Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3571. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih, stran 10565.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) S tem sklepom se po predhodni seznanitvi javnosti na spletni strani občine, ki je potekala v obdobju od 20. 10. 2021 do vključno 2. 11. 2021, potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih, ki jih je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring, d. o. o., Murska Sobota pod številko projekta OPPN-15/21, oktober 2021 ter se začne postopek priprave OPPN.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-2 in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Pobudo za pripravo OPPN je podalo podjetje AS FAKTOR, d. o. o., Gregorčičeva 59, 9000 Murska Sobota.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Obravnavano območje OPPN zajema glede na Občinski prostorski načrt Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17, 66/20 in 108/21) (v nadaljevanju besedila: OPN) del enote urejanja prostora MO 5.
(2) Območje se nahaja na jugovzhodnem delu naselja Motvarjevci in obsega zemljišča s parcelnimi številkami 3321 in 3322 ter del zemljišča s parcelno številko 3342 vse k. o. Motvarjevci, skupne površine 5.280 m² (0,53 ha).
(3) Območje je po dejanski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče (90,2 %), in sicer kot njive s šifro rabe 1100 (22,4 %) in trajni travniki s šifro rabe 1300 (67,8 %). Zanemarljiv delež predstavljajo še drevesa in grmičevja s šifro rabe 1500 (0,03 %). Na območju OPPN so še evidentirana pozidana in sorodna zemljišča s šifro rabe 3000 (9,8 %).
(4) Območje OPPN se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO) v območju Goričko, v območju Nature 2000 v območju Goričko, v območju zavarovane narave znotraj območja Krajinski park Goričko in v erozijsko ogroženem območju znotraj območja običajnih zaščitnih ukrepov.
(5) Na podlagi analiz stanja gospodarske javne infrastrukture je do območja OPPN speljan vodovod. Na severni strani poteka prostozračni nizkonapetostni distribucijski daljnovod, oddaljen 11 m od območja OPPN, na južni strani pa prostozračni srednjenapetostni distribucijski daljnovod, oddaljen 28 m od območja OPPN. Na severozahodni strani znotraj naselja poteka telekomunikacijski vod, oddaljen 90 m od območja OPPN.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih občinskega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
(4) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike.
(5) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku postopka priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d. d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V skladu s tretjim odstavkom 108. člena ZUreP-2 je občina pri oblikovanju izhodišč še pred objavo tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za podajo mnenj oziroma pripomb. Javnosti bo vključitev v postopek omogočena tudi v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo OPPN v celoti financira podjetje AS FAKTOR, d. o. o., Gregorčičeva 59, 9000 Murska Sobota.
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Št. 350-0125/2021-8
Moravske Toplice, dne 8. novembra 2021
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost