Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3591. Razpis za dodelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje, stran 10594.

  
Na podlagi prvega odstavka 47. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 174/20 in 172/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) in ob smiselni uporabi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Vlada Republike Slovenije objavlja
R A Z P I S 
za dodelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje 
1. Ime in sedež koncedenta
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Z razpisom se bo dodelila ena koncesija za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju socialne gerontologije (Klasius-P-16: 0999) do največ 30 mest, tri koncesije za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju zdravstvene nege (Klasius-P-16: 0913) do največ 90 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju medijev in novinarstva (Klasius-P-16: 0388) do največ 40 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju bionike (Klasius-P-16: 0722) do največ 20 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju sodobnega proizvodnega inženirstva (Klasius-P-16: 0715) do največ 15 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju digitalnih umetnosti in praks (Klasius-P-16: 0211) do največ 20 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju upravljanja z okoljem (Klasius-P-16: 0521) do največ 20 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju managementa transportne logistike (Klasius-P-16: 0488) do največ 20 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 2. stopnje na področju varstva okolja in ekotehnologij (Klasius-P-16: 0788) do največ 10 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 2. stopnje na področju medijev in novinarstva (Klasius-P-16: 0388) do največ 40 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 2. stopnje na področju menedžment pametnih mest (Klasius-P-16: 0414) do največ 10 razpisanih mest in ena koncesija za izvajanje študijskega programa 2. stopnje na področju tehnologij polimerov (Klasius-P-16: 0722) do največ 25 razpisanih mest.
Koncesija se bo dodelila najmanj za toliko časa, kolikor traja študij najmanj ene vpisne generacije, in sicer postopoma od študijskega leta 2022/2023 dalje. Sredstva se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje visokega šolstva.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za dodelitev koncesije
Na razpis se lahko prijavi zasebni samostojni visokošolski zavod (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki:
1. je ustanovljen v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
2. izvaja v skladu z ZViS akreditiran oziroma javnoveljavni študijski program s področja, za katerega se koncesija razpisuje,
3. je vpisan v eVŠ evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov,
4. še nima dodeljene koncesije za študijski program te stopnje s področja, ki je predmet javnega razpisa, pri čemer študijski program izkazuje vsaj eno generacijo diplomantov,
5. študij v študijskem letu 2020/2021 izvaja tako, da so stroški na študenta primerljivi vrednosti sredstev na študenta na zasebnih visokošolskih zavodih za primerljive študijske programe z že dodeljeno koncesijo.
Dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 1., 2., 3. in 4. točke bodo pridobljena po uradni dolžnosti.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, za študijsko leto 2022/2023 znaša 1.762.411,30 EUR.
Razvojni cilji koncesionarja in sredstva zanje bodo natančneje določena v postopku pogajanj za pogodbeno obdobje 2025–2028.
5. Merila za izbiro z utežmi:
5.1 Merila za izbiro z utežmi za univerzitetni in magistrski študijski program so:
5.1.1. Izkazani učni izidi študijskega programa glede na obseg in vrsto študijske dejavnosti, za katero se dodeljuje koncesija: največ 0,1;
5.1.2. Izkazana interdisciplinarna vpetost študijskega programa z drugimi študijskimi programi prijavitelja in njegova vertikalna povezanost z drugima stopnjama istovrstnih študijskih programov: največ 0,2;
5.1.3. Izkazana znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna kakovost ter usposobljenost prijavitelja: največ 0,2;
5.1.4. Izkazani materialni pogoji na kraju izvajanja študijskega programa: največ 0,2;
5.1.5. Izkazana mednarodna vpetost prijavitelja: največ 0,2;
5.1.6. Izkazan prispevek študijskega programa k regionalnemu razvoju: največ 0,1;
5.2. Merila za izbiro z utežmi za visokošolski strokovni študijski program so:
5.2.1. Izkazani učni izidi študijskega programa glede na obseg in vrsto študijske dejavnosti, za katero se dodeljuje koncesija: največ 0,1;
5.2.2. Izkazana interdisciplinarna vpetost študijskega programa z drugimi študijskimi programi prijavitelja in njegova vertikalna povezanost z drugima stopnjama istovrstnih študijskih programov: največ 0,2;
5.2.3. Izkazana strokovna in umetniška kakovost ter usposobljenost prijavitelja: največ 0,2;
5.2.4. Izkazani materialni pogoji na kraju izvajanja študijskega programa: največ 0,2;
5.2.5. Izkazana mednarodna vpetost prijavitelja: največ 0,1;
5.2.6. Izkazan prispevek študijskega programa k regionalnemu razvoju: največ 0,2.
Kot izkazani učni izidi se upošteva zaposlenost diplomantov študijskega programa v dvanajstih mesecih po zaključku tega študijskega programa, in sicer v obdobju 2018–2020.
Kot izkazana interdisciplinarna vpetost študijskega programa z drugimi študijskimi programi prijavitelja šteje povezanost študijskega programa z drugimi študijskimi programi tega zavoda na isti stopnji preko izbirnih predmetov oziroma modulov. Kot izkazana vertikalna povezanost šteje povezanost študijskega programa z drugima stopnjama istovrstnih študijskih programov tega zavoda.
Kot znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna kakovost ter usposobljenost prijavitelja za univerzitetne in magistrske študijske programe štejejo dokumentirane znanstvene, umetniške in strokovne objave ter monografije v obdobju 2018–2020.
Kot strokovna in umetniška kakovost ter usposobljenost prijavitelja za visokošolski strokovni študijski program štejejo dokumentirane strokovne objave ter monografije v obdobju 2018–2020.
Kot izkazani materialni pogoji na kraju izvajanja študijskega programa, s katerim kandidira prijavitelj, štejejo pozitivne ugotovitve iz poročila strokovnjakov o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda.
Kot mednarodna vpetost prijavitelja šteje, če je doseženo nekaj od naštetega: sodelovanje v mednarodnih projektih, konzorcijih ter pogodbe o sodelovanju s tujimi inštitucijami in mednarodno pedagoško delovanje v obdobju 2018–2020.
Kot prispevekštudijskega programa k regionalnemu razvoju šteje doprinos k družbenemu in gospodarskemu ali kulturnemu razvoju regije.
Koncesija za študijski program se lahko dodeli, če prijavitelj izpolni merila vsaj v obsegu 0,8.
6. Postopek izbora
Odpiranje in ocenjevanje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog (9. poglavje razpisa Naslov in rok za vložitev vlog) bo opravila komisija, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
Odpiranje vlog bo potekalo dne 9. 12. 2021 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zaradi trenutno veljavnih pravil in ukrepov glede covid-19 odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati ali dopolnjevati bodisi kako drugače posegati v vsebino tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale pravočasne in pravilno označene vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku izbora vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Po izvedenem izbirnem postopku bodo koncesije za opravljanje javne službe v visokem šolstvu izbranim prijaviteljem dodeljene z odločbo Vlade Republike Slovenije.
Z dokončnostjo odločbe o dodelitvi koncesije iz prejšnjega odstavka skleneta ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (koncedent), in izbrani prijavitelj (koncesionar) koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojno koncesijsko razmerje in pogoje v zvezi z izvajanjem koncesionirane dejavnosti.
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena pred objavo razpisa za vpis za študijsko leto 2022/2023, vendar najkasneje do 30. januarja 2022.
7. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se dodeli najmanj za toliko časa, kolikor traja študij najmanj ene vpisne generacije, in sicer postopoma od študijskega leta 2022/2023 dalje.
8. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija za zainteresirane prijavitelje je dosegljiva na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/ pod rubriko Javne objave Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na elektronskem naslovu gp.mizs@gov.si od dneva objave javnega razpisa.
9. Naslov in rok za vložitev vlog
Vloge je treba poslati na pravilno izpolnjenem prijavnem obrazcu (Obrazec: MIZŠ – koncesija 2021) v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano: »Ne odpiraj – prijava na razpis za koncesije v visokem šolstvu 2021« in naslov pošiljatelja.
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 8. 12. 2021 do 13. ure. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijaviteljem.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri in pravno sredstvo
Prijavitelji bodo o izidu razpisa z odločbo vlade o (ne)izboru obveščeni v osmih (8) dneh po odločitvi Vlade Republike Slovenije oziroma najkasneje v roku štirideset (40) dni od datuma odpiranja vlog.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim koncesija neupravičeno ni bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od vročitve odločbe vlade o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev odločbe o (ne)izboru, zoper katero bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodb o sofinanciranju študijske dejavnosti z izbranimi prijavitelji.
Št. 00727-37/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-3330-0128
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost