Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica, stran 10564.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 18. seji dne 10. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica (Uradni list RS, št. 26/06, 102/06 in 39/15) se v 1. členu za besedo »kulturne« doda »in turistične«.
2. člen 
V 2. členu se na koncu doda nov odstavek, z naslednjo vsebino:
»Javni zavod je ustanovljen tudi z namenom, da skrbi za razvoj turistične dejavnosti v občini.«
3. člen 
V 5. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zavod za namen razvoja turistične dejavnosti opravlja še naslednje naloge:
– usklajuje skupne aktivnosti pri organizaciji, razvoju, promociji in trženju turistične ponudbe, v skladu z usmeritvami iz strateških dokumentov razvoja turizma v Občini Mežica,
– izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področja turizma,
– izvaja informacijsko-organizacijsko podporo turistični dejavnosti,
– vzpostavlja partnerstvo med izvajalci kulturnih, športnih in mladinskih dejavnosti s šolstvom, civilno družbo in gospodarstvom, predvsem na področju razvoja turizma,
– usklajuje aktivnosti in se vključuje v skupno turistično ponudbo koroške regije,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju turizma.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2021-1
Mežica, dne 10. novembra 2021
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost