Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3587. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit, stran 10587.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. in 289. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec dne 5. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit (v nadaljevanju OPPN).
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20; v nadaljevanju OPN), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem – Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit (Uradni list RS, št. 94/09, 24/14; v nadaljevanju OPPN), ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski predpisi.
Priprava izhodišč za OPPN ni potrebna, saj gre za območje gospodarske cone (IG) z oznako enote urejanja prostora (EUP) ŽA-1/8 za katero OPN opredeljuje urejanje skladno z veljavnimi izvedbenimi prostorskimi akti. Izhodišča oziroma usmeritve za pripravo OPPN so tako dovolj natančno podane že v uvodoma navedenih prostorskih planih.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi) 
OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot del območja znotraj podenote urejanja prostora (EUP) ŽA-1/8 s podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone (IG).
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo potrebe in želje investitorja po izgradnji dodatnih parkirnih površin za osebna vozila zaposlenih, prestavitev dovoznega cestnega priključka na zbirno mestno cesto zaradi izvedene rekonstrukcije le te ter manjša razširitev meje veljavnega OPPN (v površini ca. 280 m2).
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.
3. člen 
(Okvirno ureditveno območje in predmet OPPN) 
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča (ali njihov del) naslednjih parc. št.: 1293/7, 1299/6, 1302/6, 1302/27, 1302/14, 1306/1, 1306/4, 1306/5, vse k.o. 996 Žalec.
Ureditveno območje se glede na potrebne ureditve ter zahteve posameznih nosilcev urejanja prostora lahko tudi zmanjša oziroma poveča. Površina ureditvenega območja OPPN meri ca. 0,41 ha.
Predmet OPPN je:
– Umestitev dodatnih parkirnih površin za osebna vozila zaposlenih;
– Prestavitev dovoznega cestnega priključka na zbirno mestno cesto;
– Manjša razširitev meje veljavnega OPPN (v skupni površini ca. 280 m2);
– Sprememba pogojev za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objekta št. 6 (s poslovno, proizvodno in skladiščno namembnostjo);
– Ostale preureditve oziroma prilagoditve prometnih in zelenih površin ter tangirane gospodarske infrastrukture.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih podlag) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, razvojnih potreb pobudnika in smernic tangiranih nosilcev urejanja prostora. Izdelati je potrebno tudi geodetski posnetek obravnavanega območja.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati tudi DGD projektno dokumentacijo za ureditev parkirišča »Omco Metals Slovenia d.o.o.« (izdelal Savinjaprojekt d.o.o., št. 38/2019, november 2020) in druge predhodno izdelane strokovne podlage ter eventualna druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in ohranjanja narave.
Izdelati je potrebno tudi Elaborat ekonomike, ki bo osnova za pripravo programa opremljanja zemljišč.
5. člen 
(Postopek in roki za pripravo OPPN) 
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov (skladno s 123. členom ZUreP-2).
Okvirni roki za pripravo OPPN:
– Sprejetje sklepa o pripravi OPPN,
– Občina pošlje vlogo in sprejeti sklep o pripravi OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja za dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta in v javno objavo sklepa (15 dni),
– Občina objavi sklep o pripravi OPPN z gradivom na svoji spletni strani in pozove državne nosilce urejanja prostora (NUP) za podajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in pridobi njihova mnenja (45 dni),
– Občina pošlje vlogo skupaj z vsemi prejetimi mnenji NUP-ov (glede verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje) na MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, za pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) na podlagi 40. člena ZVO-1 (35 dni),
– Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev le teh (35 dni),
– Priprava osnutka OPPN (20 dni),
– Izdelava okoljskega poročila (v nadaljevanju OP); v kolikor bo potreben postopek CPVO, (30 dni),
– Objava osnutka OPPN na spletni strani občine, poziv NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN, pridobitev prvih mnenj (30 dni),
– Pridobitev mnenj državnih NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO in mnenja MOP glede ustreznosti OP (v primeru potrebe; 30 dni),
– Dopolnitev osnutka OPPN (in OP v primeru potrebe) (20 dni),
– Priprava elaborata ekonomike – I. faza (10 dni),
– Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka OPPN (in OP v primeru potrebe) v Uradnem listu RS, na spletni strani občine in na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec ter izvedba javne razgrnitve (45 dni),
– Priprava odgovorov na pripombe in zavzetje stališča župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
– Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (3 dni),
– Izdelava predloga OPPN (20 dni),
– Objava predloga OPPN (in OP v primeru potrebe) na spletni strani občine,
– Občina pozove NUP za podajo mnenja k predlogu OPPN, pridobitev drugih mnenj (35 dni),
– Občina v primeru postopka CPVO pozove državne NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, da podajo mnenja glede opredelitve do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje (35 dni),
– Občina v primeru postopka CPVO pošlje vlogo skupaj z vsemi prejetimi mnenji državnih NUP (glede opredelitve do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje) na MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, za pridobitev odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje (35 dni),
– Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na prejeta druga mnenja NUP (20 dni),
– Izdelava končnega elaborata ekonomike – II. faza (10 dni),
– Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na OS (30 dni),
– Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (15 dni – do začetka uveljavitve odloka o OPPN).
Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih razlogov ali krajših oziroma daljših rokov vseh udeležencev, ki sodelujejo v postopku, tudi spremenijo.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku priprave OPPN podajo svoja mnenja (ali odločbe) so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe postopka CPVO),
2. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
4. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in v postopku plana),
8. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
9. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za investicije v železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
10. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
11. Eles d.d. Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
12. Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
13. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
14. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
15. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana,
16. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
17. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
18. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
19. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec,
20. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave plana izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: – Omco Metals Slovenia d.o.o., Cesta Žalskega tabora 10, 3310 Žalec;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
7. člen 
(Načrt vključevanja javnosti) 
Dopolnjeni osnutek (v primeru postopka CPVO tudi OP) se objavi in javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave sklepa o javni razgrnitvi. Slednji se objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski MS Žalec in na Občini Žalec ter na spletni strani Občine Žalec. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Žalec.
Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve se objavi na spletni strani Občine Žalec, z njimi, pa se tudi osebno seznani predlagatelje pripomb (v kolikor bodo podali svoj naslov).
8. člen 
(Obveznosti pobudnika in naročnika) 
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami in OP v okviru postopka CPVO, v kolikor bo le ta potreben) bo financiral pobudnik in naročnik sam.
9. člen 
(Koordinacija z nosilci urejanja prostora in zastopanje v postopkih) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter zastopanje v postopku, ki se vodi na podlagi 40. člena Zakona o varstvu okolja, lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame tudi načrtovalec OPPN.
10. člen 
(Veljavnost sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0017/2021
Žalec, dne 5. novembra 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost