izpolnjevanja pogoja iz 55. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
3. Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje točke vlogi na javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni povračljiv«.
4. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 21. členu Uredbe. Vlogi na javni razpis se priloži:
a) za vodilnega partnerja, ki je zadruga, Priloga 8 »Izjava o članih zadruge, ki so vpisani v RKG«;
b) za člana partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 18. člena Uredbe, ki je kmetijsko gospodarstvo iz drugega odstavka 18. člena Uredbe, Priloga 9 »Izjava vodilnega partnerja o prodaji proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave proizvodov iz lastne pridelave«;
c) Priloga 10 »Izjava vodilnega partnerja o ločenem računovodstvu za transakcije v povezavi z odkupom in prodajo proizvodov«.
8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 24. členu Uredbe in dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja (https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-operacij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-sprememba), in so podrobneje opredeljena v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 15 »Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis«.
2. Pri ocenjevanju vlog, na podlagi meril za ocenjevanje vlog, se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži predpisanih dokazil ali prilog, določenih z Uredbo ali javnim razpisom, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
3. V skladu s prvim odstavkom 24. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
8.1. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis so naslednja:
Merila
Število točk
I.
PARTNERSTVO – maksimalno število točk
15
1.
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
5
Partnerstvo sestavljajo:
– 30 ali več kmetijskih gospodarstev,
5
– od 11 do vključno 29 kmetijskih gospodarstev.
2
2.
VKLJUČENOST ČLANOV PARTNERSTVA V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
5
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
5
– ekološka pridelava in predelava,
– zaščitena označba porekla,
– zaščitena geografska označba,
– izbrana kakovost Slovenija.
Zahteva glede vključenosti v shemo kakovosti za vino se izkazuje z odločbo o oceni vina, ki se glasi na člane partnerstva.
Merilo »Vključenost članov partnerstva v sheme kakovosti« postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 1. točko prvega odstavka 25. člena Uredbe.
3.
REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk:
5
1. Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije in je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje merila iz te točke s Prilogo 11 »Izjava vodilnega partnerja o referencah z vodenjem projektov«.
5
2. Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), ki je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije in je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje merila iz te točke s Prilogo 12 »Izjava vodilnega partnerja o referencah s sodelovanjem v projektih«.
2
II. 
IZBOLJŠANJE EKONOMSKE USPEŠNOSTI KMETIJ TER POVEČANJE NJIHOVE UDELEŽBE NA TRGU – maksimalno število točk:
20
1.
POVEČANJE OSKRBE JAVNIH ZAVODOV S PROIZVODI Z LOKALNEGA TRGA – maksimalno število točk:
6
Vodilni partner bo v času trajanja projekta ustvaril prihodek od prodaje proizvodov z lokalnega trga:
– najmanj petim javnim zavodom,
6
– trem ali štirim javnim zavodom.
4
Merilo »Povečanje oskrbe javnih zavodov s proizvodi z lokalnega trga« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 3. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
2.
POVEČANJE PROIZVODNJE IN PRODAJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV – maksimalno število točk:
5
Delež prihodkov od prodaje ekoloških proizvodov glede na prihodke od skupne prodaje 
proizvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v času trajanja projekta, znaša:
– več kot 30 %,
5
– več kot 10 % do vključno 30 %.
2
Merilo »Povečanje proizvodnje in prodaje ekoloških proizvodov« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 4. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
3.
OHRANITEV KMETIJSKE PROIZVODNJE NA OBMOČJIH NATURA 2000 IN ŠIRŠIH ZAVAROVANIH OBMOČJIH IZ PREDPISA, KI UREJA OHRANJANJE NARAVE – maksimalno število točk:
5
Za širša zavarovana območja se štejejo narodni, regijski in krajinski park iz šestega odstavka 53. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20).
Delež površin kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi člani partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, in so na območju Natura 2000, narodnega, regijskega ali krajinskega parka, glede na površino kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani partnerstva, znaša:
– več kot 20 %,
5
– več kot 10 % do vključno 20 %.
2
Merilo »Ohranitev kmetijske proizvodnje na območjih Natura 2000 in širših zavarovanih območjih iz predpisa, ki ureja ohranjanje narave« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 5. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
4.
POVEČANJE OBSEGA PRODAJE PROIZVODOV, KI IZHAJAJO IZ AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH SORT IN PASEM – maksimalno število točk:
4
Delež prihodkov od prodaje proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem, glede na prihodke od skupne prodaje proizvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v času trajanja projekta, znaša:
– več kot 30 %,
4
– več kot 10 % do vključno 30 %.
2
Merilo »Povečanje obsega prodaje proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 6. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
III.
PRISPEVEK PROJEKTA K NAPREDKU IN DVIGU INOVATIVNOSTI – maksimalno število točk:
10
1.
PRODAJA INOVATIVNIH PROIZVODOV – maksimalno število točk:
5
Delež prihodkov od prodaje inovativnih proizvodov glede na prihodke od skupne prodaje 
proizvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v času trajanja projekta, znaša:
– več kot 30 %,
5
– več kot 10 % do vključno 30 %.
2
Kot inovativni proizvod se šteje proizvod, za katerega je član partnerstva prejel priznanje ali nagrado za kakovost ali inovativnost v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis oziroma bo inovativni proizvod razvit v času trajanja projekta. Kot priznanje ali nagrada za kakovost ali inovativnost se štejejo:
– nagrada oziroma priznanje kakovosti Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejam AGRA (mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, sokovi, brezalkoholne pijače, vino, med) – Pomurski sejem d.d.,
– priznanje oziroma Znak kakovosti Dobrote slovenskih kmetij – KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
– priznanje Odlični pekovski izdelek oziroma Priznanje kakovosti – Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij),
– priznanje Ecotrophelia Slovenija (nacionalno tekmovanje za razvoj inovativnih živilskih izdelkov) – Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij),
– priznanje za najbolj inovativen živilski izdelek, proizveden na območju Slovenije – Inštitut za nutricionistiko.
Poleg proizvodov iz prejšnjega odstavka se kot inovativni proizvod šteje tudi proizvod, ki ga je partnerstvo razvilo v času trajanja projekta, kar se dokazuje s pogodbo o sodelovanju s pravnimi oziroma fizičnimi osebami pri razvoju novega proizvoda.
Merilo »Prodaja inovativnih proizvodov« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 7. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
2.
UPORABA RAZLIČNIH PRODAJNIH POTI – maksimalno število točk:
5
Vodilni partner bo v času trajanja projekta pri prodaji proizvodov na lokalnem trgu, ki temelji na kratki dobavni verigi iz četrtega odstavka 18. člena Uredbe, uporabljal:
– tri ali več različne prodajne poti,
5
– dve različni prodajni poti.
2
Za prodajno pot iz prejšnjega odstavka se šteje prodaja končnemu potrošniku:
– v lastni prodajalni,
– na tržnici,
– s potujočo prodajalno,
– s prodajnim avtomatom,
– prodaja na daljavo (spletna prodaja),
– od vrat do vrat ali
– na premični stojnici.
Merilo »Uporaba različnih prodajnih poti« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 8. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
IV.
OKOLJSKO-NARAVOVARSTVENI VIDIK – maksimalno število točk:
15
1.
PRISPEVEK K VAROVANJU VODA Z ZMANJŠEVANJEM UPORABE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN MINERALNIH GNOJIL – maksimalno število točk:
5
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, je vključenih v najmanj eno operacijo ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz PRP 2014-2020.
5
Merilo »Prispevek k varovanju voda z zmanjševanjem uporabe fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil« postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 2. točko prvega odstavka 25. člena Uredbe, pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge vložene za leto pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.
2.
PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB – maksimalno število točk:
5
Naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, so od naslova vodilnega partnerja oddaljeni do vključno 30 km zračne razdalje.
5
Naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, so od naslova vodilnega partnerja oddaljeni več kot 30 km do vključno 50 km zračne razdalje.
2
3.
SKRB ZA DOBRO POČUTJE ŽIVALI – maksimalno število točk:
5
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, je vključenih v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.
5
Merilo »Skrb za dobro počutje živali« postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 3. točko prvega odstavka 25. člena Uredbe, pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge vložene za leto pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.
V.
DODANA VREDNOST PROJEKTA – maksimalno število točk:
15
1.
SKUPNO PAKIRANJE OZIROMA SKUPNA PREDELAVA – maksimalno število točk:
5
Delež prihodkov od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih proizvodov glede na prihodke od skupne prodaje proizvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v času trajanja projekta, znaša:
– več kot 30 %,
5
– več kot 10 % do vključno 30 %.
3
Merilo »Skupno pakiranje oziroma skupna predelava« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 11. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
2.
NOVA ZAPOSLITEV ZA NAMEN IZVEDBE PROJEKTA – maksimalno število točk:
10
Vodilni partner bo za namen izvedbe projekta zaposlil osebo za najmanj polovični delovni čas v skupnem trajanju najmanj polovice časa trajanja projekta.
10
Merilo »Nova zaposlitev za namen izvedbe projekta« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 13. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
VI.
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno število točk:
10
1.
UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno število točk:
5
Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel promocijo lokalnega trga:
– na petih ali več javnih dogodkih,
5
– na treh ali štirih javnih dogodkih.
2
Merilo »Uporabnost in trajnost rezultatov projekta« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 12. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
2.
NAČIN IN OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV – maksimalno število točk:
5
Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta predstavil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev,
5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev.
3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani mediji (kot npr. časopis, revije, časnik),
– televizija (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– radio (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– navadna pošta,
– elektronska pošta,
– internet (spletna stran),
– družbena omrežja (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).
Merilo »Način in obseg razširjanja rezultatov« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 9. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
VII.
FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA – maksimalno število točk:
15
1.
PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT – maksimalno število točk:
5
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta znaša:
– več kot 20 % upravičenih stroškov projekta,
5
– več kot 15 % do vključno 20 % upravičenih stroškov projekta,
4
– več kot 10 % do vključno 15 % upravičenih stroškov projekta,
3
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta.
2
2.
RAZMERJE MED VREDNOSTJO ODKUPA PROIZVODOV OD POSAMEZNEGA ČLANA PARTNERSTVA IN VREDNOSTJO ODKUPA VSEH PROIZVODOV S STRANI VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk:
5
Vrednost odkupa proizvodov od posameznega člana partnerstva ne presega 20 % vrednosti odkupa vseh proizvodov od vseh članov partnerstva s strani vodilnega partnerja v času trajanja projekta.
5
Merilo »Razmerje med vrednostjo odkupa proizvodov od posameznega člana partnerstva in vrednostjo odkupa vseh proizvodov s strani vodilnega partnerja« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 10. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.
3.
RACIONALNOST FINANČNE KONSTRUKCIJE – maksimalno število točk:
5
Delež stroškov vodenja in koordinacije projekta je manjši od 10 % vseh upravičenih stroškov projekta.
5
9. Upravičene aktivnosti: upravičene aktivnosti projekta so določene v prvem, drugem in petem odstavku 20. člena Uredbe.
10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v šestem odstavku 20. člena Uredbe:
a) potni stroški iz 3. in 4. točke šestega odstavka 20. člena Uredbe so stroški službenih potovanj:
– stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta iz 3. točke šestega odstavka 20. člena Uredbe, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v višini 0,37 eura za prevožen kilometer,
– potni stroški prevoza s službenim avtomobilom za izvedbo projekta iz 4. točke šestega odstavka 20. člena Uredbe, ki se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,
– potni stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus) za izvedbo projekta iz 4. točke šestega odstavka 20. člena Uredbe, cestnine in parkirnine, ki se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov (npr. cestnine in parkirnine);
b) kot stroški prevoza iz 2. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe se štejejo stroški najema avtobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član partnerstva, ki je upravičenec do podpore;
c) stroški zunanjih storitev iz 4. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s plačilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentskega dela;
č) posredni stroški iz 5. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe se priznajo največ v višini 15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uveljavlja stroške dela na projektu.
2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno v 57. členu Uredbe.
3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu Uredbe.
11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 26. členu Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena Uredbe se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/.
12. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 23., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:
– partnerstvo 20 %,
– izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter povečanje njihove udeležbe na trgu 10 %,
– prispevek projekta k napredku in dvigu inovativnosti 20 %,
– okoljsko naravovarstveni vidik 20 %,
– dodana vrednost projekta 5 %,
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta 15 %,
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev oziroma izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa iz 17. člena Uredbe.
13. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 55., 59. in 61. členu Uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 16 do 24, ki so določene v razpisni dokumentaciji:
a) zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa, in je v elektronski obliki dostopen kot Priloga 16 »Poročilo o izvajanju projekta«;
b) če gre za nakup nove opreme, stroja, pohištva ali prevoznega sredstva iz 6. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne specifikacije, iz katere je razviden najmanj tip opreme, stroja, pohištva ali prevoznega sredstva, se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje specifikacijo, iz katere je razviden najmanj tip opreme, stroja, pohištva ali prevoznega sredstva, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic na te dokumente;
c) glede izpolnjevanja pogojev iz 7. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 18 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
č) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju;
d) pisna ponudba, vabilo k dajanju ponudb, katalog ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr. spletni cenik, letak s podatki blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife);
e) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 17 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;
f) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 19 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«.
2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 25. členu Uredbe:
a) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 25. člena Uredbe, ki se nanaša na vključenost v shemo kakovosti za vino, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo odločbe o oceni vina, ki se glasijo na člane partnerstva;
b) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke prvega odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila, iz katerih morajo biti razvidni najmanj podatki o:
– odkupu proizvodov od posameznega člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo: vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, cena, vrednost in datum odkupa kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov,
– proizvodih iz lastne pridelave oziroma proizvodih, ki jih predela vodilni partner iz proizvodov, ki izvirajo iz njegove lastne pridelave: vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, cena, vrednost lastno pridelanih oziroma predelanih kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov,
– proizvodih, ki jih predela vodilni partner iz proizvodov, ki izvirajo iz lastne pridelave ostalih članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo: vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, cena in vrednost predelanih kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov,
– prodaji proizvodov: vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, cena, vrednost, datum prodaje kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov in vrsta kupca (končni potrošnik, prodajalna, obrat javne prehrane);
c) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 25. člena Uredbe je razvidno iz poročila o izvajanju projekta;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo:
– pogodbe, naročilnice, okvirni sporazum ali drug ustrezni dokument o dobavi proizvodov prodajalni oziroma obratu javne prehrane, katerih lokacija je od vseh članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, oddaljena največ 75 km zračne razdalje in
– ustrezne knjigovodske listine, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost prodanih kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov posamezni prodajalni oziroma obratu javne prehrane ter lokacija prodajalne, obrata javne prehrane oziroma predelovalnega obrata;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov na lokalnem trgu ter vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost odkupa proizvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva;
e) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje proizvodov javnim zavodom;
f) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje ekoloških proizvodov in dobavitelj teh proizvodov (kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva);
g) glede izpolnjevanja pogoja iz 6. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem in dobavitelj teh proizvodov (kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva);
h) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje inovativnih proizvodov in dobavitelj teh proizvodov (kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva). Kot dokazilo za inovativnost proizvoda, ki ga je na lokalnem trgu prodajal vodilni partner, se priložijo priznanje ali nagrada za kakovost ali inovativnost oziroma pogodba o sodelovanju s pravnimi oziroma fizičnimi osebami pri razvoju novega proizvoda, ki so določeni pri merilu »Prodaja inovativnih proizvodov« v poglavju 8.1. tega javnega razpisa;
i) glede izpolnjevanja pogoja iz 8. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila, iz katerih je razvidno, da je vodilni partner pri prodaji proizvodov na lokalnem trgu uporabljal v projektu načrtovane prodajne poti, kot npr. fotografija prodajne poti, ustrezne knjigovodske listine, izpis iz drugih evidenc;
j) izpolnjevanja pogoja iz 9. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priloži skenogram članka, brošure, letaka,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno stran ali pa se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priloži avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati projekta razširijo preko elektronske ali navadne pošte, se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priloži dopis ali sporočilo in podatki o naslovnikih;
k) glede izpolnjevanja pogoja iz 10. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost ustvarjenega odkupa proizvodov od posameznega člana partnerstva. Če je vodilni partner kmetijsko gospodarstvo iz drugega odstavka 18. člena Uredbe, se kot vrednost odkupa upošteva vrednost proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave proizvodov iz lastne pridelave, ki se določi v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Kot dokazilo se priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost ustvarjenega odkupa proizvodov iz lastne pridelave;
l) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih proizvodov;
m) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija dogodka in poročilo o izvedeni promociji lokalnega trga na javnem dogodku;
n) glede izpolnjevanja pogoja iz 13. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priloži pogodba o zaposlitvi;
o) pri lastni predelavi proizvodov iz lastne pridelave članov partnerstva oziroma predelavi proizvodov iz lastne pridelave članov partnerstva s strani vodilnega partnerja iz 14. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe je dovoljena uporaba tehnoloških surovin, pri čemer se kot tehnološke surovine štejejo kmetijski pridelki, ki se na lokalnem trgu ne pridelujejo oziroma ne predelujejo, kot npr. sladkor, riž, začimbe in sol. Pri proizvodih živalskega izvora se šteje, da gre za lastno pridelavo, če so živali, iz katerih izvirajo ti proizvodi, v reji pri posameznemu članu partnerstva od rojstva ali najmanj tri mesece, razen perutnine, kuncev ter jagnjet, kozličkov in prašičkov do 20 kg žive teže, ki so v reji pri posameznemu članu partnerstva od rojstva ali najmanj en mesec. Izpolnjevanje pogoja iz te točke se ugotavlja na podlagi podatkov iz:
– zbirne vloge člana partnerstva (npr. prijavljene površine in vrste kmetijskih rastlin na teh površinah),
– Registra kmetijskih gospodarstev (npr. vrsta rabe GERK),
– Evidence imetnikov rejnih živali,
– Evidence rejnih živali,
– Registra prašičev na gospodarstvu,
– Registra drobnice na gospodarstvu,
– Centralnega registra kopitarjev,
– Centralnega registra govedi,
– Registra čebelnjakov,
– Registra pridelovalcev grozdja in vina in
– ustreznih knjigovodskih listin oziroma izpiskov iz drugih evidenc, iz katerih je razviden izvor proizvodov;
p) glede izpolnjevanja pogoja iz 15. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka.
3. Če gre za stroške dela iz 2. točke šestega odstavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) za stroške dela osebe iz prve alineje 2. točke šestega odstavka 20. člena Uredbe:
– pogodbo o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge namene in
– Priloga 20 »Mesečna časovnica zaposlene osebe na projektu«;
b) za stroške dela osebe iz druge, tretje in četrte alineje 2. točke šestega odstavka 20. člena Uredbe:
– Priloga 21 »Mesečna časovnica za člana kmetije, samostojnega podjetnika, fizično osebo na projektu«.
4. Če gre za stroške kilometrine iz 3. točke šestega odstavka 20. člena Uredbe in se uporablja lastno prevozno sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o namenu in udeležbi potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni poti ipd.) in Priloga 22 »Poročilo o opravljenih potovanjih z lastnim prevoznim sredstvom«.
5. Če gre za potne stroške iz 4. točke šestega odstavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) potni nalog z navedbo zaposlene osebe na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredbodajalca, podpisov ipd.;
b) obračun potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);
c) račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz homologacijskega kartona (Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje) in
č) dokazilo o namenu in udeležbi službenega potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).
6. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na dogodkih iz 2. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o izvedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali dogodkov, zapisnik sestanka, lista prisotnih, fotografija dogodka, račun za prevoz, nastanitev, kotizacijo ipd.).
7. Če gre za stroške nakupa nove opreme, strojev, pohištva in prevoznih sredstev iz 3. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 23 »Izjava o obdobju uporabe nove opreme, strojev, pohištva in prevoznih sredstev v projektu«.
8. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke tretjega odstavka 20. člena Uredbe, ki so stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev ali študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
– avtorska pogodba, obračun avtorskega honorarja in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– podjemna pogodba, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– pogodba o začasnem ali občasnem delu upokojencev, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec) ali
– napotnica in račun študentskega servisa.
14. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.
15. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 62. členu Uredbe.
16. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem odstavku 63. člena Uredbe.
17. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
18. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti sta določena v 64. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v 65. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1: Poročilo o izvajanju projekta

AAA Zlata odličnost