Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3590. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, stran 10591.

  
Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15) se v 3. členu v prvem odstavku besedilo »spletni strani ministrstva« nadomesti z besedilom »osrednjem spletnem mestu državne uprave«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) VVO, notranja območja in območja zajetij ter njihove geografske meje so prikazani na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1:5.000 v državnem koordinatnem sistemu, ki so del vodnega katastra. Podatkovni sloj vključuje zlasti naslednje podatke:
– identifikacijsko številko VVO, notranjih območij in območij zajetij,
– šifro posameznega notranjega območja in območja zajetja ter oznako in ime posameznega notranjega območja in območja zajetja,
– površino VVO, notranjih območij in območij zajetij,
– datum določitve oziroma uveljavitve VVO, notranjih območij in območij zajetij ter
– opombe.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek se črtata.
2. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe sta na notranjih območjih dovoljeni sprememba namembnosti in rekonstrukcija stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če sprememba namembnosti ali rekonstrukcija stavbe ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa, če je zagotovljena priključitev na javno kanalizacijo in se hkrati ne poveča zmogljivosti kanalizacijskega priključka na obstoječo javno kanalizacijo ter če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.«.
3. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na podobmočjih ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če je zagotovljeno odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda.«.
V sedmem odstavku se v:
– 4. točki besedilo »konjeniškega centra za rekreativno jahanje« nadomesti z besedilom »konjeniškega centra za rekreativno jahanje – vzhod«;
– 7. točki pika na koncu druge alineje nadomesti s podpičjem in doda nova, 8. točka, ki se glasi:
»8. na območju konjeniškega centra za rekreativno jahanje – zahod je na parcelah iz priloge 5 te uredbe dovoljena gradnja objektov, če:
a)  je k projektnim rešitvam priložena analiza tveganja za onesnaženje, v kateri so celovito obravnavani vsi načrtovani objekti in je iz rezultatov te analize razvidno, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim ter na stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje onesnaženja zaradi teh posegov sprejemljivo,
b) skupna obremenitev območja konjeniškega centra za rekreativno jahanje – zahod ne sme presegati 25 glav velike živine,
c) gre za gradnjo:
– brez podzemnih etaž zunaj 40-metrskega priobalnega pasu,
– ene stavbe za rejo športnih konj z zmogljivostjo največ 25 glav velike živine,
– enega skladišča za živinska gnojila, pri čemer morata njegova zmogljivost in izvedba ustrezati zahtevam iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
– enega skladišča za krmo in spravilo delovnih strojev, namenjenih vzdrževanju objektov konjeniškega centra do največ 350 m2 bruto tlorisne površine, in
– enega sprehajalnega kroga za konje,
č) se pri gradnji objektov:
– uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal zaradi gradnje izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
– glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in
d) so v primeru nesreče v času gradnje in uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi skozi tla ali iz površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena morajo biti na območju Nacionalnega centra za spremljanje, načrtovanje in odziv na nesreče na območju Šentvid (v nadaljnjem besedilu: NC Šentvid) na parcelah iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, izpolnjeni naslednji posebni pogoji:
a) k projektnim rešitvam je priložena analiza tveganja za onesnaženje, v kateri so celovito obravnavani vsi načrtovani objekti in je iz rezultatov te analize razvidno, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi posegov na vodni režim in na stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje onesnaženja zaradi teh posegov sprejemljivo,
b) dovoljena je gradnja največ osmih nestanovanjskih stavb, namenjenih izključno za potrebe NC Šentvid, iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami: 1, 2, 8, 10 a, če gre za skladišča nenevarnih snovi, 13, če ne gre za znanstvenoraziskovalno delo, in 23, če gre za stavbe za začasno nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč,
c) kletna etaža je v tlorisu pod enim objektom lahko vkopana s končnim tlakom na globini do 3,5 m od raščenega terena,
č) na parkiriščih je treba zagotoviti, da se padavinska odpadna voda prek lovilnika olj odvaja v javno kanalizacijo,
d) na območju NC Šentvid mora biti po zgraditvi vseh objektov najmanj 60 % površin zatravljenih,
e) vzpostavitev novih zatravljenih površin, kjer je omogočeno pronicanje padavinske vode skozi tla v vodonosnik,
f) pri gradnji se uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
g) posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
h) pri obremenjevanju tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila se pri gradnji upoštevajo zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
i) v primeru nesreče so v času gradnje in uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi skozi tla ali iz površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.«.
4. člen
V 13. členu se v prvem odstavku:
– na koncu 2. točke za vejico doda beseda »in«;
– v 3. točki na koncu prve alineje pred podpičjem dodata vejica in besedilo »razen za arhive in stavbe za hrambo arhivskega gradiva«, tretja alineja pa spremeni tako, da se glasi:
»– 13, če gre za vrtec ali jasli;«. 
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom, ki niso območja iz prejšnjega člena, dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če:
1. je k projektnim rešitvam priložena analiza tveganja za onesnaženje, v kateri so celovito obravnavani vsi načrtovani objekti in je iz rezultatov te analize razvidno, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi posegov na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje onesnaženja zaradi teh posegov sprejemljivo,
2. gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenega območja ter gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj naselij,
3. gre za gradnjo dveh nestanovanjskih stavb na parc. št. 29/3, k. o. Nove Jarše, namenjenih lokalnemu prebivalstvu, z upravnimi prostori za potrebe lokalne skupnosti, garažnimi prostori za parkiranje vozil in prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti, če gre za ambulante, dispanzerje in zdravstvene posvetovalnice, ter so izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
a) kletna etaža v tlorisu pod objekti ni vkopana za več kot do 1,60 m pod raščenim terenom,
b) skupna površina tlorisa objektov in tlakovanih površin na tej parceli ne sme biti večja od 2000 m2,
c) so na podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom na območju mestne četrti Jarše iz neprepustnih površin vzpostavljene nove zatravljene površine, ki s pronicanjem padavin skozi tla omogočajo napajanje podzemne vode najmanj v skupni površini povečanja površine tlorisa objekta in tlakovanih površin,
č) na novih zatravljenih površinah se ne dopusti novogradnje,
d) uporabljajo se materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
e) posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
f) glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila se pri gradnji upoštevajo zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, ter
g) v primeru nesreče v času gradnje in uporabe teh objektov so izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi skozi tla ali iz površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.
(3) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom, ki niso območja iz prejšnjega člena, dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če:
1. je k projektnim rešitvam priložena analiza tveganja za onesnaženje, v kateri so celovito obravnavani vsi načrtovani objekti in je iz rezultatov te analize razvidno, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi posegov na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje onesnaženja zaradi teh posegov sprejemljivo,
2. gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenega območja ter gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj naselij,
3. gre za gradnjo ene nestanovanjske stavbe na parc. št. 2/4, k. o. Nove Jarše, namenjene muzejem in knjižnicam, če gre za arhiv in hrambo arhivskega gradiva, ter so izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
a) se dopusti gradnja ene nestanovanjske stavbe, ki nadomešča obstoječe objekte, na območju obstoječih nepropustnih površinah, v velikosti do največ 2.000 m2 bruto tlorisne površine,
b) se dopusti novogradnja v največ štirih etažah, ki lahko obsega klet, pritličje, nadstropje in mansardo,
c) globina kletne etaže se ne poveča glede na globino kletne etaže obstoječega objekta,
č) se na parc. št. 2/4 k. o. Jarše ohranijo vse obstoječe prepustne površine,
d) uporabljajo se materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
e) posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
f) glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila se pri gradnji upoštevajo zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, ter
g) v primeru nesreče v času gradnje in uporabe teh objektov so izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi skozi tla ali iz površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se na koncu druge alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– razširitev objekta upepeljevalnice na delu parc. št. 1649/4 in na parc. št. 1650/2, obe k. o. Stožice, pri čemer spodnja etaža ne sme segati pod nivo obstoječega objekta.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
5. člen
V 26. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pred sečnjo in spravilom lesa z mehanizacijo iz gozda na najožjih VVO je treba o začetku in predvidenem koncu sečnje in spravila lesa obvestiti izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.«.
6. člen
V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na območju pokopališča Dravlje je dovoljena širitev pokopališča, gradnja pokopaliških stavb in spremljajočih objektov ter ureditev parkirišča za potrebe pokopališča pod pogoji iz priloge 3 te uredbe na parc. št. 252, 254/3, 259/6, 260/4-del, 261, 262/2, 264/17, 265/16 in 265/17, vse k. o. Dravlje.«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območju pokopališča Stožice je dovoljena širitev pokopališča na parc. št. 672/1, 672/2 in 673/3, vse k. o. Stožice, in na območju pokopališča Šentvid je dovoljena širitev pokopališča na parc. št. 340-del, 338/2-del, 341-del, 342, 343, 350-del, vse k. o. Šentvid nad Ljubljano, in se izda vodno soglasje, če:
– so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,
– gre za gradnjo pokopališke stavbe, ureditev sprevodne poti in ureditev območja za nove žarne grobove in raztros pepela ter
– je najmanj 70 % površin, ki so namenjene širitvi pokopališča, zatravljenih.«.
7. člen
V 30. členu se v prvem odstavku beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«, besedilo »konjeniškega centra« pa se nadomesti z besedilom »obeh konjeniških centrov«.
V tretjem odstavku se besedilo »konjeniškega centra« nadomesti z besedilom »obeh konjeniških centrov«.
8. člen
31. člen se črta.
9. člen
V 34. členu se v prvem odstavku znesek »41.700 eurov« nadomesti z zneskom »125.000 eurov« ter črtata tretja in osemindvajseta alineja.
10. člen
V prilogi 3 v preglednici 1.2 se vrstica z oznako 7 spremeni tako, da se glasi:
»
7
Izkopi na gradbišču
pd5
pd5
pd5
pd3,6
+
«. 
V pomenu oznak se v besedilu pod nadpisanim številom 5 za besedo »režimom« doda besedilo »ter podobmočjih ožjega VVO z manj strogim vodovarstvenim režimom«.
11. člen
V prilogi 5 se za naslovom »Seznam območij z zemljiškimi parcelami za gradnjo« doda besedilo, ki se glasi:
»(Zemljiške parcele za gradnjo so povzete po digitalnem zemljiškem katastru iz maja 2014. Za območja: Škofovi zavodi, NC Šentvid, Rekreacijsko območje ob Savi – zahod, Konjeniški center za rekreativno jahanje – zahod in Hipodrom so zemljiške parcele za gradnjo povzete po digitalnem zemljiškem katastru iz decembra 2020.)«.
Poglavje z naslovom »Škofovi zavodi« se spremeni tako, da se glasi:
»Škofovi zavodi
Šifra katastrske občine: 1753_VIŽMARJE
Na parceli: 1320/3, 1320/4, 1320/5, 1321/2, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366/1, 1367, 1368, 1369, 1797/7
Šifra katastrske občine: 1754_ŠENTVID NAD LJUBLJANO
Na parceli: 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7/3, 7/4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 33, 35, 36/3, 41, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62/1, 63, 64/3, 64/4, 65, 66, 68, 69/3, 69/4, 165, 166, 167, 168, 179/2, 179/3, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 181/2, 181/3, 181/6, 181/7, 181/8, 181/9, 182/1, 182/2, 183, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 185/8, 185/9, 185/17, 185/18, 188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 190/1, 190/2, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/27, 192/28, 192/29, 192/30, 192/31, 192/33, 192/34, 192/35, 192/36, 192/38, 192/39, 192/40, 192/41, 192/43, 192/44, 192/45, 192/46, 192/47, 192/48, 192/49, 192/50, 192/51, 192/52, 192/53, 192/54, 192/55, 192/56, 192/57, 192/59, 192/60, 192/61, 192/62, 192/63, 192/64, 192/65, 192/66, 192/67, 195/3, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 203/3, 203/5, 203/6, 203/7, 204/1, 204/2, 204/4, 204/5, 204/6, 205/2, 205/4, 205/5, 206/2, 206/4, 206/5, 206/6, 207, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 209/1, 209/3, 209/4, 210/6, 210/7, 210/9, 210/10, 210/11, 210/12, 210/13, 211/3, 211/4, 212/1, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 213/10, 213/11, 213/12, 213/15, 213/16, 213/17, 213/18, 213/19, 213/20, 213/21, 213/22, 213/23, 213/24, 213/25, 213/26, 214/1, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 219, 220, 222, 223/2, 223/3, 223/4, 224, 225, 226/2, 227/3, 227/4, 229/3, 229/4, 230, 232/1, 232/2, 234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15, 237, 238, 239, 240, 241/5, 241/6, 242, 243, 244/3, 244/4, 245/1, 245/2, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/9, 246/10, 246/12, 246/14, 246/16, 246/17, 246/18, 246/19, 249, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 255, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 260, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 525/1, 525/2, 525/3, 527, 528, 529, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534/1, 534/2, 535/3, 535/4, 536/1, 536/2, 538/1, 538/2, 539, 540/1, 540/2, 542, 543, 544, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547, 548/5, 548/6, 548/7, 548/8, 548/9, 548/10, 548/11, 548/12, 549/2, 549/3, 549/4, 549/7, 549/8, 549/9, 550/1, 550/2, 551/2, 551/8, 551/9, 551/10, 551/11, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/16, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 559/1, 559/2, 559/4, 559/5, 559/6, 559/7, 560/3, 560/4, 561/2, 561/3, 561/4, 562/1, 562/2, 563, 564/1, 564/2, 629/3, 629/4, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 633, 634/1, 634/2, 635, 1184, 1185, 1188/1, 1188/2, 1188/6, 1188/7, 1189, 1190/1, 1190/2, 1192/2, 1945
Del parcele: 62/2-del, 246/15-del, 248-del«.
Za poglavjem z naslovom »Škofovi zavodi« se doda novo poglavje, ki se glasi:
»NC Šentvid
Šifra katastrske občine: 1754_ŠENTVID NAD LJUBLJANO
Na parceli: 44, 45, 46, 47/5, 48/5, 48/6, 50/13, 50/14, 51, 52, 53, 54, 55, 62/1, 247/7, 247/8
Del parcele: 62/2-del, 246/15-del, 248-del«.
Poglavje z naslovom »Rekreacijsko območje ob Savi – zahod« se spremeni tako, da se glasi:
»Rekreacijsko območje ob Savi – zahod
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE
Na parceli: 2323/1, 2332, 2333, 2334/2, 2334/5, 2335/1, 2335/3, 2336/2, 2336/3, 2337/2, 2337/3, 2343, 2344, 2345, 2359, 2361/2, 2361/4, 2361/5, 2362/2, 2362/3, 2362/4, 2362/5, 2363/2, 2363/3, 2363/4, 2363/7, 2363/8, 2363/9, 2376, 2377, 2378/1, 2378/2, 2379/4, 2379/5, 2386/12, 2386/15, 2386/16
Del parcele: 2335/2, 2336/1, 2337/1, 2338, 2339, 2340, 2346/1, 2359, 2360, 2361/3, 2362/6, 2363/6, 2386/13, 2386/14«.
Za poglavjem z naslovom »Rekreacijsko območje ob Savi – zahod« se doda novo poglavje, ki se glasi:
»Konjeniški center za rekreativno jahanje – zahod
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE
Na parceli: 2325/3
Del parcele: 2324, 2325/1«.
Poglavje z naslovom »Hipodrom« se spremeni tako, da se glasi:
»Hipodrom
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE
Na parceli: 2275/3, 2275/4, 2277/2, 2279/6, 2280/12, 2285, 2286/1, 2286/2, 2297/2, 2297/3, 2297/4, 2298/14, 2298/58, 2298/61, 2298/64, 2298/65, 2299/6, 2299/7, 2308/2, 2308/3, 2308/5, 2308/8, 2308/14, 2310, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 2311/5, 2311/6, 2312, 2313/3, 2313/6, 2313/7, 2313/8, 2313/9, 2313/10, 2314/1, 2314/2, 2315, 2316/1, 2316/2, 2316/3, 2316/4, 2318/1, 2318/2, 2318/3, 2318/4, 2318/5, 2319/1, 2319/3, 2319/4, 2319/5, 2319/6, 2323/2, 2323/3, 2325/2, 2325/4, 2325/5, 2325/6, 2325/7, 2477/3
Del parcele: 2276/3, 2278/3, 2280/13, 2287/9, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297/1, 2307/1, 2307/2, 2308/6, 2308/7, 2308/12, 2308/13, 2477/4«.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-45/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2020-2550-0098
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost