Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3536. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 10478.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 
1. člen 
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19 in 3/21) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta uredba določa tudi namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje ribištva). Pomoč se dodeli po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU).«.
2. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje je nosilec oziroma fizična, pravna oseba in združenje pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se v Republiki Sloveniji ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo, opredeljeno v 5. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je mikro, malo ali srednje podjetje, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe 702/2014/EU;
2. ni podjetje v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
3. je z izvajalcem zavarovanja sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu po tej uredbi;
4. je vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
5. ob podpisu zavarovalne pogodbe iz 3. točke tega odstavka so priložene pisne izjave upravičenca, da:
– kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke tega odstavka,
– za iste upravičene stroške kmetijsko gospodarstvo ni prejelo oziroma ne uveljavlja drugih državnih pomoči, ki bi skupaj s pomočjo po tej uredbi presegale 65 odstotkov stroškov zavarovalne premije za zavarovanje iz 3. točke tega odstavka,
– dovoljuje izvajalcu zavarovanj za namen sklenitve zavarovalne pogodbe dostop do potrebnih podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in iz drugih evidenc, ki jih upravlja in vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– dovoljuje izvajalcu zavarovanja, da posreduje podatke iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije ministrstvu in Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) za izvajanje upravnih nalog, nalog nadzora in poročanja po Uredbi 702/2014/EU in tej uredbi,
– nima neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom v skladu s točko a) petega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU,
– na dan vložitve vloge nima neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki prisega 50 eurov.«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku za besedilom »plodove,« doda besedilo »zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij za materialno škodo na sredstvih,«.
4. člen 
V 15. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Agencija in zavarovalnice namen, predmet in način posredovanja podatkov podrobneje uredijo v medsebojnem sporazumu.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
5. člen 
V 17. členu se v drugem odstavku za besedo »plodove« dodata vejica in besedilo »materialno škodo na sredstvih«.
V četrtem odstavku se za besedo »plodov« dodata vejica in besedilo »za materialno škodo na sredstvih«.
6. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
7. člen 
Priloga 4 in Priloga 5 se nadomestita z novima Prilogama 4 in 5, ki sta kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19 in 3/21), se končajo v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19 in 3/21), pri čemer se za začetek postopka šteje sklenitev zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici.
9. člen 
(začetek uporabe) 
Določbe spremenjenega drugega odstavka 11. člena, novega petega odstavka 15. člena, spremenjenega drugega in četrtega odstavka 17. člena ter nove Priloga 1, Priloga 4 in Priloga 5 uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-48/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2330-0097
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost