Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3549. Akt o spremembah Akta o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred, stran 10534.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in po predhodnem soglasju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za finance izdajam
A K T 
o spremembah Akta o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred 
1. člen 
V Aktu o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred (Uradni list RS, št. 40/17 in 30/19, v nadaljnjem besedili Akt), se prvi stavek prvega odstavka v 5. členu spremeni tako, da se glasi: Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje se izvede do 25. oktobra vsako leto za vse javne uslužbence.
2. člen 
V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »Obvestilo in predlog Aneksa oziroma predlog Pogodbe o zaposlitvi morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje do 1. aprila« nadomesti z besedilom »Obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 30. novembra«.
3. člen 
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.«.
4. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi: »Služba za kadrovske in organizacijske zadeve ter razvoj vodi seznam javnih uslužbencev, ki so s 1. decembrom izpolnili pogoje za napredovanje«.
5. člen 
V 11. členu se v četrtem odstavku spremeni matrika s seznamom spremljajočih dokumentov, odgovornih izvajalcev in prejemnikov:
Zapis 
Podpisnik
Prejemnik
Časovna opredelitev
1
Letna ocena delovne uspešnosti – ocenjevalni list z letno oceno delovne uspešnosti se izpolni 
v kadrovsko informacijskem sistemu
Vodja OE 
po pooblastilu GD
E osebna mapa JU
15. marec 
v tekočem letu 
2
Evidenčni list za tekoče leto – preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje
GD in JU po pooblastilu GD
E osebna mapa JU
25. oktober 
v tekočem letu
3
Obvestilo o izpolnjevanju pogojev napredovanja 
v višji plačni razred in Aneks/pogodba
o napredovanju
GD
E osebna mapa JU 
in JU
30. november 
v tekočem letu
4
Seznam JU, ki napredujejo v tekočem letu
Vodja – direktor področja SKOZR
Zbirka dok gradiva 
v SKOZR
5. december 
v tekočem letu
5
Zahteva za preizkus ocene
Javni uslužbenec
GD 
SKOZR
8 dni po seznanitvi 
z oceno/
do 23. marca, 
če ni ocenjen
6
Imenovanje komisije za preizkus ocene 
in preizkus ocene
GD
Člani komisije, 
JU 
SKOZR
V skladu 
z 9. členom Akta
7
Sklep komisije o preizkusu ocene
Predsednik komisije
JU 
Vodja JU 
SKOZR
V skladu z 9. členom Akta
8
Predlog Ocene GD in namestnika GD
SKOZR
Člani Sveta Zavoda, 
GD in namestnik GD
Po revidiranem letnem poslovnem poročilu
9
Sklep Sveta Zavoda o potrjeni oceni za GD in namestnika GD
Predsednik Sveta Zavoda (predlog)
Člani Sveta Zavoda, 
GD in namestnik GD 
SKOZR
Po revidiranem letnem poslovnem poročilu
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Akta, se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno ob upoštevanju spremenjenih 5., 7. in 8. člena Uredbe o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede Uradni list RS, št. 121/21.
(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020.
(3) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. novembra 2021
Generalni direktor 
Mitja Bobnar 
 

AAA Zlata odličnost