Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3535. Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021, stran 10472.

  
Na podlagi 10. člena in tretjega odstavka 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 2021 zaradi ohranitve ekonomske sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: finančna pomoč).
(2) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izraza, uporabljena v tem odloku, pomenita:
1. primarna kmetijska proizvodnja je proizvodnja, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15);
2. enotno podjetje je podjetje, kot je opredeljeno v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.
3. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj zahtevka za finančno pomoč iz Priloge 1, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki vloži zahtevek v skladu s tem odlokom in redi:
– kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg (v nadaljnjem besedilu: prašiči pitanci);
– kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj (v nadaljnjem besedilu: plemenski prašiči).
(2) Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči po tem odloku.
4. člen 
(pogoji za pridobitev finančne pomoči) 
(1) Za pridobitev finančne pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:
1. vpisan je v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2021;
2. na dan 1. februarja 2021 je sporočil podatke o staležu prašičev v evidenco rejnih živali in preračun števila živali na glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev;
3. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje zahtevka vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
4. na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
(2) Pri preračunu prašičev pitancev v GVŽ se upošteva podatek o številu vpisanih živali na dan 1. februarja 2021 ali podatek o povprečnem številu živali v turnusu za leto 2021 iz Priloge 1 Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18). Če sta podana oba podatka, se upošteva podatek z višjo vrednostjo.
(3) Podatke za odločanje o finančni pomoči pridobi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) iz evidence rejnih živali od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme.
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva v višini do 1.873.912,14 eura iz proračunskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Skupni GVŽ je vsota GVŽ plemenskih prašičev, ki je pomnožena s faktorjem dve, in GVŽ prašičev pitancev.
(3) Višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca se izračuna tako, da se zagotovljena sredstva iz prvega odstavka tega člena delijo s seštevkom vseh skupnih GVŽ iz upravičenih zahtevkov iz 6. člena tega odloka.
(4) Višina pomoči na GVŽ plemenskega prašiča se izračuna tako, da se višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca iz prejšnjega odstavka pomnoži s faktorjem dve.
(5) Višina pomoči za upravičenca se izračuna tako, da se višina pomoči na GVŽ prašičev iz tretjega oziroma prejšnjega odstavka tega člena pomnoži s številom GVŽ upravičenih prašičev pitancev oziroma GVŽ plemenskih prašičev upravičenca v skladu drugim odstavkom prejšnjega člena.
(6) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ali enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
(7) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v primarni kmetijski proizvodnji, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Finančna pomoč po tem odloku se ne odobri ali se ustrezno zniža, da se zagotovi spoštovanje teh zgornjih mej.
(8) Če je upravičenec, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejaven v enem ali več gospodarskih sektorjih oziroma opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena v primarni kmetijski proizvodnji v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v gospodarskih sektorjih ali dejavnostih na področju uporabe Uredbe 1407/2013/EU, do zgornje meje, določene v slednji uredbi, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(9) Če je upravičenec, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena v primarni kmetijski proizvodnji v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
Zahtevek mora vlagatelj vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč pri reji prašičev«, do 26. novembra 2021.
7. člen 
(odločba o finančni pomoči) 
(1) V izreku odločbe o odobritvi finančne pomoči pri reji prašičev v letu 2021 se navede, da gre za pomoč de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, pri čemer se navede njen popolni naslov in sklic na objavo v uradnem glasilu.
(2) Odločbo iz prejšnjega odstavka izda agencija najpozneje do 20. decembra 2021.
8. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že dodeljene pomoči de minimis posameznemu vlagatelju ali enotnemu podjetju v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za pomoč de minimis v drugih gospodarskih sektorjih pa v evidenci pomoči de minimis, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija predhodno preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(4) Agencija pred izdajo odločb pri Finančni upravi Republike Slovenije preveri, ali je vlagatelj na dan oddaje zahtevka v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in ali ima neporavnane zapadle obvezne dajatve v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
(5) Agencija pred izdajo odločb preveri podatke o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka iz uradnih evidenc.
9. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o pomoči de minimis po tem odloku deset let od datuma zadnje dodelitve pomoči.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-50/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2330-0124
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
Priloga 1

AAA Zlata odličnost